37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Lucrările premergătoare întocmirii situațiilor financiare. Informații utile

Lucrările premergătoare întocmirii situațiilor financiare. Informații utile

25.04.20241.444 views

1

(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În curând expiră termenul de prezentare a situațiilor financiare pentru anul 2023. Respectiv, pentru a facilita procesul de completare a situațiilor financiare, am considerat necesar să sistematizăm informațiile actuale și necesare acestui proces complicat.

Amintim că în funcție de categoria entității și necesitățile informaționale ale acesteia, entitatea care aplică SNC întocmește și prezintă anual unul dintre următoarele seturi de rapoarte:

  • situații financiare prescurtate conțin bilanțul prescurtat, situația de profit și pierdere prescurtată, nota explicativă și se prezintă de către entitățile micro care corespund criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017;
  • situații financiare simplificate conțin bilanțul, situația de profit și pierdere, nota explicativă și se prezintă de către entitățile mici care corespund criteriilor stabilite în alin.(2) din art.4 al LP 287/2017;
  • situații financiare complete conțin bilanțul, situația de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, nota explicativă și se prezintă de către entitățile mijlocii și mari, care corespund criteriilor stabilite în alin.(3), (4) din art.4 al LP 287/2017*.

Totodată în conformitate cu alin. (3), art.33 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017, termenul de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului constituie:

  • pentru entitățile de interes public - 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie 2024);
  • pentru restul entităților - 150 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai 2024).

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare cuprind următoarele etape:

1) efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situațiilor financiare;

2) completarea formatelor situațiilor financiare;

3) întocmirea notei explicative la situațiile financiare;

4) aprobarea, semnarea și prezentarea situațiilor financiare;

5) reformarea bilanțului/bilanțului prescurtat.

În cadrul materialul dat o să prezentăm informații utile și necesare pentru prima etapă, care este importantă în vederea obținerii situațiilor financiare calitative și veridice.

Legea contabilității și raportării financiare 287/2017 stabilește că entitatea este obligată să efectueze inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor în modul stabilit de Regulamentul privind inventarierea aprobat prin Ordinul MF nr. 60 din 29.05.2012. Conform acestui regulament inventarierea reprezintă procedeu de control și autentificare documentară a existentei elementelor de activ și datorii în expresie cantitativ-valorică sau numai valorică, după caz, care aparțin și/sau se află în gestiunea temporară a entității la data efectuării acesteia. Rezultatele inventarierii se reflectă în evidența contabilă a entității. Menționăm că în cazul constatării a plusurilor sau lipsurilor de active imobilizate, acestea se reflectă la contul 6124 ”Venituri din plusurile de active imobilizate şi circulante constatate la inventariere” și respectiv la contul 7144 ”Cheltuieli privind lipsurile şi pierderile din deteriorarea activelor imobilizate şi circulante” (în cazul în care nu este constată persoana vinovată). Mai multe detalii găsiți în materialele Inventarierea anuală. Aspecte practice și contabile de care trebuie să ținem contAplicarea TVA în cazul constatării lipsurilor și mărfurilor deteriorate în urma efectuării inventarierii.

Atragem atenția și asupra necesității efectuării verificării decontărilor cu bugetul, adică a impozitelor calculate, achitate și declarate la SFS. Informațiile respective le puteți să găsiți în aplicația ”Contul curent al contribuabilului” din Cabinetul personal al contribuabilului.

Determinarea creanțelor compromise și a provizioanelor (corecțiilor) pentru acestea în conformitate cu SNC Creanțe și investiții financiare. Creanțele se consideră compromise în cazuri în care termenul de prescripție prevăzut de legislația în vigoare a expirat sau cumpărătorul (clientul) se află în situație financiară nefavorabilă (creanțele nu au acoperire garantată și nu pot fi încasate). Contabilizarea creanțelor compromise este stabilită de punctele 36-49 din SNC Creanțe și investiții financiare. Totodată în conformitate cu alin. (1) art. 31 din Codul Fiscal se permite deducerea oricărei datorii compromise, conform legislaţiei, dacă această datorie s-a format în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător.  Noțiunea datoriei compromise în scopuri fiscale este prezentată în art. 5 alin. 34) din Codul Fiscal. Mai multe detalii privind deducerea creanțelor compromise în scopuri fiscale puteți citi in materialul Declarația VEN12. Deducerea datoriilor compromise.

