Dicţionar contabil

P

P.I.N.

Număr de identificare personal; este un număr unic alocat de către emitent titularului de card şi care îi confera acestuia din urmă siguranţa în accesarea terminalului bancar şi care previne utilizarea cardului de către persoane neautorizate.

P.O.S.

terminal bancar amplasat la comercianţi (supermarket-uri, magazine, staţii de benzinărie etc.), conectat la sistemul băncii printr-o linie telefonică şi care permite efectuarea în timp real a autorizării, înregistrării şi transferului de bani direct din contul cumpărătorului în cel al vînzătorului cînd plata este efecuată cu ajutorul unui card bancar.

Parcaj

loc special amenajat, utilizat pentru staţionarea temporară a unităţilor de transport şi autorizat de autoritatea administraţiei publice locale (Codul fiscal)

Parcare

garare a autovehiculului pe un teritoriu special sau într-o construcţie specială, destinate garării şi păstrării mijloacelor de transport şi prestării de servicii aferente contra plată (Codul fiscal)

Paritate

Curs de schimb.

Părţi afiliate

entităţi sau persoane fizice care au capacitatea de a controla sau sînt controlate, au influenţă semnificativă sau sînt influenţate semnificativ de cealaltă parte în politicile financiare şi operaţionale (SNC “Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”)

Participant

Persoană în numele căreia angajatorul efectuează contribuţii la fond şi care are dreptul să primească pensie.

Participaţie minoritară

Acea parte din profit sau pierdere şi din activele nete ale unei filiale atribuibilă unor participaţii în capitalul propriu care nu sînt deţinute de către societatea-mamă, direct sau indirect, prin intermediul unor filiale.

Partidă simplă

Reflectare unilaterală a operaţiunii economice conform metodei "intrare-ieşire". Consumuri – resurse consumate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit.

Pasiv

Totalitatea obligaţiilor ce îi revin unui subiect economic; contrapartidă activului în cadrul bilanţului.

Patenta de întreprinzător

Un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.

Perioada asigurată

Perioada pe parcursul căruia Asiguratorul, în schimbul încasării primei de asigurare, preia în răspundere riscurile asigurate şi reprezintă intervalul de timp dintre ora 0 a zilei în care contractul de asigurare intră în vigoare şi ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat poliţa de asigurare şi s-a plătit prima de asigurare.

Perioadă fiscală

timp, stabilit conform legislaţiei fiscale, pentru care se execută obligaţia fiscală (Codul fiscal)

Persoana fizică care încetează a mai fi rezidentă

persoana care ca şi cum ar fi vîndut toată proprietatea, exceptînd proprietatea imobiliară, la preţul ei de piaţă la momentul cînd a încetat a mai fi rezidentă (Codul fiscal)

Persoană fizică

a) cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid; b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă prezentul cod nu prevede altfel (Codul fiscal)

Persoană interdependentă

membru al familiei contribuabilului sau persoana care controlează contribuabilul, este controlat de contribuabil sau se află împreună cu acesta sub controlul unui terţ. În sensul prezentului punct: a) familia contribuabilului include: soţia (soţul) contribuabilului; părinţii contribuabilului; copiii contribuabilului şi soţii (soţiile) lor; bunicii contribuabilului; nepoţii (nepoatele) contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; fraţii şi surorile contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; străbunicii contribuabilului; strănepoţii contribuabilului şi soţii (soţiile) lor; fraţii şi surorile părinţilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; nepoţii (nepoatele) contribuabilului de pe frate (soră) şi soţiile (soţii) lor; fraţii şi surorile bunicilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; copiii fraţilor şi surorilor părinţilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; copiii nepoţilor (nepoatelor) contribuabilului de pe frate (soră) şi soţii (soţiile) lor; precum şi persoanele enumerate din partea soţiei (soţului) contribuabilului; b) prin control se înţelege posesia (directă sau prin una ori mai multe persoane interdependente) a cel puţin 50% din capitalul sau din drepturile de vot ale unei persoane. În acest caz, persoana fizică este considerată posesor al tuturor cotelor de participaţie în capital, cote ce aparţin, în mod direct sau indirect, membrilor familiei sale (Codul fiscal)

Persoană juridică inactivă

persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are filiale și reprezentanțe, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrată în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală (Legea nr. 220 din 19.10.2007)

Persoană juridică

orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei (Codul fiscal)

Persoană

orice persoană fizică sau juridică (Codul fiscal)

Piaţa comerţului cu amănuntul

tip de piaţă în cadrul căreia mărfurile, serviciile se comercializează populaţiei pentru consum final (Codul fiscal)

1 2 3 5

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...