37.9k
Home  »  Planul de conturi vechi   »   NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE

NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE

Simbolul grupei de conturi

Simbolul conturilor de gradul I

Simbolul conturilor de gradul II


CLASA 1. ACTIVE PE TERMEN LUNG

11

ACTIVE NEMATERIALE (IMOBILIZĂRI NECORPORALE)

111

Active nemateriale

1111

Cheltuieli de constituire

1112

Fond comercial (goodwill)

1113

Brevete

1114

Embleme comerciale

1115

Licenţe

1116

Programe informatice

1117

Alte active nemateriale

1118

Active nemateriale arendate pe termen lung

112

Active nemateriale în curs de execuţie

113

Amortizarea activelor nemateriale

1131

Amortizarea cheltuielilor de constituire

1132

Amortizarea fondului comercial (goodwill-ului)

1133

Amortizarea brevetelor

1134

Amortizarea emblemelor comerciale

1135

Amortizarea licenţelor

1136

Amortizarea programelor informative

1137

Amortizarea altor active nemateriale

1138

Amortizarea activelor nemateriale arendate pe termen lung

12

ACTIVE MATERIALE (IMOBILIZĂRI CORPORALE) PE TERMEN LUNG

121

Active materiale în curs de execuţie

1211

Construcţii în curs de execuţie

1212

Utilaj destinat instalării

1213

Utilaj şi alte obiecte pînă la punerea în funcţiune

1214

Investiţii capitale ulterioare

122

Terenuri

1221

Terenuri fără construcţii

1222

Terenuri cu construcţii

1223

Terenuri cu zăcăminte

123

Mijloace fixe

1231

Clădiri

1232

Construcţii speciale

1233

Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie

1234

Mijloace de transport

1235

Animale de muncă şi de producţie

1236

Plantaţii perene

1237

Alte mijloace fixe

1238

Mijloace fixe primite în arendă finanţată (leasing financiar)

124

Uzura mijloacelor fixe

1241

Uzura clădirilor

1242

Uzura construcţiilor speciale

1243

Uzura maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de transmisie

1244

Uzura mijloacelor de transport

1245

Uzura plantaţiilor perene

1246

Uzura altor mijloace fixe

1247

Uzura mijloacelor fixe arendate pe termen lung

125

Resurse naturale

126

Epuizarea resurselor naturale

13

ACTIVE FINANCIARE PE TERMEN LUNG

131

Investiţii pe termen lung în părţi nelegate

1311

Cote de participaţie şi acţiuni

1312

Obligaţiuni

1313

Împrumuturi acordate

1314

Alte investiţii pe termen lung

132

Investiţii pe termen lung în părţi legate

1321

Investiţii pe termen lung în întreprinderi-fiice

1322

Investiţii pe termen lung în întreprinderi asociate

1323

Investiţii pe termen lung în alte părţi legate

133

Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung

1331

Majorarea valorii investiţiilor pe termen lung

1332

Diminuarea valorii investiţiilor pe termen lung

134

Creanţe pe termen lung

1341

Creanţe pe termen lung privind arenda

1342

Creanţe pe termen lung privind dobînzile şi redevenţele calculate

1343

Cambii pe termen lung primite

1344

Alte creanţe

135

Active amînate privind impozitul pe venit

136

Avansuri pe termen lung acordate

14

ALTE ACTIVE PE TERMEN LUNG

141

Cheltuieli anticipate pe termen lung

142

Alte active pe termen lung

CLASA 2. ACTIVE CURENTE

21

STOCURI DE MĂRFURI ŞI MATERIALE

211

Materiale

2111

Materii prime şi materiale de bază

2112

Semifabricate cumpărate şi articole de completare

2113

Combustibil

2114

Ambalaje şi materiale pentru ambalat

2115

Piese de schimb

2116

Alte materiale

2117

Materiale transmise pentru prelucrare

2118

Materiale de construcţie

2119

Materiale cu destinaţie agricolă

212

Animale la creştere şi îngrăşat

213

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

2131

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc

2132

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare

2133

Construcţii provizorii (neprevăzute în lista de titluri)

214

Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

2141

Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

2142

Uzura construcţiilor provizorii (neprevăzute în lista de titluri)