Determinarea diferențelor de curs valutar și diferențelor de sumă. La acest capitol să atrageți atenția la modul de reflectare a avansurilor acordate și primite în valută străină, care a suferit modificări aplicabile din anul 2020. Mai multe detalii găsiți în materialele Avansuri acordate și primite în valută străină.Subtilități care urmează să le cunoaștemEvaluarea inițială a activelor (veniturilor) intrate (recunoscute) în contul avansurilor acordate/ primite în valută străinăАвансы выданные – новые бухгалтерские правила в контексте составления бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 года,  Închidem avansurile primite/acordate în valuta străină prin metoda FIFO?Aport în valută a proprietarilor în capital: aspecte contabile și fiscale, în exempleDiferențe de sumă sau diferențe de curs valutar: explicațiile Ministerului finanțelor, Operațiuni cu conturi de capital: diferențe de curs valutar.

Reflectarea avansurilor eliberate și primite în conturile contabile și situațiile financiare. După cum cunoașteți din 2020 sa modificat modul de prezentare a avansurilor acordate în bilanțul contabil. Detalii găsiți în materialele Avansuri acordate – reglementări contabile noi în contextul întocmirii bilanțului contabil la 31 decembrie 2020 , Reflectarea avansurilor acordate în situațiile financiare: aspecte noi.

La data raportării se determină cota curentă a activelor imobilizate și a datoriilor pe termen lung, care se reflectă în bilanț, respectiv în componența activelor circulante și/sau datoriilor curente. De exemplu entitatea a primit un împrumut pe o perioada de 4 ani, valoarea căruia a fost reflectată la contul 412. Respectiv partea care conform condițiilor contractului urmează a fi achitată în anul următor se trece la contul de împrumuturi pe termen scurt – 512 (Înregistrarea Dt 412 Ct 512). Totodată atragem atenția că datoriile comerciale și cele față de angajați care sînt înregistrate ca parte componentă a ciclului normal de activitate sînt datorii curente, chiar dacă ele sînt exigibile într-un termen ce depășește 12 luni din data raportării.

Decontarea cheltuielilor și veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune. Conturile de cheltuieli anticipate – 171, 261 se decontează la cheltuielile/costurile perioadei, iar veniturile anticipate – 424, 535 se decontează la veniturile curente. Perioadele de decontare (lunar, trimestrial, anual) și modul de determinare a mărimii aferente perioadei curente se stabilesc în politici contabile.

Închiderea conturilor de gestiune. În conformitate cu politicile contabile ale entității, contabilitatea costurilor de producție poate fi ținută cu aplicarea conturilor de gestiune sau fără aplicarea conturilor de gestiune. Respectiv în cazul în care entitatea a ales să aplice conturile de gestiune, la data raportării acestea urmează a fi închise la conturile de bilanț și/sau de rezultate.

Întocmirea înregistrărilor de corectare în cazul depistării unor erori contabile. Conform definiției din SNC "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare" erori contabile sunt omisiunile sau prezentările incorecte a informațiilor în contabilitate și/sau în situațiile financiare ale entității. Modul de corectare a erorilor depinde de perioada comiterii și perioada depistării acestora. Totodată atragem atenția la o prevedere nouă introdusă în standard - corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente, a căror mărime nu depășește limita stabilită de legislație, se efectuează pe seama veniturilor și cheltuielilor curente. Mai multe detalii găsiți în materialul Tehnici de corectare a erorilor contabile.

Determinarea valorii stocurilor. La data raportării stocurile se evaluează la suma cea mai mică dintre valoarea contabilă, determinată în baza metodei de evaluare curentă, și valoarea realizabilă netă. Valoarea realizabilă netă reprezintă prețul de vînzare estimat al stocurilor diminuat cu costurile estimate pentru finalizare (completare) și costurile estimate de vînzare. Detaliile găsiți în punctele 44-50 din SNC Stocuri și în materialul Ajustări privind deprecierea stocurilor: aspecte contabile și fiscale.

Determinarea deprecierii activelor. Conform SNC “Deprecierea activelor” un activ (grup de active) este depreciat atunci cînd valoarea sa contabilă depășește valoarea justă minus costurile de vînzare. Entitatea trebuie să determine la fiecare dată de raportare dacă există sau nu indici ai deprecierii unui activ (grup de active). Dacă există careva indici ai deprecierii activelor, entitatea determină valoarea justă minus costurile de vînzare a acestora. Dacă nu există nici un indice al deprecierii activelor, valoarea justă minus costurile de vînzare nu se determină. Cu alte detalii puteți să faceți cunoștință în materialul Ajustări privind deprecierea stocurilor: aspecte contabile și fiscale.

