37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  SNC 2020   »   SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”

SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”

 Introducere

1. Prezentul standard este elaborat în baza Directivei 2013/34/UE, Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară, IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” şi IAS 7 “Situaţia fluxurilor de trezorerie”.

Obiectiv

2. Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea formatelor şi a modului de întocmire a situaţiilor financiare individuale (în continuare – situaţii financiare).

Domeniu de aplicare

3. Prezentul standard reglementează modul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare complete, simplificate şi prescurtate ale entităţilor care aplică Standardele Naţionale de Contabilitate.

4. Prezentul standard nu reglementează modul de întocmire a situaţiilor financiare ale:

1) entităţilor de interes public şi altor entităţi care aplică IFRS (IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” şi IAS 7 “Situaţia fluxurilor de trezorerie”);

2) organizaţiilor necomerciale şi reprezentanţelor entităţilor nerezidente (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale și reprezentanțele entităților nerezidente);

3) autorităților/instituţiilor bugetare (Norme stabilite de Ministerul Finanţelor);

4) asociaţiilor de economii şi împrumut (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii şi prezentării informațiilor în situaţiile financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut).

 Definiţii

5. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică:

Fluxuri de numerar – intrări şi/sau ieşiri de mijloace şi documente băneşti.

Modificări de capital propriu – majorări şi diminuări ale elementelor de capital propriu.

Performanţă financiară – relaţia dintre veniturile şi cheltuielile entităţii prezentate în situaţia de profit şi pierdere.

Poziţie financiară – relaţia dintre activele, capitalul propriu şi datoriile entităţii prezentate în bilanţ/bilanţul prescurtat.

Valoare contabilă – valoarea la care un activ este recunoscut în bilanţ/bilanţul prescurtat după deducerea amortizării şi pierderilor din depreciere cumulate.

Scopul şi componenţa situaţiilor financiare

6. Situaţiile financiare au drept scop prezentarea informaţiilor utile în luarea deciziilor economice pentru o gamă largă de utilizatori cum ar fi: proprietarii (asociaţii, acţionarii, fondatorii, membrii), creditorii, clienţii, salariaţii, autorităţile publice şi publicul. Pentru realizarea acestui scop situaţiile financiare oferă informaţii despre:

1) active;

2) capital propriu;

3) datorii;

4) venituri şi cheltuieli;

5) fluxuri de numerar.

7. În funcţie de categoriile de entităţi prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare şi necesităţile informaţionale proprii entitatea poate întocmi:

1) situaţii financiare complete; sau

2) situaţii financiare simplificate; sau

3) situaţii financiare prescurtate.

8. Situaţiile financiare complete includ:

a) bilanţul;

b) situaţia de profit şi pierdere;

c) situaţia modificărilor capitalului propriu;

d) situaţia fluxurilor de numerar;

e) nota explicativă.

9. Situaţiile financiare simplificate includ:

a) bilanţul;

b) situaţia de profit şi pierdere;

c) nota explicativă.

10. Situaţiile financiare prescurtate includ:

a) bilanţul prescurtat;

b) situaţia de profit şi pierdere prescurtată;

c) nota explicativă.

Formatele şi conţinutul situaţiilor financiare

Reguli generale

11. Situaţiile financiare constituie un set unitar şi se întocmesc pentru fiecare perioadă de gestiune conform formatelor din anexele la prezentul standard.

12. Situaţiile financiare se întocmesc în conformitate cu prevederile generale prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare.

13. Informaţiile din situaţiile financiare trebuie să corespundă caracteristicilor calitative fundamentale şi amplificatoare prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare.

14. Situaţiile financiare se întocmesc în baza informaţiilor contabile după reflectarea rezultatelor inventarierii pentru confirmarea existenţei şi stării activelor, capitalului propriu şi datoriilor.

15. Situaţiile financiare trebuie identificate şi separate de alte informaţii prezentate în acelaşi document, de exemplu, în raportul anual al entităţii sau în prospectul de emisiuni a valorilor mobiliare.

16. Entitatea trebuie să identifice în mod clar situaţiile financiare şi să evidenţieze următoarele informaţii:

1) denumirea entităţii şi alte elemente de identificare;

2) data raportării sau perioada acoperită de situaţiile financiare;

3) activitatea de bază;

4) forma de proprietate;

5) forma juridică de organizare;

6) unitatea de măsură.

17. Erorile depistate la întocmirea situaţiilor financiare se corectează în conformitate cu SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”.

18. Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare cuprind următoarele etape:

1) efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare cum ar fi: inventarierea generală a activelor, capitalului propriu şi datoriilor, decontarea cheltuielilor şi veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune, determinarea şi reflectarea diferenţelor de curs valutar, întocmirea înregistrărilor de corectare, determinarea cotei curente a activelor imobilizate şi datoriilor pe termen lung, închiderea conturilor de gestiune etc.;

2) completarea formatelor situaţiilor financiare;

3) întocmirea notei explicative la situaţiile financiare;

4) aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare;

5) reformarea bilanţului/bilanțului prescurtat.

Bilanţul/Bilanţul prescurtat

Generalităţi

19. Bilanţul/bilanţul prescurtat prezintă poziţia financiară a entităţii şi include informaţii aferente soldurilor existente la data raportării privind:

1) activele – resurse economice identificabile şi controlabile de către entitate ce provin din fapte economice trecute din a căror utilizare se aşteaptă obţinerea unor beneficii economice;

2) capitalul propriu – mărimea rămasă în activele entităţii după scăderea datoriilor;

3) datoriile – obligaţii actuale ale entităţii provenite din fapte economice trecute a căror stingere contribuie la o reducere a resurselor, purtătoare de beneficii economice.

20. În bilanţ/bilanţul prescurtat totalul activelor este echivalent cu suma totalurilor capitalului propriu, datoriilor şi provizioanelor.

21. Activele sînt prezentate în bilanţ/bilanțul prescurtat în ordinea creşterii lichidităţii acestora, iar datoriile în baza creşterii exigibilităţii.

22. Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de destinaţia acestora (de exemplu, avansurile acordate pentru procurarea activelor imobilizate se reflectă în componenţa acestor active indiferent de termenul de acordare a avansurilor).

23. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din structura bilanţului/bilanţului prescurtat, relația sa cu alte elemente se prezintă în nota explicativă la situaţiile financiare.

24. În funcţie de gradul de lichiditate, activele se divizează în:

1) active circulante, care reprezintă activele ce se aşteaptă să fie consumate în ciclul normal de activitate, vîndute sau primite în termen de 12 luni sau care reprezintă numerar;

2) active imobilizate, care cuprind toate celelalte active, cu excepţia celor circulante.

25. Ciclul normal de activitate al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre momentul achiziţionării activelor care sînt destinate procesării şi momentul transformării lor în numerar. Cînd pentru o entitate acest ciclu nu este clar, durata lui se consideră 12 luni. Stocurile care sînt vîndute, consumate, procesate şi creanţele care sînt achitate ca parte a ciclului normal de activitate într-o perioadă ce depăşeşte 12 luni din data raportării, se consideră active circulante (de exemplu, materia primă, materialele, producţia în curs de execuţie care necesită maturare şi păstrare la entitatea de vinificaţie, fructele şi sucurile sulfitate sau congelate la entitatea de conserve).

26. În funcţie de gradul exigibilităţii, datoriile se împart în:

1) datorii curente, care includ datoriile ce se aşteaptă să fie achitate sau decontate în termen de 12 luni din data raportării;

2) datoriile pe termen lung, care cuprind toate celelalte datorii, cu excepţia celor curente.

27. Datoriile comerciale şi cele faţă de angajaţi care sînt înregistrate ca parte componentă a ciclului normal de activitate sînt datorii curente, chiar dacă ele sînt exigibile într-un termen ce depăşeşte 12 luni din data raportării.

28. La data raportării entitatea determină cota curentă a activelor imobilizate şi a datoriilor pe termen lung, care se reflectă în bilanţ/bilanțul prescurtat, respectiv în componența activelor circulante și/sau datoriilor curente.

29. Creanţele, numerarul şi datoriile în valută străină se recalculează şi se reflectă în bilanţ/bilanţul prescurtat în conformitate cu SNC “Diferenţe de curs valutar şi de sumă”.

Bilanţul

30. Bilanţul se întocmeşte conform formatului prezentat în anexa 1 la prezentul standard.

Active

31. În rîndul 010 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie” se reflectă valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale procurate sau aflate în procesul de creare şi de pregătire pentru utilizarea prestabilită, precum şi a imobilizărilor necorporale conexe cu alte imobilizări care necesită lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie, determinată în conformitate cu SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”.

32. În rîndul 020 “Imobilizări necorporale în exploatare” se reflectă valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale transmise în exploatare, determinată conform SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”. În rîndurile 021–024 se prezintă valoarea contabilă a claselor de imobilizări necorporale: concesiuni, licenţe şi mărci; drepturi de autor şi titluri de protecţie; programe informatice şi alte imobilizări necorporale.

33. În rîndul 030 “Fond comercial” se indică valoarea contabilă a fondului comercial care se determină în conformitate cu SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”.

34. În rîndul 040 “Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale” se reflectă suma avansurilor pe termen lung şi curente acordate pentru achiziţiile de imobilizări necorporale.

35. În rîndul 050 “Total imobilizări necorporale” se indică valoarea totală a imobilizărilor necorporale, determinată prin relaţia: rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040.

36. În rîndul 060 “Imobilizări corporale în curs de execuţie” se reflectă valoarea contabilă a imobilizărilor corporale intrate sau aflate în procesul de creare şi de pregătire pentru a fi utilizate în calitate de mijloace fixe, care se determină în conformitate cu SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”.

37. În rîndul 070 “Terenuri” se reflectă valoarea contabilă a terenurilor proprii, primite în leasing financiar şi/sau în gestiune economică aflate în procesul de pregătire pentru utilizare după destinaţie şi în exploatare, precum şi valoarea drepturilor de utilizare a terenurilor.

38. În rîndul 080 “Mijloace fixe” se reflectă valoarea contabilă a mijloacelor fixe proprii, primite în leasing financiar şi/sau în gestiune economică aflate în exploatare, inclusiv valoarea drepturilor de utilizare a clădirilor, determinată conform SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”. În rîndurile 081–086 se prezintă valoarea contabilă a claselor de mijloace fixe: clădiri; construcţii speciale; maşini, utilaje şi instalaţii tehnice; mijloace de transport; inventar şi mobilier şi alte mijloace fixe.

Exemplul 1. O entitate la data raportării dispune de următoarele informaţii:

- costul de intrare a mijloacelor fixe – 4500000 lei, inclusiv a clădirilor – 2500000 lei, a inventarului şi mobilierului – 2000000 lei;

- amortizarea cumulată – 870000 lei, inclusiv a clădirilor – 570000 lei, a inventarului şi mobilierului – 300000 lei;

- pierderile din deprecierea clădirilor – 390000 lei.

Conform politicilor contabile, evaluarea ulterioară a imobilizărilor corporale se efectuează conform modelului bazat pe cost.

