37.9k
Home  »  Planul de conturi 2015   »   Planul de Conturi 2015

Planul de Conturi 2015

II. NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE

 

CLASA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

 

11

   

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

111

 

Imobilizări necorporale în curs de execuţie

112

 

Imobilizări necorporale

1121

Drepturi de autor şi titluri de protecţie

1122

Brevete şi mărci

1123

Know-how-uri şi francize

1124

Licenţe de activitate

1125

Programe informatice

1126

Desene şi modele industriale

1127

Drepturi de utilizare a activelor imobilizate

1128

Imobilizări necorporale primite în gestiune economică

1129

Alte imobilizări necorporale

113

 

Amortizarea imobilizărilor necorporale

1131

Amortizarea drepturilor de autor şi titlurilor de protecţie

1132

Amortizarea brevetelor şi mărcilor

1133

Amortizarea know-how-urilor şi francizelor

1134

Amortizarea licenţelor de activitate

1135

Amortizarea programelor informatice

1136

Amortizarea desenelor şi modelelor industriale

1137

Amortizarea drepturilor de utilizare a activelor imobilizate

1138

Amortizarea imobilizărilor necorporale primite în gestiune economică

1139

Amortizarea altor imobilizări necorporale

114

 

Deprecierea imobilizărilor necorporale

12

   

IMOBILIZĂRI CORPORALE

121

 

Imobilizări corporale în curs de execuţie

1211

Construcţii în curs de execuţie

1212

Utilaj destinat instalării

1213

Imobilizări corporale pînă la punerea în utilizare

1214

Costuri ulterioare în curs de execuţie

122

 

Terenuri

1221

Terenuri în curs de pregătire pentru utilizare prestabilită

1222

Terenuri fără construcţii

1223

Terenuri cu construcţii

1224

Terenuri cu zăcăminte

1225

Terenuri cu plantaţii perene

1226

Terenuri primite în gestiune economică

1227

Alte terenuri

123

 

Mijloace fixe

1231

Clădiri

1232

Construcţii speciale

1233

Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie

1234

Mijloace de transport

1235

Instrumente şi inventar

1236

Costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ

1237

Mijloace fixe primite în leasing financiar

1238

Mijloace fixe primite în gestiune economică

1239

Alte mijloace fixe

124

 

Amortizarea mijloacelor fixe

1241

Amortizarea clădirilor

1242

Amortizarea construcţiilor speciale

1243

Amortizarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de transmisie

1244

Amortizarea mijloacelor de transport

1245

Amortizarea instrumentelor şi inventarului

1246

Amortizarea costurilor ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ

1247

Amortizarea mijloacelor fixe primite în leasing financiar

1248

Amortizarea mijloacelor fixe primite în gestiune economică

1249

Amortizarea altor mijloace fixe

125

 

Resurse minerale

126

 

Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale

127

 

Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie

128

 

Deprecierea terenurilor

129

 

Deprecierea mijloacelor fixe

13

   

ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE

131

 

Active biologice imobilizate în curs de execuţie

132

 

Active biologice imobilizate

133

 

Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate

1331

Amortizarea activelor biologice imobilizate

1332

Deprecierea activelor biologice imobilizate

14

   

INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN LUNG

141

 

Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

1411

Valori mobiliare

1412

Cote de participaţie

1413

Depozite

1414

Împrumuturi acordate

1415

Alte investiţii financiare

142

 

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

1421

Valori mobiliare

1422

Cote de participaţie

1423

Depozite

1424

Împrumuturi acordate

1425

Alte investiţii financiare

15

   

INVESTIŢII IMOBILIARE

151

 

Investiţii imobiliare

152

 

Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare

1521

Amortizarea investiţiilor imobiliare

1522

Deprecierea investiţiilor imobiliare

16

   

CREANŢE ŞI AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG

161

 

Creanţe pe termen lung

1611

Creanţe comerciale pe termen lung

1612

Creanţe pe termen lung privind leasingul

1613

Alte creanţe pe termen lung

162

 

Avansuri acordate pe termen lung

1621

Avansuri acordate în ţară

1622

Avansuri acordate în străinătate

17

   

ALTE ACTIVE IMOBILIZATE

171

 

Cheltuieli anticipate pe termen lung

172

 

Alte active imobilizate

 

CLASA 2. ACTIVE CIRCULANTE

 