Determinarea valorii juste a valorilor mobiliare cotate pe piața financiară. Conform prevederilor pct. 62 al SNC Creanțe și investiții financiare, la data raportării valorile mobiliare (acțiunile ,obligațiunile etc.) admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu excepția entităților care întocmesc situații financiare prescurtate – se evaluează la valoarea justă.

Reevaluarea mijloacelor fixe în cazul evaluării ulterioare efectuată în baza modelului reevaluării. Conform acestui model imobilizările se evaluează la valoarea reevaluată care reprezintă valoarea justă la data reevaluării diminuată cu suma amortizării și pierderilor din depreciere cumulate. Valoarea justă a imobilizărilor se determină în baza valorii lor de piață în urma evaluărilor efectuate de către evaluatori independenți sau de o comisie, numită de către conducătorul entității. Modul de contabilizare acestor operațiuni sînt stabilite în punctele 181- 189 din SNC  Imobilizări necorporale și corporale.

Formarea provizioanelor. Provizioane reprezintă datorii cu exigibilitate sau valoare incertă și se recunosc în cazul respectării simultane a următoarelor condiții:

1) există o obligație generată de un eveniment anterior;
2) este probabil ca o ieșire de resurse purtătoare de beneficii economice să fie necesară pentru a onora obligația respectivă; și
3) poate fi realizată o estimare credibilă curentă a valorii obligației.

Totodată provizioanele se revizuiesc la fiecare dată de raportare și se ajustează pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. Cu alte detalii puteți să faceți cunoștință în materialul Provizioanele pentru plata indemnizațiilor angajaților pentru concediile de odihnă nefolosite sunt obligatorii? sau Обязательно ли создание оценочных резервов для выплаты неиспользованных отпускных пособий сотрудников?

Analiza evenimentelor ulterioare care reprezintă evenimente favorabile sau nefavorabile care au loc între data raportării și data semnării situațiilor financiare care au influențat sau pot influența poziția financiară, performanța financiară sau fluxul de numerar al entității. Evenimentele ulterioare datei raportării includ:
- evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare – evenimente ce confirmă condițiile care au existat la data raportării.
- evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare – evenimente care indică asupra condițiilor apărute după data raportării.
Detalii vedeți aici Evenimente ulterioare datei raportării în exemple-I parte, Evenimente ulterioare datei raportării în exemple-II parte, Returnarea taxei de stat în altă perioadă de gestiune. Modul de contabilizare și impozitare.

Evidențierea în situațiile financiare a  părților afiliate și entităților afiliate, prezentarea informațiilor privind tranzacțiile cu entități afiliate în notele explicative. Mai multe detalii găsiți în materialul Entități (întreprinderi) afiliate și părți afiliate – elemente de raportare financiară și Părți afiliate și entități afiliate – aspecte comune și divergențe.

Operațiuni cu conturile de capital și reflectarea operațiunilor în baza deciziilor fondatorilor. Mai multe aspecte puteți găsi în materialele  Operațiuni cu conturi de capital în exemple., Операции со счетами капитала в примерах, Capitalul propriu – interpretări și abordări contabile, Transmiterea mijlocului fix în capitalul social al altei entități: aspecte contabile și fiscale, Aport în valută a proprietarilor în capital: aspecte contabile și fiscale, în exemple, Asociatul entității solicită returnarea aportului în natură: aspecte contabile și fiscale, Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat: aspecte contabile,Operațiuni cu conturi de capital: diferențe de curs valutar,Mijloace fixe transmise în capitalul social al altei entități: aspecte contabile și fiscale, Acoperirea pierderilor anilor precedenți din contul aporturilor proprietarilor entității

