37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  SNC 2020   »   PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE

PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE

Versiunea în limba rusă

PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE

I. DISPOZIŢII GENERALE

Planul general de conturi contabile este elaborat în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi a altor acte normative contabile, ţinînd cont de cerinţele de prezentare a informaţiilor în situaţiile financiare şi necesităţile informaţionale ale entităţii.

Planul general de conturi contabile se extinde asupra entităţilor care ţin contabilitatea în partidă dublă, cu excepţia entităţilor care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), şi instituţiilor publice.

Planul general de conturi contabile reglementează modul de înregistrare a faptelor economice în conturi care rezultă din prevederile SNC şi altor acte normative contabile. Înregistrarea faptelor economice în conturi se efectuează în funcţie de conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, normelor şi politicilor contabile ale entităţii.

Planul general de conturi contabile cuprinde trei capitole:

I. Dispoziţii generale

II. Nomenclatorul conturilor contabile

III. Caracteristica şi modul de aplicare a conturilor contabile

În capitolul I este prezentat modul general de clasificare, funcţionare şi simbolizare a conturilor contabile.

Capitolul II cuprinde nomenclatorul claselor, grupelor de conturi, conturilor de gradul I (conturile sintetice) şi conturilor de gradul II (subconturile).

În capitolul III sînt caracterizate clasele, grupele de conturi şi conturile de gradul I şi prezentate principalele conturi corespondente pe debitul şi creditul fiecărui cont sintetic.

Planul general de conturi contabile cuprinde 9 clase:

1. Active imobilizate

2. Active circulante

3. Capital propriu

4. Datorii pe termen lung

5. Datorii curente

6. Venituri

7. Cheltuieli

8. Conturi de gestiune

9. Conturi extrabilanţiere

Clasele 1-5 cuprind conturile de bilanţ, clasele 6-7 – conturile de rezultate, clasa 8 - conturile de gestiune şi clasa 9 - conturile extrabilanţiere.

Conturile de bilanţ sînt destinate generalizării informaţiei privind activele, capitalul propriu şi datoriile entităţii. La data raportării soldurile debitoare sau creditoare ale acestor conturi se iau în calcul la determinarea indicatorilor din bilanţ.

Conturile de rezultate sînt destinate generalizării informaţiei privind veniturile şi cheltuielile entităţii. La data raportării rulajele creditoare ale conturilor de venituri şi rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli se iau în calcul la determinarea indicatorilor din situaţia de profit şi pierdere.

Conturile de gestiune sînt destinate generalizării informaţiei privind costurile de producţie, adaosul comercial, încasările din vînzarea bunurilor în numerar, costurile refacturate şi alte elemente contabile cu caracter tranzitoriu. La data raportării conturile de gestiune se închid cu conturile de bilanţ şi/sau de rezultate.

Conturile extrabilanţiere sînt destinate generalizării informaţiei privind bunurile neînregistrate în bilanţul entităţii, dar aflate în gestiunea acesteia, creanţele şi datoriile contingente, garanţiile acordate şi primite, pierderile fiscale şi alte elemente similare.

Conturile din clasele 1-8 funcţionează în partidă dublă, conform căreia înregistrările se efectuează concomitent în debitul unui cont şi creditul altui cont.

Conturile din clasa 9 funcţionează în partidă simplă, conform căreia înregistrările se efectuează în debitul sau creditul unui singur cont, fără corespondenţă cu alte conturi.

Simbolizarea conturilor are la bază sistemul zecimal potrivit căruia:

- clasele de conturi sînt simbolizate cu o singură cifră de la 1 la 9;

- grupele de conturi sînt simbolizate cu două cifre, din care: prima indică codul (simbolul) clasei în care este inclusă grupa respectivă, iar a doua - numărul grupei;

- conturile de gradul I sînt simbolizate cu trei cifre, din care: primele două formează codul grupei, la care se referă contul respectiv, iar a treia cifră - numărul contului de gradul I;

- conturile de gradul II sînt simbolizate cu patru cifre, din care: primele trei cifre indică codul contului de gradul I, iar a patra cifră - numărul contului de gradul II al contului sintetic respectiv.

Conturile de gradul I din clasele 1-7 sînt obligatorii pentru toate entităţile, iar conturile de gradul I din clasele 8-9 şi conturile de gradul II din toate clasele au un caracter de recomandare şi se aplică, după caz, în funcţie de particularităţile activităţii entităţii şi cerinţele de prezentare a informaţiilor, precum şi în scopuri de analiză şi control.

Entităţile pot să introducă conturi suplimentare de gradul II în clasele 1-7 şi conturi de gradul I şi II în clasele 8-9 în conformitate cu necesităţile informaţionale proprii, fără dublarea şi denaturarea Planului general de conturi contabile.

Planul general de conturi contabile cuprinde conturi de activ şi de pasiv.Conturile din clasele 1, 2, 7 şi 8 (cu excepţia conturilor rectificative) sînt conturi de activ, iar conturile din clasele 3-6 (cu excepţia conturilor rectificative) sînt conturi de pasiv.

În Planul general de conturi contabile este utilizată terminologia din SNC şi alte acte normative contabile.

În baza Planului general de conturi contabile entitatea elaborează planul de conturi de lucru care conţine nomenclatorul integral al conturilor de gradul I şi II necesare pentru ţinerea contabilităţii, întocmirea situaţiilor financiare şi alte necesităţi informaţionale.

II. NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE

CLASA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

11

   

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

111

 

Imobilizări necorporale în curs de execuţie

112

 

Imobilizări necorporale în exploatare

1121

Concesiuni, licenţe şi mărci

1122

Drepturi de autor şi titluri de protecţie

1123

Programe informatice 

1124

Alte imobilizări necorporale

113

 

Amortizarea imobilizărilor necorporale

1131

Amortizarea concesiunilor, licenţelor şi mărcilor

1132

Amortizarea drepturilor de autor şi titlurilor de protecţie

1133

Amortizarea programelor informatice 

1134

Amortizarea altor imobilizări necorporale

114

 

Deprecierea imobilizărilor necorporale

115

 

Fond comercial pozitiv

116

 

Fond comercial negativ

117

 

Deprecierea fondului comercial pozitiv

12

   

IMOBILIZĂRI CORPORALE, TERENURI, MIJLOACE FIXE ȘI RESURSE MINERALE

121

 

Imobilizări corporale în curs de execuţie

1211

Construcţii în curs de execuţie

1212

Utilaj destinat instalării

1213

Imobilizări corporale pînă la punerea în utilizare

1214

Costuri ulterioare în curs de execuţie

122

 

Terenuri

1221

Terenuri în curs de pregătire pentru utilizare prestabilită

1222

Terenuri fără construcţii

1223

Terenuri cu construcţii

1224

Terenuri cu zăcăminte

1225

Terenuri cu plantaţii perene

1226

Terenuri primite în gestiune economică

1227

Alte terenuri

123

 

Mijloace fixe

1231

Clădiri

1232

Construcţii speciale

1233

Maşini, utilaje şi instalaţii tehnice

1234

Mijloace de transport

1235

Inventar şi mobilier

1236

Costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ

1237

Mijloace fixe primite în leasing financiar

1238

Mijloace fixe primite în gestiune economică

1239

Alte mijloace fix

124

 

Amortizarea mijloacelor fixe

1241

Amortizarea clădirilor

1242

Amortizarea construcţiilor speciale

1243

Amortizarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor tehnice

1244

Amortizarea mijloacelor de transport

1245

Amortizarea inventarului şi mobilierului

1246

Amortizarea costurilor ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ

1247

Amortizarea mijloacelor fixe primite în leasing financiar

1248

Amortizarea mijloacelor fixe primite în gestiune economică

1249

Amortizarea altor mijloace fixe

125

 

Resurse minerale

126

 

Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale

127

 

Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie

128

 

Deprecierea terenurilor

129

 

Deprecierea mijloacelor fixe

13

   

ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE

131

 

Active biologice imobilizate în curs de execuţie

132

 

Active biologice imobilizate în exploatare

133

 

Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate

1331

Amortizarea activelor biologice imobilizate

1332

Deprecierea activelor biologice imobilizate

14

   

INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN LUNG

141

 

Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

1411

Valori mobiliare

1412

Cote de participaţie

1413

Depozite

1414

Împrumuturi acordate

1415

Alte investiţii financiare

142

 

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

1421

Acţiuni şi cote de participaţie deţinute  în părţile afiliate

1422

Împrumuturi acordate părţilor afiliate

1423

Împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

1424

Alte investiţii financiare în părţi afiliate

143

 

Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung

1431

Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în părţi neafiliate

1432

Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în părţi afiliate

15

   

INVESTIŢII IMOBILIARE

151

 

Investiţii imobiliare

152

 

Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare

1521

Amortizarea investiţiilor imobiliare

1522

Deprecierea investiţiilor imobiliare

16

   

CREANŢE ŞI AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG

161

 

Creanţe pe termen lung

1611

Creanţe comerciale pe termen lung

1612

Creanţe pe termen lung privind leasingul

1613

Alte creanţe pe termen lung

162

 

Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung

1621

Creanţe aferente intereselor de participare

1622

Alte creanţe ale părţilor afiliate

163

 

Avansuri acordate pe termen lung

1631

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

1632

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

1633

Avansuri acordate pentru stocuri

1634

Alte avansuri acordate pe termen lung

17

   

ALTE ACTIVE IMOBILIZATE

171

 

Cheltuieli anticipate pe termen lung

172

 

Alte active imobilizate

CLASA 2. ACTIVE CIRCULANTE

21

   

STOCURI

211

 

Materiale

2111

Materii prime şi materiale de bază

2112

Materiale auxiliare

2113

Piese de schimb

2114

Combustibil

2115

Ambalaje

2116

Anvelope şi acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport

2117

Materiale cu destinaţia agricolă

2118

Materiale transmise temporar terţilor

2119

Alte materiale

212

 

Active biologice circulante

213

 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

2131

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc

2132

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare

2133

Construcţii şi dispozitive provizorii

2134

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată transmise temporar terţilor

214

 

Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

2141

Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

2142

Uzura construcţiilor şi dispozitivelor provizorii

215

 

Producţia în curs de execuţie

2151

Produse în curs de execuţie

2152

Servicii în curs de execuţie

2153

Lucrări în curs de execuţie

216

 

Produse

2161

Produse finite

2162

Semifabricate din producţie proprie

2163

Produse secundare

2164

Produse transmise temporar terţilor

217

 

Mărfuri

2171

Bunuri procurate în vederea revînzării

2172

Produse transmise spre vînzare magazinelor proprii

2173

Active imobilizate deţinute pentru vînzare

2174

Mărfuri transmise temporar terţilor

218

 

Ajustări pentru deprecierea stocurilor

 

2181

Ajustări pentru deprecierea materialelor

 

2182

Ajustări pentru deprecierea activelor biologice circulante

 

2183

Ajustări pentru deprecierea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

 

2184

Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie

 

2185

Ajustări pentru deprecierea produselor

 

2186

Ajustări pentru deprecierea mărfurilor

22

   

CREANŢE COMERCIALE ŞI CALCULATE

221

 

Creanţe comerciale

2211

Creanţe comerciale din ţară

2212

Creanţe comerciale din străinătate

2213

Alte creanţe comerciale

222

 

Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise

223

 

Creanţe ale părţilor afiliate

2231

Creanţe aferente intereselor de participare

2232

Alte creanţe ale părţilor afiliate

224

 

Avansuri acordate curente

2241

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

2242

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

2243

Avansuri acordate pentru stocuri

2244

Alte avansuri acordate curente

225

 

Creanţe ale bugetului

2251

Creanţe privind impozitul pe venit

2252

Creanţe privind taxa pe valoarea adăugată

2253

Creanţe privind accizele

2254

Creanţe privind alte impozite şi taxe

2255

Alte creanţe ale bugetului

226

 

Creanţe ale personalului

2261

Creanţe ale titularilor de avans

2262

Creanţe privind recuperarea prejudiciului material

2263

Creanţe privind împrumuturile acordate personalului

2264

Alte creanţe ale personalului

23

   

ALTE CREANŢE CURENTE

231

 

Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii

2311

Creanţe privind leasingul

2312

Creanţe privind dobînzile şi redevenţele calculate

2313

Creanţe privind dividendele calculate

2314

Alte creanţe privind veniturile

232

 

Creanţe preliminate

2321

Creanţe preliminate privind decontările cu bugetul

2322

Creanţe preliminate privind leasingul

2323

Alte creanţe preliminate

233

 

Creanţe curente privind asigurările

234

 

Alte creanţe curente

2341

Creanţe privind ieşirea activelor imobilizate

2342

Creanţe privind ieşirea altor active circulante

2343

Creanţe privind subvenţiile

2344

Creanţe privind finanţările şi încasările cu destinaţie specială

2345

Creanţele aferente parteneriatului public-privat

2346

Creanţe privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute

2347

Creanţe privind alte operaţiuni

24

   

NUMERAR

241

 

Casa

2411

Casa în monedă naţională

2412

Casa în valută străină

2413

Numerar în casierie legat

242

 

Conturi curente în monedă naţională

2421

Numerar la conturi nelegat

2422

Numerar la conturi legat

243

 