În baza datelor din exemplu, entitatea va reflecta în rîndul 080 “Mijloace fixe” din bilanţ valoarea contabilă totală a mijloacelor fixe în sumă de 3240000 lei (4500000 lei – 870000 lei – 390000 lei), iar în rîndul 081 – valoarea contabilă a clădirilor în mărime de 1540000 lei (2500000 lei – 570000 lei – 390000 lei) şi rîndul 085 – valoarea contabilă a inventarului şi mobilierului în mărime de 1700000 lei (2000000 lei – 300000 lei).

39. În rîndul 090 “Resurse minerale” se reflectă valoarea contabilă a resurselor minerale, care se determină în conformitate cu SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”.

40. În rîndul 100 “Active biologice imobilizate” se reflectă valoarea contabilă a animalelor de muncă şi productive (taurii, caii de tracţiune, vacile, ovinele, porcinele, caprinele etc.), plantaţiilor perene (livezile, viile, pepinierele viticole şi pomicole etc.) în curs de execuţie şi în exploatare, care se determină în conformitate cu SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”.

41. În rîndul 110 “Investiţii imobiliare” se reflectă valoarea contabilă a investiţiilor imobiliare, care se determină în conformitate cu SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”.

42. În rîndul 120 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” se reflectă suma avansurilor pe termen lung şi curente acordate pentru achiziţiile (procurarea, crearea/construcţia etc.) imobilizărilor corporale.

43. În rîndul 130 “Total imobilizări corporale” se indică valoarea totală a imobilizărilor corporale, determinată prin relaţia: rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120.

44. În rîndurile 140 “Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate” şi 150 “Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate” se înscrie suma valorilor mobiliare, cotelor de participaţie, împrumuturilor acordate şi a altor investiţii financiare cu durata de achitare (deţinere probabilă) mai mare de 12 luni în părţi neafiliate şi afiliate, care se determină în conformitate cu SNC “Creanţe şi investiţii financiare” şi SNC “Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”. În rîndurile 151–154 se prezintă respectiv valoarea acţiunilor şi cotelor de participaţie, împrumuturilor acordate, inclusiv celor aferente intereselor de participare şi a altor investiţii financiare pe termen lung în părţile afiliate.

45. În rîndul 160 “Total investiţii financiare pe termen lung” se indică valoarea totală a investiţiilor financiare pe termen lung, determinată prin relaţia: rd.140 + rd.150.

46. În rîndurile 170 “Creanţe comerciale pe termen lung”, 180 “Creanţe ale părţilor afiliate” şi 190 “Alte creanţe pe termen lung” se reflectă sumele creanţelor părţilor neafiliate şi afiliate cu termenul de stingere ce depăşeşte 12 luni din data raportării, care se determină în conformitate cu SNC “Creanţe şi investiţii financiare”. În rîndul 181 “Creanţe aferente intereselor de participare” se prezintă suma creanţelor aferente intereselor de participare.

47. În rîndul 200 “Cheltuieli anticipate pe termen lung” se înscrie suma cheltuielilor suportate în perioada de gestiune, dar care se referă la perioadele de gestiune ulterioare şi/sau depăşesc pragul de semnificaţie stabilit în politicile contabile ale entităţii şi urmează a fi decontate pe parcursul unei perioade mai mari de 12 luni din data raportării.

48. În rîndul 210 “Alte active imobilizate” se reflectă valoarea altor active cu termenul de deţinere (utilizare/decontare) mai mare de 12 luni, care nu au fost incluse în rîndurile 010–200.

49. În rîndul 220 “Total creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate” se indică valoarea totală a creanţelor pe termen lung şi a altor active imobilizate, determinată prin relaţia: rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210.

50. În rîndul 230 “Total active imobilizate” se indică valoarea totală a activelor imobilizate, determinată prin relaţia: rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220.

51. În rîndurile 240 “Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, 250 “Active biologice circulante”, 260 “Producţia în curs de execuţie” şi 270 “Produse şi mărfuri” se înscrie valoarea contabilă a categoriilor respective de stocuri, care se determină în conformitate cu SNC “Stocuri” şi SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”.

52. În rîndul 280 “Avansuri acordate pentru stocuri” se reflectă suma avansurilor pe termen lung şi curente acordate pentru procurarea/fabricarea stocurilor şi pentru serviciile aferente intrării stocurilor.

53. În rîndul 290 “Total stocuri” se indică valoarea totală a stocurilor, determinată prin relaţia: rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280.

54. În rîndul 300 “Creanţe comerciale curente” se înscrie valoarea netă a creanţelor curente ale cumpărătorilor şi clienţilor neafiliaţi din ţară şi din străinătate, care se determină în conformitate cu SNC “Creanţe şi investiţii financiare”.

Exemplul 2. O entitate la data raportării dispune de următoarele date: creanţele cumpărătorilor şi clienţilor din ţară – 658000 lei, din străinătate – 392000 lei, suma provizioanelor (corecţiilor) pentru creanţele compromise – 45000 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în rîndul 300 “Creanţe comerciale” din bilanţ suma de 1005000 lei (658000 lei + 392000 lei – 45000 lei).

55. În rîndul 310 “Creanţe ale părţilor afiliate curente” se reflectă suma creanţelor curente ale debitorilor afiliaţi din ţară şi străinătate, care se determină în conformitate cu SNC “Creanţe şi investiţii financiare” şi SNC “Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”. În rîndul 311 se prezintă suma creanţelor curente aferente intereselor de participare.

56. În rîndurile 320 “Creanţe ale bugetului” şi 330 “Creanţe ale personalului” se reflectă suma creanţelor bugetului şi personalului, care se determină în conformitate cu SNC “Creanţe şi investiţii financiare”.

57. În rîndul 340 “Alte creanţe curente” se înscrie suma creanţelor privind leasingul (arenda/locaţiunea), dobînzile, redevenţele şi alte venituri calculate, creanţelor preliminate, creanţelor companiilor de asigurare privind despăgubirile, creanţelor organelor de asigurări sociale, creanţelor privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute şi creanţelor privind alte operaţiuni.

58. În rîndul 350 “Cheltuieli anticipate curente” se înscrie suma cheltuielilor suportate în perioada de gestiune, dar care se referă la perioadele de gestiune ulterioare şi/sau depăşesc pragul de semnificaţie stabilit în politicile contabile ale entităţii şi urmează a fi decontate pe parcursul unei perioade nu mai mare de 12 luni din data raportării.

59. În rîndul 360 “Alte active circulante” valoarea contabilă a altor active circulante care nu au fost incluse în rîndurile 240–350.

60. În rîndul 370 “Total creanţe curente şi alte active circulante” se indică valoarea totală a creanţelor şi a altor active cu termenul de stingere (deţinere probabilă) nu mai mare de 12 luni, determinată prin relaţia: rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360.

61. În rîndurile 380 “Investiţii financiare curente în părţi neafiliate” şi 390 “Investiţii financiare curente în părţi afiliate” se înscrie suma valorilor mobiliare, cotelor de participaţie, împrumuturilor acordate şi a altor investiţii financiare cu durata de achitare (deţinere probabilă) nu mai mare de 12 luni în părţi neafiliate şi afiliate care se determină în conformitate cu SNC “Creanţe şi investiţii financiare” şi SNC “Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”. În rîndurile 391–394 se prezintă, respectiv, valoarea acţiunilor şi cotelor de participaţie deţinute în părțile afiliate, suma împrumuturilor acordate părților afiliate, suma împrumuturilor aferente intereselor de participare şi valoarea altor investiţii financiare curente în părţile afiliate.

62. În rîndul 400 “Total investiţii financiare curente” se indică valoarea totală a investiţiilor financiare curente, determinată prin relaţia: rd.380 + rd.390.

63. În rîndul 410“Numerar şi documente băneşti” se înscrie suma totală a numerarului în monedă naţională şi valută străină din casierie şi la conturile curente, a numerarului la alte conturi bancare, în expediţie şi valoarea documentelor băneşti (timbrelor de acciz, mărcilor poştale, biletelor de călătorie, biletelor de tratament şi odihnă etc.).

64. În rîndul 420 “Total active circulante” se reflectă valoarea totală a activelor circulante, determinată prin relaţia: rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410.

65. În rîndul 430 “Total active” se înscrie valoarea totală a activelor imobilizate şi circulante ale entităţii, determinată prin relaţia: rd.230 + rd.420.

Capital propriu

66. În rîndul 440 “Capital social” se înscrie valoarea părţilor sociale (cotelor de participaţie, acţiunilor proprii şi altor instrumente de capital propriu) indicată în actele de constituire ale entităţii şi/sau în alte documente prevăzute de legislaţie.

67. În rîndul 450 “Capital nevărsat” se indică între paranteze suma creanţelor proprietarilor aferente aporturilor la capitalul social la constituirea entităţii şi contribuţiilor suplimentare pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi.

68. În rîndul 460 “Capital neînregistrat” se reflectă valoarea nominală a acţiunilor emise la înfiinţarea societăţii pe acţiuni, care încă nu au fost înregistrate la Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi valoarea aporturilor proprietarilor aferente majorării capitalului social pînă la înregistrarea de stat a modificărilor operate în actele de constituire ale entităţii.

69. În rîndul 470 “Capital retras” se indică între paranteze valoarea de retragere a părţilor sociale achiziţionate, răscumpărate sau dobîndite în alt mod de către entitate de la proprietarii săi.

70. În rîndul 480 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” se reflectă valoarea patrimoniului primit de la stat conform actelor de constituire și/sau alte documente prevăzute de legislație, cu excepția patrimoniului înregistrat în componența capitalului social.

71. În rîndul 490 “Total capital social și neînregistrat” se reflectă suma totală a capitalului social și neînregistrat, determinată prin relaţia: rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480.

72. În rîndul 500 “Prime de capital” se înscrie excedentul dintre valoarea efectivă a aporturilor proprietarilor în capitalul social şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi excedentul dintre valoarea de retragere şi valoarea nominală sau de înstrăinare a părţilor sociale proprii retrase şi ulterior anulate sau înstrăinate.

73. În rîndurile 510 “Capital de rezervă”, 520 “Rezerve statutare” şi 530 “Alte rezerve” se reflectă, respectiv, suma rezervelor constituite pe seama profitului net conform prevederilor legislaţiei, statutului entităţii şi deciziilor adunării generale a proprietarilor sau a altui organ de conducere împuternicit al entităţii.

74. În rîndul 540 “Total rezerve” se reflectă suma totală a rezervelor, determinată prin relaţia: rd.510 + rd.520 + rd.530.

75. În rîndul 550 “Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” se înscrie suma corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi depistate în perioada de gestiune: profitul – cu înregistrare obişnuită, pierderea – cu semnul minus (între paranteze), determinat conform SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”.

76. În rîndul 560 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” se reflectă suma profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi care se determină în conformitate cu SNC “Capital propriu şi datorii”.

77. În rîndul 570 “Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” se înscrie suma profitului net (pierderii nete – între paranteze) al perioadei de gestiune, care se determină în situaţia de profit şi pierdere.

78. În rîndul 580 “Profit utilizat al perioadei de gestiune” se reflectă între paranteze suma profitului utilizat al perioadei de gestiune pentru plata dividendelor, constituirea rezervelor şi în alte scopuri prevăzute de legislaţie, de statut sau stabilite prin deciziile organului de conducere împuternicit al entităţii.