Calcularea impozitului pe venit și reflectarea lui în evidența contabilă. Conform SNC Cheltuieli cheltuielile privind impozitul pe venit se contabilizează în baza metodei impozitului pe venit curent. Metoda impozitului pe venit curent prevede determinarea cheltuielilor privind impozitul pe venit prin aplicarea la suma venitului impozabil a cotei impozitului stabilită în Codul fiscal pentru perioada fiscală respectivă. Venitul impozabil se determină în conformitate cu regulile stabilite de legislația fiscală. Cheltuielile privind impozitul pe venit se contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor și datoriilor curente. Totodată atragem atenția că începând cu 1 ianuarie 2023 a intrat în vigoare o normă nouă în Codul fiscal (CF) (art.87 alin.(11)) prin care se poate amâna plata impozitului pe venit pentru anii 2023-2025 până la data la care proprietarii decid să plătească dividende din profitul înregistrat. Modul de reflectare a acestor operațiuni puteți studia în articolul Aplicăm scutirea temporară de plata impozitului pe venit conform art.87 alin.(1/1) din Codul fiscal, exemple.

Cu privire la auditul situațiilor financiare anuale menționăm, că potrivit alin. (1) lit. a) al art. 32 din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017, auditului obligatoriu sunt supuse situaţiile financiare individuale ale entităţilor mijlocii şi entităţilor mari, ale entităţilor de interes public şi ale altor entităţi, conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, obligația efectuării auditului potrivit alin. (1) lit. b) al art. 32, se răsfrânge și asupra situațiilor financiare consolidate ale grupurilor, conform prevederilor art. 27 din Legea nr.287/2017.

Auditul situaţiilor financiare se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la auditul situațiilor financiare.

Articolul 33 din Lege, care reglementează modul de prezentare și publicare a situațiilor financiare prevede că entitatea prezintă, pe suport de hârtie sau în formă electronică, situaţiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului după caz proprietarilor (asociaţilor, acţionarilor, fondatorilor, membrilor) şi Biroului Național de Statistică. Entitatea poate prezenta situaţiile financiare şi altor autorităţi publice, instituţii financiare şi utilizatori inte­resaţi conform legislației în vigoare sau în baza acordului cu entitatea.

Legea nr. 287/2017 mai prevede că situaţiile financiare supuse auditului obligatoriu, raportul conducerii entităților respective și raportul auditorului se plasează pe pagina web a entităţii. Situațiile financiare consolidate, raportul consolidat al conducerii și raportul auditorului, după caz, se prezintă şi se publică de către entitatea-mamă în termen de 180 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune.

Acte normative și articole utile:

Echipa Contabilsef.md

În curând expiră termenul de prezentare a situațiilor financiare pentru anul 2023. Respectiv, pentru a facilita procesul de completare a situațiilor financiare, am considerat necesar să sistematizăm informațiile actuale și necesare acestui proces complicat.

Amintim că în funcție de categoria entității și necesitățile informaționale ale acesteia, entitatea care aplică SNC întocmește și prezintă anual unul dintre următoarele seturi de rapoarte:

  • situații financiare prescurtate conțin bilanțul prescurtat, situația de profit și pierdere prescurtată, nota explicativă și se prezintă de către entitățile micro care corespund criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017;
  • situații financiare simplificate conțin bilanțul, situația de profit și pierdere, nota explicativă și se prezintă de către entitățile mici care corespund criteriilor stabilite în alin.(2) din art.4 al LP 287/2017;
  • situații financiare complete conțin bilanțul, situația de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, nota explicativă și se prezintă de către entitățile mijlocii și mari, care corespund criteriilor stabilite în alin.(3), (4) din art.4 al LP 287/2017*.

Totodată în conformitate cu alin. (3), art.33 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017, termenul de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului constituie:

  • pentru entitățile de interes public - 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie 2024);
  • pentru restul entităților - 150 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai 2024).

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare cuprind următoarele etape:

1) efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situațiilor financiare;

2) completarea formatelor situațiilor financiare;

3) întocmirea notei explicative la situațiile financiare;

4) aprobarea, semnarea și prezentarea situațiilor financiare;

5) reformarea bilanțului/bilanțului prescurtat.

În cadrul materialul dat o să prezentăm informații utile și necesare pentru prima etapă, care este importantă în vederea obținerii situațiilor financiare calitative și veridice.