215

Producţia în curs de execuţie

2151

Produse în curs de execuţie

2152

Servicii în curs de execuţie

216

Produse

2161

Produse finite

2162

Semifabricate din producţie proprie

2163

Produse secundare

217

Mărfuri

22

CREANŢE PE TERMEN SCURT

221

Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale

2211

Facturi de primit din ţară

2212

Facturi de primit din străinătate

2213

Cambii primite

222

Corecţii la creanţe dubioase

223

Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate

2231

Creanţe pe termen scurt ale întreprinderilor-fiice

2232

Creanţe pe termen scurt ale întreprinderilor asociate

2233

Creanţe pe termen scurt ale altor părţi legate

224

Avansuri pe termen scurt acordate

2241

Avansuri pe termen scurt acordate în ţară

2242

Avansuri pe termen scurt acordate în străinătate

225

Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul

2251

Creanţe pe termen scurt privind impozitul pe venit

2252

Creanţe pe termen scurt privind taxa pe valoarea adăugată

2253

Creanţe pe termen scurt privind accizele

2254

Creanţe pe termen scurt privind alte impozite şi taxe

226

Creanţe preliminare

2261

Creanţe preliminate privind decontările cu bugetul

2262

Creanţe preliminate privind sursele de finanţare din buget

227

Creanţe pe termen scurt ale personalului

2271

Creanţe pe termen scurt privind retribuirea muncii

2272

Creanţe pe termen scurt ale titularilor de avans

2273

Creanţe pe termen scurt privind mărfurile vîndute în credit

2274

Creanţe pe termen scurt privind recuperarea daunei materiale

2275

Creanţe pe termen scurt ale personalului privind alte operaţii

228

Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate

2281

Creanţe pe termen scurt privind arenda

2282

Creanţe pe termen scurt privind dobînzile şi redevenţele calculate

2283

Creanţe pe termen scurt privind dividendele calculate

2284

Creanţe pe termen scurt privind alte venituri

229

Alte creanţe pe termen scurt

2291

Creanţe pe termen scurt ale companiilor de asigurări

2292

Creanţe pe termen scurt ale organelor de asigurări sociale

2293

Creanţe pe termen scurt privind pretenţiile înaintate şi recunoscute

2294

Creanţe pe termen scurt privind alte operaţii

23

INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

231

Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate

2311

Obligaţiuni şi alte titluri de valoare

2312

Depozite

2313

Titluri de valoare cu lichiditate înaltă

2314

Împrumuturi acordate

2315

Alte investiţii pe termen scurt în părţi nelegate

232

Investiţii pe termen scurt în părţi legate

2321

Investiţii pe termen scurt în întreprinderi-fiice

2322

Investiţii pe termen scurt în întreprinderi asociate

2323

Investiţii pe termen scurt în alte părţi legate

233

Diminuarea valorii investiţiilor pe termen scurt

24

MIJLOACE BĂNEŞTI

241

Casa

2411

Casa în valută naţională

2412

Casa în valută străină

2413

Mijloace băneşti în numerar legate

242

Conturi curente în valută naţională

2421

Mijloace băneşti nelegate

2422

Mijloace băneşti legate

243

Conturi curente în valută străină

2431

Conturi valutare în ţară

2432

Conturi valutare în străinătate

2433

Mijloace valutare legate

244

Conturi speciale la bănci

2441

Acreditive

2442

Cecuri şi/sau carduri bancare

2443

Mijloace pe cartele de credit şi magnetice

245

Transferuri băneşti în expediţie

246

Documente băneşti

25

ALTE ACTIVE CURENTE

251

Cheltuieli anticipate curente

252

Alte active curente

CLASA 3. CAPITAL PROPRIU

31

CAPITAL STATUTAR ŞI SUPLIMENTAR

311

Capital statutar

3111

Capital social

3112

Acţiuni simple

3113

Acţiuni privilegiate

3114

Aporturi ale asociaţilor (membrilor)

3115

Cote de participaţie

312

Capital suplimentar

3121

Diferenţa dintre valoarea nominală şi cea efectivă aferentă aportului în capitalul social

3122

Diferenţe de curs aferente aporturilor valutare în capitalul statutar

313

Capital nevărsat

3131

Capital nevărsat privind cotele neachitate de fondatori

3132

Capital nevărsat privind acoperirea pierderilor anilor precedenţi

314

Capital retras

3141

Acţiuni simple răscumpărate

3142

Acţiuni privilegiate răscumpărate

3143

Aporturi şi cote de participaţie retrase

32

REZERVE

321

Rezerve stabilite de legislaţie

322

Rezerve prevăzute de statut

323

Alte rezerve

33

PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)

