Dicţionar contabil

M

Majorare de întîrziere (penalitate)

sumă calculată în funcţie de cuantumul impozitului, taxei şi de timpul scurs din ziua în care acestea trebuiau plătite, indiferent de faptul dacă au fost sau nu calculate la timp. Aplicarea de către organul fiscal sau alt organ abilitat majorării de întîrziere este obligatorie, independent de forma de constrîngere. Majorarea de întîrziere reprezintă o parte din obligaţia fiscală şi se percepe în modul stabilit pentru impunerea fiscală (Codul fiscal)

Majorare de întîrziere (penalitate)

sumă calculată în funcţie de cuantumul impozitului, taxei şi de timpul scurs din ziua în care acestea trebuiau plătite, indiferent de faptul dacă au fost sau nu calculate la timp. Aplicarea de către organul fiscal sau alt organ abilitat majorării de întîrziere este obligatorie, independent de forma de constrîngere. Majorarea de întîrziere reprezintă o parte din obligaţia fiscală şi se percepe în modul stabilit pentru impunerea fiscală (Codul fiscal)

Mare contribuabil

contribuabilul identificat conform criteriilor de selectare a marilor contribuabili, elaborate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, şi inclus în Lista agenţilor economici – mari contribuabili (Codul fiscal)

Marfă, valori materiale

rezultat al muncii sub formă de articole, mărfuri de larg consum şi produse cu destinaţie tehnico-economică, clădiri, construcţii şi alte bunuri imobiliare, activele nemateriale (Codul fiscal)

Mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip

Mărfuri încadrate, conform nomenclatorului de mărfuri al republicii moldova, aprobat de către guvern, într-o grupă sau într-o categorie de mărfuri produse de o anumită ramură de producţie sau de un anumit sector de producţie, cuprinzînd mărfuri identice sau similare.

Mărfuri de uz sau consum personal

obiecte destinate pentru satisfacerea necesităţilor proprietarului şi (sau) ale membrilor familiei sale (Codul fiscal)

Mărfuri echivalente

Mărfuri autohtone utilizate în locul mărfurilor de import pentru fabricarea produselor compensatoare (Codul Vamal)

Mărfuri identice

Mărfuri care se aseamănă sub toate aspectele cu marfa de evaluat, inclusiv sub aspectul caracteristicilor fizice, calităţii şi reputaţiei ei pe piaţă. Deosebirile neesenţiale de aspect exterior nu pot constitui o piedică pentru a considera identice mărfurile care corespund celorlalte caracteristici ale definiţiei.

Mărfuri periculoase

mărfuri stabilite prin hotărîre de Guvern, care, prin proprietăţile lor fizico-chimice, prezintă pericol pentru om şi pentru mediu (Codul fiscal)

Mărfuri prohibite

Mărfurile a căror plasare sub orice destinaţie vamală este interzisă (Codul Vamal)

Mărfuri restricţionate

Mărfurile a căror plasare sub o destinaţie vamală este condiţionată de îndeplinirea anumitor condiţii prevăzute de legislaţie (Codul Vamal)

Mărfuri similare

Mărfuri care, deşi nu se aseamănă sub toate aspectele, au caracteristici asemănătoare şi sînt produse din materiale asemănătoare, ceea ce le permite să îndeplinească aceleaşi funcţii şi să fie interschimbabile din punct de vedere comercial. Calitatea mărfurilor, reputaţia lor şi existenţa unei mărci de producţie sau de comerţ sînt factori care urmează a fi luaţi în considerare la determinarea similitudinii mărfii.

Mărfuri

bunuri procurate de entitate în vederea revânzării sau produse transmise spre vânzare magazinelor proprii În categoria mărfurilor, de asemenea, se includ clădirile, terenurile și alte bunuri imobiliare deținute pentru vânzare (SNC “Stocuri”)

Marja netă de autofinanţare

Cash-flow net sau profitul net (după scăderea impozitelor) la care se adăuga provizioanele neexigibile.

Marjă netă de dobîndă

Se calculeză ca raport între veniturile nete din dobânzi şi activele valorificabile totale.

Martor

persoană cu capacitatea de exerciţiu deplină, care nu este interesată de săvîrşirea actelor de executare şi care nu se află cu participanţii la procedura de executare în legături de rudenie pînă la al patrulea grad sau în relaţii de subordonare şi nu este supus controlului din partea lor (Codul fiscal)

Maşină de casă şi de control cu memorie fiscală

aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate (Codul fiscal)

Măsuri de politică economică

Restricţii la introducerea şi la scoaterea de pe teritoriul republicii moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport, stabilite din considerentele statului, ce prevăd licenţierea, cotarea şi impozitarea (Codul Vamal)

Materiale consumabile

bunuri care participă sau contribuie la procesul de producţie şi/sau de prestări servicii fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit (de exemplu, materiale auxiliare, combustibil, materiale pentru ambalat, piese de schimb, anvelope şi acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport) (SNC “Stocuri”)

Materii prime şi materiale de bază

bunuri care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată (SNC “Stocuri”)

1 2 3

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...