Legea contabilității și raportării financiare 287/2017 stabilește că entitatea este obligată să efectueze inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor în modul stabilit de Regulamentul privind inventarierea aprobat prin Ordinul MF nr. 60 din 29.05.2012. Conform acestui regulament inventarierea reprezintă procedeu de control și autentificare documentară a existentei elementelor de activ și datorii în expresie cantitativ-valorică sau numai valorică, după caz, care aparțin și/sau se află în gestiunea temporară a entității la data efectuării acesteia. Rezultatele inventarierii se reflectă în evidența contabilă a entității. Menționăm că în cazul constatării a plusurilor sau lipsurilor de active imobilizate, acestea se reflectă la contul 6124 ”Venituri din plusurile de active imobilizate şi circulante constatate la inventariere” și respectiv la contul 7144 ”Cheltuieli privind lipsurile şi pierderile din deteriorarea activelor imobilizate şi circulante” (în cazul în care nu este constată persoana vinovată). Mai multe detalii găsiți în materialele Inventarierea anuală. Aspecte practice și contabile de care trebuie să ținem contAplicarea TVA în cazul constatării lipsurilor și mărfurilor deteriorate în urma efectuării inventarierii.

Atragem atenția și asupra necesității efectuării verificării decontărilor cu bugetul, adică a impozitelor calculate, achitate și declarate la SFS. Informațiile respective le puteți să găsiți în aplicația ”Contul curent al contribuabilului” din Cabinetul personal al contribuabilului.

Determinarea creanțelor compromise și a provizioanelor (corecțiilor) pentru acestea în conformitate cu SNC Creanțe și investiții financiare. Creanțele se consideră compromise în cazuri în care termenul de prescripție prevăzut de legislația în vigoare a expirat sau cumpărătorul (clientul) se află în situație financiară nefavorabilă (creanțele nu au acoperire garantată și nu pot fi încasate). Contabilizarea creanțelor compromise este stabilită de punctele 36-49 din SNC Creanțe și investiții financiare. Totodată în conformitate cu alin. (1) art. 31 din Codul Fiscal se permite deducerea oricărei datorii compromise, conform legislaţiei, dacă această datorie s-a format în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător.  Noțiunea datoriei compromise în scopuri fiscale este prezentată în art. 5 alin. 34) din Codul Fiscal. Mai multe detalii privind deducerea creanțelor compromise în scopuri fiscale puteți citi in materialul Declarația VEN12. Deducerea datoriilor compromise.

Determinarea diferențelor de curs valutar și diferențelor de sumă. La acest capitol să atrageți atenția la modul de reflectare a avansurilor acordate și primite în valută străină, care a suferit modificări aplicabile din anul 2020. Mai multe detalii găsiți în materialele Avansuri acordate și primite în valută străină.Subtilități care urmează să le cunoaștemEvaluarea inițială a activelor (veniturilor) intrate (recunoscute) în contul avansurilor acordate/ primite în valută străinăАвансы выданные – новые бухгалтерские правила в контексте составления бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 года,  Închidem avansurile primite/acordate în valuta străină prin metoda FIFO?Aport în valută a proprietarilor în capital: aspecte contabile și fiscale, în exempleDiferențe de sumă sau diferențe de curs valutar: explicațiile Ministerului finanțelor, Operațiuni cu conturi de capital: diferențe de curs valutar.

Reflectarea avansurilor eliberate și primite în conturile contabile și situațiile financiare. După cum cunoașteți din 2020 sa modificat modul de prezentare a avansurilor acordate în bilanțul contabil. Detalii găsiți în materialele Avansuri acordate – reglementări contabile noi în contextul întocmirii bilanțului contabil la 31 decembrie 2020 , Reflectarea avansurilor acordate în situațiile financiare: aspecte noi.

La data raportării se determină cota curentă a activelor imobilizate și a datoriilor pe termen lung, care se reflectă în bilanț, respectiv în componența activelor circulante și/sau datoriilor curente. De exemplu entitatea a primit un împrumut pe o perioada de 4 ani, valoarea căruia a fost reflectată la contul 412. Respectiv partea care conform condițiilor contractului urmează a fi achitată în anul următor se trece la contul de împrumuturi pe termen scurt – 512 (Înregistrarea Dt 412 Ct 512). Totodată atragem atenția că datoriile comerciale și cele față de angajați care sînt înregistrate ca parte componentă a ciclului normal de activitate sînt datorii curente, chiar dacă ele sînt exigibile într-un termen ce depășește 12 luni din data raportării.

Decontarea cheltuielilor și veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune. Conturile de cheltuieli anticipate – 171, 261 se decontează la cheltuielile/costurile perioadei, iar veniturile anticipate – 424, 535 se decontează la veniturile curente. Perioadele de decontare (lunar, trimestrial, anual) și modul de determinare a mărimii aferente perioadei curente se stabilesc în politici contabile.

