Dicţionar contabil

Agentul economic cumpărător

agentul care procură cote de participaţie (sau active) în alt agent economic (Codul fiscal)

Agentul economic procurat

agentul ale cărui cote de participaţie (sau active) se procură (Codul fiscal)

Alocaţii de stat

Forma prin care statul acordă întreprinderilor sprijin financiar, inclusiv valutar de la bugetul de stat (fondurile publice). Astfel, de la bugetul administraţiei centrale pornesc fluxuri de resurse financiare sau nefinanciare către diverşi agenţi economici sub formă de alocaţii pentru finanţarea unor activităţi de interes social şi/sau de o deosebită importanţă, conform programului guvernamental. Alocaţiile de stat îmbracă forma de subvenţii, prime de export etc.

Ambalaje

bunuri care includ ambalajele de o singură folosinţă sau refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate ambalării produselor (mărfurilor) şi/sau altor bunuri (SNC “Stocuri”)

Amenda

o sancţiune fiscală care constă în obligarea persoanei ce a săvîrşit o încălcare fiscală de a plăti o sumă de bani. Amenda se aplică indiferent de faptul dacă au fost aplicate sau nu alte sancţiuni fiscale ori plătite impozite, taxe, majorări de întîrziere (penalităţi) calculate suplimentar la cele declarate sau nedeclarate (Codul fiscal)

An fiscal

an calendaristic, care începe cu 1 ianuarie şi se termină cu 31 decembrie (Codul fiscal)

Angajament comun

un angajament (de tip exploatare în participaţie sau asociere în participaţie) în care două sau mai multe părţi deţin controlul comun (SNC “Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”)

Angajator

persoană juridică (unitate) sau persoană fizică care angajează salariaţi în bază de contract individual de muncă (Codul muncii)

Anuităţi

plăţi regulate ale sumelor de asigurare, ale pensiilor sau indemnizaţiilor (prestaţiilor) (Codul fiscal)

Apa extrasă

apa obţinută din obiectivele acvatice amplasate în graniţele Republicii Moldova (Codul fiscal)

Apă utilizată

apa folosită în scopul desfăşurării propriei activităţi de fabricare a producţiei, de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor (Codul fiscal)

Ape de suprafaţă

sursele (izvoarele) situate în obiective acvatice de la suprafaţa pămîntului (rîuri, lacuri naturale şi artificiale, iazuri, ape care se află temporar la suprafaţa obiectivelor acvatice) (Codul fiscal)

Asistenţă de stat

Acţiuni întreprinse de stat îndreptate spre asigurarea avantajelor economice specifice unei întreprinderi sau unui grup de întreprinderi, care îndeplinesc anumite criterii (condiţii). Asistenţa de stat nu include avantajele oferite indirect, prin acţiunile statului, care influenţează condiţiile economice generale, de exemplu, crearea infrastructurii în regiunile (zonele, judeţele) în curs de dezvoltare; impunerea unor constrîngeri comerciale societăţilor concurente.

Asociat

orice persoană care posedă o cotă-parte în capitalul unei persoane juridice (Codul fiscal)

Asociaţie a auditorilor

formaţiune benevolă, de sine stătătoare, autogestionară, constituită prin libera manifestare a voinţei auditorilor, societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali, asociaţi pe baza comunităţii de interese profesionale în vederea exercitării în comun a drepturilor civile, economice şi sociale, care nu are drept scop obţinerea de profit (Legea privind activitatea de audit)

Asociere în participaţie

Un contract prin care două sau mai multe părţi se angajează într-o activitate economică aflată sub control comun.

Audit intern

Evaluare independentă a tuturor aspectelor activităţii entităţii, efectuată în interiorul acesteia şi orientată spre asigurarea conducerii entităţii că sistemul contabil şi cel de control intern sînt adecvate şi eficiente (Legea contabilității)

Audit

Examinare independentă a rapoartelor financiare anuale, a rapoartelor financiare anuale consolidate şi a altor informaţii, aferente acestora, ale entităţii auditate pentru exprimarea unei opinii profesioniste a auditorului asupra corespunderii lor, sub toate aspectele semnificative, cerinţelor stabilite faţă de aceste rapoarte (Legea privind activitatea de audit)

Auditor

persoană fizică care deţine certificat de calificare al auditorului (Legea privind activitatea de audit)

Autoritate deliberativă a administraţiei publice locale

autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale (consiliul local) (Codul fiscal)

1 2 3 4 5 36

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...