Conturi curente în valută străină

2431

Numerar la conturi în ţară

2432

Numerar la conturi în străinătate

2433

Numerar la conturi legat

244

 

Alte conturi bancare

2441

Acreditive

2442

Carduri bancare

2443

Numerar la alte conturi bancare

245

 

Transferuri de numerar în expediţie

246

 

Documente băneşti

25

   

INVESTIŢII FINANCIARE CURENTE

251

 

Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

2511

Valori mobiliare

2512

Cote de participaţie

2513

Depozite

2514

Împrumuturi acordate

2515

Alte investiţii financiare curente

252

 

Investiţii financiare curente în părţi afiliate

2521

Acţiuni şi cote de participaţie deţinute  în părţile afiliate

2522

Împrumuturi acordate părţilor afiliate

2523

Împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

2524

Alte investiţii financiare în părţi afiliate

253

 

Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen

254

 

Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente

2541

Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente în părţi neafiliate

2542

Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente în părţi afiliate

26

   

ALTE ACTIVE CIRCULANTE

261

 

Cheltuieli anticipate curente

262

 

Alte active circulante

CLASA 3. CAPITAL PROPRIU

31

   

CAPITAL SOCIAL,NEÎNREGISTRAT ȘI PRIME DE CAPITAL

311

 

Capital social

313

 

Capital nevărsat

3131

Capital nevărsat privind părţile sociale neachitate de proprietari

3132

Capital nevărsat privind acoperirea pierderilor anilor precedenţi

314

 

Capital neînregistrat

3141

Acţiuni neînregistrate emise la înfiinţarea societăţii

3142

Părţi sociale depuse pînă la înregistrarea de stat a majorării capitalului social

315

 

Capital retras

316

 

Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

317

 

Prime de capital

32

   

REZERVE

321

 

Capital de rezervă

322

 

Rezerve statutare

323

 

Alte rezerve

33

   

PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)

331

 

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

332

 

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

333

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

334

 

Profit utilizat al perioadei de gestiune

335

 

Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile

336

 

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune

34

   

ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU

341

 

Fonduri

3411

Aporturi iniţiale ale fondatorilor fundaţiilor

3412

Fondul de active imobilizate

3413

Fondul de autofinanţare

3414

Alte fonduri

342

 

Subvenţii aferente activelorentităţilor cu proprietate publică

343

 

Rezerve din reevaluare

 

344

 

Alte elemente de capital propriu

35

   

REZULTAT FINANCIAR TOTAL

351

 

Rezultat financiar total

CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG

41

   

DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG

411

 

Credite bancare pe termen lung

4111

Credite bancare în monedă naţională

4112

Credite bancare în valută străină

4113

Datorii convertibile privind creditele bancare

4114

Alte credite bancare pe termen lung

412

 

Împrumuturi pe termen lung

4121

Împrumuturi din părţi neafiliate

4122

Împrumuturi din părţi afiliate

4123

Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni

4124

Împrumuturi de la personalul entităţii

4125

Datorii convertibile privind împrumuturile

4126

Alte împrumuturi pe termen lung

414

 

Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

4141

Depuneri de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

4142

Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

42

   

ALTE DATORII PE TERMEN LUNG

421

 

Datorii comerciale pe termen lung

4211

Datorii comerciale în ţară

4212

Datorii comerciale în străinătate

4213

Datorii privind leasingul financiar

4214

Alte datorii comerciale pe termen lung

422

 

Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung

4221

Datorii aferente intereselor de participare

4222

Alte datorii faţă de părţile afiliate

423

 

Avansuri primite pe termen lung

4231

Avansuri primite din ţară

4232

Avansuri primite din străinătate

424

 

Venituri anticipate pe termen lung

4241

Subvenţii

4242

Alte venituri anticipate pe termen lung

 

425

 

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung

 

426

 

Provizioane pe termen lung

4261

Provizioane pentru beneficiile angajaţilor

4262

Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clienţilor

4263

Provizioane pentru impozite

4264

Alte provizioane

427

 

Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică

428

 

Alte datorii pe termen lung

CLASA 5. DATORII CURENTE

51

   

DATORII FINANCIARE CURENTE

511

 

Credite bancare pe termen scurt

5111

Credite bancare în monedă naţională

5112

Credite bancare în valută străină

5113

Credite bancare în monedă naţională restante

5114

Credite bancare în valută străină restante

5115

Alte credite bancare pe termen scurt

5116

Dobînzi aferente creditelor bancare

512

 

Împrumuturi pe termen scurt

5121

Împrumuturi de la părţi neafiliate

5122

Împrumuturi de la părţi afiliate

5123

Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni

5124

Împrumuturi de la personalul entităţii

5125

Alte împrumuturi pe termen scurt

5126

Dobînzi aferente împrumuturilor

513

 

Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

5131

Depuneri de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

5132

Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

52

521

 

DATORII COMERCIALE CURENTE

 

Datorii comerciale curente

5211

Datorii comerciale în ţară

5212

Datorii comerciale în străinătate

5213

Datorii privind leasingul

5214

Alte datorii comerciale curente

522

 

Datorii curente faţă de părţile afiliate

5221

Datorii aferente intereselor de participare

5222

Alte datorii faţă de părţile afiliate

523

 

Avansuri primite curente

5231

Avansuri primite din ţară

5232

Avansuri primite din străinătate

53

   

DATORII CALCULATE CURENTE

531

 

Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii

5311

Datorii salariale

5312

Datorii faţă de deponenţi

532

 

Datorii faţă de personal privind alte operaţii

5321

Datorii faţă de titularii de avans

5322

Datorii faţă de personal privind alte operaţii

533

 

Datorii privind asigurările sociale şi medicale

5331

Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat

5332

Datorii faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

5333

Alte datorii privind asigurările sociale şi medicale

534

 

Datorii faţă de buget

5341

Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător şi profesională

5342

Datorii privind impozitul pe venit din salariu

5343

Datorii privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată

5344

Datorii privind taxa pe valoarea adăugată

5345

Datorii privind accizele

5346

Datorii privind alte impozite şi taxe

5347

Datorii privind sancţiunile

5348

Alte datorii faţă de buget

535

 

Venituri anticipate curente

5351

Subvenţii

5352

Valoarea activelor circulante intrate cu titlu gratuit

5353

Alte venituri anticipate curente

536

 

Datorii faţă de proprietari

5361

Datorii privind dividendele calculate

5362

Datorii privind alte operaţiuni

537

 

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente

538

 

Provizioane curente

 

5381

Provizioane pentru beneficiile angajaţilor

 

5382

Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clienţilor

 

5383

Provizioane pentru impozite

 

5384

Alte provizioane

54

   

ALTE DATORII CURENTE

541

 

Datorii preliminate

5411

Datorii preliminate privind decontările cu bugetul

5412

Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

5413

Alte datorii preliminate

542

 

Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor

543

 

Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică

544

 

Alte datorii curente

5441

Datorii privind sancţiunile comerciale

5442

Datorii aferente mijloacelor nepredestinate în organizaţiile necomerciale

5443

Alte datorii calculate curente

CLASA 6. VENITURI

61

   

VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ

611

 

Venituri din vînzări

6111

Venituri din vînzarea produselor

6112

Venituri din vînzarea mărfurilor

6113

Venituri din prestarea serviciilor

6114

Venituri din executarea lucrărilor

6115

Venituri din contracte de construcţie

6116

Venituri din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)

6117

Venituri din contracte de microfinanţare

6118

Alte venituri din vînzări

612

 

Alte venituri din activitatea operaţională

6121

Venituri din ieşirea altor active circulante

6122

Venituri din sancţiuni

6123

Venituri din recuperarea prejudiciului material

6124

Venituri din plusurile de active imobilizate şi circulante constatate la inventariere

6125

Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat

6126

Venituri din ajustările privind deprecierea activelor circulante

6127

Venituri aferente diferenţelor favorabile dintre cursul oficial al BNM şi cursul de cumpărare-vînzare a valutei străine

6128

Alte venituri operaţionale

613

 

 

Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate

6131

Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor pe termen lung acordate

6132

Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate

616

 

Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială

617

 

Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)

618

 

Venituri din activitatea economică

62

   

VENITURI DIN ALTE ACTIVITĂŢI

621

 

Venituri din operaţiuni cu active imobilizate

6211

Venituri din ieşirea imobilizărilor necorporale

6212

Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale

6213

Venituri din ieşirea investiţiilor imobiliare

6214

Venituri din ieşirea altor active imobilizate

6215

Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate

6216

Venituri din decontarea fondului comercial negativ

6217

Alte venituri din operaţiuni cu active imobilizate

622

 

Venituri financiare

6221

Venituri din interese de participare

6222

Venituri din dobînzi

6223

Venituri din alte investiții financiare pe termen lung

6224

Venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente

6225

Venituri din ieșirea investițiilor financiare

6226

Venituri din diferențe de curs valutar

6227

Venituri din diferențe de sumă

6228

Alte venituri financiare

623

 

Venituri excepţionale

6231

Venituri din compensarea pierderilor din calamităţi

6232

Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente excepţionale

6233

Alte venituri excepţionale

CLASA 7. CHELTUIELI

71

   

CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE

711

 

Costul vînzărilor

7111

Valoarea contabilă a produselor vîndute

7112

Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute

7113

Costul serviciilor prestate

7114

Costul lucrărilor executate terţilor

7115

Costuri aferente contractelor de construcţie

7116

Costuri aferente contractelor de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)

7117

Costuri aferente contractelor de microfinanţare

7118

Alte costuri aferente veniturilor din vînzări

712

 

Cheltuieli de distribuire

7121

Cheltuieli cu personalul comercial

7122

Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie comercială

7123

Cheltuieli cu ambalajele şi alte materiale utilizate la comercializarea produselor şi mărfurilor

7124

Cheltuieli de transportare a produselor şi mărfurilor

7125

Cheltuieli de publicitate şi marketing

7126

Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor în perioada de garanţie

7127

Cheltuieli privind creanţele comerciale compromise

7128

Cheltuieli privind returnările şi reducerile

7129

Alte cheltuieli de distribuire

713

 

Cheltuieli administrative

7131

Cheltuieli cu personalul administrativ

7132

Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie administrativă

7133

Cheltuieli cu impozitele şi taxele, cu excepţia impozitului pe venit

7134

Cheltuieli în scopuri de filantropie şi sponsorizare

7135

Cheltuieli privind serviciile cu destinaţie administrativă

7136

Cheltuieli de protocol (reprezentanţă)

7137

Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ

7138

Alte cheltuieli administrative

714

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

7141

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante ieşite

7142

Cheltuieli privind sancţiunile

7143

Exclus prin Ordinul MF nr. 191 din 19.12.2019

7144

Cheltuieli privind lipsurile şi pierderile din deteriorarea activelor imobilizate şi circulante

7145

Cheltuieli privind creanţele compromise decontate, cu excepţia celor comerciale

7146

Cheltuieli aferente ajustărilor privind deprecierea  activelor circulante

7147

Cheltuieli aferente diferenţelor nefavorabile dintre cursul oficial al BNM şi cursul de cumpărare-vînzare a valutei străine

7148

Alte cheltuieli operaţionale

715

 

 

Cheltuieli aferente dobînzilor calculate

7151

Cheltuieli aferente dobînzilor calculate la depunerile de economii ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

7152

Cheltuieli aferente dobînzilor calculate la împrumuturile/creditele primite

716

 

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială

717

 

Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)

718

 

Cheltuieli din activitatea economică

72

   

CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITĂŢI

721

 

Cheltuieli cu active imobilizate

7211

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale ieşite

7212

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieşite

7213

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor imobiliare ieşite

7214

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active imobilizate ieşite

7215

Pierderi din deprecierea activelor imobilizate

7216

Pierderi din decontarea fondului comercial pozitiv

7217

Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate

7218

Alte cheltuieli cu active imobilizate

722

 

Cheltuieli financiare

7221

Cheltuieli privind dobînzile

7222

Cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente

7223

Cheltuieli eferente ieșirii investițiilor financiare

7224

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

7225

Cheltuieli din diferenţe de sumă

7226

Alte cheltuieli financiare

723

 

Cheltuieli excepţionale

7231

Cheltuieli privind calamităţile

7232

Cheltuieli privind alte evenimente excepţionale

7233

Alte cheltuieli excepţionale

73

   

CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT

731

 

Cheltuieli privind impozitul pe venit

CLASA 8. CONTURI DE GESTIUNE

81

   

CONTURI DE CALCULAŢIE

811

 

Activităţi de bază

812

 

Activităţi auxiliare

82

   

CONTURI DE REPARTIZARE

821

 

Costuri indirecte de producţie

822

 

Costuri indirecte aferente contractelor de construcţie

823

 

Costuri de regie aferente contractelor de construcţie

824

 

Alte costuri repartizabile

83

   

ALTE CONTURI DE GESTIUNE

831

 

Adaos comercial

832

 

Încasări din vînzarea bunurilor în numerar

833

 

Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute

834

 

Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor

835

 

Producţii şi unităţi de deservire

836

 

Costuri refacturate

CLASA 9. CONTURI EXTRABILANŢIERE

 

911

 

Imobilizări corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional

 

912

 

Bunuri primite pentru montare

 

913

 

Imobilizări corporale transmise în leasing financiar

 

914

 

Bunuri primite în custodie

 

915

 

Bunuri primite spre prelucrare sau reparare

 

916

 

Bunuri primite în baza contractelor de comision

 

917

 

Bunuri obţinute din materialele prelucrate ale terţilor

 

918

 

Formulare cu regim special

 

919

 

Creanţe compromise decontate

 

920

 

Creanţe contingente

 

921

 

Datorii contingente

 

922

 

Garanţii acordate

 

923

 

Garanţii primite

 

924

 

Pierderi fiscale

 

925

 

Facilităţi fiscale

III. CARACTERISTICA ŞI MODUL DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE

CLASA 1 „ACTIVE IMOBILIZATE”

Conturile din clasa 1 „Active imobilizate” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea activelor imobilizate care cuprind: imobilizările necorporale, imobilizările corporale, active biologice imobilizate, investiţiile financiare pe termen lung, investiţiile imobiliare, creanţele şi avansurile pe termen lung şi alte active imobilizate.

