Nu au fost gasit nimic!

Simbolul grupei de conturi

Simbolul conturilor de gradul I

Simbolul conturilor de gradul II


 

CLASA 1. ACTIVE PE TERMEN LUNG

11  IMOBILIZĂRI NECORPORALE

111

 Imobilizări necorporale în curs de execuţie

112

 Imobilizări necorporale în exploatare

1121

Concesiuni, licenţe şi mărci

1122

Drepturi de autor şi titluri de protecţie

1123

Programe informatice 

1124

Alte imobilizări necorporale
113 Amortizarea imobilizărilor necorporale

1131

Amortizarea concesiunilor, licenţelor şi mărcilor

1132

Amortizarea drepturilor de autor şi titlurilor de protecţie

1133

Amortizarea programelor informatice 

1134

Amortizarea altor imobilizări necorporale
114 Deprecierea imobilizărilor necorporale
115 Fond comercial pozitiv
116 Fond comercial negativ
117 Deprecierea fondului comercial pozitiv
12  IMOBILIZĂRI CORPORALE, TERENURI, MIJLOACE FIXE ȘI RESURSE MINERALE
121 Imobilizări corporale în curs de execuţie

1211

Construcţii în curs de execuţie

1212

Utilaj destinat instalării

1213

Imobilizări corporale pînă la punerea în utilizare

1214

Costuri ulterioare în curs de execuţie
122 Terenuri

1221

Terenuri în curs de pregătire pentru utilizare prestabilită

1222

Terenuri fără construcţii

1223

Terenuri cu construcţii

1224

Terenuri cu zăcăminte

1225

Terenuri cu plantaţii perene

1226

Terenuri primite în gestiune economică

1227

Alte terenuri
123 Mijloace fixe

1231

Clădiri

1232

Construcţii speciale

1233

Maşini, utilaje şi instalaţii tehnice

1234

Mijloace de transport
1235Inventar şi mobilier
1236Costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ
1237Mijloace fixe primite în leasing financiar
1238Mijloace fixe primite în gestiune economică
1239Alte mijloace fix
124 Amortizarea mijloacelor fixe
1241Amortizarea clădirilor
1242Amortizarea construcţiilor speciale
1243Amortizarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor tehnice
1244Amortizarea mijloacelor de transport
1245Amortizarea inventarului şi mobilierului
1246Amortizarea costurilor ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ
1247Amortizarea mijloacelor fixe primite în leasing financiar
1248Amortizarea mijloacelor fixe primite în gestiune economică
1249Amortizarea altor mijloace fixe
125 Resurse minerale
126 Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale
127 Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie
128 Deprecierea terenurilor
129 Deprecierea mijloacelor fixe
13  ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE
131 Active biologice imobilizate în curs de execuţie
132 Active biologice imobilizate în exploatare
133 Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate
1331Amortizarea activelor biologice imobilizate
1332Deprecierea activelor biologice imobilizate
14  INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
141 Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate
1411Valori mobiliare
1412Cote de participaţie
1413Depozite
1414Împrumuturi acordate
1415Alte investiţii financiare
142 Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate
1421Acţiuni şi cote de participaţie deţinute  în părţile afiliate
1422Împrumuturi acordate părţilor afiliate
1423Împrumuturi acordate aferente intereselor de participare
1424Alte investiţii financiare în părţi afiliate
143 Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung
1431Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în părţi neafiliate
1432Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în părţi afiliate
15  INVESTIŢII IMOBILIARE
151 Investiţii imobiliare
152 Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare
1521Amortizarea investiţiilor imobiliare
1522Deprecierea investiţiilor imobiliare
16  CREANŢE ŞI AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG
161 Creanţe pe termen lung
1611Creanţe comerciale pe termen lung
1612Creanţe pe termen lung privind leasingul
1613Alte creanţe pe termen lung
162 Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung
1621Creanţe aferente intereselor de participare
1622Alte creanţe ale părţilor afiliate
163 Avansuri acordate pe termen lung
1631Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
1632Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
1633Avansuri acordate pentru stocuri
1634Alte avansuri acordate pe termen lung
17  ALTE ACTIVE IMOBILIZATE
171 Cheltuieli anticipate pe termen lung
172 Alte active imobilizate