21

   

STOCURI

211

 

Materiale

2111

Materii prime şi materiale de bază

2112

Materiale auxiliare

2113

Piese de schimb

2114

Combustibil

2115

Ambalaje

2116

Anvelope şi acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport

2117

Materiale cu destinaţia agricolă

2118

Materiale transmise temporar terţilor

2119

Alte materiale

212

 

Active biologice circulante

213

 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

2131

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc

2132

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare

2133

Construcţii şi dispozitive provizorii

2134

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată transmise temporar terţilor

214

 

Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

2141

Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

2142

Uzura construcţiilor şi dispozitivelor provizorii

215

 

Producţia în curs de execuţie

2151

Produse în curs de execuţie

2152

Servicii în curs de execuţie

2153

Lucrări în curs de execuţie

216

 

Produse

2161

Produse finite

2162

Semifabricate din producţie proprie

2163

Produse secundare

2164

Produse transmise temporar terţilor

217

 

Mărfuri

2171

Bunuri procurate în vederea revînzării

2172

Produse transmise spre vînzare magazinelor proprii

2173

Bunuri imobiliare deţinute pentru vînzare

2174

Mărfuri transmise temporar terţilor

22

   

CREANŢE COMERCIALE ŞI CALCULATE

221

 

Creanţe comerciale

2211

Creanţe comerciale din ţară

2212

Creanţe comerciale din străinătate

2213

Alte creanţe comerciale

222

 

Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise

223

 

Creanţe ale părţilor afiliate

2231

Creanţe ale părţilor afiliate din ţară

2232

Creanţe ale părţilor afiliate din străinătate

2233

Alte creanţe ale părţilor afiliate

224

 

Avansuri acordate curente

2241

Avansuri acordate în ţară

2242

Avansuri acordate în străinătate

225

 

Creanţe ale bugetului

2251

Creanţe privind impozitul pe venit

2252

Creanţe privind taxa pe valoarea adăugată

2253

Creanţe privind accizele

2254

Creanţe privind alte impozite şi taxe

2255

Alte creanţe ale bugetului

226

 

Creanţe ale personalului

2261

Creanţe ale titularilor de avans

2262

Creanţe privind recuperarea prejudiciului material

2263

Creanţe privind împrumuturile acordate personalului

2264

Alte creanţe ale personalului

23

   

ALTE CREANŢE CURENTE

231

 

Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii

2311

Creanţe privind leasingul

2312

Creanţe privind dobînzile şi redevenţele calculate

2313

Creanţe privind dividendele calculate

2314

Alte creanţe privind veniturile

232

 

Creanţe preliminate

2321

Creanţe preliminate privind decontările cu bugetul

2322

Creanţe preliminate privind leasingul

2323

Alte creanţe preliminate

233

 

Creanţe curente privind asigurările

234

 

Alte creanţe curente

2341

Creanţe privind ieşirea activelor imobilizate

2342

Creanţe privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute

2343

Creanţe privind alte operaţii

24

   

NUMERAR

241

 

Casa

2411

Casa în monedă naţională

2412

Casa în valută străină

2413

Numerar în casierie legat

242

 

Conturi curente în monedă naţională

2421

Numerar la conturi nelegat

2422

Numerar la conturi legat

243

 

Conturi curente în valută străină

2431

Numerar la conturi în ţară

2432

Numerar la conturi în străinătate

2433

Numerar la conturi legat

244

 

Alte conturi bancare

2441

Acreditive

2442

Carduri bancare

2443

Numerar la alte conturi bancare

245

 

Transferuri de numerar în expediţie

246

 

Documente băneşti

25

   

INVESTIŢII FINANCIARE CURENTE

251

 

Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

2511

Valori mobiliare

2512

Cote de participaţie

2513

Depozite

2514

Împrumuturi acordate

2515

Alte investiţii financiare curente

252

 

Investiţii financiare curente în părţi afiliate

2521

Valori mobiliare

2522

Cote de participaţie

2523

Depozite

2524

Împrumuturi acordate

2525

Alte investiţii financiare curente

253

 

Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen

26

   

ALTE ACTIVE CIRCULANTE

261

 

Cheltuieli anticipate curente

262

 

Alte active circulante

 

CLASA 3. CAPITAL PROPRIU

 

31

   

