Dicţionar contabil

C

Coeficient de acoperire

care exprimă raportul prescris de lege între fondurile proprii ale băncilor şi ansamblul angajamentelor.

Coeficient de îndatorare

Rata care pune în evidenţă, în pasivul bilanţului unei întreprinderi, partea capitalurilor proprii şi cea a capitalurilor împrumutate.

Coeficient de lichiditate

Rata care pune în evidenţă, pornind de la bilanţul unei întreprinderi, relaţia ce există între angajamentele pe termen scurt şi activele realizabile şi disponibile care permit intreprinderii să le facă faţă celor dintîi.

Colaborator vamal

Persoana căreia i se acordă, permanent sau provizoriu, în virtutea legii, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării atribuţiilor organului vamal sau acţiunilor administrative de dispoziţie, organizatorice şi economice (Codul Vamal)

Combinare de entități

Reunirea unor entităţi separate într-o singură entitate raportoare.

Comisie de cenzori

Organ colectiv cu atribuţii de control asupra Consiliului unei societăţi, neavînd nici o atribuţie de gestiune, ci numai de control.

Comparabilitatea informației

situaţiile financiare trebuie să conţină informaţii comparative aferente perioadei precedente pentru toate elementele raportate ale perioadei de gestiune curente, dacă Standardele Naţionale de Contabilitate nu permit altfel (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Concern bancar

Forma de participatie bancara, in cadrul careia banca tutelara, detinatoare a unui număr de acţiuni ale băncilor afiliate, controlează capitalurile cu care lucrează aceste bănci. Formal, băncile afiliate rămîn independente, de fapt însă ele depind întru totul de banca tutelară.

Concern

Grup de întreprinderi legate prin participanţii financiare.

Conducere a organelor vamale

directorul general al Serviciului Vamal (vicedirectorii acestuia), şefii birourilor vamale (şefii adjuncţi ai acestora) (Codul fiscal)

Conducerea Serviciului Fiscal de Stat

director (director adjunct) al Serviciului Fiscal de Stat; şef (şef adjunct) al subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat (Codul fiscal)

Conosament

documentul aferent unei încărcături pe vas, titlu de credit cu o formă adecvată transporturilor maritime.

Consorţiu bancar

Gruparea neinstituţionalizată de bănci, care prin reunirea eforturilor şi resurselor, temporar sau pe o perioadă nelimitată de timp, îşi împart realizarea unui credit în folosul unei operaţii sau al unui client determinat, în vederea finanţării în condiţii avantajoase a unor obiective de mare amploare. Reunirea unor bănci în consorţiu bancar nu diminuează, desigur, riscul nonprofitabilităţi. Din aceasta cauza, acordarea de credite de către consorţiu bancar se face după o analiză foarte exigentă a gradelor de risc şi a şanselor de eficientă şi profitabilitate. Pentru calificarae unui astfel de grup se foloseşte frecvent denumirea de pool bancar, iar creditele astfel oferite se numesc credite consorţiale.

Construcţii subterane

minele din care se extrag sau au fost extrase minerale utile, alte construcţii (obiective) executate în subsol pentru activitatea de întreprinzător (Codul fiscal)

Cont bancar

cont de plăţi deschis în una din instituţiile financiare (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate, precum şi contul deschis în sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor (Codul fiscal)

Cont conjuctiv

bancar sub formă de cont deschis, în numele a două sau mai multor persoane, avînd fiecare dreptul de a dispune singură de activul contului, chiar după decesul unuia sau altuia dintre titulari.

Cont Loro (Vostro)

O bancă denumeşte astfel un cont deschis la o altă bancă.

Cont tranzitoriu

Cont în care se înscriu operaţii provizorii. Este utilizat mai ales pentru operaţii care se compensează, efectuate de persoane care nu au cont deschis la bancă respectivă.

Contabilitate de casă

Bază de contabilizare conform căreia elementele contabile sînt recunoscute pe măsura încasării/plăţii mijloacelor băneşti sau compensării în altă formă (Legea contabilității)

Contabilitate de gestiune

Sistem de colectare, prelucrare, pregătire şi transmitere a informaţiei contabile pentru planificarea, calcularea costurilor, verificarea şi analiza executării bugetelor, în scopul pregătirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale (Legea contabilității)

1 2 3 4 5 8

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...