Dicţionar contabil

L

Leasing direct

Procurarea de către locator a utilajului de la furnizor cu instalarea şi transmiterea acestuia locatarului contra unei plăţi pentru utilizare temporară.

Leasing reversibil

Procurarea de către locator a utilajului care staţionează la agentul economic (locatar) şi transmiterea (cedarea) acestuia ultimului contra unei plăţi pentru utilizare temporară.

Leasing

Tip de arendă în cadrul căreia locatorul (creditorul financiar) procură în proprietate utilajul indicat de locatar (beneficiarul de leasing) de la un anumit vînzător (furnizor) şi îl cedează locatarului contra unei plăţi pentru utilizare temporară în scopuri de antreprenoriat. Leasing-ul este tratat drept activitate de întreprinzător desfăşurată în vederea investirii în baze contractuale a mijloacelor temporar disponibile sau împrumutate.

Legislaţie vamală

totalitatea actelor normative din domeniul importului, exportului, tranzitului de mărfuri şi punerii lor sub orice altă destinaţie vamală, inclusiv măsurile de prohibiţie, restricţie şi control, precum şi actele normative emise de Serviciul Vamal în limitele competenţei (Codul Vamal)

Liber de vamă

Actul prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile sau mijloacele de transport vămuite, în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate (Codul Vamal)

Livrare (prestare) de servicii

activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri contra plată, cu plată parţială sau gratuit; activitate de executare a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări contra plată, cu plată parţială sau gratuit; activitate de prestare a serviciilor de către administratorul fiduciar cumpărătorului şi de către administratorul fiduciar fondatorului administrării fiduciare în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. Se consideră livrare efectuată de către fondatorul administrării fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de către administratorul fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară (Codul fiscal)

Livrare de mărfuri

transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision (Codul fiscal)

Livrare impozabilă

livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de T.V.A., efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător (Codul fiscal)

Livrări de mărfuri

transmiterea mărfurilor de către comitent comisionarului şi invers, precum şi transmiterea mărfurilor de către comisionar cumpărătorului şi de către furnizor comisionarului în cadrul realizării contractului de comision (Codul fiscal)

Locatar

proprietar al bunurilor primite în leasing (Codul fiscal)

Locuinţă de bază

locuinţă care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani; b) constituie domiciliul/reşedinţa contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării (Codul fiscal)

Locul livrării mărfurilor, serviciilor

locul efectuării livrării, determinat conform regulilor stabilite în art.110 şi 111 (Codul fiscal)

Locul livrării mărfurilor

locul de aflare a mărfurilor la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului). Dacă mărfurile sînt furnizate cu transportul cumpărătorului (beneficiarului) sau de către o organizaţie de transport, atunci locul livrării mărfurilor este locul de aflare a mărfurilor la începutul transportării, cu excepţia livrărilor pentru export (Codul fiscal)

Lucrări de cercetări ştiinţifice

Cercetări (acţiuni) autentice şi planificate efectuate în scopul obţinerii unor cunoştinţe şi noţiuni ştiinţifice sau tehnice noi.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...