SNC „DIFERENŢE DE CURS VALUTAR ŞI DE SUMĂ”

Modul de contabilizare a diferenţelor de curs valutar la data raportării

Date iniţiale. Conform situaţiilor financiare a entităţii la 31 decembrie 201X activele şi datoriile exprimate în valută străină cuprind:
imobilizări necorporale cu costul de intrare 2 700 euro (procurate la 19.03.201X la cursul 15,6143 lei/euro);
imobilizări corporale cu costul de intrare 32 000 euro (procurate la 25.05.201X la cursul 15,7540 lei/euro);
investiţii financiare pe termen lung (cote de participaţie) cu valoarea de 60 000 euro (înregistrate la 04.06.201X la cursul 15,7158 lei/euro);
stocuri cu costul de intrare 8 200 euro (procurate la 20.09.201X la cursul 15,5294 lei/euro);
investiţii financiare curente (depozit bancar) cu valoarea de 30 000 euro (înregistrate la 24.10.201X la cursul 15,5218 lei/euro);
creanţe în sumă de 22 000 euro (înregistrate la 2.12.201X la cursul 15,3845 lei/euro);
împrumuturi primite în sumă de 14 000 euro (înregistrate la 14.12.201X la cursul 15,6719 lei/euro);
numerar în conturi curente în sumă de 46 000 euro (înregistrat la 24.12.201X la cursul 15,6138 lei/euro).
Cursul oficial al leului moldovenesc la 31.12.201X a constituit 15,7325 lei/euro.

Conform datelor prezentate activele şi datoriile în valută străină vor fi evaluate după cum urmează:

Tabelul 1

Active şi datorii (elemente bilanţiere) la 31.12.201X

Elemente bilanţiere

Suma, euro

La data înregistrării iniţiale

La data raportării

Diferenţa, lei

curs oficial al leului moldovenesc, lei/euro

echivalent în monedă naţională, lei

curs oficial al leului moldovenesc, lei/euro

echivalent în monedă naţională, lei

A

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 1 x 4

6 = 5 - 3

1.Elemente monetare:

 

 

 

 

 

 

1.1.Numerar

46 000

15,6138

718 235

15,7325

723 695

5 460

1.2.Investiţii financiare curente

30 000

15,5218

465 654

15,7325

471 975

6 321

1.3.Creanţe curente

22 000

15,3845

338 459

15,7325

346 115

7 656

1.4.Datorii curente

14 000

15,6719

219 407

15,7325

220 255

848

2.Elemente nemonetare:

 

 

 

 

 

 

2.1.Imobilizări necorporale

2 700

15,6143

42 159

15,6143

42 159

-

2.2.Imobilizări corporale

32 000

15,7540

504 128

15,7540

504 128

-

2.3.Investiţii financiare pe termen lung

60 000

15,7158

942 948

15,7158

942 948

-

2.4.Stocuri

8 200

15,5294

127 341

15,5294

127 341

-

În baza datelor prezentate entitatea contabilizează:

  • diferenţele de curs valutar favorabile aferente:

- numerarului în sumă de 5 460 lei - ca majorare concomitentă a numerarului şi veniturilor curente;
- investiţiilor financiare curente în sumă de 6 321 lei - ca majorare concomitentă a investiţiilor şi veniturilor curente;
- creanţelor curente în sumă de 7 656 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;

  • diferenţa de curs valutar nefavorabilă aferentă împrumuturilor în sumă de 848 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Contabilizarea diferenţelor de sumă în cazul efectuării plăţii în avans integrale şi aplicării cursului de schimb la data prestării serviciilor

Exemplul 7. O entitate beneficiază de serviciile prestate de către o altă entitate rezidentă a Republicii Moldova. Conform contractului, valoarea serviciilor este exprimată în valută străină şi constituie 3 500 euro. Contractul prevede aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data prestării serviciilor. La 30 noiembrie 201X serviciile au fost achitate în avans integral. Documentele care justifică prestarea serviciilor au fost întocmite la 28 decembrie 201X, iar achitarea finală a avut loc la 3 ianuarie 201X+1.
Cursul oficial al leului moldovenesc la data:
30.11.201X - 15,7361 lei/euro;
28.12.201X - 15,8517 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, entitatea - beneficiar al serviciilor contabilizează:
în noiembrie 201X:
- acordarea avansului în contul achitării plăţii pentru servicii în sumă de 55 076 lei (3 500 euro x 15,7362 lei/euro) - ca majorare a creanţelor curente şi micşorare a numerarului;
în decembrie 201X:
- primirea serviciilor în sumă de 55 481 lei (3 500 euro x 15,8517 lei/euro) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente;
- trecerea în cont a avansului acordat anterior în sumă de 55 076 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor şi creanţelor curente;
în ianuarie 201X+1:
- achitarea finală pentru serviciile primite în sumă de 405 lei (55 481 lei - 55 076 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi numerarului.

