Dicţionar contabil

I

Imobilizări necorporale în curs de execuţie

imobilizări necorporale procurate sau aflate în procesul de creare şi de pregătire pentru utilizare după destinaţie, precum şi imobilizările necorporale interconexate cu alte imobilizări care necesită lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Import de mărfuri

introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia vamală (Codul fiscal)

Import de servicii

prestare de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova (Codul fiscal)

Impozit pe avere

impozit aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condiţiile specificate în titlu VI.1 (Codul fiscal)

Impozit pe bunurile imobiliare

impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare (Codul fiscal)

Impozit

plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia pentru sau în raport cu contribuabilul care a achitat această plată (Codul fiscal)

Influenţă semnificativă

capacitatea de a influenţa politicile financiare şi operaţionale prin participare la capitalul social al entităţii în mărime de la 20% pînă la 50% sau în alt mod prevăzut de statut sau contract (SNC “Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”)

Informaţie despre expediere (transportare)

înscriere făcută în registrul de evidenţă a producţiei expediate (transportate) (Codul fiscal)

Informaţii previzionale

Informaţii care fac obiectul unui calcul anterior unui eveniment sau acţiuni economico-financiare ce dă posibilitatea de a prevedea apariţia sau evoluţia evenimentelor viitoare din analiza anumitor date cunoscute în prezent.

Informaţiile contabilităţii de gestiune

Sînt destinate utilizării interne, reprezintă un secret comercial şi sînt inaccesibile pentru utilizatorii externi.

Insolvabilitate

situaţia în care asiguratul nu achită debitul în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de către acesta a documentelor justificative de la turist sau dacă întrerupe unilateral acordarea serviciilor.

Instrument de plată

dispozitiv (dispozitive) personalizat (e) (card de plată, telefon mobil etc.) şi/sau orice serie de proceduri (tehnice – coduri PIN, TAN, alte tipuri de coduri, login/parolă etc. sau funcţionale – transfer de credit, debitare directă) convenite între utilizatorul serviciilor de plată şi prestatorul de servicii de plată şi folosite de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniţia un ordin de plată (Codul Fiscal)

Inteligibilitatea informației

informaţiile trebuie clasificate, caracterizate şi prezentate în mod clar şi concis (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Inventariere

Procedeu de control şi autentificare documentară a existenţei elementelor contabile care aparţin şi/sau se află în gestiunea temporară a entităţii (Legea contabilității)

Investiţia

Activ deţinut de întreprinderea-investitor în scopul ameliorării situaţiei sale financiare prin obţinerea veniturilor (dobînzilor, dividendelor, redevenţelor etc.), majorarea capitalului propriu şi obţinerea altor profituri (în special, ca rezultat al operaţiilor comerciale).

Investiţii (cheltuieli) capitale

cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung (Codul fiscal)

Investiţii nete într-o entitate străină

Cota entității-raportor în activele nete ale unei entitate străine.

Ipoteză actuarială

Prognoză, presupunere cu privire la anumite condiţii economico-financiare care vor exista în momentul în care se efectuează calcule financiare.

Imobilizări

active deţinute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an în activitatea entităţii sau pentru a fi transmise în folosinţă terţilor (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

Imobilizări amortizabile

imobilizări aflate în exploatare care au o durată de utilizare certă (limitată) şi pentru care se calculează amortizarea (SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”)

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...