Dicţionar contabil

C

Cadastru fiscal

cadastru specializat ce include date sistematizate privind subiecţii impunerii, numerele cadastrale, tipurile şi adresa obiectelor ce constituie bunuri imobiliare, baza impozabilă, suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, precum şi altă informaţie ce ţine de plata acestui impozit (Codul fiscal)

Cambie

Efect de comerţ prin care un creditor, numit trăgător, dă ordin debitorului, denumit tras, să plăteasca la o scadenţă stabilită o sumă de bani unei persoane desemnate, beneficiarul.

Camera de comerţ şi industrie

Asociaţie a oamenilor de afaceri locali, reuniţi în scopul promovării comerţului şi industriei, atît în ţară cît şi în străinătate. Camera de comerţ şi industrie furnizează membrilor lor diferite informaţii şi le apară interesele.

Campanie promoţională

modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri (Codul fiscal)

Capacitate de împrumut

Posibilitatea unei întreprinderi de a apela la împrumuturi, ţinind seama de structura sa financiară.

Capacitate de modificare

animalele şi plantele suportă modificări (transformări) biologice care contribuie la obţinerea produselor agricole şi/sau activelor biologice adiţionale (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Capacitate de rambursare

Aptitudinea unei întreprinderi de-a onora la scadenţă împrumuturile pe care le-a contractat.

Capacitate normală de producţie

reprezintă volumul producţiei/serviciilor ce poate fi realizat, în medie, pe parcursul a cîteva perioade de gestiune sau sezoane în condiţii normale de activitate, ţinînd cont de pierderile capacităţii cauzate de reparaţiile (deservirea tehnică) planificate ale utilajului (SNC “Stocuri”)

Capital nevărsat

Datorii ale acţionarilor privind achitarea acţiunilor subscrise şi ale fondatorilor privind contribuţiile în capitalul statutar.

Capital retras

Acţiuni proprii răscumpărate de la acţionari, precum şi contribuţii şi cote de participaţie retrase ale fondatorilor întreprinderii.

Capitaluri circulante

Ansamblul elementelor de activ în stare de rotaţie permanentă într-o întreprindere, alcătuit din valori de exploatare, realizabile şi disponibile, exclusiv provizioanele pentru depriciere.

Capitaluri flotante

Capitaluri care trec de pe o piaţă pe alta pentru a fi plasate pe termen scurt, în funcţie de evoluţia ratei dobinzilor şi a riscurilor valutare.

Carte mare

Registru generalizator al conturilor sintetice întocmit în scopul controlului corectitudinii înregistrării în conturile contabile şi întocmirii rapoartelor financiare (Legea contabilității)

Cash flow

reprezintă încasările şi plăţile efectuate în numerar pe o perioadă definită de timp acestea fiind legate de un proiect specific (bilanţ, contract, credit) - sinonim cu fluxul de trezorerie (în franceză le flux de tresorerie)

Câştiguri

veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale atît în formă monetară, cît şi nemonetară. În scopul aplicării prezentei noţiuni, cîştigul de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, cîştigul reprezintă suma totală cîştigată (Codul fiscal)

Cec

Înscris prin care proprietarul unor fonduri, depuse la o bancă sau la un organism similar, dă ordin bancherului sau să plătească la vedere o anumită sumă de bani în favoarea unui terţ sau în favoarea celui care dă ordinul.

Cenzor

persoană numită să facă verificarea unei activităţi.

Certificat bancar

confirmă dreptul deținătorilor de a primi, la expirarea termenului fixat, numerarul depus și o anumită dobânda (SNC “Creanţe şi investiţii financiare”)

Certificat de acciz

document eliberat de Serviciul Fiscal de Stat subiectului impunerii, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii cu mărfurile supuse accizelor (Codul fiscal)

Certificat de atribuire a codului fiscal

document care confirmă luarea în evidenţa fiscală. Certificatul/decizia de înregistrare care atestă identitatea numărului de identificare de stat şi a codului fiscal este recunoscut/recunoscută, din ziua eliberării, şi ca certificat de atribuire a codului fiscal (Codul fiscal)

1 2 3 8

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...