Dicţionar contabil

B

Balanţă comercială

Contul unde se înregistrează operaţiile de comerţ exterior ale unei ţări. Exporturile sunt trecute în activul, iar importurile în pasivul acestei forme de bilanţ.

Balanţa de plăţi

Sistem de conturi în care se înscriu după principiul contabilităţii în partidă dublă(activ = încasări; pasiv = plăţi) ansamblul încasărilor şi plăţilor efectuate de o ţară în relaţiile sale materiale şi financiare cu alte ţări, pe o perioadă determinată de timp, de regulă un an.

Balanţă de verificare

este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică, precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare. Balanţa de verificare a conturilor sintetice, precum şi balanţele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare, şi ori de cîte ori se consideră necesar. Cuprinde pentru toate conturile unităţii următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor, în ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile iniţiale sau totalul sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente, după caz, rulajele curente debitoare şi creditoare, totalul sumelor debitoare şi creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare.

Balanta şah

o balanţă de verificare care oferă posibilităţi suplimentare de descoperire a erorilor de înregistrare.

Banca Corespondentă

Relaţia permanentă a unei bănci pe alta piaţă financiară, unde ea nu dispune de o reprezentanţă proprie.

Banca de emisiune

Instituţie financiară cu rolul de a emite moneda şi de a asigura controlul asupra masei monetare, de a acorda credite altor bănci prin operaţii de reescont şi de a coordona întreaga politică monetară a statului.

Banca offshore

Banca stabilită pe un teritoriu în general insulară sau portuar, unde găseşte privilegii deosebite pentru exercitarea activităţilor sale internaţionale.

Barter

schimbul de mărfuri/servicii de valori egale, efectuat pe baza unei monede etalon care să reprezinte valoarea lor, fără să se transfere mijloace baneşti efective.

Bază valorică a activelor de capital

a) valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil; b) baza valorică ajustată a activelor de capital: - pentru persoana care transmite activele de capital contribuabilului; sau - pentru activele de capital înlocuite cu active noi (Codul fiscal)

Bază valorică ajustată a activelor de capital

baza valorică a activelor de capital: a) redusă cu mărimea uzurii, epuizării sau altor modificări ale valorii activelor de capital, care se anulează de pe contul mijloacelor fixe; b) majorată cu valoarea recondiţionărilor şi altor modificări ale valorii activelor de capital, care se acumulează pe contul mijloacelor fixe (Codul fiscal)

Beneficiar al subsolului

persoană juridică sau fizică care, în conformitate cu prevederile legislației, are dreptul să desfășoare activități legate de folosirea subsolului (Codul fiscal)

Beneficiile angajaţilor

Toate formele de plăţi (monetare sau nemonetare) efectuate de o întreprindere în schimbul serviciului prestat de angajaţi.

Bilanţ

poziţia financiară a entităţii şi include informaţii aferente soldurilor existente la data raportării privind activele, capitalul propriu și datoriile (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Bilet de tezaur

Formă a împrumuturilor contractate pe piaţă internă, inclusiv la banca centrală, pe termen scurt. În unele ţări emisiunea de bilet de tezaur este plafonată prin lege, în timp ce în altele această este nelimitată. În acesta din urmă caz, emisiunea de bilet de tezaur din instrument de trezorerie(de acoperire a golurilor temporare de casă) se transformă în mijloc de echilibrare a bugetului de stat(de acorperire a deficitului bugetar). Bilet de tezaur se emit numai sub forma contabilă, nu sunt purtătoare de dobîndă, dar se vînd cu rabat, urmînd că la scandenţă investitorului să încaseze valoarea lor nominală.

Bilet la ordin

un titlu de credit prin care se constată angajamentul clientului (semnatarului) de a plăti el însuşi beneficiarului sau la ordinul acestuia, o sumă de bani, la o anumită dată.

Birou vamal; post vamal

Unităţi ale organului vamal în care pot fi îndeplinite, în totalitate sau în parte, formalităţile prevăzute de reglementările vamale (Codul Vamal)

Bon

Act justificativ, care circulă în interiorul unităţii economice şi care confirmă circulaţia şi consumul unor valori sau desfăşurarea unor activităţi. Bonul poate fi de consum, de lucru, de restituire, de predare-transfer etc. Unele bonuri pot circula şi în afara unităţii economice, cum sunt, spre exemplu bon de vînzare a mărfurilor.

Bonificaţie a dobînzii

Subvenţie vărsată de către stat unui organism financiar, cărei permite acestuia să reducă rata dobînzii la împrumuturile pe care le acordă anumitor debitori.

Bonitate financiară

Formă a încrederii pe care o atestă o persoană fizică sau juridică în momentul solicitării unui credit, de a restitui la scadenţă creditele contractate împreună cu dobînzile aferente, încredere pe care o inspiră un solicitant de credit. Aprecierea bonitatea financiară se face pe baza analizei bilanţului, precum şi a modului în care au fost onorate în trecut obligaţiile contractuale.

Bonul de consum

prin care se dă dispoziţie gestionarului magaziei de materiale să elibereze o anumită cantitate şi în acelaşi document se confirmă cantitatea eliberată, cuprinzînd semnăturile celor care participă la eliberarea şi primirea materialelor respective.

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...