Dicţionar contabil

Bilanţ

poziţia financiară a entităţii şi include informaţii aferente soldurilor existente la data raportării privind activele, capitalul propriu și datoriile (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Bilet de tezaur

Formă a împrumuturilor contractate pe piaţă internă, inclusiv la banca centrală, pe termen scurt. În unele ţări emisiunea de bilet de tezaur este plafonată prin lege, în timp ce în altele această este nelimitată. În acesta din urmă caz, emisiunea de bilet de tezaur din instrument de trezorerie(de acoperire a golurilor temporare de casă) se transformă în mijloc de echilibrare a bugetului de stat(de acorperire a deficitului bugetar). Bilet de tezaur se emit numai sub forma contabilă, nu sunt purtătoare de dobîndă, dar se vînd cu rabat, urmînd că la scandenţă investitorului să încaseze valoarea lor nominală.

Bilet la ordin

un titlu de credit prin care se constată angajamentul clientului (semnatarului) de a plăti el însuşi beneficiarului sau la ordinul acestuia, o sumă de bani, la o anumită dată.

Birou vamal; post vamal

Unităţi ale organului vamal în care pot fi îndeplinite, în totalitate sau în parte, formalităţile prevăzute de reglementările vamale (Codul Vamal)

Bon

Act justificativ, care circulă în interiorul unităţii economice şi care confirmă circulaţia şi consumul unor valori sau desfăşurarea unor activităţi. Bonul poate fi de consum, de lucru, de restituire, de predare-transfer etc. Unele bonuri pot circula şi în afara unităţii economice, cum sunt, spre exemplu bon de vînzare a mărfurilor.

Bonificaţie a dobînzii

Subvenţie vărsată de către stat unui organism financiar, cărei permite acestuia să reducă rata dobînzii la împrumuturile pe care le acordă anumitor debitori.

Bonitate financiară

Formă a încrederii pe care o atestă o persoană fizică sau juridică în momentul solicitării unui credit, de a restitui la scadenţă creditele contractate împreună cu dobînzile aferente, încredere pe care o inspiră un solicitant de credit. Aprecierea bonitatea financiară se face pe baza analizei bilanţului, precum şi a modului în care au fost onorate în trecut obligaţiile contractuale.

Bonul de consum

prin care se dă dispoziţie gestionarului magaziei de materiale să elibereze o anumită cantitate şi în acelaşi document se confirmă cantitatea eliberată, cuprinzînd semnăturile celor care participă la eliberarea şi primirea materialelor respective.

Bonuri de trezorerie

valori mobiliare de stat emise cu scont şi răscumpărate la valoarea lor nominală, avînd termenul de circulaţie pînă la un an (SNC “Creanţe şi investiţii financiare”)

Broker

persoana fizică specializată în intermedierea încheierii unor contracte.

Bunuri imobiliare

terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor (Codul fiscal)

Bunuri

totalitate de valori materiale şi de active imateriale, inclusiv de bani şi de valori mobiliare, care se află în proprietatea persoanei, indiferent de faptul în a cărei folosinţă efectivă este, precum şi de alte drepturi patrimoniale (Codul fiscal)

Cadastru fiscal

cadastru specializat ce include date sistematizate privind subiecţii impunerii, numerele cadastrale, tipurile şi adresa obiectelor ce constituie bunuri imobiliare, baza impozabilă, suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, precum şi altă informaţie ce ţine de plata acestui impozit (Codul fiscal)

Cambie

Efect de comerţ prin care un creditor, numit trăgător, dă ordin debitorului, denumit tras, să plăteasca la o scadenţă stabilită o sumă de bani unei persoane desemnate, beneficiarul.

Camera de comerţ şi industrie

Asociaţie a oamenilor de afaceri locali, reuniţi în scopul promovării comerţului şi industriei, atît în ţară cît şi în străinătate. Camera de comerţ şi industrie furnizează membrilor lor diferite informaţii şi le apară interesele.

Campanie promoţională

modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri (Codul fiscal)

Capacitate de împrumut

Posibilitatea unei întreprinderi de a apela la împrumuturi, ţinind seama de structura sa financiară.

Capacitate de modificare

animalele şi plantele suportă modificări (transformări) biologice care contribuie la obţinerea produselor agricole şi/sau activelor biologice adiţionale (SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”)

Capacitate de rambursare

Aptitudinea unei întreprinderi de-a onora la scadenţă împrumuturile pe care le-a contractat.

Capacitate normală de producţie

reprezintă volumul producţiei/serviciilor ce poate fi realizat, în medie, pe parcursul a cîteva perioade de gestiune sau sezoane în condiţii normale de activitate, ţinînd cont de pierderile capacităţii cauzate de reparaţiile (deservirea tehnică) planificate ale utilajului (SNC “Stocuri”)

1 3 4 5 6 7 36

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...