Dicţionar contabil

Acceptare bancară

Poliţa acceptată de bancă pe baza căreia se va elibera o sumă de bani, titluri ale pieţei monetare în SUA cu o scadenţă de 80 - 180 de zile, sunt remunerate pe baza scontului şi servesc mai ales la finanţarea importurilor/ exporturilor.

Acciz

impozit de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum (Codul fiscal)

Achiziţie

Act de comerţ care are drept consecinţă luarea în posesie de către un agent economic - cumpărător a mărfurilor sau a hîrtiilor de valoare, în condiţii prestabilite; procurarea unui bun.

Acont

Sumă de bani, reprezentînd o parte din preţul mărfurilor sau din tariful serviciilor, care urmează să fie livrate, respectiv prestate şi pe care cumpărătorul îl achită furnizorului cu anticipaţie, în momentul închirierii unei operaţii de vînzare / cumpărare, contractării a unei lucrări sau a unui serviciu, conform dintre părţi.

Acoperire monetară

Stocul de valori certe(rezervă de aur, valute forte, alte active) deţinut de băncile de emisiune, într-un anumit procent din suma totală a bancnotelor emise, prin care se limitează emisiunea acestora la strictul necesar, prevenind astfel inflaţia şi deprecierea monedei, asigurînd garantarea convertibilităţii şi încrederea în bancnotelor emise.

Acord (contract)

Înţelegerea dintre două sau mai multe părţi privind controlul mixt asupra activităţii de întreprinzător mixte.

Acord de barter

Tranzacţie, în care două părţi stabilesc să schimbe între ele marfuri de valori echivalente, conform condiţiilor înscrise în contractul de schimb. Reglementarea financiară se face prin contrapartidă de marfă, neefectuindu-se transferuri de sume băneşti.

Acord de clearing

Convenţie între state, destinată să compenseze creanţele reciproce într-un flux reglementar al plăţilor reciproce care trece printr-un oficiu central din fiecare din ţările semnatare. Reglementează decontarea sumelor provenite din operaţiile externe, prin compensarea reciprocă a creanţelor şi obligaţiilor înscrise în conturi speciale, deschise la băncile centrale sau la instituţii speciale.

Acord de credit sau imprumut

Document financiar - bancar care reglementează cuantumul şi condiţiile primirii şi restituirii creditelor între părţile contractante.

Acreditiv documentar irevocabil

Angajament al bancii care deschide un astfel de acreditiv, faţă de beneficiar, acest angajament nu va putea fi modificat sau anulat fără acordul tuturor părţilor interesate.

Acreditiv documentar revocabil

Acreditiv care se poate anula în orice moment, indiferent dacă are sau nu un termen de valabilitate. Banca ce a deschis un acreditiv documentar revocabil poate să-l anuleze sau să-l modifice, fără să fie obligate a-l viza pe beneficiar.

Acreditiv documentar

Reprezintă un angajament prin care o bancă (emitentă, ordonatoare), acţionînd la cererea şi în conformitate cu instrucţiunile clientului sau (ordonatorul acreditivului), se oblige să efectueze o plată către o terţă persoană (beneficiarul acreditivului, vînzătorul) sau să plătească, ori să accepte, ca urmare a ordinului dat de beneficiarul acreditivului, cambii care au fost trase de către beneficiar, să accepte ori să negocieze cambia. Din punct de vedere al exportatorului, apare ca o promisiune irevocabilă de plată din partea unei banci, condiţionată de prezentarea de către el într-un anumit termen a setului de documente care atestă expedierea mărfii. Pentru importator (cumpărator), acreditivul constă dintr-o dispoziţie de plată irevocabilă, în favoarea exportatorului, condiţionată de prezentarea de către beneficiar la banca sa, a documentelor. Este folosit în special în relaţiile comerciale internaţionale.

Acreditiv necomercial

Acreditiv în cuprinsul căruia nu este indicat un obiect comercial anume. În practică, se întîlneşte sub următoarele forme: a)Scrisoarea de credit (simplă sau circular), are ca scop punerea necondiţionată la dispoziţia beneficiarului a unor sume de bani de care acesteia au nevoie într-o călătorie sau misiune în ţară sau străinătate. Se eliberează în schimbul unui commision perceput de banca emitenta.

Acreditiv revolving

Acreditiv care se foloseşte la unele livrări de proporţii mai mari, eşaloane în timp. De exemplu: livrările sezoniere de produse agricole sau livrările de materii prime care se efectuează în tranşe. Acesta se deschide numai pentru contravaloarea unei tranşe din comanda, cu autorizare pentru banca prin care se avizează acreditivului de a-lb reactiva în mod automat pînă la concurenţa valorii integrale a comenzii, pe măsura epuizării tranşelor anterioare şi în limita termenului de valabilitate, ambele indicate în mod expres la deschiderea acreditivului. Dacă marfa nu se expediază în termenul stabilit, tranşa expirată nu va mai putea fi utilizată, urmînd să se execute în tranşele viitoare, fiecare în termenul stabilit. Este avantajos pentru cumpărător, atunci cînd tranzacţia este de valoare ridicată, iar livrările se efectuează în tranşele de către vînzător.

Acreditiv

Document prin care o bancă deschide unui terţ un credit pentru o sumă şi o durată determinată, la o agenţie sau la o bancă corespondentă.

Act de control fiscal

un document întocmit de funcţionarul fiscal sau altă persoană cu funcţie de răspundere a organului care exercită controlul, în care se consemnează rezultatele controlului fiscal. În act se va descrie obiectiv, clar şi exact încălcarea legislaţiei fiscale şi/sau a modului de evidenţă a obiectelor impunerii, cu referire la documentele de evidenţă respective şi la alte materiale, indicîndu-se actele normative încălcate. În act va fi reflectată fiecare perioadă fiscală în parte, specificîndu-se încălcările fiscale depistate în ea (Codul fiscal)

Acţionar

orice persoană proprietar al unei sau mai multor acţiuni ale unei societăţi pe acţiuni (Codul fiscal)

Acţiuni

titluri de capital sub formă de certificate sau înscrieri în contul personal care confirmă dreptul deţinătorilor săi (acţionarilor) de a participa la conducerea societăţii pe acţiuni, de a primi dividende, precum şi o parte din patrimoniul societăţii în cazul lichidării acesteia (SNC “Creanţe şi investiţii financiare”)

Activ circulant

activ ce se aşteaptă să fie consumate în ciclul normal de activitate, vîndute sau primite în termen de 12 luni sau care reprezintă numerar (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Active biologice circulante

animale la creştere şi îngrăşat care includ unele grupe de active biologice mature (de exemplu, iepuri de casă, animalele cu blană, păsările adulte) şi imature, cum ar fi animalele tinere (de exemplu, viţeii, purceii, miei) şi animalele rebutate din cireada (turma) de bază şi trecute la îngrăşat (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

1 2 3 36

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...