Dicţionar contabil

E

Echilibrul scadenţelor

corespunderea totală a termenelor de achitare a creanţelor şi altor active financiare cu termenele de plată a obligaţiilor spre plată la o anumită dată (Indicații metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut)

Echitatea fiscală (principiu)

tratare egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează în condiţii similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale (Codul fiscal)

Efect de comerţ

înscris negociabil care constată o creanţă de o anumită valoare, plătibilă imediat sau în termen scurt: cambia, biletul la ordin, cecul.

Efect de levier

Expresie care desemnează efectul de ameliorare exercitat de nivelul datoriilor asupra rentabilităţii capitalurilor proprii ale companiei; acest efect se produce numai cînd rentabilitatea unei operaţiuni este superioară costului capitalurilor de împrumut care finanţează această operaţiune se mai numeşte efect de pîrghie.

Efectiv de salariaţi

toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadraţi în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării. Nu se includ în efectivul de salariaţi: – persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.); – persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi); – persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate; – persoanele care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri) (Codul fiscal)

Element (obiect) contabil

active, capitalul propriu, datorii, consumuri, cheltuieli, venituri, rezultate financiare şi fapte economice ale entităţii (Legea contabilității)

Elemente de taxare

Cota procentuală sau tariful stabilit la o unitate de marfă, prevăzute în Legea cu privire la tariful vamal, precum şi metodele de determinare a valorii în vamă şi regulile de origine stabilite de legislaţie (Codul Vamal)

Eligibil

Sunt criterii şi condiţii ce trebuiesc îndeplinite (sau nu) de persoana care solicită un împrumut/credit.

Entitate a micului business

Entitate cu statut de persoană juridică sau fizică în care numărul mediu anual de salariaţi, volumul producţiei (vînzărilor) şi/sau alţi indicatori nu depăşesc limitele stabilite de legislaţia în vigoare pentru agenţii micului business.

Entitate străină

Entitate fiică, asociată, mixtă sau filială a entității-raportor, activitatea căreia se desfăşoară peste hotarele Republicii Moldova şi nu este o parte integrantă (continuare) a activităţii entității-raportor.

Entitate asociată

entitate în care, altă entitate are o influenţă semnificativă asupra politicilor financiare şi operaţionale dar care nu este nici entitate-fiică, nici un participant într-un angajament comun (SNC “Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”)

Entitate auditată

entitate, inclusiv subdiviziunile ei, ale cărei rapoarte financiare anuale, rapoarte financiare anuale consolidate şi/sau alte informaţii aferente acestora sînt supuse auditului (Legea privind activitatea de audit)

Entitate cu răspundere limitată

Entitate al cărei capital statutar este divizat în părţi sociale, acţiuni, în conformitate cu actul de constituire, şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu activele nete ale entităţii (Legea contabilității)

Entitate cu răspundere nelimitată

Entitate ai cărei membri desfăşoară activitate în conformitate cu actul de constituire în numele entităţii şi răspund pentru obligaţiile ce le revin cu toate bunurile lor, cu excepţia bunurilor care, conform legislaţiei, nu pot fi urmărite (Legea contabilității)

Entitate de interes public

entitate care are o importanţă deosebită pentru public datorită domeniului (tipului) de activitate şi care reprezintă o instituţie financiară, un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, o societate de asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate comercială ale cărei acţiuni se cotează la bursa de valori (Legea contabilității)

Entitate în participaţie reciprocă

O entitate care nu este deţinută de investitori, de exemplu, cum sînt companiile de asigurări în participaţie reciprocă sau cooperativele în participaţie reciprocă, care oferă costuri reduse sau alte avantaje economice, în mod direct sau proporţional, deţinătorilor de poliţe sau participanţilor.

Entitate mamă (principală)

Entitate care are una sau mai multe întreprinderi fiice.

Entitate raportoare

O entitate pentru care rapoartele financiare de ordin general sînt pentru utilizatorii ei, o sursă de informare utilă în luarea deciziilor privind alocarea de resurse. O entitate raportoare poate fi reprezentată de o entitate individuală sau de un grup format dintr-o societate-mamă şi toate filialele acesteia.

Entitate-fiică

entitate controlată de către entitatea-mamă (principală) (SNC “Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”)

Entitate-raportor

Subiect economic, care întocmeşte şi prezintă rapoarte financiare.

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...