79. În rîndul 590 “Total profit (pierdere)” se reflectă suma totală a profitului (pierderii), determinată prin relaţia: rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580.

80. În rîndul 600 “Rezerve din reevaluare” se reflectă suma surplusului de reevaluare a imobilizărilor corporale, care se determină conform SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”.

81. În rîndul 610 “Alte elemente de capital propriu” se reflectă valoarea subvenţiilor aferente activelor primite de către entităţile cu proprietate publică de la Guvern și alte autorităţi ale administraţiei publice, decontate (după îndeplinirea condiţiilor contractuale) şi suma altor elemente de capital propriu neincluse în rîndurile 440–590.

82. În rîndul 620 “Total capital propriu” se înscrie totalul elementelor de capital propriu, determinat prin relaţia: rd.490 + rd.500 +.rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610.

Datorii

83. În rîndul 630 “Credite bancare pe termen lung” se reflectă suma totală a creditelor bancare primite pe un termen mai mare de 12 luni din data raportării.

84. În rîndul 640 “Împrumuturi pe termen lung” se reflectă suma totală a împrumuturilor primite pe un termen mai mare de 12 luni din data raportării.În rîndurile 641–643 se prezintă împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni, inclusiv din emisiunea obligaţiunilor convertibile, şi alte împrumuturi pe termen lung.

85. În rîndul 650 “Datorii comerciale pe termen lung” se înscrie suma datoriilor pe termen lung aferente contractelor de leasing financiar, vînzărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi altor operaţiuni, care se determină în conformitate cu SNC “Capital propriu şi datorii” şi SNC “Contracte de leasing”.

86. În rîndul 660 “Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung” se reflectă suma datoriilor faţă de entitățile-fiice, asociate, societăţile civile şi alte părţi afiliate a căror componenţă se determină în conformitate cu SNC “Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”. În rîndul 661 se prezintă suma datoriilor aferente intereselor de participare.

87. În rîndul 670 “Avansuri primite pe termen lung” se reflectă suma avansurilor primite în contul livrărilor ulterioare de bunuri şi servicii cu termenul de achitare mai mare de 12 luni.

88. În rîndul 680 “Venituri anticipate pe termen lung” se indică sumele primite (calculate) în perioada de gestiune curentă, dar care urmează a fi atribuite la veniturile curente pe parcursul unei perioade mai mari de 12 luni, cu excepţia veniturilor anticipate aferente subvenţiilor privind activele primite de entităţile cu proprietate publică de la Guvern și alte autorităţi ale administraţiei publice, care se decontează (după îndeplinirea condiţiilor contractuale) la alte elemente de capital propriu.

89. În rîndul 690 “Alte datorii pe termen lung” se reflectă suma finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, datoriilor privind bunurile primite în gestiune economică şi altor datorii cu termenul de stingere (decontare) mai mare de 12 luni din data raportării.

90. În rîndul 700 “Total datorii pe termen lung” se reflectă suma totală a datoriilor pe termen lung ale entităţii, determinată prin relaţia: rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680+ rd.690.

91. În rîndul 710 “Credite bancare pe termen scurt” se indică suma creditelor bancare primite, inclusiv dobînzile aferente, cu termenul de rambursare nu mai mare de 12 luni din data raportării.

92. În rîndul 720 “Împrumuturi pe termen scurt” se reflectă suma împrumuturilor primite, inclusiv dobînzile aferente, cu termenul de rambursare nu mai mare de 12 luni din data raportării.În rîndurile 721-723 se prezintă suma împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, inclusiv din emisiunea obligaţiunilor convertibile, şi a altor împrumuturi pe termen scurt.

93. În rîndul 730 “Datorii comerciale curente” se înscrie suma datoriilor entităţii faţă de furnizori privind bunurile procurate sau luate în leasing şi serviciile primite care urmează a fi achitate sau trecute în cont în termen de 12 luni din data raportării.

94. În rîndul 740 “Datorii faţă de părţile afiliate curente” se indică suma datoriilor curente ale entităţii faţă de părţile afiliate. În rîndul 741 se prezintă suma datoriilor aferente intereselor de participare.

95. În rîndul 750 “Avansuri primite curente” se înscrie suma avansurilor primite pe un termen nu mai mare de 12 luni din data raportării în contul livrărilor ulterioare de bunuri şi servicii.

96. În rîndul 760 “Datorii faţă de personal” se reflectă suma datoriilor entităţii faţă de personal privind retribuirea muncii şi alte operaţiuni (de exemplu, datoriile aferente delegărilor şi compensarea unor cheltuieli fără primirea avansului, utilizării bunurilor personale în scopuri de serviciu).

97. În rîndul 770 “Datorii privind asigurările sociale şi medicale” se indică suma datoriilor entităţii faţă de organele de asigurări sociale şi medicale (inclusiv şi cele individuale), determinate conform legislaţiei.

98. În rîndul 780 “Datorii faţă de buget” se înregistrează suma datoriilor faţă de buget privind impozitele şi taxele, precum şi sancţiunile aferente, determinate în conformitate cu legislaţia.

99. În rîndul 790 “Datorii faţă de proprietari” se înscrie suma datoriilor entităţii privind dividendele calculate şi alte operaţiuni aferente decontărilor cu proprietarii.

100. În rîndul 800 “Venituri anticipate curente” se reflectă suma veniturilor anticipate, care urmează a fi decontate la venituri curente în următoarele 12 luni, cu excepţia veniturilor anticipate aferente subvenţiilor privind activele primite de entităţile cu proprietate publică de la Guvern și alte autorităţi ale administraţiei publice, care se decontează (după îndeplinirea condiţiilor contractuale) la alte elemente de capital propriu.

101. În rîndul 810 “Alte datorii curente” se înscrie suma finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente, datoriilor preliminate, datoriilor privind asigurarea bunurilor şi persoanelor, datoriilor privind bunurile primite în gestiune economică, datoriilor privind sancţiunile comerciale şi altor datorii cu termenul de stingere (decontare) nu mai mare de 12 luni din data raportării.

102. În rîndul 820 “Total datorii curente” se înscrie suma totală a datoriilor curente ale entităţii, determinată prin relaţia: rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800+ rd.810.

Provizioane

103. În rîndurile 830 “Provizioane pentru beneficiile angajaţilor”, 840 “Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clienţilor”, 850 “Provizioane pentru impozite” şi 860 “Alte provizioane” se reflectă suma provizioanelor constituite, care se determină în conformitate cu SNC “Capital propriu şi datorii”.

104. În rîndul 870 “Total provizioane” se reflectă suma totală a provizioanelor, determinată prin relaţia: rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860.

105. În rîndul 880 “Total pasive” se indică suma totală a capitalului propriu, datoriilor pe termen lung şi curente şi a provizioanelor entităţii, determinată prin relaţia: rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870.

Bilanţul prescurtat

106. Bilanţul prescurtat se întocmeşte conform formatului prezentat în anexa 2 la prezentul standard.

107. În rîndul 010 “Imobilizări necorporale” se reflectă valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi în utilizare, determinată conform SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”.

108. În rîndul 020 “Imobilizări corporale” se reflectă valoarea contabilă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie, a terenurilor, mijloacelor fixe, resurselor minerale, activelor biologice imobilizate, investiţiilor imobiliare, determinată conform SNC “Imobilizări necorporale şi corporale” şi SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”, precum şi suma avansurilor acordate pentru imobilizări corporale.

109. În rîndul 030 “Investiţii financiare pe termen lung” se indică valoarea titlurilor de valoare procurate, depozitelor bancare, împrumuturilor acordate şi alte investiţii în părţi neafiliate şi afiliate cu termenul de deţinere (stingere) mai mare de 12 luni din data raportării, care se determină în conformitate cu SNC “Creanţe şi investiţii financiare”.

110. În rîndul 040 “Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate” se înscrie valoarea creanţelor, suma cheltuielilor anticipate şi a altor active cu termenul de deţinere (stingere) ce depăşeşte 12 luni din data raportării neincluse în rîndurile 010–040.

111. În rîndul 050 “Total active imobilizate” se indică valoarea totală a activelor imobilizate determinată prin relaţia: rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040.

112. În rîndul 060 “Stocuri” se înscrie valoarea contabilă a materialelor, activelor biologice circulante, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, producţiei în curs de execuţie, produselor şi mărfurilor, care se determină în conformitate cu SNC “Stocuri” şi SNC “Particularităţile contabilităţii în agricultură”.

113. În rîndul 070 “Creanţe curente şi alte active circulante” se reflectă suma creanţelor comerciale, ale bugetului, personalului, cheltuielile anticipate şi alte active care urmează a fi utilizate (decontate) pe parcursul unei perioade, ce nu depăşeşte 12 luni din data raportării.

114. În rîndul 080 “Investiţii financiare curente” se indică valoarea titlurilor de valoare procurate, depozitelor bancare, împrumuturilor acordate şi alte investiţii în părţi neafiliate şi afiliate cu termenul de deţinere (stingere) ce nu depăşeşte 12 luni din data raportării, care se determină în conformitate cu SNC “Creanţe şi investiţii financiare”.

115. În rîndul 090 “Numerar şi documente băneşti” se înscrie suma totală a numerarului în monedă naţională şi valută străină din casierie şi la conturile curente, a numerarului la alte conturi bancare, în expediţie şi valoarea documentelor băneşti (timbrelor de acciz, mărcilor poştale, biletelor de călătorie, biletelor de tratament şi odihnă etc.).

116. În rîndul 100 “Total active circulante” se reflectă valoarea totală a activelor circulante, determinată prin relaţia: rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090.

117. În rîndul 110 “Total active” se înscrie valoarea totală a activelor imobilizate şi circulante ale entităţii, determinată prin relaţia: rd.050 + rd.100.

118. În rîndul 120 “Capital social și neînregistrat” se înscrie valoarea capitalului social, nevărsat, neînregistrat, retras şi patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate, care se determină în conformitate cu SNC “Capital propriu şi datorii”.

119. În rîndul 130 “Prime de capital” se înscrie excedentul dintre valoarea efectivă a aporturilor proprietarilor în capitalul social şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi excedentul dintre valoarea de retragere şi valoarea nominală sau de înstrăinare a părţilor sociale proprii retrase şi ulterior anulate sau înstrăinate.

120. În rîndul 140 “Rezerve” se reflectă, respectiv, suma rezervelor constituite pe seama profitului net conform prevederilor legislaţiei, statutului entităţii şi deciziilor adunării generale a proprietarilor sau a altui organ de conducere împuternicit al entităţii.

121. În rîndul 150 “Profit (pierdere)” se reflectă suma corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi depistate în perioada de gestiune, a profitului (pierderii) anilor precedenţi şi a perioadei de gestiune curente, care se determină în conformitate cu SNC “Capital propriu şi datorii”.

122. În rîndul 160 “Rezerve din reevaluare” se reflectă suma surplusului de reevaluare a imobilizărilor corporale, care se determină conform SNC “Imobilizări necorporale şi corporale”.

123. În rîndul 170 “Alte elemente de capital propriu” se reflectă valoarea subvenţiilor aferente activelor primite de către entităţile cu proprietate publică de la Guvern și alte autorităţi ale administraţiei publice, decontate (după îndeplinirea condiţiilor contractuale) şi suma altor elemente de capital propriu neincluse în rîndurile 120–160.