CLASA 2. ACTIVE CIRCULANTE

21  STOCURI
211 Materiale
2111Materii prime şi materiale de bază
2112Materiale auxiliare
2113Piese de schimb
2114Combustibil
2115Ambalaje
2116Anvelope şi acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport
2117Materiale cu destinaţia agricolă
2118Materiale transmise temporar terţilor
2119Alte materiale
212 Active biologice circulante
213 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
2131Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc
2132Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare
2133Construcţii şi dispozitive provizorii
2134Obiecte de mică valoare şi scurtă durată transmise temporar terţilor
214 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
2141Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
2142Uzura construcţiilor şi dispozitivelor provizorii
215 Producţia în curs de execuţie
2151Produse în curs de execuţie
2152Servicii în curs de execuţie
2153Lucrări în curs de execuţie
216 Produse
2161Produse finite
2162Semifabricate din producţie proprie
2163Produse secundare
2164Produse transmise temporar terţilor
217 Mărfuri
2171Bunuri procurate în vederea revînzării
2172Produse transmise spre vînzare magazinelor proprii
2173Active imobilizate deţinute pentru vînzare
2174Mărfuri transmise temporar terţilor
218 Ajustări pentru deprecierea stocurilor
 2181Ajustări pentru deprecierea materialelor
 2182Ajustări pentru deprecierea activelor biologice circulante
 2183Ajustări pentru deprecierea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
 2184Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie
 2185Ajustări pentru deprecierea produselor
 2186Ajustări pentru deprecierea mărfurilor
22  CREANŢE COMERCIALE ŞI CALCULATE
221 Creanţe comerciale
2211Creanţe comerciale din ţară
2212Creanţe comerciale din străinătate
2213Alte creanţe comerciale
222 Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise
223 Creanţe ale părţilor afiliate
2231Creanţe aferente intereselor de participare
2232Alte creanţe ale părţilor afiliate
224 Avansuri acordate curente
2241Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
2242Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
2243Avansuri acordate pentru stocuri
2244Alte avansuri acordate curente
225 Creanţe ale bugetului
2251Creanţe privind impozitul pe venit
2252Creanţe privind taxa pe valoarea adăugată
2253Creanţe privind accizele
2254Creanţe privind alte impozite şi taxe
2255Alte creanţe ale bugetului
226 Creanţe ale personalului
2261Creanţe ale titularilor de avans
2262Creanţe privind recuperarea prejudiciului material
2263Creanţe privind împrumuturile acordate personalului
2264Alte creanţe ale personalului
23  ALTE CREANŢE CURENTE
231 Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii
2311Creanţe privind leasingul
2312Creanţe privind dobînzile şi redevenţele calculate
2313Creanţe privind dividendele calculate
2314Alte creanţe privind veniturile
232 Creanţe preliminate
2321Creanţe preliminate privind decontările cu bugetul
2322Creanţe preliminate privind leasingul
2323Alte creanţe preliminate
233 Creanţe curente privind asigurările
234 Alte creanţe curente
2341Creanţe privind ieşirea activelor imobilizate
2342Creanţe privind ieşirea altor active circulante
2343Creanţe privind subvenţiile
2344Creanţe privind finanţările şi încasările cu destinaţie specială
2345Creanţele aferente parteneriatului public-privat
2346Creanţe privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute
2347Creanţe privind alte operaţiuni
24  NUMERAR
241 Casa
2411Casa în monedă naţională
2412Casa în valută străină
2413Numerar în casierie legat
242 Conturi curente în monedă naţională
2421Numerar la conturi nelegat
2422Numerar la conturi legat
243 Conturi curente în valută străină
2431Numerar la conturi în ţară
2432Numerar la conturi în străinătate
2433Numerar la conturi legat
244 Alte conturi bancare
2441Acreditive
2442Carduri bancare
2443Numerar la alte conturi bancare
245 Transferuri de numerar în expediţie
246 Documente băneşti
25  INVESTIŢII FINANCIARE CURENTE
251 Investiţii financiare curente în părţi neafiliate
2511Valori mobiliare
2512Cote de participaţie
2513Depozite
2514Împrumuturi acordate
2515Alte investiţii financiare curente
252 Investiţii financiare curente în părţi afiliate
2521Acţiuni şi cote de participaţie deţinute  în părţile afiliate
2522Împrumuturi acordate părţilor afiliate
2523Împrumuturi acordate aferente intereselor de participare
2524Alte investiţii financiare în părţi afiliate
253 Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen
254 Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente
2541Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente în părţi neafiliate
2542Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente în părţi afiliate
26  ALTE ACTIVE CIRCULANTE
261 Cheltuieli anticipate curente
262 Alte active circulante