CAPITAL SOCIAL ŞI SUPLIMENTAR

311

 

Capital social

312

 

Capital suplimentar

3121

Prime de aporturi

3122

Diferenţe din anularea sau înstrăinarea părţilor sociale retrase

3123

Alte elemente de capital suplimentar

313

 

Capital nevărsat

3131

Capital nevărsat privind părţile sociale neachitate de proprietari

3132

Capital nevărsat privind acoperirea pierderilor anilor precedenţi

314

 

Capital neînregistrat

3141

Acţiuni neînregistrate emise la înfiinţarea societăţii

3142

Părţi sociale pînă la înregistrarea de stat a majorării capitalului social

315

 

Capital retras

32

   

REZERVE

321

 

Capital de rezervă

322

 

Rezerve statutare

323

 

Alte rezerve

33

   

PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)

331

 

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

332

 

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

333

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

334

 

Profit utilizat al perioadei de gestiune

335

 

Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile

336

 

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune

34

   

ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU

341

 

Fonduri

3411

Aporturi iniţiale ale fondatorilor organizaţiilor necomerciale

3412

Fondul de active imobilizate

3413

Fondul de autofinanţare

3414

Alte fonduri

342

 

Subvenţii entităţilor cu proprietate publică

3421

Subvenţii aferente activelor imobilizate

3422

Alte subvenţii

343

 

Alte elemente de capital propriu

35

   

REZULTAT FINANCIAR TOTAL

351

 

Rezultat financiar total

 

CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG

 

41

   

DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG

411

 

Credite bancare pe termen lung

4111

Credite bancare în monedă naţională

4112

Credite bancare în valută străină

4113

Datorii convertibile privind creditele bancare

4114

Alte credite bancare pe termen lung

412

 

Împrumuturi pe termen lung

4121

Împrumuturi din părţi neafiliate

4122

Împrumuturi din părţi afiliate

4123

Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni

4124

Împrumuturi de la personalul entităţii

4125

Datorii convertibile privind împrumuturile

4126

Alte împrumuturi pe termen lung

413

 

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

414

 

Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

4141

Depuneri de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

4142

Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

42

   

ALTE DATORII PE TERMEN LUNG

421

 

Datorii comerciale pe termen lung

4211

Datorii comerciale în ţară

4212

Datorii comerciale în străinătate

4213

Alte datorii comerciale

422

 

Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung

4221

Datorii faţă de părţile afiliate din ţară

4222

Datorii faţă de părţile afiliate din străinătate

4223

Alte datorii faţă de părţile afiliate

423

 

Avansuri primite pe termen lung

4231

Avansuri primite din ţară

4232

Avansuri primite din străinătate

424

 

Venituri anticipate pe termen lung

4241

Subvenţii

4242

Alte venituri anticipate pe termen lung

425

 

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung

426

 

Provizioane pe termen lung

427

 

Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică

428

 

Alte datorii pe termen lung

 

CLASA 5. DATORII CURENTE

 

51

   

DATORII FINANCIARE CURENTE

511

 

Credite bancare pe termen scurt

5111

Credite bancare în monedă naţională

5112

Credite bancare în valută străină

5113

Credite bancare în monedă naţională restante

5114

Credite bancare în valută străină restante

5115

Alte credite bancare pe termen scurt

5116

Dobînzi aferente creditelor bancare

512

 

Împrumuturi pe termen scurt

5121

Împrumuturi de la părţi neafiliate

5122

Împrumuturi de la părţi afiliate

5123

Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni

5124

Împrumuturi de la personalul entităţii

5125

Alte împrumuturi pe termen scurt

5126

Dobînzi aferente împrumuturilor

513

 

Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

5131

Depuneri de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

5132

Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

52

   

DATORII COMERCIALE CURENTE

521

 

Datorii comerciale curente

5211

Datorii comerciale în ţară

5212

Datorii comerciale în străinătate

5213

Alte datorii comerciale

522

 

Datorii curente faţă de părţile afiliate

5221

Datorii faţă de părţile afiliate din ţară

5222

Datorii faţă de părţile afiliate din străinătate

5223

Alte datorii faţă de părţile afiliate

523

 

Avansuri primite curente

5231

Avansuri primite din ţară

5232

Avansuri primite din străinătate

53

   

DATORII CALCULATE CURENTE

531

 

Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii

5311

Datorii salariale

5312

Datorii faţă de deponenţi

532

 

Datorii faţă de personal privind alte operaţii

5321

Datorii faţă de titularii de avans

5322

Datorii faţă de personal privind alte operaţii

533

 

Datorii privind asigurările sociale şi medicale

5331

Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat

5332

Datorii faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

5333

Alte datorii privind asigurările sociale şi medicale

534

 

Datorii faţă de buget

5341

Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător şi profesională

5342

Datorii privind impozitul pe venit din salariu

5343

Datorii privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată

5344

Datorii privind taxa pe valoarea adăugată

5345

Datorii privind accizele

5346

Datorii privind alte impozite şi taxe

5347

Datorii privind sancţiunile

5348

Alte datorii faţă de buget

535

 

Venituri anticipate curente

5351

Subvenţii

5352

Alte venituri anticipate curente

536

 

Datorii faţă de proprietari

5361

Datorii privind dividendele calculate

5362

Datorii privind alte operaţii

537

 

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente

538

 

Provizioane curente

54

   

ALTE DATORII CURENTE

541

 

Datorii preliminate

5411

Datorii preliminate privind decontările cu bugetul

5412

Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

5413

Datorii preliminate privind leasingul financiar

5414

Alte datorii preliminate

542

 

Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor

543

 

Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică

544

 

Alte datorii curente

5441

Datorii privind sancţiunile comerciale

5442

Alte datorii calculate curente

 

CLASA 6. VENITURI

 

61

   

VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ

611

 

Venituri din vînzări

6111

Venituri din vînzarea produselor

6112

Venituri din vînzarea mărfurilor

6113

Venituri din prestarea serviciilor

6114

Venituri din executarea lucrărilor

6115

Venituri din contracte de construcţie

6116

Venituri din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)

6117

Venituri din contracte de microfinanţare

6118

Alte venituri din vînzări

612

 

Alte venituri din activitatea operaţională

6121

Venituri din ieşirea altor active circulante

6122

Venituri din sancţiuni

6123

Venituri din recuperarea prejudiciului material

6124

Venituri din plusurile de active imobilizate şi circulante constatate la inventariere

6125

Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat

6126

Alte venituri operaţionale

613

 

Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate

6131

Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor pe termen lung acordate

6132

Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate

616

 

Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială

617

 

Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)

618

 

Venituri din activitatea economică

62

   

VENITURI DIN ALTE ACTIVITĂŢI

621

 

Venituri din operaţiuni cu active imobilizate

6211

Venituri din ieşirea imobilizărilor necorporale

6212

Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale

6213

Venituri din ieşirea investiţiilor financiare pe termen lung

6214

Venituri din ieşirea investiţiilor imobiliare

6215

Venituri din ieşirea altor active imobilizate

6216

Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate

6217

Alte venituri din operaţiuni cu active imobilizate

622

 

Venituri financiare

6221

Venituri din diferenţe de curs valutar

6222

Venituri din diferenţe de sumă

6223

Venituri din redevenţe

6224

Venituri din active imobilizate şi circulante intrate cu titlu gratuit

6225

Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi

6226

Venituri din dobînzi aferente altor activităţii

6227

Alte venituri financiare

623

 

Venituri excepţionale

6231

Venituri din compensarea pierderilor din calamităţi

6232

Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente excepţionale

6233

Alte venituri excepţionale

 

CLASA 7. CHELTUIELI

 

71

   

CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE

711

 

Costul vînzărilor

7111

Valoarea contabilă a produselor vîndute

7112

Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute

7113

Costul serviciilor prestate

7114

Costul lucrărilor executate terţilor

7115

Costuri aferente contractelor de construcţie

7116

Costuri aferente contractelor de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)

7117

Costuri aferente contractelor de microfinanţare

7118

Alte costuri aferente veniturilor din vînzări

712

 

Cheltuieli de distribuire

7121

Cheltuieli cu personalul comercial

7122

Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie comercială

7123

Cheltuieli cu ambalajele şi alte materiale utilizate la comercializarea produselor şi mărfurilor

7124

Cheltuieli de transportare a produselor şi mărfurilor

7125

Cheltuieli de publicitate şi marketing

7126

Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor în perioada de garanţie

7127

Cheltuieli privind creanţele comerciale compromise

7128

Cheltuieli privind returnările şi reducerile

7129

Alte cheltuieli de distribuire

713

 

