Dicţionar contabil

F

Facilitate (înlesnire) fiscală

suma impozitului sau taxei nevărsată la buget sub formele stabilite la art.6 alin.(9) lit.g). (Codul fiscal)

Facilităţile (înlesnirile) fiscale

elemente de care se ţine seama la estimarea obiectului impozabil, la determinarea cuantumului impozitului sau taxei, precum şi la încasarea acestuia, sub formă de: - scutire parţială sau totală de impozit sau taxă; - scutire parţială sau totală de plata impozitelor sau taxelor; - cote reduse ale impozitelor sau taxelor; - reducerea obiectului impozabil; - amînări ale termenului de achitare a impozitelor sau taxelor; - eşalonări ale obligaţiei fiscale. Scutirile specificate la articolele 33, 34 şi 35 şi cota zero la aplicarea TVA nu se consideră facilităţi (înlesniri) fiscale (Codul fiscal)

Factoring

forma de finanţare pe termen scurt obţinută prin vînzarea creanţelor către un factor. Factoringul este un contract încheiat între o parte denumită "aderent", furnizoare de mărfuri sau prestătoare de servicii şi o societate bancară sau o instituţie financiară specializată, denumită "factor", prin care factorul asigură finanţare, urmărirea creanţelor şi protecţia împotriva riscurilor de neplată, iar aderentul cedează factorului, cu titlu de vînzare sau de gaj, creanţele născute din vînzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terţi.

Factură fiscală

formular tipizat de document primar cu regim special, pe suport de hîrtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile (Codul fiscal)

Familia contribuabilului

include: soţia (soţul) contribuabilului; părinţii contribuabilului; copiii contribuabilului şi soţii (soţiile) lor; bunicii contribuabilului; nepoţii (nepoatele) contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; fraţii şi surorile contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; străbunicii contribuabilului; strănepoţii contribuabilului şi soţii (soţiile) lor; fraţii şi surorile părinţilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; nepoţii (nepoatele) contribuabilului de pe frate (soră) şi soţiile (soţii) lor; fraţii şi surorile bunicilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; copiii fraţilor şi surorilor părinţilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; copiii nepoţilor (nepoatelor) contribuabilului de pe frate (soră) şi soţii (soţiile) lor; precum şi persoanele enumerate din partea soţiei (soţului) contribuabilului (Codul fiscal)

Fapt economic

Tranzacţie, operaţiune, eveniment care au modificat sau pot modifica activele, drepturile şi datoriile, consumurile, cheltuielile, veniturile, rezultatele financiare ale entităţii (Legea contabilității)

Filială

O entitate, inclusiv o entitate care nu este constituită sub forma unei corporaţii, cum ar fi un parteneriat, care este controlată de o altă entitate (cunoscută drept societate-mamă).

Fitotehnia

cultivarea plantelor anuale şi/sau perene, silvicultura, floricultura (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Folosire a drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

intrare pe teritoriul Republicii Moldova sau tranzitare a teritoriului Republicii Moldova cu autovehicule care nu au certificat de înmatriculare de stat eliberat de autorităţile abilitate ale Republicii Moldova (Codul fiscal)

Fond comercial (goodvill)

Depăşirea valorii de procurare a întreprinderii în ansamblu asupra valorii individuale de piaţă a tuturor activelor acesteia, diminuată cu suma datoriilor.

Fond de pensii

Organizaţie independentă constituită în baza unui plan de pensii pentru acumularea şi administrarea mijloacelor financiare depuse benevol de angajator în numele angajaţilor sau de către participant, pentru plata pensiei viitoare.

Fondul nestatal calificat de pensii instituit în străinătate

este definit de Comisia Naţională a Pieţei Financiare ca un fond nestatal calificat de pensii creat în conformitate cu legislaţia statului străin (Codul fiscal)

Fonduri nestatale de pensii

fondurile care sînt create şi care activează în baza Legii nr.329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii (Codul fiscal)

Franciză temporală

Perioada de timp calculată în număr de zile sau săptămani şi menţionată în Poliţă, pentru care nu se plătesc nici un fel de sume asigurate sau compensaţii.

Franciză

Partea de daună care rămîne în sarcina asiguratului şi care se deduce din cuantumul despăgubirii pentru fiecare eveniment asigurat.

Frontieră vamală

Frontiera de stat a Republicii Moldova.

Funcţionar fiscal

funcţionar public, conform prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, care este persoană cu funcţie de răspundere remunerată în organul fiscal. Noţiunea “funcţionar fiscal” este identică cu noţiunile “funcţionar public”, şi “persoană cu funcţie de răspundere a Serviciului Fiscal de Stat”, prevăzute de prezentul cod şi de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Codul fiscal)

Futures

Operaţiune comercială cu valori mobiliare, valută sau mărfuri cu livrare/executare la un termen viitor.

Fluxuri de numerar

intrări şi/sau ieşiri de mijloace şi documente băneşti (SNC “Prezentarea Situaţiilor Financiare”)

Fonduri ale organizaţiei necomerciale

totalitatea surselor proprii de finanţare ale organizaţiei necomerciale aferente activelor imobilizate (imobilizărilor necorporale şi corporale etc.) primite cu titlul gratuit sau primite/procurate pe seama mijloacelor cu destinaţie specială, mijloacelor nepredestinate, precum şi din rezultatele activităţii economice (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...