Dicţionar contabil

T

Taxa de răscumpărare

Taxă aplicată dacă contractul de asigurare a încetat sau s-a transformat într-un contract cu suma asigurată redusă, în cazul contractelor de tip unit linked - înainte de termenul de expirare a poliţei.

Taxă locală

plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale (Codul fiscal)

Taxă pe valoarea adăugată (T.V.A.)

impozit de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova (Codul fiscal)

Taxă pentru proceduri vamale

Taxa pentru serviciile acordate de organul vamal; lista acestor servicii şi cuantumul taxei pentru prestarea lor sînt prevăzute de legislaţie (Codul Vamal)

Taxă vamală

Plată obligatorie, percepută de autoritatea vamală la introducerea pe sau scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal (Codul Vamal)

Taxă

plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu este impozit (Codul fiscal)

Taxe rutiere

taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor (Codul fiscal)

Teritoriu vamal

Teritoriul asupra căruia republica moldova are dreptul exclusiv de jurisdicţie în domeniul activităţii vamale.

Termen de stingere a obligaţiei fiscale

perioadă, stabilită conform legislaţiei fiscale, în care trebuie să fie executată obligaţia fiscală, incluzînd şi ultima sa zi în orele de program ale organului fiscal. Dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic, ultima zi se consideră ziua deplină. În mod analogic se determină şi termenele de executare a altor acţiuni prevăzute de legislaţia fiscală (Codul fiscal)

Termenul de achitare a impozitelor sau taxelor

perioada în decursul căreia contribuabilul este obligat să achite impozitul sau taxa sub formă de interval de timp sau zi fixă a plăţii (Codul fiscal)

Titular al operaţiunii

Persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală (declarantul) sau persoana căreia i-au fost transferate, în privinţa destinaţiei vamale, drepturile şi obligaţiile persoanei menţionate anterior (declarantului) (Codul Vamal)

Tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală

aplicarea de către organul fiscal, în condiţiile prevăzute de legislaţia fiscală, a unor sancţiuni faţă de persoanele care au săvîrşit încălcări fiscale (Codul fiscal)

Tranzacţii între părţile afiliate

un transfer de resurse sau obligaţii între părţi afiliate şi includ: procurarea şi/sau vânzarea de active; prestarea şi/sau beneficierea de servicii; predarea/primirea bunurilor în leasing (arendă, locaţiune); acordarea/primirea împrumuturilor, finanţărilor şi aporturilor la capitalul social; acordarea/primirea garanţiilor; decontarea datoriilor în numele entităţii sau de către entitate în numele părţii afiliate etc. (SNC “Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”)

Tranzit (tranzitare)

trecere pe teritoriul Republicii Moldova a autovehiculului în cazul în care nici punctul de pornire/expediţie al autovehiculului, nici punctul de destinaţie al acestuia nu se află în Republica Moldova (Codul fiscal)

Trată

Cambie.

Trecere a frontierei vamale

Introducerea şi scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri şi mijloace de transport, inclusiv prin expedieri poştale internaţionale, prin conducte şi prin linii de transport electric. Acţiunile menţionate prevăd: - în cazul introducerii de mărfuri şi mijloace de transport pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova de pe teritoriul zonelor libere şi antrepozitelor vamale, are loc trecerea de facto a frontierei vamale; - în cazul scoaterii de mărfuri şi mijloace de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe teritoriul zonelor libere şi antrepozitelor vamale de pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova, depunerea declaraţiei vamale sau efectuarea altor operaţiuni vamale denotă intenţia de a introduce sau scoate mărfuri şi mijloace de transport (Codul Vamal)

Trecere în cont

sumă reţinută şi/sau achitată prealabil cu care contribuabilul are dreptul să micşoreze suma impozitului (Codul fiscal)

Trecerea mărfurilor peste frontiera vamală

Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul vamal a mărfurilor, precum şi tranzitarea lor prin orice metodă.

Trend

Tendinţă fundamentală; evoluţia de lungă durată a unui fenomen economic, independent de fluctuaţiile ocazionale care îl influenţează pe o perioadă scurtă de timp.

Trezorerie

Departament financiar al unei companii, care se ocupă cu primirea, administrarea şi plasamentul fondurilor.

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...