124. În rîndul 180 “Total capital propriu” se înscrie totalul elementelor de capital propriu, determinat prin relaţia: rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170.

125. În rîndul 190 “Datorii pe termen lung” se indică suma datoriilor cu termenul de stingere (decontare) mai mare de 12 luni din data raportării, determinată conform SNC “Capital propriu şi datorii”.

126. În rîndul 200 “Datorii curente” se indică suma datoriilor cu termenul de stingere (decontare) ce nu depăşeşte 12 luni din data raportării, determinată conform SNC “Capital propriu şi datorii”.

127. În rîndul 210 “Total datorii” se înscrie suma totală a datoriilor pe termen lung şi curente, determinată prin relaţia: rd.190 + rd.200.

128. În 220 “Provizioane” se reflectă suma provizioanelor constituite pentru concediile de odihnă ale angajaţilor, garanţii, impozite şi alte scopuri, care se determină în conformitate cu SNC “Capital propriu şi datorii”.

129. În rîndul 230 “Total pasive” se indică suma totală a capitalului propriu, datoriilor şi a provizioanelor entităţii, determinată prin relaţia: rd.180 + rd.210 + rd.220.

Situaţia de profit şi pierdere/Situaţia de profit şi pierdere prescurtată

Generalităţi

130. Situaţia de profit şi pierdere/situaţia de profit şi pierdere prescurtată caracterizează performanţa financiară a entităţii pentru perioada de gestiune şi conţine informaţii privind:

1) veniturile – creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu excepţia celor legate de contribuţiile proprietarilor. Veniturile includ: veniturile din activitatea operațională și veniturile din alte activități. Veniturile din activitatea operațională constituie veniturile din vînzări și alte venituri din activitatea operațională definite în prezentul standard. Venituri din alte activități sînt veniturile din operațiuni cu active imobilizate, veniturile finanicare și veniturile excepționale.

2) cheltuielile – diminuări ale beneficiilor economice înregistrate în perioada de gestiune sub formă de ieşiri sau reduceri ale valorii activelor sau de creşteri ale datoriilor care contribuie la diminuări ale capitalului propriu, altele decît cele rezultate din distribuirea acestuia proprietarilor;

3) rezultatele financiare – profitul (pierderea) calculat ca diferenţă dintre veniturile şi cheltuielile perioadei de gestiune.

131. Veniturile şi cheltuielile aferente aceloraşi operaţiuni economice se reflectă în situaţia de profit şi pierdere/situaţia de profit şi pierdere prescurtată în aceeaşi perioadă de gestiune (de exemplu, valoarea contabilă a bunurilor vîndute şi valoarea de vînzare a acestora se recunosc concomitent în aceeaşi perioadă de gestiune).

132. În cazul în care în perioada de gestiune nu au fost înregistrate venituri, dar au fost suportate cheltuieli, care trebuie recunoscute în conformitate cu SNC “Cheltuieli”, acestea se prezintă în situaţia de profit şi pierdere în perioada de gestiune în care au fost suportate. Dacă în perioada de gestiune au fost înregistrate doar venituri, care trebuie recunoscute în conformitate cu SNC “Venituri” şi nu au fost suportate cheltuieli, acestea trebuie prezentate în situaţia de profit şi pierdere în perioada de gestiune în care au fost cîştigate.

Situaţia de profit şi pierdere

133. Situaţia de profit şi pierdere se întocmeşte în baza clasificării cheltuielilor după destinaţie (funcţii) conform formatului prezentat în anexa 3 la prezentul standard.

134. În rîndul 010 “Venituri din vînzări” se reflectă suma veniturilor din vînzări obţinute în cadrul activităţii operaţionale. În rîndurile 011–016 se prezintă, respectiv, veniturile din vînzarea produselor şi mărfurilor, din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor din contracte de construcție, din contractele de leasing operaţional şi financiar (arendă/locaţiune), de microfinanţare şi alte venituri (de exemplu, din dividende, participaţii, dobînzi, care pentru entitate reprezintă activitatea operaţională).

Suma veniturilor din vînzări recunoscută în perioada de gestiune se ajustează cu valoarea produselor şi mărfurilor returnate de cumpărători şi/sau reducerile de preţ la produse, mărfuri livrate şi/sau servicii prestate, în aceeaşi perioadă de gestiune în care a avut loc livrarea.

135. În rîndul 020 “Costul vînzărilor” se reflectă costurile aferente obţinerii veniturilor din vînzări înregistrate în rîndul 010. În rîndurile 021–026 se prezintă, respectiv, valoarea contabilă a produselor/mărfurilor vîndute, costul serviciilor prestate/lucrărilor executate terţilor, costurile aferente contractelor de construcţie, de leasing operaţional şi financiar (arendă/locaţiune), de microfinanţare şi alte costuri suportate în cadrul activităţii operaţionale a entităţii şi corelate cu veniturile din vînzări.

Suma costului vînzărilor înregistrată în perioada de gestiune se ajustează cu valoarea contabilă a produselor/mărfurilor vîndute şi returnate entităţii în aceeaşi perioadă de gestiune în care a avut loc livrarea.

136. În rîndul 030 “Profit brut (pierdere brută)” se reflectă diferenţa dintre veniturile din vînzări şi costul vînzărilor, determinată prin relaţia: rd.010 – rd.020.

Exemplul 3. În anul 201X entitatea a comercializat 2870 unităţi de produse la costul unitar de 45 lei şi preţul de vînzare unitar de 60 lei. Pe parcursul aceleiaşi perioade de gestiune au fost returnate 185 de unităţi de produse.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în situaţia de profit si pierdere:

- în rd.010 “Venituri din vînzări” suma de 161100 lei (2870 unităţi × 60 lei – 185 unităţi × 60 lei);

- în rd.020 “Costul vînzărilor” suma de 120825 lei (2870 unităţi × 45 lei – 185 unităţi × 45 lei);

- în rd.030 “Profit brut (pierdere brută)” suma profitului brut de 40275 lei (161100 lei – 120825 lei).

137. În rîndul 040 “Alte venituri din activitatea operaţională” se reflectă veniturile care apar în procesul desfăşurării activităţii operaţionale, dar care nu pot fi atribuite la venituri din vînzări. Acestea cuprind veniturile din: ieşirea altor active circulante (cu excepţia veniturilor reflectate în rîndul 010); majorări de întîrziere (penalități), amenzi şi alte sancţiuni; recuperarea prejudiciului material cauzat entităţii; decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat; subvenţii, finanţări şi încasări cu destinaţie specială, active intrate cu titlul gratuit care nu au fost incluse în venituri din vînzări; plusurile de active constatate la inventariere; diferenţele favorabile dintre cursul oficial al BNM şi cursul de cumpărare/vînzare a valutei străine utilizate în activitatea operațională şi din alte operaţiuni aferente activităţii operaţionale.

Exemplul 4. În anul 201X entitatea a înregistrat venituri aferente activităţii operaţionale rezultate din:

- vînzarea unor materiale – 18990 lei;

- constatarea plusurilor de mărfuri la inventariere – 1200 lei;

- calcularea prejudiciului material cauzat entităţii de către persoana vinovată – 7290 lei;

- decontarea datoriilor comerciale cu termenul de prescripţie expirat – 17500 lei;

- anularea sancţiunilor fiscale aferente perioadelor precedente conform hotărîrii instanţei judecătoreşti – 3500 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în rîndul 040 “Alte venituri din activitatea operaţională” din situaţia de profit şi pierdere pentru anul 201X suma de 48480 lei (18990 lei + 1200 lei + 7290 lei + 17500 lei + 3500 lei).

138. În rîndul 050 “Cheltuieli de distribuire” se reflectă cheltuielile aferente comercializării produselor/mărfurilor, prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor determinate în conformitate cu SNC “Cheltuieli”.

139. În rîndul 060 “Cheltuieli administrative” se reflectă cheltuielile privind deservirea şi gestiunea entităţii în ansamblu, determinate în conformitate cu SNC “Cheltuieli”.

140. În rîndul 070 “Alte cheltuieli din activitatea operaţională” se prezintă cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii operaţionale a entităţii, dar care nu pot fi atribuite la costul vînzărilor, cheltuielile de distribuire sau cheltuielile administrative. Componenţa acestor cheltuieli se determină în conformitate cu SNC “Cheltuieli”.

141. În rîndul 080 “Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)” se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile din activitatea operaţională a perioadei de gestiune, determinată prin relaţia: rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070.

142. În rîndul 090 ”Venituri financiare” se reflectă suma totală a veniturilor financiare. În rîndurile 091- 099 se prezintă respectiv: veniturile din interese de participare (de exemplu dividende), inclusiv veniturile obţinute de la părţile afiliate; veniturile din dobînzi (cu excepția veniturilor aferente dobînzilor din contracte de leasing și contracte de microfinanțare, care se reflectă în rd.014 și rd.015), inclusiv veniturile sub formă de dobînzi obţinute de la părțile afiliate; veniturile din alte investiţii financiare pe termen lung, inclusiv veniturile obţinute de la părțile afiliate; veniturile aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente; veniturile din ieșirea investițiilor financiare; veniturile aferente diferențelor de curs valutar și de sumă etc.

143. În rîndul 100 ”Cheltuieli financiare” se reflectă suma totală a cheltuielilor financiare. În rîndurile 101-105 se prezintă respectiv: cheltuielile privind dobînzile, inclusiv cheltuielile privind dobînzile aferente părţilor afiliate; cheltuielile aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente; cheltuielile aferente ieșirii investițiilor financiare; cheltuielile aferente diferențelor de curs valutar și de sumă etc.

144. În rîndul 110 ”Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)” se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile financiare care se determină prin relaţia: rd.090–rd.100.

145. În rîndul 120 ”Venituri cu active imobilizate și excepționale” se reflectă suma veniturilor aferente activelor imobilizate, cu excepţia plusurilor de active constatate la inventariere; reluării pierderilor din depreciere; compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor excepţionale; din decontarea fondului comercial negativ; altor fapte economice care nu se referă la activitatea operaţională și financiară.

146. În rîndul 130 “Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale” se reflectă suma cheltuielilor aferente activelor imobilizate şi cheltuielilor excepţionale, determinată în conformitate cu SNC “Cheltuieli”.

147. În rîndul 140 “Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)” se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente operațiunilor cu active imobilizate și excepționale care se determină prin relaţia: rd.120–rd.130.

148. În rîndul 150 “Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)” se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente altor activităţi care se determină prin relaţia: rd.110+rd.140.

149. În rîndul 160 “Profit (pierdere) pînă la impozitare” se indică rezultatul financiar pînă la impozitare, determinat prin relaţia: rd.080 + rd.150.

150. În rîndul 170 “Cheltuieli privind impozitul pe venit” se reflectă suma cheltuielilor privind impozitul pe venit, determinată în conformitate cu SNC “Cheltuieli”.

151. În rîndul 180 “Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” se indică rezultatul financiar după impozitare determinat ca diferenţa dintre profitul (pierderea) pînă la impozitare şi cheltuielile privind impozitul pe venit prin relaţia: rd.160–rd.170. Acest indicator trebuie să coincidă cu indicatorul rîndului 570 din bilanţ.