Contabilizarea diferenţor de sumă în cazul efectuării plăţii în avans parţiale şi aplicării cursului de schimb la data achitării creanţelor şi datoriilor

Exemplul 6. O entitate în baza contractului de vînzare - cumpărare a vîndut mărfuri altei entităţi rezidente a Republicii Moldova. Valoarea mărfurilor este exprimată în valută străină şi constituie 8 000 euro. Contractul prevede aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data achitării. La 27 mai 201X cumpărătorul a achitat în avans 40% din valoarea contractuală a mărfurilor, iar la 5 iunie 201X mărfurile au fost livrate. Achitarea finală a avut loc la 2 iulie 201X.
Cursul oficial al leului moldovenesc la data:
- 27.05.201X - 15,5808 lei/euro;
05.06.201X -15,6758 lei/euro;
02.07.201X - 15,5514 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, entitatea - vînzător contabilizează:
în mai 201X:
- primirea avansului în contul livrării ulterioare a mărfurilor în sumă de 49 859 lei (3 200 euro x 15,5808 lei/euro) - ca majorare a numerarului şi datoriilor curente; 
în iunie 201X:
- valoarea mărfurilor vîndute în sumă de 125 103 lei [(49 859 lei + (4 800 euro x 15,6758 lei/euro)] - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- trecerea în cont a avansului primit anterior în sumă de 49 859 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor şi creanţelor curente;
în iulie 201X:
- primirea plăţii finale pentru mărfurile vîndute în sumă de 74 647 lei (4 800 euro x 15,5514 lei/euro) - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- diferenţa de sumă nefavorabilă aferentă creanţelor neachitate în sumă de 597 lei [(4 800 euro x (15,5514 lei/euro - 15,6758 lei/euro)] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a creanţelor curente.

Contabilizarea diferenţelor de sumă în cazul aplicării cursului de schimb la data achitării creanţelor şi datoriilor

Exemplul 5. La 10 octombrie 201X două entităţi rezidente ale Republicii Moldova (neplătitoare de TVA) au încheiat un contract de vînzare - cumpărare a mărfurilor, valoarea acestora fiind exprimată în euro. La 15 octombrie 201X vînzătorul a livrat 100 unităţi de marfă în valoare de 5 000 euro. Clauzele contractuale prevăd efectuarea plăţii în moneda naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data achitării. Achitarea a fost efectuată la 10 noiembrie 201X.
Cursul oficial al leului moldovenesc la data:
15.10.201X - 15,1220 lei/euro,
10.11.201X - 15,3252 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, se contabilizează:

  • la entitatea - vînzător:

în octombrie 201X:
- valoarea mărfurilor vîndute în sumă de 75 610 lei (5 000 euro x 15,1220 lei/euro) - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
în noiembrie 201X:
- achitarea creanţelor privind mărfurile vîndute în sumă de 76 626 lei (5 000 euro x 15,3252 lei/euro) - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- diferenţa de sumă favorabilă aferentă vînzării mărfurilor în sumă de 1 016 lei [5 000 euro x (15,3252 lei/euro - 15,1220 lei/euro)] - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;

  • la entitatea - cumpărător:

în octombrie 201X:
- valoarea mărfurilor procurate în sumă de 75 610 lei (5 000 euro x 15,1220 lei/euro) - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;
în noiembrie 201X:
- achitarea datoriilor pentru mărfurile procurate în sumă de 76 626 lei (5 000 euro x 15,3252 lei/euro) - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi numerarului;
- diferenţa de sumă nefavorabilă aferentă procurării mărfurilor în sumă de 1016 lei [5 000 euro x (15,1220 lei/euro - 15,3252 lei/euro)] - ca majorarea concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Contabilizarea diferenţelor de curs valutar favorabile şi nefavorabile aferente aporturilor în capitalul social al entităţii

Exemplul 4. Conform actelor de constituire semnate, capitalul social al entităţii este format integral din aporturi băneşti ale fondatorilor străini în sumă de 289 761 lei (sau 25 836 dolari SUA).
La momentul înregistrării de stat a entităţi - 8 mai 201X, fondatorii străini au virat în contul provizoriu al acesteia aporturi în sumă de 15 000 dolari SUA. Datoria fondatorilor privind aportul neachitat în mărime de 10 836 dolari SUA a fost stinsă la 22 iunie 201X.
Cursul oficial al leului moldovenesc la data:
08.05.201X - 11,2154 lei/dolar SUA;
22.06.201X - 11,2049 lei/dolar SUA.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în mai 201X:
- constituirea capitalului social în mărime de 289 761 lei (25 836 dolari SUA x 11,2154 lei/dolar SUA) - ca majorare concomitentă a capitalului nevărsat şi capitalului social;
- primirea numerarului în contul achitării aporturilor fondatorilor în sumă de 168 231 lei (15 000 dolari SUA x 11,2154 lei/dolar SUA) - ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului nevărsat;
în iunie 201X:
- achitarea finală de către fondatori a capitalului nevărsat în sumă de 121 416 lei (10 836 dolari SUA x 11,2049 lei/dolar SUA) - ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului nevărsat;
- diferenţa de curs valutar nefavorabilă în sumă de 114 lei [10 836 dolari SUA x (11,2049 lei/dolar SUA - 11,2154 lei/dolar SUA)] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a capitalului nevărsat.