Închiderea conturilor de gestiune. În conformitate cu politicile contabile ale entității, contabilitatea costurilor de producție poate fi ținută cu aplicarea conturilor de gestiune sau fără aplicarea conturilor de gestiune. Respectiv în cazul în care entitatea a ales să aplice conturile de gestiune, la data raportării acestea urmează a fi închise la conturile de bilanț și/sau de rezultate.

Întocmirea înregistrărilor de corectare în cazul depistării unor erori contabile.Conform definiției din SNC "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare" erori contabile sunt omisiunile sau prezentările incorecte a informațiilor în contabilitate și/sau în situațiile financiare ale entității. Modul de corectare a erorilor depinde de perioada comiterii și perioada depistării acestora. Totodată atragem atenția la o prevedere nouă introdusă în standard - corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente, a căror mărime nu depășește limita stabilită de legislație, se efectuează pe seama veniturilor și cheltuielilor curente. Mai multe detalii găsiți în materialul Tehnici de corectare a erorilor contabile.

Determinarea valorii stocurilor. La data raportării stocurile se evaluează la suma cea mai mică dintre valoarea contabilă, determinată în baza metodei de evaluare curentă, și valoarea realizabilă netă. Valoarea realizabilă netă reprezintă prețul de vînzare estimat al stocurilor diminuat cu costurile estimate pentru finalizare (completare) și costurile estimate de vînzare. Detaliile găsiți în punctele 44-50 din SNC Stocuri și în materialul Ajustări privind deprecierea stocurilor: aspecte contabile și fiscale.

Determinarea deprecierii activelor. Conform SNC “Deprecierea activelor” un activ (grup de active) este depreciat atunci cînd valoarea sa contabilă depășește valoarea justă minus costurile de vînzare. Entitatea trebuie să determine la fiecare dată de raportare dacă există sau nu indici ai deprecierii unui activ (grup de active). Dacă există careva indici ai deprecierii activelor, entitatea determină valoarea justă minus costurile de vînzare a acestora. Dacă nu există nici un indice al deprecierii activelor, valoarea justă minus costurile de vînzare nu se determină. Cu alte detalii puteți să faceți cunoștință în materialul Ajustări privind deprecierea stocurilor: aspecte contabile și fiscale.

Determinarea valorii juste a valorilor mobiliare cotate pe piața financiară. Conform prevederilor pct. 62 al SNC Creanțe și investiții financiare, la data raportării valorile mobiliare (acțiunile ,obligațiunile etc.) admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu excepția entităților care întocmesc situații financiare prescurtate – se evaluează la valoarea justă.

Reevaluarea mijloacelor fixe în cazul evaluării ulterioare efectuată în baza modelului reevaluării. Conform acestui model imobilizările se evaluează la valoarea reevaluată care reprezintă valoarea justă la data reevaluării diminuată cu suma amortizării și pierderilor din depreciere cumulate. Valoarea justă a imobilizărilor se determină în baza valorii lor de piață în urma evaluărilor efectuate de către evaluatori independenți sau de o comisie, numită de către conducătorul entității. Modul de contabilizare acestor operațiuni sînt stabilite în punctele 181- 189 din SNC  Imobilizări necorporale și corporale.

Formarea provizioanelor. Provizioane reprezintă datorii cu exigibilitate sau valoare incertă și se recunosc în cazul respectării simultane a următoarelor condiții:

1) există o obligație generată de un eveniment anterior;
2) este probabil ca o ieșire de resurse purtătoare de beneficii economice să fie necesară pentru a onora obligația respectivă; și
3) poate fi realizată o estimare credibilă curentă a valorii obligației.

Totodată provizioanele se revizuiesc la fiecare dată de raportare și se ajustează pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. Cu alte detalii puteți să faceți cunoștință în materialul Provizioanele pentru plata indemnizațiilor angajaților pentru concediile de odihnă nefolosite sunt obligatorii? sau Обязательно ли создание оценочных резервов для выплаты неиспользованных отпускных пособий сотрудников?

