Dicţionar contabil

D

Discont

reducere din preţul mărfii, serviciului, valutei străine şi al altor active financiare (Codul fiscal)

Dispozitiv publicitar

sistem de comunicare vizuală pentru plasarea publicităţii exterioare, cum ar fi afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice (Codul fiscal)

Dispozitive şi sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar

Dispozitive şi sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar: a) maşină de casă şi de control cu memorie fiscală (în continuare – maşină de casă şi de control) – aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate; b) sistemul informatic “Gateway Fiscal” – platformă hardware şi software, a cărei construcţie înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de plată de la terminalele de plată în numerar (terminal cash-in), prin canale digitale securizate, în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate (Codul fiscal)

Distribuire

plăţile efectuate de către un agent economic în folosul unuia sau mai multor proprietari care au dreptul la încasarea acestor plăţi (Codul fiscal)

Dividend

venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art.57 alin.(2) (Codul fiscal)

Dobândă

venit sub formă de dobîndă, orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii), inclusiv veniturile de pe depunerile băneşti, veniturile obţinute în baza unui contract de leasing financiar (Codul fiscal)

Dobîndă spre încasare

dobînda calculată pentru împrumuturile acordate, care urmează a fi încasată (Indicații metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut)

Dobîndă spre plată

dobînda calculată pentru depunerile de economii ale membrilor asociaţiei, creditele şi împrumuturile primite, care urmează a fi achitată (Indicații metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut)

Document primar

Confirmare documentară (pe suport de hîrtie sau în formă electronică) care justifică efectuarea operaţiunii economice, acordă dreptul de a o efectua sau certifică producerea unui eveniment (Legea contabilității)

Documente băneşti

timbrele taxei de stat, mărcile poştale, biletele de călătorie achitate, biletele de tratament şi odihnă achitate etc. (SNC “Prezentarea situaţiilor financiare”)

Documente de evidenţă

documente privitoare la operaţiuni, la efectuarea plăţilor aferente acestor operaţiuni, inclusiv documente confirmative, orice alte documente prevăzute, conform actelor normative, pentru activitatea contribuabilului. În categoria documentelor de evidenţă intră documentele de contabilitate (prevăzute în legislaţia privind contabilitatea), situaţiile financiare, informaţiile, registrele contabile, titlurile de creanţă, datele contabile (sub orice formă, inclusiv computerizată) etc. (Codul fiscal)

Drepturi de import; drepturi de export

Taxa vamală, taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia; taxa pentru procedurile vamale, taxa pentru eliberarea de autorizaţie, orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia (Codul Vamal)

Dublă înregistrare

Procedeu de înregistrare a unui fapt economic în debitul unui cont şi în creditul altui cont cu una şi aceeaşi sumă (Legea contabilității)

Data înregistrării iniţiale a operaţiunii în valută străină

data recunoaşterii iniţiale a operaţiunii în valută străină în conformitate cu standardele de contabilitate (SNC “Diferenţe de curs valutar şi de sumă”)

Data raportării

ultima zi a perioadei de gestiune pentru care se întocmesc situaţiile financiare. (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

Data semnării situaţiilor financiare

data la care situaţiile financiare sînt semnate de către persoanele abilitate de legislaţie (SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”)

Datorii

obligaţii actuale ale entităţii ce decurg din fapte economice anterioare şi prin stingerea (decontarea) cărora se aşteaptă să rezulte o ieşire (diminuare) de resurse care încorporează beneficii economice (SNC “Capital propriu şi datorii”)

Diferenţă de curs valutar

diferenţă care rezultă din recalcularea valutei străine în monedă naţională la diferite cursuri oficiale ale leului moldovenesc (SNC “Diferenţe de curs valutar şi de sumă”)

Diferenţă de sumă

diferenţă care rezultă din recalcularea creanţelor şi datoriilor exprimate în valută străină sau unităţi convenţionale la diferite cursuri oficiale ale leului moldovenesc sau cursuri de schimb stabilite în contractele încheiate între rezidenţii Republicii Moldova (SNC “Diferenţe de curs valutar şi de sumă”)

Durată de funcţionare economică

1)   perioada de timp în decursul căreia activul este utilizabil de către unul sau mai mulţi utilizatori, sau 2)   cantitatea unităţilor de produse/servicii care se prevede să se obţină din utilizarea activului de către unul sau mai mulţi utilizatori (SNC “Contracte de leasing”)

1 2 3

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...