Cheltuieli administrative

7131

Cheltuieli cu personalul administrativ

7132

Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie administrativă

7133

Cheltuieli cu impozitele şi taxele, cu excepţia impozitului pe venit

7134

Cheltuieli în scopuri de filantropie şi sponsorizare

7135

Cheltuieli privind serviciile cu destinaţie administrativă

7136

Cheltuieli de protocol (reprezentanţă)

7137

Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ

7138

Alte cheltuieli administrative

714

 

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

7141

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante ieşite

7142

Cheltuieli privind sancţiunile

7143

Cheltuieli privind dobînzile

7144

Cheltuieli privind lipsurile şi pierderile din deteriorarea activelor imobilizate şi circulante

7145

Cheltuieli privind creanţele compromise decontate, cu excepţia celor comerciale

7146

Cheltuieli aferente evaluării stocurilor la valoarea realizabilă netă

7147

Alte cheltuieli operaţionale

715

 

Cheltuieli aferente dobînzilor calculate

7151

Cheltuieli aferente dobînzilor calculate la depunerile de economii ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

7152

Cheltuieli aferente dobînzilor calculate la împrumuturile/creditele primite

716

 

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială

717

 

Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)

718

 

Cheltuieli din activitatea economică

72

   

CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITĂŢI

721

 

Cheltuieli cu active imobilizate

7211

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale ieşite

7212

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieşite

7213

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor financiare pe termen lung ieşite

7214

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor imobiliare ieşite

7215

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active imobilizate ieşite

7216

Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate

7217

Pierderi din deprecierea activelor imobilizate

7218

Alte cheltuieli cu active imobilizate

722

 

Cheltuieli financiare

7221

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

7222

Cheltuieli din diferenţe de sumă

7223

Cheltuieli privind redevenţele

7224

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente activelor imobilizate şi circulante transmise cu titlu gratuit

7225

Cheltuieli aferente emisiunii şi operaţiunilor cu acţiuni proprii

7226

Alte cheltuieli financiare

723

 

Cheltuieli excepţionale

7231

Cheltuieli privind calamităţile

7232

Cheltuieli privind alte evenimente excepţionale

7233

Alte cheltuieli excepţionale

73

   

CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT

731

 

Cheltuieli privind impozitul pe venit

 

7311

Cheltuieli privind impozitul pe venit

 

7312

Cheltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională

 

7313

Alte cheltuieli privind impozitul pe venit

 

CLASA 8. CONTURI DE GESTIUNE

 

81

   

CONTURI DE CALCULAŢIE

811

 

Activităţi de bază

812

 

Activităţi auxiliare

82

   

CONTURI DE REPARTIZARE

821

 

Costuri indirecte de producţie

822

 

Costuri indirecte aferente contractelor de construcţie

823

 

Costuri de regie aferente contractelor de construcţie

824

 

Alte costuri repartizabile

83

   

ALTE CONTURI DE GESTIUNE

831

 

Adaos comercial

832

 

Încasări din vînzarea bunurilor în numerar

833

 

Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute

834

 

Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor

835

 

Producţii şi unităţi de deservire

836

 

Costuri refacturate

 

CLASA 9. CONTURI EXTRABILANŢIERE

 

 

911

 

Imobilizări corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional

 

912

 

Bunuri primite pentru montare

 

913

 

Imobilizări corporale transmise în leasing financiar

 

914

 

Bunuri primite în custodie

 

915

 

Bunuri primite spre prelucrare sau reparare

 

916

 

Bunuri primite în baza contractelor de comision

 

917

 

Bunuri obţinute din materialele prelucrate ale terţilor

 

918

 

Formulare cu regim special

 

919

 

Creanţe compromise decontate

 

920

 

Creanţe contingente

 

921

 

Datorii contingente

 

922

 

Garanţii acordate

 

923

 

Garanţii primite

 

924

 

Pierderi fiscale

 

925

 

Facilităţi fiscale

[Capitolul II completat prin Ordinul Min.Fin. nr.26 din 04.03.2015, în vigoare 13.03.2015]

[Capitolul II completat prin Ordinul Min.Fin. nr.188 din 30.12.2014, în vigoare 01.01.2015]

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...