CLASA 3. CAPITAL PROPRIU

31  CAPITAL SOCIAL,NEÎNREGISTRAT ȘI PRIME DE CAPITAL
311 Capital social
313 Capital nevărsat
3131Capital nevărsat privind părţile sociale neachitate de proprietari
3132Capital nevărsat privind acoperirea pierderilor anilor precedenţi
314 Capital neînregistrat
3141Acţiuni neînregistrate emise la înfiinţarea societăţii
3142Părţi sociale depuse pînă la înregistrarea de stat a majorării capitalului social
315 Capital retras
316 Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate
317 Prime de capital
32  REZERVE
321 Capital de rezervă
322 Rezerve statutare
323 Alte rezerve
33  PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)
331 Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi
333 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
334 Profit utilizat al perioadei de gestiune
335 Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile
336 Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune
34  ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU
341 Fonduri
3411Aporturi iniţiale ale fondatorilor fundaţiilor
3412Fondul de active imobilizate
3413Fondul de autofinanţare
3414Alte fonduri
342 Subvenţii aferente activelorentităţilor cu proprietate publică
343 Rezerve din reevaluare
 344 Alte elemente de capital propriu
35  REZULTAT FINANCIAR TOTAL
351 Rezultat financiar total

CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG

41  DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG
411 Credite bancare pe termen lung
4111Credite bancare în monedă naţională
4112Credite bancare în valută străină
4113Datorii convertibile privind creditele bancare
4114Alte credite bancare pe termen lung
412 Împrumuturi pe termen lung
4121Împrumuturi din părţi neafiliate
4122Împrumuturi din părţi afiliate
4123Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
4124Împrumuturi de la personalul entităţii
4125Datorii convertibile privind împrumuturile
4126Alte împrumuturi pe termen lung
414 Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut
4141Depuneri de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut
4142Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut
42  ALTE DATORII PE TERMEN LUNG
421 Datorii comerciale pe termen lung
4211Datorii comerciale în ţară
4212Datorii comerciale în străinătate
4213Datorii privind leasingul financiar
4214Alte datorii comerciale pe termen lung
422 Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung
4221Datorii aferente intereselor de participare
4222Alte datorii faţă de părţile afiliate
423 Avansuri primite pe termen lung
4231Avansuri primite din ţară
4232Avansuri primite din străinătate
424 Venituri anticipate pe termen lung
4241Subvenţii
4242Alte venituri anticipate pe termen lung
 425 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung
 426 Provizioane pe termen lung
4261Provizioane pentru beneficiile angajaţilor
4262Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clienţilor
4263Provizioane pentru impozite
4264Alte provizioane
427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică
428 Alte datorii pe termen lung

