Dicţionar contabil

O

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD)

bunuri valoarea unitară a cărora nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie sau pragul de semnificaţie prevăzut în politicile contabile, indiferent de durata de serviciu sau cu o durată de serviciu nu mai mare de un an, indiferent de valoarea unitară (de exemplu, instrumente şi dispozitive cu destinaţie generală şi specială, utilaj de schimb, ambalaj tehnologic, inventar de producţie, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, dispozitive de protecţie, lenjerie, construcţii şi dispozitive provizorii, inventar sportiv şi turistic şi alte obiecte similare) (SNC “Stocuri”)

Obiecte de uz personal

Haine şi încălţăminte personală, obiecte de parfumerie, cosmetică, igienă şi medicamente, precum şi produse alimentare de necesitate personală. Bunurile menţionate nu pot fi destinate activităţii comerciale sau de producţie.

Obiectul impunerii

materia impozabilă (Codul fiscal)

Obligaţie fiscală

obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă (Codul fiscal)

Obligaţie vamală

Obligaţia de plată a drepturilor de import şi de export (inclusiv a amenzilor şi penalităţilor) apărute conform legislaţiei, precum şi a celor constatate ulterior operaţiunilor vamale (Codul Vamal)

Obligaţiuni

titluri de creanţe care acordă deţinătorilor (obligatarilor) dreptul de a primi în termenul stabilit valoarea nominală a obligaţiunilor şi venitul sub formă de dobîndă aferentă acestora (SNC “Creanţe şi investiţii financiare”)

Operațiuni vamale

Controlul mărfurilor şi al mijloacelor de transport, controlul corporal, controlul evidenţei contabile, controlul antrepozitelor vamale, magazinelor duty-free, zonelor libere, vămuirea, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, alte acţiuni, efectuate în domeniul vamal de către organul vamal (Codul Vamal)

Opţion

condiţie care prevede dreptul la alegere (Codul fiscal)

Option

Dreptul de a cumpara sau vinde mărfuri, valori mobiliare, valute, la un preţ fix , în decursul unei anumite perioade.

Overdraft bancar

Tip de credit bancar primit de întreprindere prin emiterea cecului sau a dispoziţiei de plată în suma care depăşeşte soldul de mijloace în contul ei de decontare; condiţiile creditului privind overdraftul sînt stipulate la deschiderea contului şi acesta nu poate să depăşească suma fixată.

Overdraft

Descoperire de cont; facilitate acordată de banca clienţilor săi persoane fizice sau juridice, în baza căreia aceştia pot primi permisiunea din partea băncii de a utiliza sume de bani într-o anumită limită peste soldul existent în cont.

Obiect (element) de evidenţă a imobilizărilor

o imobilizare separată destinată utilizării în mod individual sau un complex de componente, destinate utilizării în ansamblu (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale” )

Obiect de calculaţie

produs, lucrare, serviciu, comandă, grupă de produse (servicii) pentru care se calculează costul (Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor)

Obiect de evidenţă a costurilor

loc (centru) de apariţie a costurilor (de exemplu, activitate, secţie, sector, fază), produs, lucrare, serviciu, comandă, grupă de produse (servicii) pe care se ţine contabilitatea costurilor de producţie (Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor)

Obligaţie contingentă

obligaţie posibilă apărută ca urmare a unor evenimente trecute şi a cărei existenţă va fi confirmată doar de apariţia sau de absenţa unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu sînt în totalitate controlate de asociație (Indicații metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumuturi)

Operaţiuni în valută străină

operaţiuni exprimate sau care necesită decontări în valută străină (SNC “Diferenţe de curs valutar şi de sumă”)

Organizaţie necomercială

persoană juridică a cărei scop este altul decît obţinerea de venit şi care este înregistrată în modul prevăzut de legislaţie (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...