Situaţia de profit şi pierdere prescurtată

152. Situaţia de profit şi pierdere prescurtată se întocmeşte în baza clasificării cheltuielilor după destinaţie (funcţii) conform formatului prezentat în anexa 4 la prezentul standard.

153. În rîndul 010 “Venituri din vînzări” se reflectă suma veniturilor din vînzări obţinute în cadrul activităţii operaţionale. Acestea cuprind veniturile din vînzarea produselor şi mărfurilor, din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, din contracte de construcție, din contractele de leasing operaţional şi financiar (arendă/locaţiune), de microfinanţare şi alte venituri (de exemplu, din dividende, participaţii, dobînzi, care pentru entitate reprezintă activitatea operaţională). Suma veniturilor din vînzări recunoscută în perioada de gestiune se ajustează cu valoarea produselor şi mărfurilor returnate de cumpărători şi/sau reducerile de preţ la produse, mărfuri livrate şi/sau servicii prestate, în aceeaşi perioadă de gestiune în care a avut loc livrarea.

154. În rîndul 020 “Costul vînzărilor” se reflectă costurile aferente obţinerii veniturilor din vînzări înregistrate în rîndul 010. Acesta cuprinde valoarea contabilă a produselor/mărfurilor vîndute, costul serviciilor prestate/lucrărilor executate terţilor, costurile aferente contractelor de construcţie şi de leasing operaţional/financiar (arendă/locaţiune), de microfinanţare şi alte costuri suportate în cadrul activităţii operaţionale a entităţii şi corelate cu veniturile din vînzări.

Suma costului vînzărilor înregistrată în perioada de gestiune se ajustează cu valoarea contabilă a produselor/mărfurilor vîndute şi returnate entităţii în aceeaşi perioadă de gestiune în care a avut loc livrarea.

155. În rîndul 030 “Profit brut (pierdere brută)” se reflectă diferenţa dintre veniturile din vînzări şi costul vînzărilor, determinată prin relaţia: rd.010 – rd.020.

Exemplul 5. În anul 201X entitatea a comercializat 2870 unităţi de produse la costul unitar de 45 lei şi preţul de vînzare unitar de 60 lei. Pe parcursul aceleiaşi perioade de gestiune au fost returnate 185 de unităţi de produse.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în situaţia de profit si pierdere:

- în rd.010 “Venituri din vînzări” suma de 161100 lei (2870 unităţi × 60 lei – 185 unităţi × 60 lei);

- în rd.020 “Costul vînzărilor” suma de 120825 lei (2870 unităţi × 45 lei – 185 unităţi × 45 lei);

- în rd.030 “Profit brut (pierdere brută)” suma profitului brut de 40275 lei (161100 lei – 120825 lei).

156. În rîndul 040 “Alte venituri din activitatea operaţională” se reflectă veniturile care apar în procesul desfăşurării activităţii operaţionale, dar care nu pot fi atribuite la venituri din vînzări. Acestea cuprind veniturile din: ieşirea altor active circulante (cu excepţia veniturilor reflectate în rîndul 010); majorări de întîrziere (penalități), amenzi şi alte sancţiuni; recuperarea prejudiciului material cauzat entităţii; decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat; subvenţii, finanţări şi încasări cu destinaţie specială, active intrate cu titlul gratuit care nu au fost incluse în venituri din vînzări; plusurile de active constatate la inventariere; diferenţele favorabile dintre cursul oficial al BNM şi cursul de cumpărare/vînzare a valutei străine utilizate în activitatea operațională şi din alte operaţiuni aferente activităţii operaţionale.

Exemplul 6. În anul 201X entitatea a înregistrat venituri aferente activităţii operaţionale rezultate din:

- vînzarea unor materiale – 18990 lei;

- constatarea plusurilor de mărfuri la inventariere – 1200 lei;

- calcularea prejudiciului material cauzat entităţii de către persoana vinovată – 7290 lei;

- decontarea datoriilor comerciale cu termenul de prescripţie expirat – 17500 lei;

- anularea sancţiunilor fiscale aferente perioadelor precedente conform hotărîrii instanţei judecătoreşti – 3500 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în rîndul 040 “Alte venituri din activitatea operaţională” din situaţia de profit şi pierdere pentru anul 201X suma de 48480 lei (18990 lei + 1200 lei + 7290 lei + 17500 lei + 3500 lei).

157. În rîndul 050 “Cheltuieli de distribuire” se reflectă cheltuielile aferente comercializării produselor/mărfurilor, prestării de servicii şi/sau executări de lucrări determinate în conformitate cu SNC “Cheltuieli”.

158. În rîndul 060 “Cheltuieli administrative” se reflectă cheltuielile privind deservirea şi gestiunea entităţii în ansamblu, determinate în conformitate cu SNC “Cheltuieli”.

159. În rîndul 070 “Alte cheltuieli din activitatea operaţională” se prezintă cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii operaţionale a entităţii, dar care nu pot fi atribuite la costul vînzărilor, cheltuielile de distribuire sau cheltuielile administrative. Componenţa acestor cheltuieli se stabileşte în conformitate cu SNC “Cheltuieli”:

160. În rîndul 080 “Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)” se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile din activitatea operaţională din perioada de gestiune, determinată prin relaţia: rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070.

161. În rîndul 090 “Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă)” se reflectă diferenţa dintre suma veniturilor şi a cheltuielilor financiare din perioada de gestiune. Veniturile financiare includ: veniturile din interese de participare (de exemplu dividende); veniturile din dobînzi (cu excepţia veniturilor aferente dobînzilor din contracte de leasing şi contracte de microfinanţare, care se reflectă în rd.010); veniturile din alte investiţii financiare pe termen lung; veniturile din ieşirea investiţiilor financiare; veniturile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă etc. Cheltuielile financiare includ: cheltuielile privind dobînzile; cheltuielile aferente ieşirii investiţiilor financiare; cheltuielile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă etc.

162. În rîndul 100 “Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)” se reflectă diferența dintre suma veniturilor și a cheltuielilor din operațiuni cu active imobilizate și excepționale din perioada de gestiune. Veniturile includ: suma veniturilor aferente activelor imobilizate, cu excepţia celor aferente valorilor mobiliare și a plusurilor de active constatate la inventariere; reluării pierderilor din depreciere cu excepția celor aferente valorilor mobiliare; compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor excepţionale; din decontarea fondului comercial negativ; altor fapte economice care nu se referă la activitatea operaţională și financiară. Cheltuielile cu active imobilizate și excepționale includ suma cheltuielilor aferente activelor imobilizate şi cheltuielilor excepţionale, determinată în conformitate cu SNC “Cheltuieli”.

163. În rîndul 110 “Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)” se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente altor activităţi care se determină prin relaţia: rd.090+rd.100.

164. În rîndul 120 “Profit (pierdere) pînă la impozitare” se indică rezultatul financiar pînă la impozitare, determinat prin relaţia: rd.080+rd.110.

165. În rîndul 130 “Cheltuieli privind impozitul pe venit” se reflectă cheltuielile privind impozitul pe venit, determinate în conformitate cu SNC “Cheltuieli”.

166. În rîndul 140 “Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” se indică rezultatul financiar după impozitare determinat ca diferenţa dintre profitul (pierderea) pînă la impozitare şi cheltuielile privind impozitul pe venit prin relaţia: rd.120–rd.130.

Situaţia modificărilor capitalului propriu

167. Situaţia modificărilor capitalului propriu caracterizează existenţa şi modificarea elementelor capitalului propriu în cursul perioadei de gestiune şi conţine informaţii privind:

1) capitalul social și neînregistrat – capitalul social, capitalul nevărsat, capitalul neînregistrat, capitalul retras şi patrimoniul statului primit cu drept de proprietate;

2) primele de capital – excedentul dintre valoarea aporturilor proprietarilor în capitalul social al entităţii şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi excedentul dintre valoarea de retragere sau de înstrăinare a părţilor sociale proprii retrase şi ulterior anulate sau înstrăinate;

3) rezervele – capitalul de rezervă, rezervele statutare şi alte rezerve;

4) profitul (pierderea) – corecţiile rezultatelor anilor precedenţi, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi, profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune, profitul utilizat al perioadei de gestiune;

5) rezervele din reevaluare – surplusul de reevaluare a imobilizărilor corporale;

6) alte elemente de capital propriu care nu se includ în subpct.1) – 5).

168. Elementele capitalului propriu se determină în conformitate cu SNC “Capital propriu şi datorii”.

169. În situaţia modificărilor capitalului propriu pentru fiecare element se indică soldul la începutul perioadei de gestiune, majorările şi diminuările pe parcursul perioadei şi soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune, care se determină prin relaţia:

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune = Sold la începutul perioadei de gestiune + Majorările Diminuările

170. Soldurile la începutul perioadei de gestiune aferente corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi, profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune şi profitului utilizat al perioadei de gestiune întotdeauna sînt egale cu zero, ca urmare a reformării bilanţului pentru perioada de gestiune precedentă.

171. Soldurile elementelor capitalului propriu la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune prezentate în situaţia modificărilor capitalului propriu trebuie să fie identice soldurilor elementelor respective din bilanţ.

172. Mărimea elementelor care majorează capitalul propriu, cum ar fi capitalul social, capitalul neînregistrat, valoarea patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate, primele de capital, rezervele, profitul net al perioadei de gestiune, rezervele din reevaluare se reflectă în situaţia modificărilor capitalului propriu în mod obişnuit (fără paranteze). Mărimea elementelor care diminuează capitalul propriu, cum ar fi capitalul nevărsat, capitalul retras, profitul utilizat al perioadei de gestiune, pierderea netă a perioadei de gestiune se reflectă în situaţia modificărilor capitalului propriu cu semnul minus (între paranteze).

173. Situaţia modificărilor capitalului propriu se întocmeşte conform formatului prezentat în anexa 5 la prezentul standard.

174. În rîndul 010 “Capital social” se indică soldurile şi modificările părţilor sociale, acţiunilor proprii emise sau altor instrumente de capital propriu la valoarea indicată în actele de constituire ale entităţii şi/sau alte documente prevăzute de legislaţie.

Exemplul 7. O societate cu răspunderea limitată, capitalul social al căreia la începutul anului a constituit 10800 lei, a efectuat în cursul anului 201X următoarele operaţiuni economice: în ianuarie 201X a fost micşorat capitalul social cu 3200 lei prin stingerea părţii sociale care a fost dobîndită de societate de la asociatul său şi nu a fost înstrăinată în termen de 6 luni din data dobîndirii; în aprilie 201X capitalul social a fost majorat cu 18300 lei prin majorarea proporţională a părţilor sociale din contul profitului anilor precedenţi.

În baza datelor din exemplu, entitatea reflectă în rd.010 “Capital social” din situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:

- în col.4 – soldul capitalului social la începutul perioadei de gestiune în sumă de 10800 lei;

- în col.5 – majorarea capitalului social în suma de 18300 lei;

- în col.6 – diminuarea capitalului social în suma de 3200 lei;

- în col.7 – soldul capitalului social la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 25900 lei (10800 lei + 18300 lei – 3200 lei).

