Dicţionar contabil

V

Valoare actualizată

Valoarea activelor sau datoriilor apărute în perioadele precedente, dar care se referă la perioadele curente sau viitoare recalculată în conformitate cu indicatorii ce caracterizează condiţiile economico-financiare.

Valoare estimată

valoarea bunurilor imobiliare calculată la o dată anumită cu utilizarea metodelor de evaluare prevăzute de legislaţie (Codul fiscal)

Valoare mobiliară

titlu financiar care confirmă drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane în raport cu altă persoană, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fără prezentarea acestui titlu financiar, fără înscrierea respectivă în registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative ori în documentele de evidenţă ale deţinătorului nominal al acestor valori mobiliare (Codul fiscal)

Valoarea impozabilă a livrării impozabile

valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.) (Codul fiscal)

Valoarea în vamă a mărfii

Valoarea mărfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, stabilită în scopul perceperii taxelor vamale şi a altor impozite.

Valori culturale

Obiecte care, conform determinării organului competent, constituie valoare pentru artă, literatură, ştiinţă, cultură şi religie.

Valori mobiliare

titluri financiare care certifică dreptul patrimonial al deţinătorului sau dreptul împrumutătorului – posesor de document faţă de emitentul acestora (SNC “Creanţe şi investiţii financiare”)

Vămuire

Procedeul de plasare a mărfurilor şi mijloacelor de transport într-un anumit regim vamal şi încheierea acestui regim (Codul Vamal)

Venit cîştigat al persoanei fizice

venitul brut calculat pentru munca în calitate de angajat, obţinut pentru munca în calitate de antreprenor independent sau obţinut în alt mod, conform legislaţiei. Noţiunea dată nu include venitul sub formă de pensii (Codul fiscal)

Venit contabil

Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare reflectată în raportul privind rezultatele financiare.

Venit din investiţii

venit obţinut din investiţiile de capital şi din investiţiile în activele financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi substanţială (Codul fiscal)

Venit din reclamaţii

o sumă cerută (revendicată) de către antreprenor de la beneficiar sau de la o persoană terţă pentru rambursarea unor prejudicii cauzate de acesta (SNC “Contracte de construcţii”)

Venit estimat

venit apreciat (rezultat) prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte în cadrul controalelor fiscale, inclusiv ca urmare a instituirii posturilor fiscale (Codul fiscal)

Venit financiar

venit obţinut sub formă de royalty (redevenţă), anuităţi, de la darea bunurilor în arendă, locaţiune, de la uzufruct, pe diferenţa de curs valutar, de la activele ce au intrat în mod gratuit, alte venituri obţinute ca rezultat al activităţii financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi substanţială (Codul fiscal)

Venit impozabil estimat

venit impozabil apreciat (rezultat) prin aplicarea metodelor indirecte de estimare (Codul fiscal)

Venit impozabil

venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale (Codul fiscal)

Venit iniţial

suma venitului convenit la încheierea contractului de construcţie între antreprenor şi beneficiar (SNC “Contracte de construcţii”)

Venituri anticipate

sumele primite (calculate) în perioada de gestiune curentă, dar care urmează a fi atribuite la veniturile curente ale perioadelor viitoare şi se înregistrează ca majorare concomitentă a numerarului sau creanţelor şi a datoriilor curente şi/sau pe termen lung (SNC “Capital propriu şi datorii”)

Venituri din activitatea operaţională

Venituri rezultate din activitatea de bază a întreprinderii (vînzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor etc.).

Venituri excepţionale

Venituri rezultate din operaţiuni şi evenimente neordinare, de exemplu, compensaţii primite pentru recuperarea pierderilor din calamităţi naturale, perturbări politice etc.

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...