Analiza evenimentelor ulterioare care reprezintă evenimente favorabile sau nefavorabile care au loc între data raportării și data semnării situațiilor financiare care au influențat sau pot influența poziția financiară, performanța financiară sau fluxul de numerar al entității. Evenimentele ulterioare datei raportării includ:
- evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare – evenimente ce confirmă condițiile care au existat la data raportării.
- evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare – evenimente care indică asupra condițiilor apărute după data raportării.
Detalii vedeți aici Evenimente ulterioare datei raportării în exemple-I parte, Evenimente ulterioare datei raportării în exemple-II parte, Returnarea taxei de stat în altă perioadă de gestiune. Modul de contabilizare și impozitare.

Evidențierea în situațiile financiare a  părților afiliate și entităților afiliate, prezentarea informațiilor privind tranzacțiile cu entități afiliate în notele explicative. Mai multe detalii găsiți în materialul Entități (întreprinderi) afiliate și părți afiliate – elemente de raportare financiară și Părți afiliate și entități afiliate – aspecte comune și divergențe.

Operațiuni cu conturile de capital și reflectarea operațiunilor în baza deciziilor fondatorilor. Mai multe aspecte puteți găsi în materialele  Operațiuni cu conturi de capital în exemple., Операции со счетами капитала в примерах, Capitalul propriu – interpretări și abordări contabile, Transmiterea mijlocului fix în capitalul social al altei entități: aspecte contabile și fiscale, Aport în valută a proprietarilor în capital: aspecte contabile și fiscale, în exemple, Asociatul entității solicită returnarea aportului în natură: aspecte contabile și fiscale, Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat: aspecte contabile,Operațiuni cu conturi de capital: diferențe de curs valutar,Mijloace fixe transmise în capitalul social al altei entități: aspecte contabile și fiscale, Acoperirea pierderilor anilor precedenți din contul aporturilor proprietarilor entității

Calcularea impozitului pe venit și reflectarea lui în evidența contabilă. Conform SNC Cheltuieli cheltuielile privind impozitul pe venit se contabilizează în baza metodei impozitului pe venit curent. Metoda impozitului pe venit curent prevede determinarea cheltuielilor privind impozitul pe venit prin aplicarea la suma venitului impozabil a cotei impozitului stabilită în Codul fiscal pentru perioada fiscală respectivă. Venitul impozabil se determină în conformitate cu regulile stabilite de legislația fiscală. Cheltuielile privind impozitul pe venit se contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor și datoriilor curente. Totodată atragem atenția că începând cu 1 ianuarie 2023 a intrat în vigoare o normă nouă în Codul fiscal (CF) (art.87 alin.(11)) prin care se poate amâna plata impozitului pe venit pentru anii 2023-2025 până la data la care proprietarii decid să plătească dividende din profitul înregistrat. Modul de reflectare a acestor operațiuni puteți studia în articolul Aplicăm scutirea temporară de plata impozitului pe venit conform art.87 alin.(1/1) din Codul fiscal, exemple.

Cu privire la auditul situațiilor financiare anuale menționăm, că potrivit alin. (1) lit. a) al art. 32 din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017, auditului obligatoriu sunt supuse situaţiile financiare individuale ale entităţilor mijlocii şi entităţilor mari, ale entităţilor de interes public şi ale altor entităţi, conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, obligația efectuării auditului potrivit alin. (1) lit. b) al art. 32, se răsfrânge și asupra situațiilor financiare consolidate ale grupurilor, conform prevederilor art. 27 din Legea nr.287/2017.

Auditul situaţiilor financiare se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la auditul situațiilor financiare.

Articolul 33 din Lege, care reglementează modul de prezentare și publicare a situațiilor financiare prevede că entitatea prezintă, pe suport de hârtie sau în formă electronică, situaţiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului după caz proprietarilor (asociaţilor, acţionarilor, fondatorilor, membrilor) şi Biroului Național de Statistică. Entitatea poate prezenta situaţiile financiare şi altor autorităţi publice, instituţii financiare şi utilizatori inte­resaţi conform legislației în vigoare sau în baza acordului cu entitatea.

Legea nr. 287/2017 mai prevede că situaţiile financiare supuse auditului obligatoriu, raportul conducerii entităților respective și raportul auditorului se plasează pe pagina web a entităţii. Situațiile financiare consolidate, raportul consolidat al conducerii și raportul auditorului, după caz, se prezintă şi se publică de către entitatea-mamă în termen de 180 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune.

Acte normative și articole utile:

Echipa Contabilsef.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...