SNC „VENITURI”

Recunoașterea redevenţelor ca venituri în momentul transferării drepturilor de utilizare a imobilizărilor necorporale pentru o plată fixă şi pe un termen nelimitat

Exemplul 19. Utilizînd datele din exemplul 18, să admitem că dreptul de utilizare a brevetului de invenţie a fost transmis unei entităţi pe un termen nelimitat de timp. 

În baza datelor din exemplu, veniturile sub formă de redevenţe se recunosc în sumă de 35 000 lei, în ianuarie 201X, adică în momentul transmiterii dreptului de utilizare a brevetului beneficiarului şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.

Recunoaşterea venitului sub formă de redevenţe conform metodei liniare

Exemplul 18. În ianuarie 201X entitatea „A" a transmis entităţi „B" dreptul de utilizare a unui brevet de invenţie pe o perioadă de 5 ani. Suma totală a plăţilor, potrivit contractului încheiat, constituie 35 000 lei şi se va achita la finele fiecărui an în părţi egale.

Conform datelor din exemplu, venitul anual din redevenţe a entităţii „A", inclusiv pentru anul 201X, constituie 7 000 lei (35 000 lei : 5 ani) şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.

Recunoașterea veniturilor din dobînzile aferente obligaţiunilor procurate la un preţ care include dobînzile calculate

Exemplul 17. La 1 aprilie 201X, entitatea a procurat 2 500 de obligaţiuni cu termenul de stingere de 3 ani la preţul unitar de 17 lei, care cuprinde cota dobînzilor calculate pe trei luni (ianuarie, februarie, martie). Valoarea nominală a unei obligaţiuni constituie 15 lei, rata anuală a dobînzii - 12%.

În baza datelor din exemplu, suma totală a dobînzilor calculate pe anul 201X constituie 4 500 lei (2 500 unit. x 15 lei x 12%), din care se recunoaşte ca venituri suma de 3 375 lei [(2 500 unit. x 15 lei x 12% x 9 luni) : 12 luni], iar suma rămasă de 1 125 lei (4 500 lei - 3 375 lei) se raportează la diminuarea valorii contabile a obligaţiunilor cumpărate.
Conform datelor din exemplu şi a calculelor efectuate entitatea contabilizează:
- costul de intrare a obligaţiunilor procurate în mărime de 42 500 lei (2 500 unit. x 17 lei) - ca majorare concomitentă a investiţiilor pe termen lung şi a datoriilor curente;
- suma totală a dobînzilor calculate pe anul 201X în mărime de 4 500 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor anticipate;
- dobînzile aferente perioadei post-achiziţie a obligaţiunilor în sumă de 3 375 lei - ca diminuare a veniturilor anticipate şi majorare a veniturilor curente;
- dobînzile aferente perioadei pre-achiziţie a obligaţiunilor în sumă de 1 125 lei - ca diminuare concomitentă a veniturilor anticipate şi a valorii contabile a investiţiilor pe termen lung.

Recunoașterea veniturilor sub formă de dobînzi

Exemplul 16. În octombrie 201X entitatea a acordat un împrumut în sumă de 165 000 lei pe un termen de 3 ani. Dobînda anuală constituie 15% şi conform condiţiilor contractuale se achită la finele fiecărui trimestru.

Conform datelor din exemplu, venitul sub formă de dobînzi a entităţii se recunoaşte în decembrie 201X în sumă de 6 188 lei [(165 000 lei x 15%) : 4 trimestre] şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.

Recunoașterea veniturilor din servicii prin metoda liniară

Exemplul 14. În mai 201X entitatea a încheiat un contract privind deservirea şi reparaţia calculatoarelor în curs de doi ani. Valoarea totală a serviciilor prevăzute de contract constituie 240 600 lei. Serviciile se prestează uniform pe parcursul perioadei stabilite în contract. Conform politicilor contabile ale entităţii veniturile se repartizează după metoda liniară.

În baza datelor din exemplu, mărimea veniturilor entităţii pe luna mai 201X constituie 10 025 lei (240 600 lei : 24 luni) şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente.

Recunoașterea veniturilor în cazul în care rezultatul unei tranzacţii de prestare a serviciilor nu poate fi determinat cu un grad înalt de certitudine

Exemplul 15. În luna noiembrie 201X, biroul de avocaţi a încheiat cu entitatea „A" un contract privind apărarea intereselor acesteia în procesul de judecată. Conform condiţiilor contractuale, în cazul în care procesul va fi cîştigat, valoarea serviciilor va constitui 48 300 lei, iar în caz contrar, entitatea va recupera biroului de avocaţi doar cheltuielile suportate efectiv în limita prevăzută de contract - 35 200 lei. În mai 201X+1 entitatea „A" a pierdut procesul de judecată.

Conform datelor din exemplu, biroul de avocaţi recunoaşte veniturile în luna mai 201X+1 în mărimea cheltuielilor suportate efectiv de 35 200 lei şi le înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.

Recunoașterea veniturilor din prestarea serviciilor prin aplicarea metodei procentului de finalizare, în baza ponderii cheltuielilor suportate la o dată prestabilită în totalul cheltuielilor prevăzute de contract

Exemplul 13. În ianuarie 201X, entitatea a încheiat un contract privind deservirea mărfurilor vîndute pe un termen de 4 ani în valoare de 192 000 lei. Suma totală a cheltuielilor constituie, conform contractului 164 000 lei. În anul 201X entitatea a suportat cheltuieli în sumă de 38 000 lei.

Conform datelor din exemplu, mărimea venitului entităţii pe anul 201X se calculează ca produsul ponderii cheltuielilor efectiv suportate în mărime de 23,17% [(38 000 lei : 164 000 lei) x 100%] şi suma totală a venitului prevăzut de contract, constituie 44 506 lei (23,18% x 192 000 lei) şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente.

Recunoașterea veniturilor din prestarea serviciilor prin aplicarea metodei procentului de finalizare, în baza ponderii volumului efectiv al serviciilor prestate în volumul total al serviciilor prevăzute de contract

Exemplul 12. În ianuarie 201X entitatea a încheiat un contract de instalare a utilajului şi de deservire a acestuia în decurs de 3 ani cu valoarea totală de 324 000 lei. În anul 201X entitatea a îndeplinit 18% din volumul total de lucrări prevăzute de contract.

Conform datelor din exemplu, venitul entităţii pe anul 201X constituie 58 320 lei (324 000 lei x 18%) şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.

Recunoașterea veniturilor din prestarea serviciilor prin metoda prestării integrale

Exemplul 10. O entitate prestează servicii de instalare a utilajului electric, recepţionate de clienţi după finalizarea integrală a acestora. În anul 201X, entitatea a prestat şi a predat clienţilor, servicii în valoare de 147 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în anul 201X entitatea va recunoaşte venitul după instalarea efectivă a utilajului şi recepţionarea acestuia de către clienţi în sumă de 147 000 lei şi îl va înregistra ca majorare simultană a creanţelor şi veniturilor curente.

Recunoașterea veniturilor din prestarea serviciilor prin aplicarea metodei procentului de finalizare, în baza volumului efectiv al serviciilor prestate

Exemplul 11. În ianuarie 201X entitatea a încheiat un contract de prestare a serviciilor de consultanţă şi evaluare a imobilizărilor în valoare totală de 840 000 lei pe un termen de trei ani. În anul 201X au fost prestate servicii de consultanţă în valoare totală de 126 000 lei.

Conform datelor din exemplu, venitul entităţii pe anul 201X constituie 126 000 lei şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...