GRUPA 11 „IMOBILIZĂRI NECORPORALE”

Conturile din grupa 11 „Imobilizări necorporale” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea imobilizărilor necorporale. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a imobilizărilor necorporale sînt reglementate de SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”, „Deprecierea activelor” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 111 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie”

Contul 111 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea imobilizărilor necorporale procurate sau aflate în proces de creare şi de pregătire pentru utilizare după destinaţie.

Contul 111 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii imobilizărilor necorporale în curs de execuţie în corespondenţă cu creditul conturilor: 124, 211, 213, 214, 226, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 543, 612 etc.

În creditul contului 111 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii imobilizărilor necorporale în curs de execuţie în corespondenţă cu debitul conturilor: 112, 114, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 111 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie” este debitor şi reprezintă valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 112 „Imobilizări necorporale”

Contul 112 „Imobilizări necorporale” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea imobilizărilor necorporale transmise în exploatare.

Contul 112 „Imobilizări necorporale” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii imobilizărilor necorporale transmise în exploatare în corespondenţă cu creditul conturilor: 111, 313, 314, 425, 427, 521, 522, 537, 543, 612 etc.

În creditul contului 112 „Imobilizări necorporale” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii imobilizărilor necorporale în corespondenţă cu debitul conturilor: 113, 114, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 112 „Imobilizări necorporale” este debitor şi reprezintă valoarea imobilizărilor necorporale transmise în exploatare determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale”

Contul 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale” este destinat generalizării informaţiei privind amortizarea imobilizărilor necorporale transmise în exploatare.

Contul 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează calcularea/majorarea amortizării imobilizărilor necorporale în corespondenţă cu debitul conturilor: 121, 331, 341, 712, 713, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale” se înregistrează decontarea/diminuarea amortizării imobilizărilor necorporale în corespondenţă cu creditul conturilor 112, 331 etc.

Soldul contului 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale” este creditor şi reprezintă suma amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 114 „Deprecierea imobilizărilor necorporale”

Contul 114 „Deprecierea imobilizărilor necorporale” este destinat generalizării informaţiei privind deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi transmise în exploatare.

Contul 114 „Deprecierea imobilizărilor necorporale” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează recunoaşterea/majorarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor necorporale în corespondenţă cu debitul conturilor 331, 721.

În debitul contului 114 „Deprecierea imobilizărilor necorporale” se înregistrează decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor necorporale în corespondenţă cu creditul conturilor: 111, 112, 621 etc.

Soldul contului 114 „Deprecierea imobilizărilor necorporale” este creditor şi reprezintă suma deprecierii acumulate a imobilizărilor necorporale determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 115 “Fond comercial pozitiv”

Contul 115 “Fond comercial pozitiv” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea fondului comercial pozitiv.

Contul 115 “Fond comercial pozitiv” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează majorarea fondului comercial pozitiv recunoscut la data tranzacţiei a părţii din activele nete achiziţionate de către entitate în corespondenţă cu creditul conturilor: 141, 142, 251, 252, 421, 428, 521, 544 etc.

În creditul contului 115 “Fond comercial pozitiv” se înregistrează diminuarea/decontarea fondului comercial pozitiv şi recunoaşterea pierderilor din deprecierea acestuia în corespondenţă cu debitul contului: 721.

Soldul contului 115 “Fond comercial pozitiv” este debitor şi reprezintă valoarea fondului comercial pozitiv determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 116 “Fond comercial negativ”

Contul 116 “Fond comercial negativ” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea fondului comercial negativ.

Contul 116 “Fond comercial negativ” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează majorarea fondului comercial negativ recunoscut la data tranzacţiei a părţii din activele nete achiziţionate de către entitate în corespondenţă cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 131, 132, 141, 142, 151, 211, 213, 217, 251, 252 etc.

În debitul contului 116 “Fond comercial negativ” se înregistrează diminuarea/decontarea fondului comercial negativ în corespondenţă cu creditul contului: 621.

Soldul contului 116 “Fond comercial negativ” este creditor şi reprezintă valoarea fondului comercial negativ determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 117 “Deprecierea fondului comercial pozitiv”

Contul 117 “Deprecierea fondului comercial pozitiv” este destinat generalizării informaţiei privind deprecierea fondului comercial pozitiv.

Contul 117 “Deprecierea fondului comercial pozitiv” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează recunoaşterea/majorarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor necorporale în corespondenţă cu debitul contului: 721.

În debitul contului 117 “Deprecierea fondului comercial pozitiv” se înregistrează decontarea pierderilor din deprecierea fondului comercial pozitiv în corespondenţă cu creditul contului: 115.

Soldul contului 117 “Deprecierea fondului comercial pozitiv” este creditor şi reprezintă suma deprecierii acumulate a fondului comercial pozitiv în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 12 „IMOBILIZĂRI CORPORALE”

Conturile din grupa 12 „Imobilizări corporale” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea imobilizărilor corporale. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a imobilizărilor corporale sînt reglementate de SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”, „Deprecierea activelor”, „Costurile îndatorării”, „Contracte de leasing” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 121 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”

Contul 121 „Imobilizări corporale în curs de execuţie” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea imobilizărilor corporale (cu excepţia terenurilor şi resurselor minerale) procurate sau aflate în procesul de creare şi de pregătire pentru utilizare după destinaţie.

Contul 121 „Imobilizări corporale în curs de execuţie” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii imobilizărilor corporale în curs de execuţie în corespondenţă cu creditul conturilor: 124, 211, 213, 214, 226, 313, 314, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 511, 512, 521, 522, 531, 533, 537, 543, 612, 621 etc.

În creditul contului 121 „Imobilizări corporale în curs de execuţie” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii imobilizărilor corporale în curs de execuţie în corespondenţă cu debitul conturilor: 123, 127, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 121 „Imobilizări corporale în curs de execuţie” este debitor şi reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 122 „Terenuri”

Contul 122 „Terenuri” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea terenurilor aflate în curs de pregătire pentru utilizare prestabilită şi/sau transmise în exploatare.

Contul 122 „Terenuri” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii terenurilor în corespondenţă cu creditul conturilor: 151, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 537, 543 etc.

În creditul contului 122 „Terenuri” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii terenurilor în corespondenţă cu debitul conturilor: 128, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 122 „Terenuri” este debitor şi reprezintă valoarea terenurilor determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 123 „Mijloace fixe”

Contul 123 „Mijloace fixe” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea mijloacelor fixe transmise în exploatare, aflate în proprietatea entităţii, primite în leasing financiar şi/sau gestiune economică.

Contul 123 „Mijloace fixe” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii mijloacelor fixe în corespondenţă cu creditul conturilor: 121, 313, 314, 421, 422, 424, 425, 427, 521, 522, 537, 543, 612, 621 etc.

În creditul contului 123 „Mijloace fixe” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii mijloacelor fixe în corespondenţă cu debitul conturilor: 124, 129, 213, 215, 216, 217, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 123 „Mijloace fixe” este debitor şi reprezintă valoarea mijloacelor fixe determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”

Contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe” este destinat generalizării informaţiei privind amortizarea mijloacelor fixe transmise în exploatare.

Contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează calcularea/majorarea amortizării mijloacelor fixe în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 121, 125, 331, 341, 712, 713, 723, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 124 „Amortizarea mijloacelor fixe” se înregistrează decontarea/diminuarea amortizării mijloacelor fixe ieşite în corespondenţă cu creditul conturilor: 123, 331 etc.

Soldul contului 124 „Amortizarea mijloacelor fixe” este creditor şi reprezintă suma amortizării acumulate a mijloacelor fixe determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 125 „Resurse minerale”

Contul 125 „Resurse minerale” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea resurselor minerale aflate în curs de execuţie şi/sau transmise în extracţie.

Contul 125 „Resurse minerale” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii resurselor minerale în corespondenţă cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 421, 422, 427, 521, 522, 531, 533 etc.

În creditul contului 125 „Resurse minerale” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii resurselor minerale în corespondenţă cu debitul conturilor: 126, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 125 „Resurse minerale” este debitor şi reprezintă valoarea resurselor minerale determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 126 „Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale”

Contul 126 „Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale” este destinat generalizării informaţiei privind amortizarea resurselor minerale transmise în extracţie şi deprecierea resurselor minerale aflate în curs de execuţie.

Contul 126 „Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează calcularea/majorarea amortizării şi recunoaşterea pierderilor din deprecierea resurselor minerale în corespondenţă cu debitul conturilor: 331, 811, 721 etc.

În debitul contului 126 „Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale” se înregistrează decontarea/diminuarea amortizării şi deprecierii, precum şi reluarea pierderilor din deprecierea resurselor minerale în corespondenţă cu creditul conturilor: 125, 331, 621 etc.

Soldul contului 126 „Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale” este creditor şi reprezintă suma amortizării şi deprecierii acumulate a resurselor minerale determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 127 „Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie”

Contul 127 Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie” este destinat generalizării informaţiei privind deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie.

Contul 127 „Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează recunoaşterea /majorarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie în corespondenţă cu debitul conturilor: 343, 721 etc.

În debitul contului 127 „Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie” se înregistrează decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea terenurilor în corespondenţă cu creditul conturilor: 121, 343, 621 etc.

Soldul contului 127 „Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie” este creditor şi reprezintă suma deprecierii acumulate a imobilizărilor corporale în curs de execuţie determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 128 „Deprecierea terenurilor”

Contul 128 „Deprecierea terenurilor” este destinat generalizării informaţiei privind deprecierea terenurilor aflate în curs de pregătire pentru utilizare prestabilită sau transmise în exploatare.

Contul 128 „Deprecierea terenurilor” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează recunoaşterea pierderilor din deprecierea terenurilor în corespondenţă cu debitul conturilor: 343, 721 etc.

În debitul contului 128 „Deprecierea terenurilor” se înregistrează decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea terenurilor în corespondenţă cu creditul conturilor: 122, 343, 621 etc.

Soldul contului 128 „Deprecierea terenurilor” este creditor şi reprezintă suma deprecierii acumulate a terenurilor determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 129 „Deprecierea mijloacelor fixe”

Contul 129 „Deprecierea mijloacelor fixe” este destinat generalizării informaţiei privind deprecierea mijloacelor fixe aflate în exploatare.

Contul 129 „Deprecierea mijloacelor fixe” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează recunoaşterea pierderilor din deprecierea mijloacelor fixe în corespondenţă cu debitul conturilor: 343, 721 etc.

În debitul contului 129 „Deprecierea mijloacelor fixe” se înregistrează decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea mijloacelor fixe în corespondenţă cu creditul conturilor: 123, 343, 621 etc.

Soldul contului 129 „Deprecierea mijloacelor fixe” este creditor şi reprezintă suma deprecierii acumulate a mijloacelor fixe determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 13 „ACTIVE BIOLIGICE IMOBILIZATE”

Conturile din grupa 13 „Active biologice imobilizate” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea activelor biologice imobilizate. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a activelor biologice imobilizate sînt reglementate de SNC „Particularităţile contabilităţii în agricultură” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 131 „Active biologice imobilizate în curs de execuţie”

Contul 131 „Active biologice imobilizate în curs de execuţie” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea plantaţiilor perene pînă la transferarea pe rod sau pînă la împreunarea coroanelor (pentru fîşiile forestiere de protecţie, masivele forestiere), precum şi animalelor imature întreţinute pentru completarea/înfiinţarea cirezii (turmei) de bază.

Contul 131 „Active biologice imobilizate în curs de execuţie” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii activelor biologice imobilizate în curs de execuţie în corespondenţă cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 212, 213, 214, 216, 226, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 531, 533, 537, 543, 612 etc.

În creditul contului 131 „Active biologice imobilizate în curs de execuţie” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii activelor biologice imobilizate în curs de execuţie în corespondenţă cu debitul conturilor: 133, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 131 „Active biologice imobilizate în curs de execuţie” este debitor şi reprezintă valoarea activelor biologice imobilizate în curs de execuţie determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 132 „Active biologice imobilizate”

Contul 132 „Active biologice imobilizate” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea activelor biologice transmise în exploatare.