331

Corectarea rezultatelor perioadelor precedente

3311

Corectarea profitului perioadelor precedente

3312

Corectarea pierderilor perioadelor precedente

332

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

3321

Profit nerepartizat al anilor precedenţi

3322

Pierdere neacoperită a anilor precedenţi

333

Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune

3331

Profit net al perioadei de gestiune

3332

Pierdere netă a perioadei de gestiune

334

Profit utilizat al anului de gestiune

34

CAPITAL SECUNDAR

341

Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung

3411

Diferenţe din reevaluarea activelor nemateriale

3412

Diferenţe din reevaluarea activelor materiale pe termen lung

3413

Diferenţe din reevaluarea investiţiilor pe termen lung

342

Subvenţii

3421

Subvenţii aferente activelor pe termen lung

3422

Subvenţii aferente activelor curente

35

REZULTAT FINANCIAR TOTAL

351

Rezultat financiar total

CLASA 4. DATORII (OBLIGAŢII) PE TERMEN LUNG

41

DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG

411

Credite bancare pe termen lung

4111

Credite bancare pe termen lung în valută naţională

4112

Credite bancare pe termen lung în valută străină

4113

Credite bancare pe termen lung în valută naţională amînate

4114

Credite bancare pe termen lung în valută străină amînate

4115

Datorii convertibile privind creditele bancare pe termen lung

412

Credite bancare pe termen lung pentru salariaţi

413

Împrumuturi pe termen lung

4131

Împrumuturi pe termen lung din părţi nelegate

4132

Împrumuturi pe termen lung din părţi legate

4133

Împrumuturi pe termen lung din emisiunea de obligaţiuni

4134

Împrumuturi pe termen lung de la personalul întreprinderii

4135

Cambii financiare pe termen lung acordate

4136

Datorii convertibile privind împrumuturile pe termen lung

414

Alte datorii financiare pe termen lung

42

DATORII PE TERMEN LUNG CALCULATE

421

Datorii de arendă pe termen lung

422

Venituri anticipate pe termen lung

423

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

4231

Finanţări cu destinaţie specială din buget

4232

Încasări de mijloace cu destinaţie specială de la alte întreprinderi

4233

Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială

424

Avansuri pe termen lung primite

4241

Avansuri pe termen lung primite din ţară

4242

Avansuri pe termen lung primite din străinătate

425

Datorii amînate privind impozitul pe venit

426

Alte datorii pe termen lung calculate

CLASA 5. DATORII PE TERMEN SCURT

51

DATORII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

511

Credite bancare pe termen scurt

5111

Credite bancare pe termen scurt în valută naţională

5112

Credite bancare pe termen scurt în valută străină

5113

Credite bancare pe termen scurt în valută naţională amînate

5114

Credite bancare pe termen scurt în valută străină amînate

5115

Credite bancare pe termen scurt în valută naţională restante

5116

Credite bancare pe termen scurt în valută străină restante

512

Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi

513

Împrumuturi pe termen scurt

5131

Împrumuturi pe termen scurt de la părţi nelegate

5132

Împrumuturi pe termen scurt de la părţi legate

5133

Împrumuturi pe termen scurt din emisiunea de obligaţiuni

5134

Împrumuturi pe termen scurt de la personalul întreprinderii

5135

Cambii financiare pe termen scurt emise

514

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

515

Venituri anticipate curente

516

Alte datorii financiare pe termen scurt

52

DATORII COMERCIALE PE TERMEN SCURT

521

Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale

5211

Facturi de achitat în ţară

5212

Facturi de achitat în străinătate

5213

Cambii emise

522

Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate

5221

Datorii pe termen scurt faţă de întreprinderile-fiice

5222

Datorii pe termen scurt faţă de întreprinderile asociate

5223

Datorii pe termen scurt faţă de alte părţi legate

523

Avansuri pe termen scurt primite

5231

Avansuri pe termen scurt primite din ţară

5232

Avansuri pe termen scurt primite din străinătate

53

DATORII PE TERMEN SCURT CALCULATE

531

Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii

