Dicţionar contabil

S

Salariat

persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă (Codul muncii)

Sancţiune fiscală

o măsură cu caracter punitiv şi se aplică pentru a se preveni săvîrşirea, de către delincvent sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, pentru educarea lor în spiritul respectării legii (Codul fiscal)

Scrisoare de garanţie bancară

Formă a garanţiei de participare la achiziţii publice sau alte contracte comerciale, emisă în favoarea autorităţii contractante, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Scutire

sumă care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului conform art.33, 34 şi 35 (Codul fiscal)

Sechestrare a bunurilor

acţiuni întreprinse de organul fiscal pentru indisponibilizarea bunurilor persoanei (Codul fiscal)

Secret fiscal

orice informaţie de care dispun organele cu atribuţii de administrare fiscală, inclusiv informaţia despre contribuabil ce constituie secret comercial, cu excepţia informaţiei despre încălcarea legislaţiei fiscale (Codul fiscal)

Servicii de deservire socială

Servicii sociale particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM).

Servicii profesionale

activităţi independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi activităţi independente ale medicilor, inginerilor, arhitecţilor, dentiştilor, auditorilor şi contabililor, desfăşurate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prevederile prezentului punct nu se extind asupra persoanelor menţionate la pct.36.2) (Codul fiscal)

Serviciul Fiscal de Stat

autoritate publică, împuternicită să administreze impozitele, taxele şi alte plăţi în interesul statului (Codul fiscal)

Sigilare

aplicarea sigiliului, pe uşile unor încăperi, mijloace de transport, pe recipiente, diferite produse, colete, corespondenţă, pe bunurile debitorului, alte bunuri în scopul conservării, identificării, indisponibilizării ori evitării desfacerii acestora de către persoane neautorizate (Codul fiscal)

Sigiliu

produs electronic sau obiect alcătuit dintr-o placă de cauciuc, metal, lemn, hîrtie sau alte materiale, fixată pe un suport, avînd gravată o emblemă, o inscripţie sau un alt semn distinctiv oficial, ca dovadă a autenticităţii (Codul fiscal)

Simbolică locală

stema unui oraş sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui (în calitate de denumire a produsului fabricat) sau imaginea monumentelor de arhitectură, a monumentelor istorice (Codul fiscal)

Sistem contabil complet

Sistem contabil care prevede utilizarea Planului de conturi contabile unic, formularelor de registre contabile şi rapoarte financiare prevăzute pentru agenţii economici care în conformitate cu legislaţia în vigoare nu se încadrează în categoria de agenţi ai micului business.

Sistem contabil complet în partidă dublă

Sistem contabil care prevede reflectarea faptelor economice în baza dublei înregistrări, cu aplicarea planului de conturi contabile, registrelor contabile şi rapoartelor financiare (Legea contabilității)

Sistem contabil simplificat în partidă dublă

Sistem contabil ce prevede reflectarea faptelor economice în baza dublei înregistrări, cu aplicarea variantelor simplificate ale planului de conturi contabile, registrelor contabile şi rapoartelor financiare (Legea contabilității)

Sistem de control intern

totalitate a politicilor şi procedurilor adoptate de conducerea entităţii pentru a asigura desfăşurarea organizată şi eficientă a activităţii economice, inclusiv respectarea strictă a integrităţii activelor, prevenirea şi descoperirea cauzelor de fraudă şi eroare, exactitatea şi plenitudinea înregistrărilor contabile, precum şi pregătirea oportună a unor informaţii financiare credibile (Legea contabilității)

Sistem informaţional computerizat

produs software destinat pentru automatizarea evidenţei financiare, contabile şi fiscale din toate domeniile de activitate ale economiei naţionale (Codul fiscal)

Sistemul fiscal al Republicii Moldova

totalitatea impozitelor şi taxelor, a principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare şi anulare a acestora, prevăzute de prezentul cod, precum şi totalitatea măsurilor ce asigură achitarea lor (Codul fiscal)

Sistemul informatic “Gateway Fiscal”

platformă hardware şi software, a cărei construcţie înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de plată de la terminalele de plată în numerar (terminal cash-in), prin canale digitale securizate, în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate (Codul fiscal)

Situaţie fiscală

stare fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată, care se exprimă prin totalitatea caracteristicilor cantitative, calitative şi/sau valorice ale elementelor enumerate la art.6 alin.(9) şi a relaţiilor cu bugetul public naţional (Codul fiscal)

1 2 3

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...