Contul 132 „Active biologice imobilizate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii activelor biologice imobilizate în corespondenţă cu creditul conturilor: 131, 212, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 543, 612 etc.

În creditul contului 132 „Active biologice imobilizate” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii activelor biologice imobilizate în corespondenţă cu debitul conturilor: 133, 212, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 132 „Active biologice imobilizate” este debitor şi reprezintă valoarea activelor biologice imobilizate determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 133 „Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate”

Contul 133 „Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate” este destinat generalizării informaţiei privind amortizarea activelor biologice transmise în exploatare şi privind deprecierea activelor biologice imobilizate aflate în curs de execuţie şi/sau transmise în exploatare.

Contul 133 „Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează calcularea/majorarea amortizării şi recunoaşterea pierderilor din deprecierea activelor biologice imobilizate în corespondenţă cu debitul conturilor: 331, 343, 713, 721, 811 etc.

În debitul contului 133 „Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate” se înregistrează decontarea/diminuarea amortizării, precum şi decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea activelor biologice imobilizate în corespondenţă cu creditul conturilor: 132, 331, 343, 621 etc.

Soldul contului 133 „Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate” este creditor şi reprezintă suma amortizării şi deprecierii acumulate a activelor biologice imobilizate determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 14 „INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMENN LUNG”

Conturile din grupa 14 „Investiţii financiare pe termen lung” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea investiţiilor financiare pe termen lung în părţi neafiliate şi afiliate. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a investiţiilor financiare pe termen lung sînt reglementate de SNC „Creanţe şi investiţii financiare” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 141 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate”

Contul 141 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea valorilor mobiliare, cotelor de participaţie, depozitelor, împrumuturilor acordate şi altor investiţii financiare efectuate în părţi neafiliate.

Contul 141 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii investiţiilor financiare în părţi neafiliate în corespondenţă cu creditul conturilor: 242, 243, 313, 314, 421, 422, 544, 612, 622 etc.

În creditul contului 141 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii investiţiilor financiare în părţi neafiliate în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 251, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 141 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate” este debitor şi reprezintă valoarea investiţiilor financiare în părţi neafiliate determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 142 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate”

Contul 142 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea valorilor mobiliare, cotelor de participaţie, depozitelor, împrumuturilor acordate şi altor investiţii financiare efectuate în părţi afiliate.

Contul 142 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii investiţiilor financiare în părţi afiliate în corespondenţă cu creditul conturilor: 242, 243, 313, 314, 421, 422, 544, 612, 622 etc.

În creditul contului 142 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii investiţiilor financiare în părţi afiliate în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 252, 714, 722, 723 etc.

Soldul contului 142 „Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate” este debitor şi reprezintă valoarea investiţiilor financiare în părţi afiliate determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung”

Contul 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în părţi neafiliate şi afiliate.

Contul 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează recunoaşterea/majorarea pierderilor din deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în corespondenţă cu debitul contului: 722.

În debitul contului 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung” se înregistrează decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 141, 142, 622.

Soldul contului 143 “Deprecierea investiţiilor financiare pe termen lung” este creditor şi reprezintă suma deprecierii acumulate a investiţiilor financiare pe termen lung determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 15 „INVESTIŢII IMOBILIARE”

Conturile din grupa 15 „Investiţii imobiliare” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea investiţiilor imobiliare. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a investiţiilor financiare pe termen lung sînt reglementate de SNC „Investiţii imobiliare” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 151 „Investiţii imobiliare”

Contul 151 „Investiţii imobiliare” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea investiţiilor imobiliare temporar neutilizate, transmise în leasing operaţional şi altor investiţii imobiliare.

Contul 151 „Investiţii imobiliare” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii investiţiilor imobiliare în corespondenţă cu creditul conturilor: 121, 123, 313, 314, 421, 422, 521, 522, 612, 621, 622 etc.

În creditul contului 151 „Investiţii imobiliare” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii investiţiilor imobiliare în corespondenţă cu debitul conturilor: 121, 123, 152, 217, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 151 „Investiţii imobiliare” este debitor şi reprezintă valoarea investiţiilor imobiliare determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 152 „Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare”

Contul 152 „Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare” este destinat generalizării informaţiei privind amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare temporar neutilizate, transmise în leasing operaţional şi altor investiţii imobiliare.

Contul 152 „Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează calcularea/majorarea amortizării şi recunoaşterea pierderilor din deprecierea investiţiilor imobiliare în corespondenţă cu debitul conturilor: 331, 714, 721, 821 etc.

În debitul contului 152 „Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare” se înregistrează decontarea/diminuarea amortizării, precum şi decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor imobiliare în corespondenţă cu creditul conturilor: 151, 331, 621 etc.

Soldul contului 152 „Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare” este creditor şi reprezintă suma amortizării şi deprecierii acumulate a investiţiilor imobiliare determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 16 „CREANŢE ŞI AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG”

Conturile din grupa 16 „Creanţe şi avansuri acordate pe termen lung” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea creanţelor şi avansurilor acordate pe termen lung. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a creanţelor şi avansurilor acordate pe termen lung sînt reglementate de SNC „Creanţe şi investiţii financiare” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 161 „Creanţe pe termen lung”

Contul 161 „Creanţe pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea creanţelor comerciale pe termen lung, creanţelor pe termen lung privind leasingul şi altor creanţe pe termen lung.

Contul 161 „Creanţe pe termen lung” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea creanţelor pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 424, 611, 612, 621, 622 etc.

În creditul contului 161 „Creanţe pe termen lung” se înregistrează stingerea/diminuarea creanţelor pe termen lung în corespondenţă cu debitul conturilor: 221, 223, 231, 232, 241, 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 161 „Creanţe pe termen lung” este debitor şi reprezintă suma creanţelor pe termen lung determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 162 “Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung”

Contul 162 “Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea creanţelor pe termen lung ale debitorilor afiliaţi din ţară şi din străinătate.

Contul 162 “Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea creanţelor pe termen lung ale părţilor afiliate în corespondenţă cu creditul conturilor: 424, 611, 612, 621, 622 etc.

În creditul contului 162 “Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung” se înregistrează stingerea/diminuarea creanţelor pe termen lung ale părţilor afiliate în corespondenţă cu debitul conturilor: 221, 223, 231, 232, 241, 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 162 “Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung” este debitor şi reprezintă suma creanţelor pe termen lung ale părţilor afiliate determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 163 „Avansuri acordate pe termen lung”

Contul 163 „Avansuri acordate pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea avansurilor acordate pe termen lung în ţară şi în străinătate.

Contul 163 „Avansuri acordate pe termen lung” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea avansurilor acordate pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 612 etc.

În creditul contului 163 „Avansuri acordate pe termen lung” se înregistrează decontarea/diminuarea avansurilor acordate pe termen lung în corespondenţă cu debitul conturilor: 224, 241, 242, 243, 521, 522, 714 etc.

Soldul contului 163 „Avansuri acordate pe termen lung” este debitor şi reprezintă suma avansurilor acordate pe termen lung determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 17 „ALTE ACTIVE IMOBILIZATE”

Conturile din grupa 17 „Alte active imobilizate” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea cheltuielilor anticipate pe termen lung şi altor active imobilizate. Modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a cheltuielilor anticipate pe termen lung sînt reglementate de SNC „Cheltuieli” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 171 „Cheltuieli anticipate pe termen lung”

Contul 171 „Cheltuieli anticipate pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea cheltuielilor suportate în perioada de gestiune, dar care se referă la perioadele de gestiune ulterioare şi depăşesc pragul de semnificaţie stabilit în politicile contabile ale entităţii.

Contul 171 „Cheltuieli anticipate pe termen lung” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea cheltuielilor anticipate pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533 etc.

În creditul contului 171 „Cheltuieli anticipate pe termen lung” se înregistrează decontarea/diminuarea cheltuielilor anticipate pe termen lung în corespondenţă cu debitul conturilor: 261, 714 etc.

Soldul contului 171 „Cheltuieli anticipate pe termen lung” este debitor şi reprezintă mărimea cheltuielilor anticipate pe termen lung determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 172 „Alte active imobilizate”

Contul 172 „Alte active imobilizate” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea activelor imobilizate care nu sînt contabilizate în alte conturi din clasa 1 „Active imobilizate”.

CLASA 2 „ACTIVE CIRCULANTE”

Conturile din clasa 2 „Active circulante” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea activelor circulante care cuprind: stocurile, creanţele comerciale şi calculate, alte creanţe curente, investiţiile financiare curente, numerarul şi alte active circulante.

GRUPA 21 „STOCURI”

Conturile din grupa 21 „Stocuri” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea stocurilor. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a stocurilor sînt reglementate de SNC „Stocuri”, „Particularităţile contabilităţii în agricultură” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 211 „Materiale”

Contul 211 „Materiale” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea materiilor prime, materialelor de bază, pieselor de schimb, combustibilului, ambalajelor, anvelopelor şi acumulatoarelor procurate separat de mijloace de transport, materialelor cu destinaţia agricolă, materialelor transmise temporar terţilor şi altor materiale.

Contul 211 „Materiale” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii materialelor în corespondenţă cu creditul conturilor: 123, 226, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 612, 622, 623, 812 etc.

În creditul contului 211 „Materiale” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii materialelor în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 131, 712, 713, 714, 721, 723, 811, 812, 821, 833 etc.

Soldul contului 211 „Materiale” este debitor şi reprezintă valoarea materialelor determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 212 „Active biologice circulante”

Contul 212 „Active biologice circulante” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea activelor biologice circulante.

Contul 212 „Active biologice circulante” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii activelor biologice circulante în corespondenţă cu creditul conturilor: 131, 132, 226, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 612, 622, 623, 811, 812 etc.

În creditul contului 212 „Active biologice circulante” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii activelor biologice circulante în corespondenţă cu debitul conturilor: 131, 132, 711, 712, 714, 722, 723, 811 etc.

Soldul contului 212 „Active biologice circulante” este debitor şi reprezintă valoarea activelor biologice circulante determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

Contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată aflate în stoc şi în exploatare, construcţiilor şi dispozitivelor provizorii, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată transmise temporar terţilor.

Contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în corespondenţă cu creditul conturilor: 121, 123, 226, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 612, 622, 812 etc.

În creditul contului 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 211, 214, 712, 713, 714, 721, 723, 811, 812, 821 etc.

Soldul contului 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” este debitor şi reprezintă valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”

Contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” este destinat generalizării informaţiei privind uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată transmise în exploatare.

Contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează calcularea/majorarea uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 331, 712, 713, 721, 723, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” se înregistrează decontarea/diminuarea uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată ieşite în corespondenţă cu creditul conturilor: 213, 331 etc.

Soldul contului 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” este creditor şi reprezintă suma uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 215 „Producţia în curs de execuţie”

Contul 215 „Producţia în curs de execuţie” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea produselor, serviciilor şi lucrărilor în curs de execuţie.

Contul 215 „Producţia în curs de execuţie” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii producţiei în curs de execuţie în corespondenţă cu creditul conturilor: 612, 811, 812 etc.

În creditul contului 215 „Producţia în curs de execuţie” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii producţiei în curs de execuţie în corespondenţă cu debitul conturilor: 121, 511, 512, 714, 722, 723, 811, 812 etc.

Soldul contului 215 „Producţia în curs de execuţie” este debitor şi reprezintă valoarea producţiei în curs de execuţie determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 216 „Produse”

Contul 216 „Produse” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea produselor finite, semifabricatelor din producţie proprie, produselor secundare şi produselor transmise temporar terţilor.

Contul 216 „Produse” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii produselor în corespondenţă cu creditul conturilor: 612, 811, 812, 833 etc.

În creditul contului 215 „Produse” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii produselor în corespondenţă cu debitul conturilor: 121, 123, 711, 712, 713, 714, 722, 723, 811, 812, 833 etc.

Soldul contului 216 „Produse” este debitor şi reprezintă valoarea produselor determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 217 „Mărfuri”

Contul 217 „Mărfuri” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea bunurilor procurate în vederea revînzării, produselor transmise spre vînzare magazinelor proprii, bunurilor imobiliare deţinute pentru vînzare, mărfurilor transmise temporar terţilor.

Contul 217 „Mărfuri” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii mărfurilor în corespondenţă cu creditul conturilor: 151, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 612, 831, 833 etc.

În creditul contului 217 „Mărfuri” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii mărfurilor în corespondenţă cu debitul conturilor: 121, 123, 711, 712, 713, 714, 722, 723, 831, 833 etc.

Soldul contului 217 „Mărfuri” este debitor şi reprezintă valoarea mărfurilor determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 218 “Ajustări pentru deprecierea stocurilor”

Contul 218 “Ajustări pentru deprecierea stocurilor” este destinat generalizării informaţiei privind diferenţele dintre valoarea contabilă şi valoarea realizabilă netă a stocurilor determinate la data raportării.

Contul 218 “Ajustări pentru deprecierea stocurilor” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează suma diminuării (deprecierii) valorii contabile a stocurilor pînă la valoarea realizabilă netă a acestora în corespondenţă cu debitul contului: 714.