175. În rîndul 020 “Capital nevărsat” se înscriu între paranteze soldurile şi modificările creanţelor proprietarilor aferente:

1) aporturilor în capitalul social la constituirea entităţii;

2) contribuţiilor suplimentare pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi.

176. În rîndul 030 “Capital neînregistrat” se indică soldurile şi modificările capitalului neînregistrat la valoarea nominală a:

1) acţiunilor, emise la înfiinţarea societăţii pe acţiuni, care încă nu au fost înregistrate în modul stabilit de legislaţie;

2) părţilor sociale (acţiunilor, altor instrumente de capital propriu) aferente majorării capitalului social pînă la înregistrarea de stat a modificărilor introduse în actele de constituire ale entităţii.

Exemplul 8. La 10.12.201X asociaţii unei societăţi cu răspundere limitată au decis să majoreze capitalul social de la 5400 lei pînă la 28000 lei. La 15.12.201X asociaţii au depus suma de 22600 lei în contul majorării părţii sociale. La 10.01.201X+1 a fost efectuată înregistrarea de stat a modificării capitalului social al societăţii.

În baza datelor din exemplu, societatea reflectă în rîndul 030 “Capital neînregistrat” din situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:

- în col.5 – majorarea capitalului neînregistrat în suma de 22600 lei;

- în col.7 – soldul capitalului neînregistrat la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 22600 lei.

177. În rîndul 040 “Capital retras” se reflectă între paranteze soldurile şi modificările părţilor sociale (cotelor de participaţie, acţiunilor, altor instrumente de capital propriu) achiziţionate, răscumpărate sau dobîndite de entitate de la proprietarii săi.

Exemplul 9. O societate pe acţiuni în august 201X a răscumpărat de la acţionari 350 acţiuni proprii la preţ de 100 lei/acţiune din care 120 acţiuni au fost revîndute în noiembrie a aceluiaşi an la preţ de 115 lei/acţiune.

În baza datelor din exemplu, entitatea reflectă în situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:

• în rîndul 040 “Capital retras” între paranteze:

- în col.5 – majorarea capitalului retras în suma de 35000 lei (350 acţiuni × 100 lei);

- în col.6 – diminuarea capitalului retras în suma de 12000 lei (120 acţiuni × 100 lei);

- în col.7 – soldul capitalului retras la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 23000 lei (35000 lei – 12000 lei).

• în rîndul 060 “Prime de capital”:

- în col.5 – excedentul dintre valoarea de vînzare şi valoarea nominală a acţiunilor răscumpărate în suma de 1800 lei [120 acţiuni × (115 lei – 100 lei)];

- în col.7 – soldul primelor de capital în suma de 1800 lei.

178. În rîndul 050 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” se reflectă soldurile și modificările patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate la valoarea indicată în actele de constituire și/sau alte documente prevăzute de legislație, cu excepția patrimoniului înregistrat în componenta capitalului social.

179. În rîndul 060 “Total capital social și neînregistrat” se indică valoarea totală determinată prin relaţia: rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050.

180. În rîndul 070 “Prime de capital” se reflectă soldurile şi modificările aferente excedentului dintre:

1) valoarea efectivă a aporturilor proprietarilor în capitalul social al entităţii şi valoarea nominală a părţilor sociale (acţiunilor, altor instrumente de capital propriu);

2) valoarea de retragere şi valoarea nominală sau de înstrăinare a părţilor sociale (acţiunilor) proprii retrase şi ulterior anulate sau înstrăinate.

Exemplul 10. La înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni au fost plasate 5000 de acţiuni simple cu valoarea nominală de 10 lei/acţiune la preţ de 12 lei/acţiune.

În baza datelor din exemplu, entitatea reflectă în situaţia modificărilor capitalului propriu:

- în rîndul 010 “Capital social” majorarea capitalului social (col.5) şi soldul acestuia la sfîrşitul perioadei de gestiune (col.7) în sumă de 50000 lei (5000 acţiuni × 10 lei);

- în rîndul 070 “Prime de capital” excedentul dintre valoarea de vînzare şi nominală a acţiunilor plasate (col.5) şi soldul acestuia la sfîrşitul perioadei de gestiune (col.7) în suma de 10000 lei (5000 acţiuni × 2 lei).

181. În rîndul 080 “Capital de rezervă” se înscriu soldurile şi modificările rezervelor, a căror constituire este prevăzută de legislaţie.

Exemplul 11. Soldul capitalului de rezervă a unei societăţi cu răspundere limitată la începutul anului 201X a constituit 14000 lei. În februarie 201X entitatea a defalcat în capitalul de rezervă profitul net al anului 201X–1 în sumă de 7800 lei. În septembrie 201X pe seama capitalului de rezervă a fost majorat capitalul social al societăţii cu 15000 lei, înregistrarea de stat a modificării respective a fost efectuată în aceeaşi lună.

În baza datelor din exemplu, societatea reflectă în rd.080 “Capital de rezervă” din situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:

- în col.4 – soldul capitalului de rezervă la începutul perioadei de gestiune în sumă de 14000 lei;

- în col.5 – majorarea capitalului de rezervă cu 7800 lei;

- în col.6 – diminuarea capitalului de rezervă cu 15000 lei;

- în col.7 – soldul capitalului de rezervă la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 6800 lei (14000 lei + 7800 lei – 15000 lei).

182. În rîndul 090 “Rezerve statutare” se indică soldurile şi modificările rezervelor constituite în conformitate cu statutul entităţii, cu excepţia rezervelor indicate în rd.070 din situaţia modificărilor capitalului propriu.

183. În rîndul 100 “Alte rezerve” se indică soldurile şi modificările rezervelor constituite în conformitate cu decizia organului de conducere împuternicit al entităţii, cu excepţia rezervelor indicate în rd.080 şi 090 din situaţia modificărilor capitalului propriu.

184. În rîndul 110 “Total rezerve” se înscrie valoarea totală a rezervelor, determinată prin relaţia: rd.080 + rd.090 + rd.100.

185. În rîndul 120 “Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” se reflectă soldurile şi modificările sumei profitului (pierderii) rezultat(e) din corectarea erorilor comise în anii precedenţi, care se determină în conformitate cu SNC “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”.

186. În rîndul 130 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” se înscrie soldurile şi modificările profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi. Soldul la începutul perioadei de gestiune se determină după reformarea bilanţului pe anul precedent în conformitate cu pct.228 din prezentul standard.

187. În rîndul 140 “Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” se indică cu înregistrare obişnuită profitul net sau, între paranteze, pierderea netă a perioadei de gestiune curente.

188. În rîndul 150 “Profit utilizat al perioadei de gestiune” se indică între paranteze profitul perioadei de gestiune utilizat în cursul acestei perioade conform deciziei organului de conducere împuternicit al entităţii.

189. În rîndul 160 “Total profit (pierdere)” se înscrie totalul determinat prin relaţia: rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150.

190. În rîndul 170 “Rezerve din reevaluare” se reflectă soldurile şi modificările surplusului de reevaluare a imobilizărilor corporale care se determină conform SNC ”Imobilizări necorporale şi corporale”.

191. În rîndul 180 “Alte elemente de capital propriu” se indică soldurile şi modificările subvenţiilor aferente activelor primite de entităţile cu proprietate publică de la Guvern și alte autorităţi ale administraţiei publice, decontate la capitalul propriu (după îndeplinirea condiţiilor contractuale) în conformitate cu SNC “Capital propriu şi datorii” şi a altor elemente de capital propriu care nu au fost incluse în rîndurile 010–170.

192. În rîndul 190 “Total capital propriu” se înscrie totalul elementelor de capital propriu, determinat prin relaţia: rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180.

Situaţia fluxurilor de numerar

Generalităţi

193. Situaţia fluxurilor de numerar caracterizează soldurile şi fluxurile de numerar pentru perioada de gestiune şi conţine informaţii privind:

1) numerarulmijloace băneşti în monedă naţională şi valută străină (inclusiv numerarul legat) în casierie, în conturi curente şi alte conturi bancare (de exemplu, carduri bancare);

2) numerarul în expediţiemijloace băneşti transmise în casieriile băncilor, oficiilor poştale sau încasatorilor pentru înregistrarea ulterioară în conturile curente sau alte conturi bancare ale entităţii sau pentru transmiterea către beneficiari;

3) documentele băneşti – timbrele de acciz, mărcile poştale, biletele de călătorie, biletele de tratament şi odihnă.

194. În situaţia fluxurilor de numerar nu se reflectă:

 1. mişcarea internă a numerarului (de exemplu, ridicările în numerar de la conturile curente, alimentarea cardurilor bancare ale entităţii, transferarea numerarului de la un cont curent la altul, procurarea/vînzarea valutei străine),
 2. tranzacţiile care nu generează fluxuri de numerar (de exemplu, operaţiunile pe bază de barter, convertirea datoriilor în capital social, calcularea şi decontarea amortizării şi pierderilor din deprecierea activelor imobilizate etc.).

195. Situaţia fluxurilor de numerar se întocmeşte în baza contabilităţii de casă, conform căreia numerarul este înregistrat la sumele efectiv încasate/achitate în/din casierie şi conturi bancare, iar documentele băneşti – la valoarea documentelor băneşti efectiv intrate/ieşite.

196. Situaţia fluxurilor de numerar se întocmeşte conform metodei directe, potrivit căreia intrările şi ieşirile de numerar se determină în baza datelor din conturile de evidenţă a numerarului.

197. Elementele situaţiei fluxurilor de numerar sînt prezentate separat pe tipuri de activităţi ale entităţii care cuprind:

 1. activitatea operaţională – totalitatea operaţiunilor economice aferente activităţilor principale ale entităţii, precum şi activităţilor conexe acestora care nu sînt activităţi de investiţii sau financiare;
 2. activitatea de investiţii – totalitatea faptelor economice aferente intrărilor şi/sau ieşirilor de active imobilizate;
 3. activitatea financiară – totalitatea operaţiunilor în urma cărora se modifică mărimea şi componenţa capitalului propriu şi a împrumuturilor entităţii.

198. Diferenţele de curs valutar se înregistrează distinct în situaţia fluxurilor de numerar.

199. Situaţia fluxurilor de numerar se întocmeşte conform formatului prezentat în anexa 6 la prezentul standard.

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

200. În rîndul 010 “Încasări din vînzări” se reflectă numerarul, inclusiv aferent impozitelor indirecte încasat de la:

 1. cumpărători, clienţi pentru produsele/mărfurile vîndute şi/sau serviciile prestate/lucrările executate;
 2. locatari pentru activele transmise în leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune), precum şi dobînda aferentă leasingului financiar;
 3. clienţi sub formă de avansuri primite în contul livrării ulterioare a produselor/ mărfurilor şi/sau serviciilor.

201. În rîndul 020 “Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate” se reflectă plăţile de numerar, inclusiv aferente impozitelor indirecte, achitate:

 1. furnizorilor, antreprenorilor pentru stocurile şi serviciile procurate;
 2. locatorilor pentru activele primite în leasing operaţional şi financiar (arenda, locaţiune), cu excepţia dobînzilor;
 3. furnizorilor sub formă de avansuri acordate în contul procurării ulterioare de stocuri şi servicii.