5311

Datorii privind retribuirea muncii

5312

Datorii faţă de deponenţi

532

Datorii faţă de personal privind alte operaţii

5321

Datorii faţă de titularii de avans

5322

Datorii faţă de personal privind alte operaţii

533

Datorii privind asigurările

5331

Datorii faţă de Fondul Social

5332

Datorii faţă de organelle sindicale privind contribuţiile la asigurările sociale

5333

Datorii privind asigurarea medicală

5334

Datorii privind asigurarea persoanelor

5335

Datorii privind asigurarea bunurilor

534

Datorii privind decontările cu bugetul

5341

Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor juridice

5342

Datorii privind taxa pe valoarea adăugată

5343

Datorii privind accizele, taxele

5344

Datorii privind impozitul funciar

5345

Datorii privind impozitul pe bunurile imobiliare

5346

Datorii privind impozitul pentru utilizarea resurselor naturale

5347

Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor fizice

5348

Datorii privind alte impozite şi taxe

5349

Sancţiuni economice

535

Datorii preliminare

5351

Datorii preliminate privind decontările cu bugetul

5352

Datorii preliminate privind sursele de finanţare din buget

5353

Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

536

Datorii privind plăţile extrabugetare

537

Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi

5371

Datorii privind dividendele calculate

5372

Datorii privind aporturile în capitalul social

5373

Datorii privind alte operaţii

538

Provizioane aferente cheltuielilor şi plăţilor preliminare

5381

Provizioane pentru reparaţia mijloacelor fixe

5382

Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor

5383

Provizioane pentru returnarea (reducerea preţurilor) bunurilor vîndute

5384

Provizioane pentru plata concediilor angajaţilor

5385

Provizioane pentru recultivarea terenurilor

5389

Alte provizioane

539

Alte datorii pe termen scurt

5391

Datorii pe termen scurt privind arenda curentă

5392

Datorii pe termen scurt privind reclamaţiile

5393

Datorii pe termen scurt faţă de alţi creditori

CLASA 6. VENITURI

61

VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ

611

Venituri din vînzări

6111

Venituri din vînzarea produselor

6112

Venituri din vînzarea mărfurilor

6113

Venituri din servicii prestate

6114

Venituri din contracte de construcţie

6115

Venituri din operaţiuni de arendă (leasing)

612

Alte venituri operaţionale

6121

Venituri din realizarea altor active curente

6122

Venituri din arenda curentă

6123

Venituri din amenzi, penalităţi şi despăgubiri

6124

Venituri din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente

6125

Venituri din recuperarea daunei materiale

6126

Alte venituri operaţionale

62

VENITURI DIN ACTIVITATEA NEOPERAŢIONALĂ

621

Venituri din activitatea de investiţii

6211

Venituri din ieşirea activelor nemateriale

6212

Venituri din ieşirea activelor materiale pe termen lung

6213

Venituri din ieşirea activelor financiare pe termen lung

6214

Venituri din dividende

6215

Venituri din dobînzi

6216

Venituri din ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung ieşite

6217

Venituri din participaţiile în alte întreprinderi

6218

Venituri din operaţiile cu părţile legate

6219

Alte venituri din activitatea de investiţii

622

Venituri din activitatea financiară

6221

Venituri din redevenţe

6222

Venituri din arenda finanţată a activelor materiale pe termen lung

6223

Venituri din diferenţe de curs valutar

6224

Venituri din active intrate cu titlu gratuit

6225

Venituri din subvenţii de stat, prime, premii şi sume sponsorizate

6226

Venituri din contracte de neantrenare în concurenţă

6227

Alte venituri din activitatea financiară

623

Venituri excepţionale

6231

Compensaţii primate pentru recuperarea pierderilor din calamităţi naturale

6232

Alte venituri excepţionale

CLASA 7. CHELTUIELI

71

CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE

711

Costul vînzărilor

7111

Costul produselor finite vîndute

7112

Costul mărfurilor vîndute

7113

Costul serviciilor prestate

7114

Costul lucrărilor de construcţie-montaj

7115

Costul serviciilor din activitatea de arendă (leasing)