CLASA 5. DATORII CURENTE

51  DATORII FINANCIARE CURENTE
511 Credite bancare pe termen scurt
5111Credite bancare în monedă naţională
5112Credite bancare în valută străină
5113Credite bancare în monedă naţională restante
5114Credite bancare în valută străină restante
5115Alte credite bancare pe termen scurt
5116Dobînzi aferente creditelor bancare
512 Împrumuturi pe termen scurt
5121Împrumuturi de la părţi neafiliate
5122Împrumuturi de la părţi afiliate
5123Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
5124Împrumuturi de la personalul entităţii
5125Alte împrumuturi pe termen scurt
5126Dobînzi aferente împrumuturilor
513 Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut
5131Depuneri de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut
5132Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut
52521 DATORII COMERCIALE CURENTE
 Datorii comerciale curente
5211Datorii comerciale în ţară
5212Datorii comerciale în străinătate
5213Datorii privind leasingul
5214Alte datorii comerciale curente
522 Datorii curente faţă de părţile afiliate
5221Datorii aferente intereselor de participare
5222Alte datorii faţă de părţile afiliate
523 Avansuri primite curente
5231Avansuri primite din ţară
5232Avansuri primite din străinătate
53  DATORII CALCULATE CURENTE
531 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii
5311Datorii salariale
5312Datorii faţă de deponenţi
532 Datorii faţă de personal privind alte operaţii
5321Datorii faţă de titularii de avans
5322Datorii faţă de personal privind alte operaţii
533 Datorii privind asigurările sociale şi medicale
5331Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat
5332Datorii faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
5333Alte datorii privind asigurările sociale şi medicale
534 Datorii faţă de buget
5341Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător şi profesională
5342Datorii privind impozitul pe venit din salariu
5343Datorii privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată
5344Datorii privind taxa pe valoarea adăugată
5345Datorii privind accizele
5346Datorii privind alte impozite şi taxe
5347Datorii privind sancţiunile
5348Alte datorii faţă de buget
535 Venituri anticipate curente
5351Subvenţii
5352Valoarea activelor circulante intrate cu titlu gratuit
5353Alte venituri anticipate curente
536 Datorii faţă de proprietari
5361Datorii privind dividendele calculate
5362Datorii privind alte operaţiuni
537 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente
538 Provizioane curente
 5381Provizioane pentru beneficiile angajaţilor
 5382Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clienţilor
 5383Provizioane pentru impozite
 5384Alte provizioane
54  ALTE DATORII CURENTE
541 Datorii preliminate
5411Datorii preliminate privind decontările cu bugetul
5412Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
5413Alte datorii preliminate
542 Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor
543 Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică
544 Alte datorii curente
5441Datorii privind sancţiunile comerciale
5442Datorii aferente mijloacelor nepredestinate în organizaţiile necomerciale
5443Alte datorii calculate curente

CLASA 6. VENITURI

61  VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ
611 Venituri din vînzări
6111Venituri din vînzarea produselor
6112Venituri din vînzarea mărfurilor
6113Venituri din prestarea serviciilor
6114Venituri din executarea lucrărilor
6115Venituri din contracte de construcţie
6116Venituri din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)
6117Venituri din contracte de microfinanţare
6118Alte venituri din vînzări
612 Alte venituri din activitatea operaţională
6121Venituri din ieşirea altor active circulante
6122Venituri din sancţiuni
6123Venituri din recuperarea prejudiciului material
6124Venituri din plusurile de active imobilizate şi circulante constatate la inventariere
6125Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat
6126Venituri din ajustările privind deprecierea activelor circulante
6127Venituri aferente diferenţelor favorabile dintre cursul oficial al BNM şi cursul de cumpărare-vînzare a valutei străine
6128Alte venituri operaţionale

613

 

 Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate
6131Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor pe termen lung acordate
6132Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate
616 Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială
617 Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)
618 Venituri din activitatea economică
62  VENITURI DIN ALTE ACTIVITĂŢI
621 Venituri din operaţiuni cu active imobilizate
6211Venituri din ieşirea imobilizărilor necorporale
6212Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale
6213Venituri din ieşirea investiţiilor imobiliare
6214Venituri din ieşirea altor active imobilizate
6215Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate
6216Venituri din decontarea fondului comercial negativ
6217Alte venituri din operaţiuni cu active imobilizate
622 Venituri financiare
6221Venituri din interese de participare
6222Venituri din dobînzi
6223Venituri din alte investiții financiare pe termen lung
6224Venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente
6225Venituri din ieșirea investițiilor financiare
6226Venituri din diferențe de curs valutar
6227Venituri din diferențe de sumă
6228Alte venituri financiare
623 Venituri excepţionale
6231Venituri din compensarea pierderilor din calamităţi
6232Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente excepţionale
6233Alte venituri excepţionale

