Dicţionar contabil

S

Subvenţii aferente activelor

subvenţii primite sub formă de active imobilizate sau de mijloace băneşti destinate pentru procurarea/crearea şi/sau dobândirea în alt mod a acestor active (SNC “Capital propriu şi datorii”)

Subvenţii aferente veniturilor

toate subvenţiile, altele decât cele aferente activelor. Acestea pot fi destinate acoperirii costurilor/cheltuielilor perioadelor precedente, curente sau viitoare, sau pentru reducerea datoriilor faţă de stat şi/sau alţi creditori (SNC “Capital propriu şi datorii”)

Sumă plătită în plus

sumă plătită ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă prin vărsare sau încasare, inclusiv prin executare silită, în cuantum mai mare decît cel prevăzut în conformitate cu legislaţia fiscală (Codul fiscal)

Supraveghere vamală

Orice acţiune a organului vamal pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale (Codul Vamal)

Sursa de plată a impozitului sau taxei

sursa din care se achită impozitul sau taxa (Codul fiscal)

Sursă indirectă de informaţie

orice sursă pasibilă să furnizeze documente, informaţii, explicaţii şi/sau alte probe referitoare la persoana fizică supusă verificării şi/sau referitoare la situaţii similare produse în condiţii similare relevante pentru estimarea venitului impozabil prin metode indirecte (Codul fiscal)

Scadenţă

dată calendaristică de achitare a unei creanţe sau de plată a unei datorii a asociaţiei (Indicații metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut)

Semifabricate

bunuri al căror proces de producţie a fost finalizat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care sînt supuse în continuare prelucrării în altă secţie (fază de fabricaţie) sau se livrează cumpărătorilor (Indicații metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculație costului produselor și serviciilor)

Servicii

lucrări executate de către entitate pentru terţi şi/sau subdiviziuni interne (de exemplu, servicii de transport, reparaţie, intermediere, consultanţă, instruire, agrement-sport, telefonie, internet, turism, lucrări de instalare a utilajului) (Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor)

Sistem contabil în partidă simplă

sistem contabil care prevede reflectarea unilaterală a faptelor economice utilizînd înregistrarea conform metodei „intrare-ieşire” fără aplicarea conturilor contabile şi întocmirea situaţiilor financiare (Indicaţii metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător)

Sistemul de reglementare normativă a contabilităţii

totalitatea actelor legislative şi normative care reglementează ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare (Legea contabilităţii și raportării financiare, hotărîrile Guvernului, Standardele Naţionale de Contabiltate, indicaţiile metodice şi alte acte normative aprobate de către organele abilitate de legislaţie) (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

Stadiu de executare a contractului

parte finalizată a lucrărilor contractuale, care poate fi determinată credibil conform prezentului standard (SNC “Contracte de construcţii”)

Stocuri

active circulante care sînt: 1) destinate pentru a fi vîndute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; 2) în curs de execuţie în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau 3) sub formă de materii prime, materiale de bază şi alte materiale consumabile, care urmează a fi folosite în procesul de producţie, pentru prestarea serviciilor şi/sau în alte scopuri gospodăreşti (SNC “Stocuri”)

Subantreprenor

entitatea care a încheiat un contract cu antreprenorul în vederea executării unei anumite părţi sau faze dintr-un contract de construcţie (SNC “Contracte de construcţii”)

Subvenţii

asistenţă acordată de Guvern, alte autorităţi ale administrației publice, instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale sub forma unor transferuri de resurse cu condiţia respectării de către entitate a anumitor cerinţe (SNC “Capital propriu şi datorii”)

1 2 3

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...