SNC „POLITICI CONTABILE, MODIFICĂRI ALE ESTIMĂRILOR CONTABILE, ERORI ŞI EVENIMENTE ULTERIOARE”

Influența principiului continuității activității asupra modului de reflectare a valorii utilajului în situațiile financiare

Exemplul 15. Valoarea de intrare a unui utilaj constituie 1 500 000 lei, iar suma amortizării la 31 decembrie 201X - 850 000 lei. Valoarea de piaţă a utilajului la această dată este egală cu 500 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în cazul funcţionării normale a entităţii, utilajul va fi reflectat în situaţiile financiare pe anul 201X la valoarea contabilă egală cu 650 000 lei (1 500 000 lei - 850 000 lei), iar în cazul lichidării entităţii - la valoarea de piaţă în mărime de 500 000 lei.

Evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare – anunțarea unui plan de întrerupere a unei activități

Exemplul 13. În luna februarie 201X Consiliul director al unei entităţi a luat decizia să lichideze o subdiviziune a acesteia. Situaţiile financiare pe anul 201X-1 au fost semnate la 10 martie 201X.

În baza datelor din exemplu, entitatea nu va ajusta situaţiile financiare pe anul 201X-1, însă în note la acestea va menţiona decizia privind lichidarea subdiviziunii respective.

Evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare – modificarea semnificativă a cursului de schimb valutar sau a prețurilor activelor

Exemplul 14. Soldul datoriilor unei entităţi faţă de furnizorii străini la 31 decembrie 201X constituie 150 000 euro. Cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei la această dată constituie 15,2645 lei/euro. În luna martie 201X+1, pînă la semnarea situaţiilor financiare, cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei a crescut pînă la 17,4768 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, entitatea nu va ajusta situaţiile financiare pe anul 201X. În note la situaţiile financiare pentru anul 201X, trebuie dezvăluite informaţiile privind modificarea semnificativă a cursului de schimb valutar şi efectul asupra situaţiei financiare a entităţii sub formă de diferenţe nefavorabile de curs valutar în sumă de 331 845 lei [(17,4768 lei/euro - 15,2645 lei/euro) x 150 000 euro].

Evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare – adoptarea unei decizii de reorganizare sau restructurare a entității

Exemplul 12. În luna februarie 201X, pînă la semnarea situaţiilor financiare, pe anul 201X-1 Consiliul director al unei entităţi a luat decizia de a absorbi o altă entitate care îi prestează servicii de reparaţie a mijloacelor de transport.

În baza datelor din exemplu, entitatea va reflecta informaţia privind absorbţia entităţii care îi prestează servicii de reparaţie a mijloacelor de transport în note la situaţiile financiare pentru anul 201X-1.

Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare – reflectarea corectă a valorii realizabile nete

Exemplul 11. O entitate a înregistrat la 31 decembrie 201X diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă a mărfurilor (telefoanelor mobile) în sumă de 30 000 lei. Costul telefoanelor mobile la 31 decembrie 201X era de 800 000 lei, iar valoarea realizabilă netă - 770 000 lei. La 5 februarie 201X+1 telefoanele mobile au fost vîndute la valoarea de 750 000 lei. Situaţiile financiare au fost semnate la 5 martie 201X+1.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează: 
la 31 decembrie 201X:
- diferenţa dintre costul şi valoarea realizabilă netă a telefoanelor mobile în sumă de 50 000 lei [30 000 lei (800 000 lei - 770 000 lei) + 20 000 lei (770 000 lei - 750 000 lei)] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
la 5 februarie 210X+1:
- valoarea de vînzare a telefoanelor mobile în sumă de 750 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- valoarea contabilă a telefoanelor mobile vîndute în sumă de 750 000 lei - ca majorare a costului vînzărilor şi diminuare a stocurilor.

Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare – client declarat insolvabil

Exemplul 10. În baza documentelor contabile soldul creanţelor comerciale la 31 decembrie 201X al unei entităţi constituie 300 000 lei. În luna ianuarie 201X+1 unul din clienţii entităţii, creanţa căruia constituie 50 000 lei, a fost declarat insolvabil. Soldul provizionului privind creanţele compromise la 31 decembrie 201X constituie 38 000 lei. Situaţiile financiare au fost semnate la 10 februarie 201X+1.

În baza datelor din exemplu, entitatea la 31 decembrie 201X urmează să creeze suplimentar provizion privind creanţele compromise în sumă de 12 000 lei (50 000 lei - 38 000 lei) care se reflectă ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi a provizionului privind creanţele compromise.

Determinarea perioadei în care au loc evenimente ulterioare datei raportării

Exemplul 9. În conformitate cu politicile contabile ale unei societăţi cu răspundere limitată perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic, iar situaţiile financiare se semnează de către director. Situaţiile financiare pe anul 201X au fost semnate la data de 7 martie 201X+1 şi prezentate adunării generale a asociaţilor care le-a aprobat pe 20 martie 201X+1.

În baza datelor din exemplu, data raportării se consideră 31 decembrie 201X, iar data semnării situaţiilor financiare - 7 martie 201X+1.

Corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente

Exemplul 8. O entitate în iunie 201X+1 a depistat că în valoarea de intrare a unui lot de mărfuri în cantitate de 1800 unităţi, care au fost procurate în decembrie 201X, nu au fost incluse costurile de transport în sumă de 11 700 lei. Acestea au fost eronat atribuite la cheltuieli curente. La 31 decembrie 201X în stoc au rămas (nu au fost vîndute) 1 200 unităţi din acest lot.

În baza datelor din exemplu, entitatea, în iunie 201X+1 înregistrează corectarea erorii comise în perioada de gestiune precedentă în suma de 7 800 lei (11 700 lei : 1 800 unităţi х 1 200 unităţi) ca majorare a stocurilor şi corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi. 

Modul de corectare a erorilor comise şi depistate în perioada de gestiune curentă

Exemplul 7. O entitate în august 201X a procurat un teren în valoare de 2 800 000 lei, destinaţia de utilizare a căruia încă nu a fost determinată. Terenul a fost contabilizat în mod eronat în componenţa imobilizărilor corporale, deşi conform cerinţelor SNC „Investiţii imobiliare" urma să fie înregistrat ca obiect de investiţii imobiliare. Eroarea comisă a fost depistată în octombrie a aceluiaşi an, la transmiterea terenului în leasing operaţional.

În baza datelor din exemplu, entitatea în octombrie 201X înregistrează corectarea erorii prin:
- stornarea majorării imobilizărilor corporale şi datoriilor curente în sumă de 2 800 000 lei;
- majorarea investiţiilor imobiliare şi datoriilor curente în sumă de 2 800 000 lei.

Constatarea erorilor contabile ca fiind semnificative sau nesemnificative

Exemplul 6. O entitate a stipulat în politicile sale contabile pe anul 201X următoarele criterii de semnificaţie exprimate în procente pentru:
elementele de bilanţ - 2% de la valoarea totală a activelor la sfîrşitul perioadei de gestiune;
elementele situaţiei de profit şi pierdere - 5% de la suma veniturilor din vînzări obţinute în perioada de gestiune.
Criteriile indicate se aplică valorilor totale a activelor şi, respectiv, a veniturilor din vînzări în mărimea determinată pînă la corectarea erorii.
La întocmirea situaţiilor financiare pe anul 201X pînă la semnarea acestora, s-a depistat că entitatea nu a înregistrat venituri în sumă de 68 970 lei, rezultate dintr-un contract de prestări de servicii. Pînă la depistarea erorii, veniturile din vînzări pe anul 201X au constituit 1 356 927 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea clasifică eroarea depistată ca una semnificativă pentru că ea constituie 5,08% [(68 970 lei : 1 356 927 lei) x 100%] din veniturile din vînzări înregistrate pînă la corectarea erorii. Situaţiile financiare ale entităţii vor fi conforme cu standardele naţionale de contabilitate doar în cazul corectării erorii comise.

1 2

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...