CLASA 7. CHELTUIELI

71  CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE
711 Costul vînzărilor
7111Valoarea contabilă a produselor vîndute
7112Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute
7113Costul serviciilor prestate
7114Costul lucrărilor executate terţilor
7115Costuri aferente contractelor de construcţie
7116Costuri aferente contractelor de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)
7117Costuri aferente contractelor de microfinanţare
7118Alte costuri aferente veniturilor din vînzări
712 Cheltuieli de distribuire
7121Cheltuieli cu personalul comercial
7122Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie comercială
7123Cheltuieli cu ambalajele şi alte materiale utilizate la comercializarea produselor şi mărfurilor
7124Cheltuieli de transportare a produselor şi mărfurilor
7125Cheltuieli de publicitate şi marketing
7126Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor în perioada de garanţie
7127Cheltuieli privind creanţele comerciale compromise
7128Cheltuieli privind returnările şi reducerile
7129Alte cheltuieli de distribuire
713 Cheltuieli administrative
7131Cheltuieli cu personalul administrativ
7132Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie administrativă
7133Cheltuieli cu impozitele şi taxele, cu excepţia impozitului pe venit
7134Cheltuieli în scopuri de filantropie şi sponsorizare
7135Cheltuieli privind serviciile cu destinaţie administrativă
7136Cheltuieli de protocol (reprezentanţă)
7137Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ
7138Alte cheltuieli administrative

714

 

 

 

 

 

 

 Alte cheltuieli din activitatea operaţională
7141Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante ieşite
7142Cheltuieli privind sancţiunile
7143Exclus prin Ordinul MF nr. 191 din 19.12.2019
7144Cheltuieli privind lipsurile şi pierderile din deteriorarea activelor imobilizate şi circulante
7145Cheltuieli privind creanţele compromise decontate, cu excepţia celor comerciale
7146Cheltuieli aferente ajustărilor privind deprecierea  activelor circulante
7147Cheltuieli aferente diferenţelor nefavorabile dintre cursul oficial al BNM şi cursul de cumpărare-vînzare a valutei străine
7148Alte cheltuieli operaţionale

715

 

 Cheltuieli aferente dobînzilor calculate
7151Cheltuieli aferente dobînzilor calculate la depunerile de economii ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut
7152Cheltuieli aferente dobînzilor calculate la împrumuturile/creditele primite
716 Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială
717 Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)
718 Cheltuieli din activitatea economică
72  CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITĂŢI
721 Cheltuieli cu active imobilizate
7211Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale ieşite
7212Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieşite
7213Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor imobiliare ieşite
7214Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active imobilizate ieşite
7215Pierderi din deprecierea activelor imobilizate
7216Pierderi din decontarea fondului comercial pozitiv
7217Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate
7218Alte cheltuieli cu active imobilizate
722 Cheltuieli financiare
7221Cheltuieli privind dobînzile
7222Cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente
7223Cheltuieli eferente ieșirii investițiilor financiare
7224Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
7225Cheltuieli din diferenţe de sumă
7226Alte cheltuieli financiare
723 Cheltuieli excepţionale
7231Cheltuieli privind calamităţile
7232Cheltuieli privind alte evenimente excepţionale
7233Alte cheltuieli excepţionale
73  CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
731 Cheltuieli privind impozitul pe venit

CLASA 8. CONTURI DE GESTIUNE

81  CONTURI DE CALCULAŢIE
811 Activităţi de bază
812 Activităţi auxiliare
82  CONTURI DE REPARTIZARE
821 Costuri indirecte de producţie
822 Costuri indirecte aferente contractelor de construcţie
823 Costuri de regie aferente contractelor de construcţie
824 Alte costuri repartizabile
83  ALTE CONTURI DE GESTIUNE
831 Adaos comercial
832 Încasări din vînzarea bunurilor în numerar
833 Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute
834 Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor
835 Producţii şi unităţi de deservire
836 Costuri refacturate

CLASA 9. CONTURI EXTRABILANŢIERE

 911 Imobilizări corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional
 912 Bunuri primite pentru montare
 913 Imobilizări corporale transmise în leasing financiar
 914 Bunuri primite în custodie
 915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare
 916 Bunuri primite în baza contractelor de comision
 917 Bunuri obţinute din materialele prelucrate ale terţilor
 918 Formulare cu regim special
 919 Creanţe compromise decontate
 920 Creanţe contingente
 921 Datorii contingente
 922 Garanţii acordate
 923 Garanţii primite
 924 Pierderi fiscale
 925 Facilităţi fiscale