În debitul contului 218 “Ajustări pentru deprecierea stocurilor” se înregistrează suma depăşirii valorii realizabile nete a stocurilor din evaluarea precedentă (în limita costului de intrare) şi decontarea sumei ajustărilor pentru deprecierea stocurilor la ieşirea acestora în corespondenţă cu creditul contului.

Soldul contului 218 “Ajustări pentru deprecierea stocurilor” este creditor şi reprezintă suma ajustărilor pentru deprecierea stocurilor determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 22 „CREANŢE COMERCIALE ŞI CALCULATE”

Conturile din grupa 22 „Creanţe comerciale şi calculate” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea creanţelor comerciale, corecţiilor (provizioanelor) privind creanţele compromise, avansurilor acordate curente, creanţelor ale părţilor afiliate, bugetului, personalului. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a creanţelor şi avansurilor acordate pe termen lung sînt reglementate de SNC „Creanţe şi investiţii financiare”, „Venituri”, „Cheltuieli” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 221 „Creanţe comerciale”

Contul 221 „Creanţe comerciale” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea creanţelor comerciale curente ale debitorilor neafiliaţi din ţară şi din străinătate.

Contul 221 „Creanţe comerciale” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea creanţelor comerciale în corespondenţă cu creditul conturilor: 331, 534, 611, 612, 622 etc.

În creditul contului 221 „Creanţe comerciale” se înregistrează stingerea/diminuarea creanţelor comerciale în corespondenţă cu debitul conturilor: 222, 241, 242, 243, 331, 523, 712, 714, 722, 833 etc.

Soldul contului 221 „Creanţe comerciale” este debitor şi reprezintă suma creanţelor comerciale determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise”

Contul 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise” este destinat generalizării informaţiei privind constituirea şi utilizarea provizionului privind creanţele compromise.

Contul 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează constituirea/majorarea provizionului privind creanţele compromise în corespondenţă cu debitul conturilor: 221, 331, 712 etc.

În debitul contului 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise” se înregistrează utilizarea/anularea provizionului privind creanţele compromise în corespondenţă cu creditul conturilor: 221, 331, 612 etc.

Soldul contului 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise” este creditor şi reprezintă suma provizionului privind creanţele compromise determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 223 „Creanţe ale părţilor afiliate”

Contul 223 „Creanţe ale părţilor afiliate” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea creanţelor debitorilor afiliaţi din ţară şi din străinătate.

Contul 223 „Creanţe ale părţilor afiliate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea creanţelor părţilor afiliate în corespondenţă cu creditul conturilor: 331, 534, 611, 612, 622 etc.

În creditul contului 223 „Creanţe ale părţilor afiliate” se înregistrează stingerea/diminuarea creanţelor părţilor afiliate în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 331, 523, 712, 714, 722, 833 etc.

Soldul contului 223 „Creanţe ale părţilor afiliate” este debitor şi reprezintă suma creanţelor părţilor afiliate determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 224 „Avansuri acordate curente”

Contul 224 „Avansuri acordate curente” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea avansurilor acordate curente în ţară şi în străinătate.

Contul 224 „Avansuri acordate curente” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea avansurilor acordate curente în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 612, 622 etc.

În creditul contului 224 „Avansuri acordate curente” se înregistrează decontarea/diminuarea avansurilor acordate curente în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 521, 522, 542, 544, 714, 722 etc.

Soldul contului 224 „Avansuri acordate curente” este debitor şi reprezintă suma avansurilor acordate curente determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 225 „Creanţe ale bugetului”

Contul 225 „Creanţe ale bugetului” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea creanţelor bugetului faţă de entitate.

Contul 225 „Creanţe ale bugetului” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea creanţelor bugetului în corespondenţă cu creditul conturilor: 232, 241, 242, 534 etc.

În creditul contului 225 „Creanţe ale bugetului” se înregistrează stingerea/diminuarea creanţelor bugetului în corespondenţă cu debitul conturilor: 252, 534 etc.

Soldul contului 225 „Creanţe ale bugetului” este debitor şi reprezintă suma creanţelor bugetului determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 226 „Creanţe ale personalului”

Contul 226 „Creanţe ale personalului” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea creanţelor personalului faţă de entitate.

Contul 226 „Creanţe ale personalului” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea creanţelor personalului în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 424, 535, 544, 612, 622 etc.

În creditul contului 226 „Creanţe ale personalului” se înregistrează stingerea/diminuarea creanţelor personalului în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 121, 132, 211, 217, 241, 531, 532, 712, 713, 714, 722 etc.

Soldul contului 226 „Creanţe ale personalului” este debitor şi reprezintă suma creanţelor personalului determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 23 „ALTE CREANŢE CURENTE”

Conturile din grupa 23 „Alte creanţe curente” sînt destinate generalizării informaţiei aferente existenţei şi modificării creanţelor privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii, creanţelor preliminate, creanţelor curente privind asigurările şi altor creanţe curente. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a altor creanţe curente sînt reglementate de SNC „Creanţe şi investiţii financiare” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 231 „Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii”

Contul 231 „Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea creanţelor privind leasingul, dobînzile, redevenţele şi dividendele calculate, altor creanţe privind veniturile.

Contul 231 „Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea creanţelor menţionate în corespondenţă cu creditul conturilor: 232, 331, 611, 612, 622 etc.

În creditul contului 231 „Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii” se înregistrează stingerea/diminuarea creanţelor menţionate în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 231 „Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii” este debitor şi reprezintă suma creanţelor menţionate determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 232 „Creanţe preliminate”

Contul 232 „Creanţe preliminate” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea creanţelor care încă nu sînt obligatorii spre stingere sau trecere în cont pînă la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de contract sau de legislaţia în vigoare.

Contul 232 „Creanţe preliminate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea creanţelor preliminate în corespondenţă cu creditul conturilor: 161, 521, 522, 534, 612, 622 etc.

În creditul contului 232 „Creanţe preliminate” se înregistrează stingerea/diminuarea creanţelor preliminate în corespondenţă cu debitul conturilor: 225, 231, 242, 534, 714, 722 etc.

Soldul contului 232 „Creanţe preliminate” este debitor şi reprezintă suma creanţelor preliminate determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 233 „Creanţe curente privind asigurările”

Contul 233 „Creanţe curente privind asigurările” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea creanţelor entităţilor şi organelor de asigurări.

Contul 233 „Creanţe curente privind asigurările” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea creanţelor curente privind asigurările în corespondenţă cu creditul conturilor: 535, 612, 622 etc.

În creditul contului 233 „Creanţe curente privind asigurările” se înregistrează stingerea/diminuarea creanţelor curente privind asigurările în corespondenţă cu debitul conturilor: 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 233 „Creanţe curente privind asigurările” este debitor şi reprezintă suma creanţelor curente privind asigurările determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 234 „Alte creanţe curente”

Contul 234 „Alte creanţe curente” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea creanţelor privind ieşirea activelor imobilizate, privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute şi privind alte operaţii.

Contul 234 „Alte creanţe curente” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea altor creanţe curente în corespondenţă cu creditul conturilor: 534, 612, 621, 622 etc.

În creditul contului 234 „Alte creanţe curente” se înregistrează stingerea/diminuarea altor creanţe curente în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 234 „Alte creanţe curente” este debitor şi reprezintă suma altor creanţe curente determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 24 „NUMERAR”

Conturile din grupa 24 „Numerar” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea mijloacelor şi documentelor băneşti. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a numerarului sînt reglementate de SNC „Prezentarea situaţiilor financiare” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 241 „Casa”

Contul 241 „Casa” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea numerarului nelegat şi legat în casierie în monedă naţională şi valută străină.

Contul 241 „Casa” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează încasarea numerarului în casierie în corespondenţă cu creditul conturilor: 141, 142, 161, 162, 221, 223, 224, 226, 231, 234, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 313, 314, 412, 423, 425, 512, 523, 534, 537, 611, 612, 622, 623, 832 etc.

În creditul contului 241 „Casa” se înregistrează utilizarea numerarului din casierie în corespondenţă cu debitul conturilor: 141, 142, 162, 224, 226, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 315, 412, 423, 512, 523, 531, 532, 536, 544, 712, 713, 714, 722, 723 etc.

Soldul contului 241 „Casa” este debitor şi reprezintă suma numerarului în casierie determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 242 „Conturi curente în monedă naţională”

Contul 242 „Conturi curente în monedă naţională” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea numerarului nelegat şi legat în conturi curente în monedă naţională.

Contul 242 „Conturi curente în monedă naţională” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează încasarea numerarului în conturi curente în monedă naţională în corespondenţă cu creditul conturilor: 141, 142, 161, 162, 221, 223, 224, 226, 231, 234, 241, 244, 245, 251, 252, 313, 314, 411, 412, 423, 425, 511, 512, 523, 537, 543, 622, 623 etc.

În creditul contului 242 „Conturi curente în monedă naţională” se înregistrează utilizarea numerarului din conturi curente în monedă naţională în corespondenţă cu debitul conturilor: 141, 142, 162, 224, 225, 226, 234, 241, 244, 251, 252, 315, 411, 412, 423, 425, 511, 512, 521, 522, 523, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 542, 543, 544, 713, 714, 722, 723 etc.

Soldul contului 242 „Conturi curente în monedă naţională” este debitor şi reprezintă suma numerarului în conturi curente în monedă naţională determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 243 „Conturi curente în valută străină”

Contul 243 „Conturi curente în valută străină” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea numerarului nelegat şi legat în conturi curente în valută străină.

Contul 243 „Conturi curente în valută străină” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează încasarea numerarului în conturi curente în valută străină în corespondenţă cu creditul conturilor: 141, 142, 161, 162, 221, 223, 224, 226, 231, 234, 241, 244, 245, 251, 252, 313, 314, 411, 412, 423, 424, 425, 511, 512, 523, 537, 622, 623 etc.

În creditul contului 243 „Conturi curente în valută străină” se înregistrează utilizarea numerarului din conturi curente în valută străină în corespondenţă cu debitul conturilor: 141, 142, 161, 162, 224, 226, 234, 241, 242, 244, 315, 411, 412, 423, 424, 425, 511, 512, 521, 522, 523, 536, 542, 544, 713, 714, 722, 723 etc.

Soldul contului 243 „Conturi curente în valută străină” este debitor şi reprezintă suma numerarului în conturi curente în valută străină determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 244 „Alte conturi bancare”

Contul 244 „Alte conturi bancare” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea numerarului din acreditive, carduri bancare şi alte conturi bancare.

Contul 244 „Alte conturi bancare” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează încasarea numerarului în alte conturi bancare în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 411, 425, 511, 537, 622 etc.

În creditul contului 244 „Alte conturi bancare” se înregistrează utilizarea numerarului din alte conturi bancare în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 521, 522, 523, 544, 722, 723 etc.

Soldul contului 244 „Alte conturi bancare” este debitor şi reprezintă suma numerarului în alte conturi bancare determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 245 „Transferuri de numerar în expediţie”

Contul 245 „Transferuri de numerar în expediţie” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea numerarului depus în casieriile băncilor, oficiilor poştale sau transmis încasatorilor pentru înregistrarea ulterioară în conturi curente sau în alte conturi ale entităţii sau pentru transferarea către beneficiari.

Contul 245 „Transferuri de numerar în expediţie” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează transferurile (transmiterea) numerarului în expediţie în corespondenţă cu creditul conturilor: 226, 234, 241, 532, 612 etc.

În creditul contului 245 „Transferuri de numerar în expediţie” se înregistrează decontarea transferurilor numerarului în expediţie în corespondenţă cu debitul conturilor: 242, 243, 244, 714 etc.

Soldul contului 245 „Transferuri de numerar în expediţie” este debitor şi reprezintă suma transferurilor numerarului în expediţie determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 246 „Documente băneşti”

Contul 246 „Documente băneşti” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea documentelor băneşti (timbrelor, taxelor de stat, mărcilor poştale, biletelor de călătorie achitate, biletelor de tratament şi odihnă, formularelor cu regim special etc.) aflate în casieria entităţii.

Contul 246 „Documente băneşti” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii documentelor băneşti în corespondenţă cu creditul conturilor: 226, 532, 544, 612 etc.

În creditul contului 246 „Documente băneşti” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii documentelor băneşti în corespondenţă cu debitul conturilor: 226, 712, 713, 714 etc.

Soldul contului 246 „Documente băneşti” este debitor şi reprezintă valoarea documentelor băneşti determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 25 „INVESTIŢII FINANCIARE CURENTE”

Conturile din grupa 25 „Investiţii financiare curente” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea investiţiilor financiare curente în părţi neafiliate şi afiliate. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a investiţiilor financiare curente sînt reglementate de SNC „Creanţe şi investiţii financiare” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 251 „Investiţii financiare curente în părţi neafiliate”

Contul 251 „Investiţii financiare curente în părţi neafiliate” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea valorilor mobiliare, cotelor de participaţie, depozitelor, împrumuturilor acordate şi altor investiţii financiare curente efectuate în părţi neafiliate.