202. În rîndul 030 “Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală” se reflectă numerarul plătit:

 1. salariaţilor în contul retribuirii muncii şi altor operaţii (cu excepţia împrumuturilor acordate şi dividendelor plătite);
 2. organelor de asigurare socială şi medicală privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorilor şi angajaţilor.

203. În rîndul 040 “Dobînzi plătite” se reflectă dobînzile plătite în perioada de gestiune pentru:

 1. creditele şi împrumuturile primite, indiferent de faptul dacă acestea au fost recunoscute ca cheltuieli curente sau capitalizate în conformitate cu SNC “Costurile îndatorării”;
 2. activele primite în leasing financiar;
 3. obligaţiunile, cambiile şi alte titluri de datorii.

204. În rîndul 050 “Plata impozitului pe venit” se reflectă plăţile de numerar achitate la buget, aferente impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, inclusiv plăţile acestui impozit în rate.

205. În rîndul 060 “Alte încasări” se reflectă sumele încasărilor de numerar rezultate din activitatea operaţională, care nu sînt incluse în rîndul 010. Acestea includ încasări în numerar:

 1. din vînzarea altor active circulante;
 2. sub formă de amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni;
 3. din onorarii şi comisioane;
 4. sub formă de avansuri returnate de către titularii de avans;
 5. sub formă de finanţări şi încasări cu destinaţie specială;
 6. sub formă de subvenţii, prime şi sponsorizări;
 7. din redevenţele aferente activităţii operaţionale;
 8. sub formă de documente băneşti procurate cu achitarea ulterioară a acestora;
 9. din recuperarea prejudiciului material cauzat entităţii (cu excepţia prejudiciului rezultat din evenimente excepţionale) etc.

206. În rîndul 070 “Alte plăţi” se reflectă sumele altor plăţi de numerar rezultate din activitatea operaţională, care nu sînt incluse în rîndurile 020–050. Acestea includ plăţi de numerar:

 1. sub formă de amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni;
 2. sub formă de avansuri acordate titularilor de avans;
 3. aferente achitării impozitului pe venit al persoanelor fizice, taxei pe valoarea adăugată, accizelor, altor impozite şi taxe, precum şi sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei;
 4. sub formă de documente băneşti utilizate în perioada de gestiune cu achitarea ulterioară a acestora;
 5. sub formă de redevenţe aferente activităţii operaţionale etc.

207. În rîndul 080 “Fluxul net de numerar din activitatea operaţională” se reflectă diferenţa dintre numerarul încasat şi plătit în cursul perioadei de gestiune din activitatea operaţională, determinată prin relaţia: rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070.

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

208. În rîndul 090 “Încasări din vînzarea activelor imobilizate” se reflectă numerarul încasat în perioada de gestiune pentru activele imobilizate (imobilizări necorporale, terenuri, mijloace fixe, active biologice imobilizate, investiţii imobiliare etc.) vîndute, precum şi suma avansurilor primite pentru vînzarea ulterioară a acestor active.

209. În rîndul 100 “Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate” se reflectă numerarul plătit pentru achiziţionarea şi/sau crearea activelor imobilizate, precum şi avansurile acordate pentru procurarea acestora.

210. În rîndul 110 “Dobînzi încasate” se reflectă dobînzile primite pentru împrumuturile acordate, conturile de depozit şi alte investiţii financiare, cu excepţia dobînzilor înregistrate în rd.010.

211. În rîndul 120 “Dividende încasate” se reflectă suma totală a dividendelor încasate din cotele de participaţie (acţiuni) în capitalul social al altor entităţi din ţară şi străinătate, iar în rîndul 121 – suma dividendelor încasate din străinătate.

212. În rîndul 130 “Alte încasări (plăţi)” se reflectă diferenţa dintre încasările şi plăţile de numerar rezultate din activitatea de investiţii, care nu sînt incluse în rîndurile 090–120.

213. În rîndul 140 “Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii” se reflectă diferenţa dintre numerarul încasat şi plătit în cursul perioadei de gestiune din activitatea de investiţii, determinată prin relaţia: rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130.

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

214. În rîndul 150 “Încasări sub formă de credite şi împrumuturi” se reflectă încasările de numerar sub formă de credite şi împrumuturi, inclusiv din plasarea obligaţiunilor proprii, cambiilor şi altor titluri de datorii.

215. În rîndul 160 “Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor” se reflectă plăţile de numerar în contul rambursării creditelor şi împrumuturilor (cu excepţia dobînzilor), stingerii/achitării obligaţiunilor şi a altor titluri de datorii etc.

216. În rîndul 170 “Dividende plătite” se indică suma totală a dividendelor plătite proprietarilor rezidenţi şi nerezidenţi, iar în rîndul 171 – suma dividendelor plătite nerezidenţilor.

217. În rîndul 180 “Încasări din operaţiuni de capital” se înscriu încasările din emisiunea acţiunilor proprii, majorarea părţilor sociale, din vînzarea cotelor de participaţie în capitalul social (acţiunilor proprii) răscumpărate anterior de la proprietari.

218. În rîndul 190 “Alte încasări (plăţi)” se reflectă diferenţa dintre încasările şi plăţile de numerar rezultate din activitatea financiară, care nu sînt incluse în rîndurile 150–180. Acestea includ:

1) încasări de numerar:

 1. sub formă de redevenţe, cu excepţia celor înregistrate în rîndul 060;
 2. din modificarea altor elemente ale capitalului propriu;
 3. pentru acoperirea pierderilor excepţionale etc.;

2) plăţi (ieşiri) de numerar:

 1. sub formă de redevenţe, cu excepţia celor înregistrate în rîndul 070;
 2. aferente răscumpărării cotelor de participaţie şi acţiunilor proprii ale entităţii;
 3. aferente pierderilor din evenimente excepţionale (de exemplu, furturi şi exproprieri de numerar, incendii, inundaţii, perturbaţii politice în urma cărora numerarul a fost distrus).

219. În rîndul 200 “Fluxul net de numerar din activitatea financiară” se reflectă diferenţa dintre numerarul încasat şi plătit (ieşit) în perioada de gestiune din activitatea financiară, determinată prin relaţia: rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190.

220. În rîndul 210 “Fluxul net de numerar total” se reflectă fluxul de numerar al perioadei de gestiune rezultat din activităţile operaţională, de investiţii şi financiară, determinat prin relaţia: ± rd.080 ± rd.140 ± rd.200.

221. În rîndul 220 “Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)” se reflectă mărimea netă a diferenţelor de curs valutar favorabile şi nefavorabile la data raportării aferentă numerarului în valută străină.

222. În rîndul 230 “Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune” se reflectă suma soldurilor în conturile de evidenţă a numerarului şi documentelor băneşti la începutul perioadei de gestiune curente. Acesta trebuie să corespundă cu indicatorul rîndului 410 “Numerar şi documente băneşti” din col.4 a bilanţului.

223. În rîndul 240 “Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune” se reflectă soldul de numerar în conturile de evidenţă a numerarului şi documentelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune curente, determinat prin relaţia: ± rd.210 ± rd.220 + rd.230. Soldul obţinut trebuie să corespundă cu indicatorul rîndului 410 “Numerar şi documente băneşti” din col.5 a bilanţului.

224. În scopul verificării corectitudinii calculului fluxului net de numerar din activitatea operaţională entitatea poate utiliza metoda indirectă prin care profitul sau pierderea este ajustat(ă) cu efectele tranzacţiilor care nu au natura monetară, amînările ori angajamentele de plăţi sau încasări în numerar din activitatea operaţională trecute sau viitoare şi cu elementele de venituri şi cheltuieli asociate fluxurilor de numerar din activităţile de investiţii sau financiară.

Nota explicativă la situaţiile financiare

225. Nota explicativă detaliază şi concretizează informaţiile din bilanţ/bilanțul prescurtat, situaţia de profit şi pierdere/situația de profit și pierdere prescurtată, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar.Conţinutul notei explicative pentru diferite categorii de entităţi este stabilit de Legea contabilităţii și raportării fianciare şi Standardele Naţionale de Contabilitate.

Aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare

226. Situaţiile financiare se aprobă de către adunarea generală a proprietarilor şi/sau de alt organ împuternicit în conformitate cu legislaţia.

227. Situaţiile financiare se semnează şi se prezintă utilizatorilor în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii și raportării financiare.

Reformarea bilanţului/bilanțului prescurtat

228. După aprobarea şi prezentarea situaţiilor financiare entitatea reformează bilanţul/bilanțul prescurtat prin decontarea:

1) profitului utilizat al perioadei de gestiune la profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune curente;

2) corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi, constatate în perioada de gestiune, la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi;

3) profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi;

4) rezultatului din tranziţia la noile reglementări contabile la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi.

229. În bilanţul perioadei de gestiune următoare indicatorii din rîndurile 550, 570 şi 580 nu prezintă sold.

Anexa 1

BILANŢUL

la_______________20____

Nr.

crt.

Activ

Cod.

rd.

Sold la

începutul perioadei de gestiune

sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

A.

Active imobilizate

 

 

 

I.  Imobilizări necorporale

 

 

 

1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie

010

 

 

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total

020

 

 

     din care:

     2.1. concesiuni, licenţe şi mărci

 

021

 

 

 

     2.2. drepturi de autor şi titluri de protecţie

022

 

 

 

     2.3. programe informatice 

023

 

 

 

     2.4. alte imobilizări necorporale

024

 

 

 

3. Fond comercial

030

 

 

 

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

040

 

 

 

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

050

 

 

 

II. Imobilizări corporale

 

 

 

 

1. Imobilizări corporale în curs de execuţie

060

 

 

 

2. Terenuri

070

 

 

 

3. Mijloace fixe, total                   

080

 

 

 

    din care:

    3.1. clădiri

 

081

 

 

 

    3.2. construcţii speciale

082

 

 

 

    3.3. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice

083

 

 

 

    3.4. mijloace de transport

084

 

 

 

    3.5. inventar şi mobilier

085

 

 

 

    3.6. alte mijloace fixe

086

 

 

 

4. Resurse minerale

090

 

 

 

5. Active biologice imobilizate

100

 

 

 

6. Investiţii imobiliare

110

 

 

 

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

120

 

 

 

Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

130

 

 

 

III. Investiţii financiare pe termen lung

 

 

 

 

1. Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

140

 

 

 

2. Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, total  

150

 

 

 

   din care:

    2.1acţiuni. şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate

 

151

 

 

 

    2.2împrumuturi acordate. părților afiliate

152

 

 

 

    2.3împrumuturi acordate. aferente intereselor de participare

153

 

 

 

    2.4. alte investiţii financiare

154

 

 

 

Total investiţii financiare pe termen lung

(rd.140 + rd.150)

160

 

 

 

IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate

 

 

 

 

1. Creanţe comerciale pe termen lung

170

 

 

 

2. Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung

180

 

 

 

      inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare

181

 

 

 

3. Alte creanţe pe termen lung

190

 

 

 

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung

200

 

 

 

5. Alte active imobilizate

210

 

 

 

Total creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)

220

 

 

 

Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

230

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

I. Stocuri

 

 

 

 

1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată

240

 

 

 

2. Active biologice circulante

250

 

 

 

2. Producţia în curs de execuţie

260

 

 

 

3. Produse şi mărfuri

270

 

 

 

4. Avansuri acordate pentru stocuri

280

 

 

 

Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

 

 

 

II. Creanţe curente şi alte active circulante

 

 

 

 

1. Creanţe comerciale curente

300

 

 

 

2. Creanţe ale părţilor afiliate curente

310

 

 

 

      inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare

311

 

 

 

3. Creanţe ale bugetului

320

 

 

 

4. Creanţele ale personalului

330

 

 

 

5. Alte creanţe curente

340

 

 

 

6. Cheltuieli anticipate curente

350

 

 

 

7. Alte active circulante

360

 

 

 

Total creanţe curente şi alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

 

 

 

III. Investiţii financiare curente

 

 

 

 

1. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

380

 

 

 

2. Investiţii financiare curente în părţi afiliate, total  

390

 

 

 

    din care:

    2.1acţiuni. şi cote de participaţie deţinute în părțile  afiliate

 

391

 

 

 

    2.2împrumuturi acordate. părților afiliate

392

 

 

 

    2.3împrumuturi acordate. aferente intereselor de

participare

393

 

 

 

    2.4. alte investiţii financiare în părţi afiliate

394

 

 

 

Total investiţii financiare curente (rd.380 + rd. 390)

400

 

 

 

IV. Numerar şi documente băneşti

410

 

 

 

Total active circulante (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

 

 

 

Total active (rd.230 + rd.420)

430

 

 

Nr.

cpt.