Recunoașterea diferenţelor de curs valutar în cazul în care operaţiunea în valută străină a fost înregistrată într-o perioadă de gestiune, iar achitarea se efectuează în altă perioadă de gestiune

Exemplul 3. O entitate rezident a Republicii Moldova a prestat unei entităţi nerezidente servicii în valoare de 13 000 euro. Documentele care justifică prestarea serviciilor au fost întocmite la 22 decembrie 201X, iar achitarea serviciilor a avut loc la 3 ianuarie 201X+1.
Cursul oficial al leului moldovenesc la data:
22.12.201X - 15,0540 lei/euro;
31.12.201X - 15,3825 lei/euro;
03.01.201X+1 - 15,3158 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în decembrie 201X:
- valoarea serviciilor prestate în sumă de 195 702 lei (13 000 euro x 15,0540 lei/euro) - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- diferenţa de curs valutar favorabilă la data raportării în sumă de 4 270 lei [13 000 euro x (15,3825 lei/euro -15,0540 lei/euro)] - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
în ianuarie 201X+1:
- achitarea creanţelor în valută străină în sumă de 199 105 lei (13 000 euro x 15,3158 lei/euro) - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- diferenţa de curs valutar nefavorabilă aferentă creanţelor în valută străină în sumă de 867 lei [13 000 euro x (15,3158 lei/euro - 15,3825 lei/euro)] - ca majorare a cheltuielilor curente şi micşorare a creanţelor curente.

Contabilizarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile

Exemplul 2. O entitate a încheiat cu un cumpărător străin un contract de livrare a produselor în valoare de 60 000 euro. Conform contractului produsele vor fi livrate după achitarea în avans a 50% din valoarea contractuală a acestora. La 27 martie 201X cumpărătorul a efectuat plata în avans, iar la 3 aprilie 201X produsele au fost livrate. Decontarea finală a avut loc la 10 aprilie 201X.
Cursul oficial al leului moldovenesc la data:
27.03.201X - 15,3584 lei/euro;
03.04.201X - 15,3845 lei/euro;
10.04.201X - 15,3136 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în martie 201X:
- primirea avansului în valută străină în sumă de 460 752 lei (30 000 euro x 15,3584 lei/euro) - ca majorare concomitentă a numerarului şi datoriilor curente;
în aprilie 201X:
- livrarea produselor cumpărătorului în sumă de 923 070 lei (60 000 euro x 15,3845 lei/euro - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- trecerea în cont a avansului primit anterior în sumă de 460 752 lei (30 000 euro x 15,3584 lei/euro) - ca diminuare concomitentă a datoriilor şi creanţelor curente;
- achitarea creanţelor în valută străină în sumă de 459 408 lei (30 000 euro x 15,3136 lei/euro) - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- diferenţa de curs valutar nefavorabilă în sumă de 2 910 lei [30 000 euro x (15,3584 lei/euro - 15,3845 lei/euro) + 30 000 euro x (15,3136 lei/euro - 15, 3845 lei/euro)] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a creanţelor curente.

Contabilizarea diferenţelor de curs valutar favorabile

Exemplul 1. O entitate, în luna decembrie 201X, a importat mărfuri în valoare de 10 000 dolari SUA cu achitarea ulterioară.
Cursul oficial al leului moldovenesc la data:
întocmirii declaraţiei vamale             - 11,5525 lei/dolar SUA;
achitării datoriilor                            - 11,3378 lei/dolar SUA.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- valoarea mărfurilor achiziţionate în sumă de 115 525 lei (10 000 dolari SUA x 11,5525 lei/dolar SUA ) - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;
- achitarea datoriilor faţă de furnizorul străin în sumă de 113 378 lei (10 000 dolari SUA x 11,3378 lei/dolar SUA) - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi a numerarului;
- diferenţa de curs valutar favorabilă în suma de 2 147 lei [10 000 dolari SUA x (11,5525 lei/dolar SUA - 11,3378 lei/dolar SUA)] - ca diminuare a datoriilor curente şi majorare a veniturilor curente.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...