Contul 251 „Investiţii financiare curente în părţi neafiliate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii investiţiilor financiare curente în părţi neafiliate în corespondenţă cu creditul conturilor: 141, 242, 243, 313, 314, 521, 612, 622 etc.

În creditul contului 251 „Investiţii financiare curente în părţi neafiliate” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii investiţiilor financiare în părţi neafiliate în corespondenţă cu debitul conturilor: 231, 241, 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 251 „Investiţii financiare curente în părţi neafiliate” este debitor şi reprezintă valoarea investiţiilor financiare curente în părţi neafiliate determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 252 „Investiţii financiare curente în părţi afiliate”

Contul 252 „Investiţii financiare curente în părţi afiliate” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea valorilor mobiliare, cotelor de participaţie, depozitelor, împrumuturilor acordate şi altor investiţii financiare curente efectuate în părţi afiliate.

Contul 252 „Investiţii financiare curente în părţi afiliate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează intrarea/majorarea valorii investiţiilor financiare curente în părţi afiliate în corespondenţă cu creditul conturilor: 142, 242, 243, 313, 314, 522, 612, 622 etc.

În creditul contului 252 „Investiţii financiare curente în părţi afiliate” se înregistrează ieşirea/diminuarea valorii investiţiilor financiare în părţi afiliate în corespondenţă cu debitul conturilor: 231, 241, 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 252 „Investiţii financiare curente în părţi afiliate” este debitor şi reprezintă valoarea investiţiilor financiare curente în părţi afiliate determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen”

Contul 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen” este destinat generalizării informaţiei privind constituirea şi utilizarea provizionului de către asociațiile de economii și împrumut, organizațiile de microfinanțare și alte entități similare, pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen.

Contul 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează constituirea/majorarea provizionului pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen în corespondenţă cu debitul conturilor: 141, 251, 331, 714 etc.

În debitul contului 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen” se înregistrează utilizarea/anularea provizionului pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen în corespondenţă cu creditul conturilor: 141, 251, 331, 612 etc.

Soldul contului 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen” este creditor şi reprezintă suma provizionului pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen determinată de către asociațiile de economii și împrumut, organizațiile de microfinanțare și alte entități similare, în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 254 “Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente”

Contul 254 “Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente” este destinat generalizării informaţiei privind diferenţele dintre valoarea contabilă şi valoarea justă (de piaţă) a investiţiilor financiare curente în părţi neafiliate şi afiliate.

Contul 254 “Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează suma diminuării (deprecierii) valorii investiţiilor financiare curente în corespondenţă cu debitul contului: 722.

În debitul contului 254 “Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente” se înregistrează suma depăşirii valorii juste a investiţiilor financiare curente din evaluarea precedentă (în limita costului de intrare) şi decontarea sumei ajustărilor pentru deprecierea investiţiilor financiare la ieşirea acestora în corespondenţă cu creditul contului.

Soldul contului 254 “Ajustări pentru deprecierea investiţiilor financiare curente” este creditor şi reprezintă suma ajustărilor pentru deprecierea investiţiilor financiare curente determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 26 „ALTE ACTIVE CIRCULANTE”

Conturile din grupa 26 „Alte active circulante” sînt destinate generalizării informaţiei aferente existenţei şi modificării cheltuielilor anticipate curente şi altor active circulante. Modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a cheltuielilor anticipate curente sînt reglementate de SNC „Cheltuieli” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 261 „Cheltuieli anticipate curente”

Contul 261 „Cheltuieli anticipate curente” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea cheltuielilor suportate în perioada de gestiune curentă şi care urmează a fi trecute la costurile şi cheltuielile perioadelor viitoare în decurs de pînă la un an.

Contul 261 „Cheltuieli anticipate curente” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea cheltuielilor anticipate curente în corespondenţă cu creditul conturilor: 113, 124, 171, 211, 213, 214, 226, 531, 532, 533, 544 etc.

În creditul contului 261 „Cheltuieli anticipate curente” se înregistrează decontarea/diminuarea cheltuielilor anticipate curente în corespondenţă cu debitul conturilor: 712, 713, 714, 721, 811, 812, 821 etc.

Soldul contului 261 „Cheltuieli anticipate curente” este debitor şi reprezintă mărimea cheltuielilor anticipate curente determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 262 „Alte active circulante”

Contul 262 „Alte active circulante” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea activelor circulante care nu sînt contabilizate în alte conturi din clasa 2 „Active circulante”.

CLASA 3 „CAPITAL PROPRIU”

Conturile din clasa 3 „Capital propriu” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea capitalului social şi suplimentar, rezervelor, profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) şi altor elemente de capital propriu.

GRUPA 31 „CAPITAL SOCIAL ŞI SUPLIMENTAR”

Conturile din grupa 31 „Capital social şi suplimentar” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea capitalului social, suplimentar, nevărsat, neînregistrat şi retras. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a capitalului social, suplimentar, nevărsat, neînregistrat şi retras sînt reglementate de SNC „Capital propriu şi datorii” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 311 „Capital social”

Contul 311 „Capital social” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea capitalului social al entităţii.

Contul 311 „Capital social” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează constituirea/majorarea capitalului social în corespondenţă cu debitul conturilor: 313, 314, 321, 322, 323, 332, 536 etc.

În debitul contului 311 „Capital social” se înregistrează diminuarea capitalului social în corespondenţă cu creditul conturilor: 313, 315, 332 etc.

Soldul contului 311 „Capital social” este creditor şi reprezintă mărimea capitalului social determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 313 „Capital nevărsat”

Contul 313 „Capital nevărsat” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea capitalului nevărsat privind părţile sociale neachitate de proprietari şi acoperirea pierderilor anilor precedenţi.

Contul 313 „Capital nevărsat” este un cont de activ (rectificativ). În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea capitalului nevărsat în corespondenţă cu creditul conturilor: 311, 314, 332 etc.

În creditul contului 313 „Capital nevărsat” se înregistrează diminuarea capitalului nevărsat în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142, 211, 213, 217, 241, 242, 243, 252, 311 etc.

Soldul contului 313 „Capital nevărsat” este debitor şi reprezintă mărimea capitalului nevărsat determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 314 „Capital neînregistrat”

Contul 314 „Capital neînregistrat” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea capitalului aferent părţilor sociale care nu au trecut înregistrarea în organele abilitate de stat.

Contul 314 „Capital neînregistrat” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea capitalului neînregistrat în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 123, 141, 142, 211, 217, 241, 242, 243, 251, 252, 427, 543 etc.

În debitul contului 314 „Capital neînregistrat” se înregistrează diminuarea capitalului neînregistrat în corespondenţă cu creditul conturilor: 311, 317, 536 etc.

Soldul contului 314 „Capital neînregistrat” este creditor şi reprezintă mărimea capitalului neînregistrat determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 315 „Capital retras”

Contul 315 „Capital retras” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea părţilor sociale retrase (achiziţionate, răscumpărate sau dobîndite) de la proprietarii entităţii.

Contul 315 „Capital retras” este un cont de activ (rectificativ). În debitul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea capitalului retras în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 536 etc.

În creditul contului 315 „Capital retras” se înregistrează diminuarea capitalului retras în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 311, 536, 722 etc.

Soldul contului 315 „Capital retras” este debitor şi reprezintă mărimea capitalului retras determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate”

Contul 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea valorii patrimoniului primit de la stat conform actelor de constituire şi/sau alte documente prevăzute de legislaţie, cu excepţia patrimoniului înregistrat în componenţa capitalului social.

Contul 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează majorarea valorii patrimoniului primit de la stat în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 123, 141, 142, 211, 234, 241, 242, 243, 251, 252, 314, 421, 427, 428, 511, 521, 531, 533, 536, 543, 544 etc.

În debitul contului 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” se înregistrează diminuarea valorii patrimoniului primit de la stat în corespondenţă cu creditul conturilor: 112, 121, 123, 141, 142, 211, 234, 242, 243, 241, 252, 421, 427, 428, 511, 521, 531, 533, 536, 544 etc.

Soldul contului 316 “Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” este creditor şi reprezintă mărimea valorii patrimoniului primit de la stat conform actelor de constituire şi/sau alte documente prevăzute de legislaţie, cu excepţia patrimoniului înregistrat în componeneţa capitalului social, determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 317 “Prime de capital”

Contul 317 “Prime de capital” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea primelor de capital.

Contul 317 “Prime de capital” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea primelor de capital în corespondenţă cu debitul conturilor: 313, 314, 315 etc.

În debitul contului 317 “Prime de capital” se înregistrează diminuarea/decontarea primelor de capital în corespondenţă cu creditul contului: 332.

Soldul contului 317 “Prime de capital” este creditor şi reprezintă mărimea primelor de capital determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 32 „REZERVE”

Conturile din grupa 32 „Rezerve” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea capitalului de rezervă, rezervelor statutare şi altor rezerve. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a rezervelor sînt reglementate de SNC „Capital propriu şi datorii” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 321 „Capital de rezervă”

Contul 321 „Capital de rezervă” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea rezervelor a căror constituire este prevăzută de legislaţia în vigoare.

Contul 321 „Capital de rezervă” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează constituirea/majorarea capitalului de rezervă în corespondenţă cu debitul conturilor: 332, 334 etc.

În debitul contului 321 „Capital de rezervă” se înregistrează diminuarea capitalului de rezervă în corespondenţă cu creditul conturilor: 311, 332 etc.

Soldul contului 321 „Capital de rezervă” este creditor şi reprezintă mărimea capitalului de rezervă determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 322 „Rezerve statutare”

Contul 322 „Rezerve statutare” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea rezervelor constituite în conformitate cu statutul entităţii, cu excepţia capitalului de rezervă.

Contul 322 „Rezerve statutare” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează constituirea/majorarea rezervelor statutare în corespondenţă cu debitul conturilor: 332, 334 etc.

În debitul contului 322 „Rezerve statutare” se înregistrează diminuarea rezervelor statutare în corespondenţă cu creditul conturilor: 311, 332, 536 etc.

Soldul contului 322 „Rezerve statutare” este creditor şi reprezintă mărimea rezervelor statutare determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 323 „Alte rezerve”

Contul 323 „Alte rezerve” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea rezervelor constituite în conformitate cu decizia organului de conducere împuternicit al entităţii, cu excepţia capitalului de rezervă şi rezervelor statutare.

Contul 323 „Alte rezerve” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează constituirea/majorarea altor rezerve în corespondenţă cu debitul conturilor: 332, 334 etc.

În debitul contului 323 „Alte rezerve” se înregistrează diminuarea altor rezerve în corespondenţă cu creditul conturilor: 311, 332, 536 etc.

Soldul contului 323 „Alte rezerve” este creditor şi reprezintă mărimea altor rezerve determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 33 „PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)”

Conturile din grupa 33 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi, profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi, profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune, profitului utilizat al perioadei de gestiune, rezultatului din tranziţia la noile reglementări contabile. Modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) sînt reglementate de SNC „Capital propriu şi datorii”, „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi”

Contul 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea profitului (pierderii) rezultat(e) din corectarea erorilor comise în anii precedenţi.

Contul 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează rezultatele corectărilor sub formă de profit al anilor precedenţi în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 332, 521, 544 etc.

În debitul contului 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” se înregistrează rezultatele corectărilor sub formă de pierdere a anilor precedenţi în corespondenţă cu creditul conturilor: 111, 112, 113, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 231, 234, 332, 541, 544 etc.

Soldul contului 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” reprezintă mărimea corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.Acest sold poate fi creditor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul plus (fără paranteze) sau debitor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

Contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi”

Contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi.

Contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea profitului nerepartizat al anilor precedenţi şi acoperirea pierderilor anilor precedenţi în corespondenţă cu debitul conturilor: 311, 313, 321, 322, 323, 331, 333, 335 etc.

În debitul contului 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” se înregistrează apariţia/majorarea pierderilor neacoperite ale anilor precedenţi şi utilizarea profitului anilor precedenţi în corespondenţă cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 331, 333, 335, 536 etc.

Soldul contului 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” reprezintă mărimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.Acest sold poate fi creditor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul plus (fără paranteze) sau debitor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

Contul 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune”

Contul 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune.

Contul 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea profitului net şi decontarea pierderii nete a anului de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 332, 351 etc.

În debitul contului 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” se înregistrează apariţia/majorarea pierderi nete şi utilizarea/diminuarea profitului net al anului de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 332, 334, 351 etc.

Soldul contului 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” reprezintă mărimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al perioadei de gestiune determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.Acest sold poate fi creditor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul plus (fără paranteze) sau debitor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

Contul 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune”

Contul 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune” este destinat generalizării informaţiei privind utilizarea profitului în cursul perioadei de gestiune.

Contul 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune” este un cont de activ (rectificativ). În debitul acestui cont se înregistrează sumele profitului utilizat în cursul perioadei de gestiune curente în corespondenţă cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 536 etc.

În creditul contului 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune” se înregistrează decontarea profitului utilizat la reformarea bilanţului în corespondenţă cu debitul contului 333.