712

Cheltuieli comerciale

7121

Cheltuieli privind operaţiile de marketing

7122

Cheltuieli privind ambalajele şi ambalarea produselor şi mărfurilor

7123

Cheltuieli de transport privind desfacerea

7124

Cheltuieli privind reclama

7125

Cheltuieli privind reparaţiile garantate şi deservirile cu garanţie

7126

Cheltuieli privind datoriile dubioase

7127

Cheltuieli privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vîndute

7128

Alte cheltuieli comerciale

713

Cheltuieli generale şi administrative

7131

Cheltuieli privind uzura, repararea şi întreţinerea mijloacelor fixe cu destinaţie generală

7132

Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale

7133

Cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere

7134

Impozite, taxe şi plăţi, cu excepţia impozitului pe venit

7135

Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare

7136

Cheltuieli privind protecţia muncii

7137

Cheltuieli de reprezentare

7138

Cheltuieli de deplasare

7139

Alte cheltuieli generale şi administrative

714

Alte cheltuieli operaţionale

7141

Cheltuieli privind realizarea altor active curente

7142

Cheltuieli privind arenda curentă

7143

Cheltuieli privind amenzile, penalităţile, despăgubirile

7144

Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente

7145

Cheltuieli privind dobînzile pentru credite şi împrumuturi

7146

Cheltuieli de producţie indirecte nerepartizate

7147

Lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor

7148

Cheltuieli aferente producţiei rebutate

7149

Alte cheltuieli operaţionale

72

CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII NEOPERAŢIONALE

721

Cheltuieli ale activităţii de investiţii

7211

Cheltuieli privind ieşirea activelor nemateriale

7212

Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung

7213

Cheltuieli privind ieşirea activelor financiare pe termen lung

7214

Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung la ieşirea acestora

7215

Cheltuieli aferente participaţiilor în alte întreprinderi

7216

Cheltuieli privind operaţiile cu părţile legate

7217

Alte cheltuieli ale activităţii de investiţii

722

Cheltuieli ale activităţii financiare

7221

Cheltuieli privind plata redevenţelor

7222

Cheltuieli privind arenda finanţată a activelor materiale pe termen lung

7223

Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar

7224

Alte cheltuieli ale activităţii financiare

723

Pierderi excepţionale

7231

Pierderi din calamităţi naturale

7232

Pierderi din perturbări politice

7233

Pierderi din modificarea legislaţiei ţării

73

CHELTUIELI (ECONOMII) PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT

731

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

CLASA 8. CONTURI ALE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE

81

CONTURI ALE CONSUMURILOR DE PRODUCŢIE

811

Activităţi de bază

812

Activităţi auxiliare

813

Consumuri indirecte de producţie

814

Consumuri generale aferente contractelor de construcţie

816

Consumuri aferente valorilor materiale transmise spre prelucrare terţilor

82

ALTE CONTURI ALE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE

821

Adaos comercial

822

Returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vîndute

846

Încasări din vînzarea mărfurilor cu amănuntul

CLASA 9. CONTURI EXTRABILANŢIERE

91

ACTIVE PE TERMEN LUNG ARENDATE

911

Active nemateriale primite în folosinţă temporară

912

Active materiale pe termen lung primite în locaţiune, arendă operaţională (leasing)

913

Active materiale pe termen lung primite în folosinţă temporară

92

VALORI ÎN MĂRFURI ŞI MATERIALE CARE NU APARŢIN ÎNTREPRINDERII

921

Valori în mărfuri şi materiale primite în custodie

922

Materiale primite spre prelucrare

923

Mărfuri primite în consignaţie

924

Utilaj primit pentru montaj

925

Bunurile obţinute din materialele prelucrate ale terţilor

93

TITLURI DE VALOARE CARE NU APARŢIN ÎNTREPRINDERII

931

Titluri de valoare destinate vînzării

932

Titluri de valoare expediate pentru înregistrare

933

Titluri de valoare primite de la registrator

934

Titluri de valoare depuse la păstrare în depozit

94

DATORII ŞI PLĂŢI CONVENŢIONALE

941

Creanţe ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi

942

Garantarea datoriilor şi plăţilor primite

943

Garantarea datoriilor şi plăţilor acordate

944

Uzura fondului de locuinţe

945

Pierderi fiscale nereclamate

946

Creanţe contingente

947

Facilităţi fiscale

95

ALTE MIJLOACE ŞI DATORII REFLECTATE ÎN CONTABILITATEA EXTRABILANŢIERĂ

951

Formulare cu regim special

952

Premii şi cupe sportive transferabile

953

Active pe termen lung transmise în arendă finanţată (leasing financiar)

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...