Pasiv

Cod.

rd.

Sold la

începutul perioadei de gestiune

sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

C.

CAPITAL PROPRIU

 

 

 

 

I. Capital social și neînregistrat

 

 

 

 

1. Capital social

440

 

 

 

2. Capital nevărsat

450

 

 

 

3. Capital neînregistrat

460

 

 

 

4. Capital retras

470

 

 

 

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

480

 

 

 

Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)

490

 

 

 

II. Prime de capital

500

 

 

 

III. Rezerve

 

 

 

 

1. Capital de rezervă

510

 

 

 

2. Rezerve statutare

520

 

 

 

3. Alte rezerve

530

 

 

 

Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

 

 

 

IV. Profit (pierdere)

 

 

 

 

1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

550

 

 

 

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor

    precedenţi

560

 

 

 

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

570

 

 

 

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

580

 

 

 

Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590

 

 

 

V. Rezerve din reevaluare

600

 

 

 

VI. Alte elemente de capital propriu

610

 

 

 

Total capital propriu (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

620

 

 

D.

DATORII pe termen lung

 

 

 

 

1. Credite bancare pe termen lung

630

 

 

 

2. Împrumuturi pe termen lung

640

 

 

 

    din care:  

    2.1împrumuturi. din emisiunea de obligaţiuni

 

641

 

 

 

    inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile

642

 

 

 

 

    2.2. alte împrumuturi pe termen lung

643

 

 

 

3. Datorii comerciale pe termen lung

650

 

 

 

4. Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung

660

 

 

 

    inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

661

 

 

 

5. Avansuri primite pe termen lung

670

 

 

 

6. Venituri anticipate pe termen lung

680

 

 

 

7. Alte datorii pe termen lung

690

 

 

 

Total datorii pe termen lung (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)

700

 

 

E.

Datorii curente

 

 

 

 

1. Credite bancare pe termen scurt

710

 

 

 

2. Împrumuturi pe termen scurt, total

720

 

 

 

    din care:

    2.1împrumuturi. din emisiunea de obligaţiuni

 

721

 

 

 

    inclusiv:   împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile

722

 

 

 

    2.2. alte împrumuturi pe termen scurt

723

 

 

 

3. Datorii comerciale curente

730

 

 

 

4. Datorii faţă de părţile afiliate curente

740

 

 

 

  inclusiv:     datorii aferente intereselor de participare

741

 

 

 

5. Avansuri primite curente

750

 

 

 

6. Datorii faţă de personal

760

 

 

 

7. Datorii privind asigurările sociale şi medicale

770

 

 

 

8. Datorii faţă de buget

780

 

 

 

9. Datorii faţă de proprietari

790

 

 

 

10. Venituri  anticipate curente

800

 

 

 

11. Alte datorii curente

810

 

 

 

Total datorii CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)

820

 

 

F.

PROVIZIOANE

 

 

 

 

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor

830

 

 

 

2. Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clienţilor

840

 

 

 

3. Provizioane pentru impozite

850

 

 

 

4. Alte provizioane

860

 

 

 

total provizioane (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)

870

 

 

 

Total PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)

880

 

 

Anexa 2

BILANŢUL PRESCURTAT

la_______________20____

Nr.

crt.

Activ

Cod.

rd.

Sold la

începutul perioadei de gestiune

sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

A.

Active imobilizate

 

 

 

I.  Imobilizări necorporale

010

 

 

 

II. Imobilizări corporale

020

 

 

 

III. Investiţii financiare pe termen lung

030

 

 

 

IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate

040

 

 

 

Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

050

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

I. Stocuri

060

 

 

 

II. Creanţe curente şi alte active circulante 

070

 

 

 

III. Investiţii financiare curente

080

 

 

 

IV. Numerar şi documente băneşti 

090

 

 

 

Total active circulante (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)

100

 

 

 

Total active (rd.050 + rd.100)

110

 

 

 

Nr.

cpt.

Pasiv

Cod.

rd.

Sold la

începutul perioadei de gestiune

sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

C.

CAPITAL PROPRIU

 

 

 

 

I. Capital social și neînregistrat

120

 

 

 

II. Prime de capital

130

 

 

 

III. Rezerve

140

 

 

 

IV. Profit (pierdere)

150

 

 

 

V. Rezerve din reevaluare

160

 

 

 

VI. Alte elemente de capital propriu

170

 

 

 

Total capital propriu (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)

180

 

 

D.

DATORII pe termen lung

190

 

 

E.

Datorii curente

200

 

 

 

TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)

210

 

 

F.

PROVIZIOANE

220

 

 

 

Total Pasive (rd.180 + rd.210 + rd.220)

230

 

 

Anexa 3

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la_______________pînă la_______________20___

Indicatori

Cod

rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Venituri din vînzări, total

010

 

 

din care:

 

 

 

venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor 

011

 

 

venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor 

012

 

 

venituri din contracte de construcţie 

013

 

 

venituri din contracte de leasing

014

 

 

venituri din contracte de microfinanţare

015

 

 

alte venituri din vînzări

016

 

 


Costul vînzărilor, total

020

 

 

din care:

 

 

 

valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute

021

 

 

costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terţilor

022

 

 

costuri aferente contractelor de construcţie

023

 

 

costuri aferente contractelor de leasing

024

 

 

costuri aferente contractelor de microfinanţare

025

 

 

alte costuri aferente vînzărilor

026

 

 

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)

030

 

 

Alte venituri din activitatea operaţională

040

 

 

Cheltuieli de distribuire

050

 

 

Cheltuieli administrative

060

 

 

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

070

 

 

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)

080

 

 

Venituri  financiare, total

090

 

 

din care:

venituri din interese de participare

091

 

 

inclusiv:  veniturile obţinute de la părţile afiliate

092

 

 

venituri din dobînzi:

093

 

 

    inclusiv: veniturile obţinute de la părțile afiliate 

094

 

 

venituri din alte investiţii financiare pe termen lung

095

 

 

    inclusiv:  veniturile obţinute de la părțile afiliate 

096

 

 

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente

097

 

 

venituri din ieșirea investițiilor financiare

098

 

 

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă

099

 

 

Cheltuieli financiare, total

100

 

 

din care: 

cheltuieli privind dobînzile

101

 

 

    inclusiv: cheltuielile aferente părţilor afiliate

102

 

 

cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente

103

 

 

cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare

104

 

 

cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă

105

 

 

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)

(rd.090 – rd.100)

110

 

 

Venituri cu active imobilizate și excepționale

120

 

 

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale

130

 

 

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)

140

 

 

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)

150

 

 

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)

160

 

 

Cheltuieli privind impozitul pe venit

170

 

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

(rd.160 – rd.170)

180

 

 

 

Anexa 4

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE prescurtată

de la_______________pînă la_______________20___

Indicatori

Cod

rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Venituri din vînzări

010

 

 

Costul vînzărilor

020

 

 

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)

030

 

 

Alte venituri din activitatea operaţională

040

 

 

Cheltuieli de distribuire

050

 

 

Cheltuieli administrative

060

 

 

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

070

 

 

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)

080

 

 

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)

090

 

 

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)

100

 

 

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)

110

 

 

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)

120

 

 

Cheltuieli privind impozitul pe venit

130

 

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

(rd.120 – rd.130)

140

 

 

Anexa 5

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _________________pînă la _______________20___

Nr. cpt.

Indicatori

 

Cod rd.

 

Sold la începutul perioadei de gestiune

 

 

 

Majorări

 

 

 

Diminuări

 

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

 

1

2

3

4

5

6

7

 

I. Capital social și neînregistrat

 

 

 

 

 

 

1. Capital social

010

 

 

 

 

 

2. Capital nevărsat

020

 

 

 

 

 

3. Capital neînregistrat

030

 

 

 

 

 

4. Capital retras

040

 

 

 

 

 

5. Patrimoniul primit  de la stat cu drept de proprietate

050

 

 

 

 

 

Total capital social și    neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)

060

 

 

 

 

 

II. Prime de capital

070

 

 

 

 

 

III. Rezerve

 

 

 

 

 

 

1. Capital de rezervă

080

 

 

 

 

 

2. Rezerve statutare

090

 

 

 

 

 

3. Alte rezerve

100

 

 

 

 

 

Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)

110

 

 

 

 

 

IV. Profit (pierdere)

 

 

 

 

 

 

1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

120

 

 

 

 

 

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

130

 

 

 

 

 

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

140

 

 

 

 

 

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

150

 

 

 

 

 

Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

160

 

 

 

 

 

V. Rezerve din reevaluare

170

 

 

 

 

 

VI. Alte elemente de capital propriu

180

 

 

 

 

 

Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)

190

 

 

 

 

Anexa 6

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____________ pînă la _______________20__

Indicatori

Cod. rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

 

 

 

Încasări din vînzări

010

 

 

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate

020

 

 

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală

030

 

 

Dobînzi plătite

040

 

 

Plata impozitului pe venit

050

 

 

Alte încasări

060

 

 

Alte plăţi

070

 

 

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )

080

 

 

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

 

 

 

Încasări din vînzarea activelor imobilizate

090

 

 

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate

100

 

 

Dobînzi încasate

110

 

 

Dividende încasate

120

 

 

   inclusiv: dividende încasate din străinătate

121

 

 

Alte încasări (plăţi)

130

 

 

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)

140

 

 

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

 

 

 

Încasări sub formă de credite şi împrumuturi

150

 

 

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor

160

 

 

Dividende plătite

170

 

 

   inclusiv: dividende plătite nerezidenţilor

171

 

 

Încasări din operaţiuni de capital

180

 

 

Alte încasări (plăţi)

190

 

 

Fluxul net de numerar din activitatea financiară
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)

200

 

 

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

210

 

 

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

 

 

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

 

 

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

 

 

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...