Soldul contului 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune” este debitor şi reprezintă mărimea profitului utilizat în cursul perioadei de gestiune determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 335 „Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile”

Contul 335 „Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea rezultatelor financiare provenite din utilizarea pentru prima dată a noilor reglementări contabile.

Contul 335 „Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează rezultatele trecerii la noile reglementări contabile sub formă de profit, iar în debit − rezultatele sub formă de pierdere. Corespondenţa respectivă a conturilor este stipulată în Recomandările metodice privind tranziţia la noile standarde naţionale de contabilitate.

Soldul contului 335 „Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile” reprezintă mărimea rezultatelor financiare provenite din utilizarea pentru prima dată a noilor reglementări contabile. Acest sold poate fi creditor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul plus (fără paranteze) sau debitor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul minus (între paranteze). La reformarea bilanţului soldul acestui cont se decontează la contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi”.

Contul 336 „Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune”

Contul 336 „Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” este destinat generalizării informație privind existența și modificarea excedentului net (deficitului net) al perioadei de gestiune al organizațiilor necomerciale.

Contul 336 „Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” este un cont de pasiv.În creditul acestuia se înregistrează apariția/majorarea excedentului net și decontarea deficitului net al perioadei de gestiune curente în corespondență cu debitul conturilor: 341, 351 etc.

În debitul contului 336 „Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” se înregistrează apariția/majorarea deficitului net și decontarea excedentului net al perioadei de gestiune curente în corespondență cu creditul conturilor: 341, 351 etc.

Soldul contului 336 „Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” reprezintă mărimea excedentului net (deficitului net) al perioadei de gestiune, determinată în conformitate cu Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. Acest sold poate fi creditor – se reflectă în situațiile financiare cu semnul plus (fără paranteze) sau debitor – se reflectă în situațiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

GRUPA 34 „ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU”

Conturile din grupa 34 „Alte elemente de capital propriu” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea fondurilor, subvenţiilor ale entităţilor de stat şi altor elemente de capital propriu.Modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a altor elemente de capital propriu sînt reglementate de SNC „Capital propriu şi datorii” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 341 „Fonduri”

Contul 341 „Fonduri” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea fondurilor organizației necomerciale/reprezentanței entității nerezidente. Modul de constituire, utilizare şi contabilizare a fondurilor este reglementat de Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale /reprezentanțele entităților nerezidente.

Contul 341 „Fonduri” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează constituirea/majorarea fondurilor în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 234, 242, 243, 425, 537 etc.

În debitul contului 341 „Fonduri” se înregistrează utilizarea/diminuarea fondurilor în corespondenţă cu creditul conturilor: 112, 113, 122, 123, 124, 521, 531, 533, 544 etc.

Soldul contului 341 „Fonduri” reprezintă mărimea fondurilor organizaţiei necomerciale reprezentanței entității nerezidente determinată în conformitate cu reglementările contabile naţionale.

Contul 342 „Subvenţii entităţilor cu proprietate publică”

Contul 342 „ Subvenţii aferente activelor entităţilor cu proprietate publică” este destinat generalizării informaţiei privind subvenţiile primite de entităţile de stat, municipale şi alte entităţi similare, inclusiv instituţiile publice cu autonomie financiară de la organele autorităţilor publice.

Contul 342 „Subvenţii entităţilor cu proprietate publică” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează recunoaşterea subvenţiilor primite de către entitate în corespondenţă cu debitul conturilor: 424, 535 etc.

În debitul contului 342 „Subvenţii entităţilor cu proprietate publică” se înregistrează suma subvenţiilor spre restituire sau atribuirea acestora la majorarea capitalului social în corespondenţă cu creditul conturilor: 311, 314, 316, 536 etc.

Soldul contului 342 „Subvenţii entităţilor cu proprietate publică” este creditor şi reprezintă mărimea subvenţiilor ale entităţilor de stat determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 343 “Rezerve din reevaluare”

Contul 343 “Rezerve din reevaluare” este destinat generalizării informaţiei privind surplusul de reevaluare.

Contul 343 “Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează recunoaşterea/majorarea surplusului de reevaluare în corespondenţă cu debitul conturilor: 121, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 151, 152 etc.

În debitul contului 343 “Rezerve din reevaluare” se înregistrează diminuarea/decontarea surplusului de reevaluare în corespondenţă cu creditul conturilor: 121, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 151, 152, 332 etc.

Soldul contului 343 “Rezerve din reevaluare” este creditor şi reprezintă mărimea surplusului de reevaluare determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 344 „Alte elemente de capital propriu”

Contul 344 „Alte elemente de capital propriu” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea elementelor de capital propriu care nu sînt contabilizate în alte conturi din clasa 3 „Capital propriu”.

GRUPA 35 „REZULTAT FINANCIAR TOTAL”

Contul din grupa 35 „Rezultat financiar total” este destinat generalizării informaţiei privind rezultatul financiar al entităţii în perioada de gestiune. Modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a rezultatului financiar total sînt reglementate de SNC „Venituri ”, „Cheltuieli” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 351 „Rezultat financiar total”

Contul 351 „Rezultat financiar total” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile acumulate şi cheltuielile suportate de entitate în perioada de gestiune şi mărimea rezultatului financiar total.

Contul 351 „Rezultat financiar total” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează decontarea veniturilor acumulate şi pierderii nete a perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 333, 611, 612, 621, 622, 623 etc.

În debitul contului 351 „Rezultat financiar total” se înregistrează decontarea cheltuielilor suportate şi profitului net al perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 333, 711, 712, 713, 714, 721, 722, 723, 731 etc.

Contul 351 „Rezultat financiar total” la sfîrşitul perioadei de gestiune nu are sold.

CLASA 4 „DATORII PE TERMEN LUNG”

Conturile din clasa 4 „Datorii pe termen lung” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor pe termen lung ale entităţii care cuprind: datoriile financiare pe termen lung şi alte datorii pe termen lung.

GRUPA 41 „DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG”

Conturile din grupa 41 „Datorii financiare pe termen lung” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor financiare pe termen lung ale entităţii. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a datoriilor financiare pe termen lung sînt reglementate de SNC „Capital propriu şi datorii”, „Contracte de leasing” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 411 „Credite bancare pe termen lung”

Contul 411 „Credite bancare pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea creditelor bancare pe termen lung în monedă naţională şi valută străină.

Contul 411 „Credite bancare pe termen lung” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea creditelor pe termen lung în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 121, 241, 242, 243, 244, 428, 521, 522, 714, 722 etc.

În debitul contului 411 „Credite bancare pe termen lung” se înregistrează rambursarea/diminuarea creditelor bancare pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 244, 511, 622 etc.

Soldul contului 411 „Credite bancare pe termen lung” reprezintă suma creditelor pe termen lung determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 412 „Împrumuturi pe termen lung”

Contul 412 „Împrumuturi pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea împrumuturilor pe termen lung.

Contul 412 „Împrumuturi pe termen lung” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea împrumuturilor pe termen lung în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 121, 241, 242, 243, 244, 331, 428, 521, 522, 714, 722 etc.

În debitul contului 412 „Împrumuturi pe termen lung” se înregistrează rambursarea/diminuarea împrumuturilor pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 244, 331, 512, 622 etc.

Soldul contului 412 „Împrumuturi pe termen lung” reprezintă suma împrumuturilor pe termen lung determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 414 „Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut”

Contul 414 „Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea sumelor datoriilor privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut și dobînzilor aferente.

Contul 414 „Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea sumelor depunerilor de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut și dobînzilor aferente în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 715 etc.

În debitul contului 414 „Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor aferente depunerilor de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut și dobînzilor aferente în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 513 etc.

Soldul contului 414 „Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut” reprezintă suma depunerilor de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiei și dobînzilor aferente determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 42 „ALTE DATORII PE TERMEN LUNG”

Conturile din grupa 42 „Alte datorii pe termen lung” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea altor datorii pe termen lung a entităţii. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a altor datorii pe termen lung sînt reglementate de SNC „Capital propriu şi datorii”, „Părţi afiliate şi contracte de societate civilă” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 421 „Datorii comerciale pe termen lung”

Contul 421 „Datorii comerciale pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor comerciale pe termen lung.

Contul 421 „Datorii comerciale pe termen lung” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor comerciale pe termen lung în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121,122, 123, 125, 151, 211, 213, 217, 331, 712, 713, 714, 722, 811, 821 etc.

În debitul contului 421 „Datorii comerciale pe termen lung” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor comerciale pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 224, 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 512, 521, 612, 622 etc.

Soldul contului 421 „Datorii comerciale pe termen lung” reprezintă suma datoriilor comerciale pe termen lung determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 422 „Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung”

Contul 422 „Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor faţă de părţile afiliate pe termen lung.

Contul 422 „Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor faţă de părţile afiliate pe termen lung în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 125, 151, 211, 217, 331, 712, 713, 714, 722, 811, 821 etc.

În debitul contului 422 „Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor faţă de părţile afiliate pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 522, 612, 622 etc.

 Soldul contului 422 „Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung” reprezintă suma datoriilor faţă de părţile afiliate pe termen lung determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 423 „Avansuri primite pe termen lung”

Contul 423 „Avansuri primite pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea avansurilor primite pe termen lung.

Contul 423 „Avansuri primite pe termen lung” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea avansurilor primite pe termen lung în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 331, 714, 722 etc.

În debitul contului 423 „Avansuri primite pe termen lung” se înregistrează stingerea/diminuarea avansurilor primite pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 331, 523, 612, 622 etc.

Soldul contului 423 „Avansuri primite pe termen lung” reprezintă suma avansurilor primite pe termen lung determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 424 „Venituri anticipate pe termen lung”

Contul 424 „Venituri anticipate pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea veniturilor anticipate pe termen lung.

Contul 424 „Venituri anticipate pe termen lung” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea veniturilor anticipate pe termen lung în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 131, 132, 161, 234, 241, 242, 243, 244, 331, 714 etc.

În debitul contului 424 „Venituri anticipate pe termen lung” se înregistrează stingerea/diminuarea veniturilor anticipate pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 161, 234, 331, 535, 544, 611, 612 etc.

Soldul contului 424 „Venituri anticipate pe termen lung” reprezintă suma veniturilor anticipate pe termen lung determinate în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 425 „Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung”

Contul 425 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială.

Contul 425 „Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 131, 132, 161, 211, 213, 217, 234, 241, 242, 243, 244, 331, 714 etc.

În debitul contului 425 „Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung” se înregistrează stingerea/diminuarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 111, 121, 122, 123, 161, 211, 213, 217, 234, 331, 341, 537, 544, 612 etc.

Soldul contului 425 „Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung” reprezintă suma finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 426 „Provizioane pe termen lung”

Contul 426 „Provizioane pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea provizioanelor pe termen lung.

Contul 426 „Provizioane pe termen lung” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează constituirea/majorarea provizioanelor pe termen lung în corespondenţă cu debitul conturilor: 121, 331, 712, 713, 714, 721, 811, 812 etc.

În debitul contului 426 „Provizioane pe termen lung” se înregistrează utilizarea/anularea provizioanelor pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 331, 521, 538, 544, 612 etc.

Soldul contului 426 „Provizioane pe termen lung” reprezintă suma provizioanelor pe termen lung determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 427 „Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică”

Contul 427 „Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică.

Contul 427 „Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică în corespondenţă cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 133, 242, 244, 331, 714 etc.

În debitul contului 427 ”Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică în corespondenţă cu creditul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 241, 242, 244, 314, 331, 541, 543, 544, 612 etc.

Soldul contului 427 „Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică” reprezintă suma datoriilor pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 428 „Alte datorii pe termen lung”

Contul 428 „Alte datorii pe termen lung” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea altor datorii pe termen lung.

Contul 428 „Alte datorii pe termen lung” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea altor datorii pe termen lung în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 171, 261, 331, 714, 722 etc.

În debitul contului 428 „Alte datorii pe termen lung” se înregistrează stingerea/diminuarea altor datoriilor pe termen lung în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 244, 331, 544, 612, 622 etc.

Soldul contului 428 „Alte datorii pe termen lung” reprezintă suma altor datorii pe termen lung determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

CLASA 5 „DATORII CURENTE”

Conturile din clasa 5 „Datorii curente” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor curente care cuprind: datoriile financiare, comerciale, calculate şi alte datorii curente.

GRUPA 51 „DATORII FINANCIARE CURENTE”

Conturile din grupa 51 Datorii financiare curente” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor financiare curente ale entităţii. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a datoriilor financiare curente sînt reglementate de SNC „Capital propriu şi datorii” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 511 „Credite bancare pe termen scurt”

Contul 511 „Credite bancare pe termen scurt” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea creditelor bancare pe termen scurt în monedă naţională şi valută străină.

Contul 511 „Credite bancare pe termen scurt” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea creditelor pe termen scurt în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 121, 131, 215, 242, 243, 411, 521, 522, 544, 714, 722 etc.

În debitul contului 511 „Credite bancare pe termen scurt” se înregistrează rambursarea/diminuarea creditelor bancare pe termen scurt în corespondenţă cu creditul conturilor: 242, 243, 244, 612, 622 etc.

Soldul contului 511 „Credite bancare pe termen scurt” reprezintă suma creditelor bancare pe termen scurt determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 512 „Împrumuturi pe termen scurt”

Contul 512 Împrumuturi pe termen scurt” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea împrumuturilor pe termen scurt.

Contul 512 „Împrumuturi pe termen scurt” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea împrumuturilor pe termen scurt în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 121, 131, 215, 241, 242, 243, 412, 521, 522, 544, 714, 722 etc.

În debitul contului 512 „Împrumuturi pe termen scurt” se înregistrează rambursarea/diminuarea împrumuturilor în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 244, 612, 622 etc.

Soldul contului 512 „Împrumuturi pe termen scurt” reprezintă suma împrumuturilor pe termen scurt determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 513 „Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut”

Contul 513 „Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea sumelor depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut.

Contul 513 „Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea sumelor depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 414, 715 etc.

În debitul contului 513 „Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociațiilor de economii și împrumut” se înregistrează stingerea/diminuarea sumelor depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242 etc.

Soldul contului 513 „Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut” reprezintă suma depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 52 „DATORII COMERCIALE CURENTE”

Conturile din grupa 52 „Datorii comerciale curente” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor comerciale curente ale entităţii. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a datoriilor comerciale curente sînt reglementate de SNC „Capital propriu şi datorii”, „Contracte de leasing”, „Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”, „Diferenţe de curs valutar şi de sumă” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 521 „Datorii comerciale curente”

Contul 521 „Datorii comerciale curente” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor comerciale curente.

Contul 521 „Datorii comerciale curente” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor comerciale curente în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 211, 212, 213, 217, 221, 331, 421, 712, 713, 714, 721, 722, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 521 „Datorii comerciale curente” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor comerciale curente în corespondenţă cu creditul conturilor: 221, 224, 234, 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 512, 612, 622 etc.

Soldul contului 521 „Datorii comerciale curente” reprezintă suma datoriilor comerciale curente determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 522 „Datorii curente faţă de părţile afiliate”

Contul 522 „Datorii curente faţă de părţile afiliate” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor curente faţă de părţile afiliate.

Contul 522 „Datorii curente faţă de părţile afiliate” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor curente faţă de părţile afiliate în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 211, 212, 213, 217, 223, 331, 422, 712, 713, 714, 722, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 522 „Datorii curente faţă de părţile afiliate” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor curente faţă de părţile afiliate în corespondenţă cu creditul conturilor: 223, 224, 234, 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 512, 612, 622 etc.

Soldul contului 522 „Datorii curente faţă de părţile afiliate” reprezintă suma datoriilor curente faţă de părţile afiliate determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 523 „Avansuri primite curente”

Contul 523 „Avansuri primite curente” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea avansurilor primite curente.

Contul 523 „Avansuri primite curente” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea avansurilor primite curente în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 331, 423, 714, 722 etc.

În debitul contului 523 „Avansuri primite curente” se înregistrează stingerea/diminuarea avansurilor primite curente în corespondenţă cu creditul conturilor: 221, 223, 224, 234, 241, 242, 243, 331, 612, 622 etc.

Soldul contului 523 „Avansuri primite curente” reprezintă suma avansurilor primite curente determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 53 „DATORII CALCULATE CURENTE”

Conturile din grupa 53 „Datorii calculate curente” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor calculate curente ale entităţii. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a datoriilor calculate curente sînt reglementate de SNC „Capital propriu şi datorii”, ”Contracte de leasing” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii.

Contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 131, 226, 712, 713, 714, 811, 812, 821, 823 etc.

În debitul contului 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii în corespondenţă cu creditul conturilor: 226, 241, 242, 533, 534, 612 etc.

 Soldul contului 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” reprezintă suma datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”

Contul 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor faţă de personal privind alte operaţii.

Contul 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor faţă de personal privind alte operaţii în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 211, 213, 226, 261, 712, 713, 714, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor faţă de personal privind alte operaţii în corespondenţă cu creditul conturilor: 226, 241, 242, 243, 612 etc.

 Soldul contului 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii” reprezintă suma datoriilor faţă de personal privind alte operaţii determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale”

Contul 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor aferente contribuţiilor de asigurare socială de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Contul 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor calculate privind asigurările sociale şi medicale în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 131, 226, 233, 531, 712, 713, 714, 811, 812, 821, 823 etc.

În debitul contului 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor privind asigurările sociale şi medicale în corespondenţă cu creditul conturilor: 233, 241, 242, 531, 612 etc.

 Soldul contului 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale” reprezintă suma datoriilor privind asigurările sociale şi medicale determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 534 „Datorii faţă de buget”

Contul 534 „Datorii faţă de buget” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor cu bugetul.

Contul 534 „Datorii faţă de buget” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor faţă de buget în corespondenţă cu debitul conturilor: 221, 223, 225, 231, 234, 241, 242, 244, 531, 541, 713, 714, 832 etc.

În debitul contului 534 „Datorii faţă de buget” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor faţă de buget în corespondenţă cu creditul conturilor: 225, 232, 241, 242, 244 etc.

Soldul contului 534 „Datorii faţă de buget” reprezintă suma datoriilor faţă de buget determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 535 „Venituri anticipate curente”

Contul 535 „Venituri anticipate curente” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea veniturilor anticipate curente.

Contul 535 „Venituri anticipate curente” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea veniturilor anticipate curente în corespondenţă cu debitul conturilor: 211, 212, 213, 221, 223, 226, 241, 242, 243, 331, 424 etc.

În debitul contului 535 „Venituri anticipate curente” se înregistrează stingerea/diminuarea veniturilor anticipate curente în corespondenţă cu creditul conturilor: 331, 544, 611, 612 etc.

Soldul contului 535 „Venituri anticipate curente” reprezintă suma veniturilor anticipate curente determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 536 „Datorii faţă de proprietari”

Contul 536 „Datorii faţă de proprietari” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor faţă de proprietari privind dividendele şi alte operaţii.

Contul 536 „Datorii faţă de proprietari” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor faţă de proprietari în corespondenţă cu debitul conturilor: 315, 321, 322, 323, 332, 334 etc.

În debitul contului 536 „Datorii faţă de proprietari” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor faţă de proprietari în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 311, 315, 534 etc.

Soldul contului 536 „Datorii faţă de proprietari” reprezintă suma datoriilor faţă de proprietari determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 537 „Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente”

Contul 537 „Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente.

Contul 537 „Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente în corespondenţă cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 211, 213, 234, 241, 242, 243, 331, 425, 714 etc.

În debitul contului 537 „Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente” se înregistrează stingerea/diminuarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială în corespondenţă cu creditul conturilor: 112, 122, 123, 125, 241, 242, 243, 341, 535, 612 etc.

Soldul contului 537 „Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente” reprezintă suma finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 538 „Provizioane curente”

Contul 538 „Provizioane curente” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea provizioanelor curente.

Contul 538 „Provizioane curente” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează constituirea/majorarea provizioanelor curente în corespondenţă cu debitul conturilor: 121, 261, 426, 544, 712, 714, 811, 812 etc.

În debitul contului 538 „Provizioane curente” se înregistrează utilizarea/anularea acestora în corespondenţă cu creditul conturilor: 521, 522, 531, 533, 544, 612, 812, 833 etc.

Soldul contului 538 „Provizioane curente” reprezintă suma provizioanelor curente determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 54 „ALTE DATORII CURENTE”

Conturile din grupa 54 „Alte datorii curente” sînt destinate generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea altor datorii curente ale entităţii. Componenţa, modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a altor datorii curente sînt reglementate de SNC „Capital propriu şi datorii”, „Contracte de leasing” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 541 „Datorii preliminate”

Contul 541 „Datorii preliminate” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor preliminate.

Contul 541 „Datorii preliminate” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor preliminate calculate în corespondenţă cu debitul conturilor: 161, 221, 223, 533, 534 etc.

În debitul contului 541 „Datorii preliminate” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor preliminate în corespondenţă cu creditul conturilor: 533, 534, 612 etc.

Soldul contului 541 „Datorii preliminate” reprezintă suma datoriilor preliminate determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 542 „Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor”

Contul 542 „Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor.

Contul 542 „Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor în corespondenţă cu debitul conturilor: 121, 131, 211, 213, 217, 233, 331, 712, 713, 714, 722, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 542 „Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor în corespondenţă cu creditul conturilor: 226, 233, 241, 242, 243, 244, 331, 532, 612, 622 etc.

Soldul contului 542 „Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor” reprezintă suma datoriilor privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 543 „Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică”

Contul 543 „Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor curente privind bunurile primite în gestiune economică.

Contul 543 „Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor curente privind bunurile primite în gestiune economică în corespondenţă cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 242, 244, 331, 714 etc.

În debitul contului 543 „Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor curente privind bunurile primite în gestiune economică în corespondenţă cu creditul conturilor: 112, 122, 123, 125, 131, 132, 242, 314, 331, 541, 544, 612 etc.

Soldul contului 543 „Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică” reprezintă suma datoriilor curente privind bunurile primite în gestiune economică determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 544 „Alte datorii curente”

Contul 544 „Alte datorii curente” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea altor datorii curente.

Contul 544 „Alte datorii curente” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea altor datorii curente în corespondenţă cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 224, 234, 331, 544, 712, 713, 714, 722 etc.

În debitul contului 544 „Alte datorii curente” se înregistrează stingerea/diminuarea altor datorii curente în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 331, 541, 612, 622 etc.

Soldul contului 544 „Alte datorii curente” reprezintă suma altor datorii curente determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.

CLASA 6 „VENITURI”

Conturile din clasa 6 „Venituri” sînt destinate generalizării informaţiei privind veniturile curente ale entităţii care cuprind veniturile din activitatea operaţională şi veniturile din alte activităţi.

Conturile din clasa 6 „Venituri” sînt conturi de pasiv.În creditul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se înregistrează cu total cumulativ de la începutul perioadei veniturile recunoscute în conformitate cu standardele de contabilitate, iar în debit – decontarea la finele perioadei de gestiune a veniturilor acumulate la rezultatul financiar total. Conform politicilor contabile entitatea poate înregistra pe parcursul perioadei de gestiune în debitul conturilor clasei 6 „Venituri” ajustarea veniturilor prin întocmirea înregistrărilor contabile inverse.

GRUPA 61 „VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ”

Conturile din grupa 61 „Venituri din activitatea operaţională” sînt destinate generalizării informaţiei privind veniturile din activitatea operaţională a entităţii care cuprind veniturile din vînzări şi alte venituri operaţionale. Componenţa şi regulile generale de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a veniturilor din activitatea operaţională sînt reglementate de SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”, „Venituri”, „Contracte de leasing”, „Contracte de construcţie”, „Politici contabile, modificări ale estimările contabile, erori şi evenimente ulterioare” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 611 „Venituri din vînzări”

Contul 611 „Venituri din vînzări” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile din vînzarea produselor mărfurilor, prestarea serviciilor/executarea lucrărilor aferente activităţii operaţionale a entităţii.

În creditul contului 611 „Venituri din vînzări” se înregistrează recunoaşterea veniturilor din vînzări pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 221, 223, 231, 241, 535, 537, 832 etc.

În debitul contului 611 „Venituri din vînzări” se înregistrează decontarea veniturilor din vînzări la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul contului 351.

Contul 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”

Contul 612 „Alte venituri din activitatea operaţională” este destinat generalizării informaţiei privind alte venituri care apar în cadrul desfăşurării activităţii operaţionale, dar nu pot fi atribuite la veniturile din vînzări.

În creditul contului 612 „Alte venituri din activitatea operaţională” se înregistrează recunoaşterea altor venituri din activitatea operaţională pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 251, 252, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 542, 543, 544 etc.

În debitul contului 612 „Alte venituri din activitatea operaţională” se înregistrează decontarea altor venituri din activitatea operaţională la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul contului 351.

Contul 613 „Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate”

Contul 613 „Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile care apar din dobînzile aferente împrumuturilor acordate membrilor/debitorilor asociaţiilor de economii și împrumut, organizațiilor de microfinanțare și altor entități similare.

În creditul contului 613 „Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate” se înregistrează recunoaşterea veniturilor din dobînzile aferente împrumuturilor acordate membrilor/debitorilor asociaţiilor de economii și împrumut, organizațiilor de microfinanțare și altor entități similare, pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 141, 251 etc.

În debitul contului 613 „Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate” se înregistrează decontarea veniturilor din dobînzile aferente împrumuturilor acordate membrilor/debitorilor asociaţiilor de economii și împrumut, organizaților de microfinanțare și altor entități similare, la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul contului 351.

Contul 616 „Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială”

Contul 616 „Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială” este destinat generalizării informației privind veniturile organizațiilor necomerciale sub formă de granturi, donații, alocații, asistență financiară sau tehnică, alte finanțări și încasări a căror utilizare este condiționată de realizare unor misiuni speciale  aferente activității statutare.

În creditul contului 616 „Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială” se înregistrează recunoașterea veniturilor aferente mijloacelor cu destinație specială pe parcursul perioadei de gestiune în corespondență cu debitul conturilor: 425, 535, 537 etc.

În debitul contului 616 „Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială” se înregistrează decontarea veniturilor aferente mijloacelor cu destinație specială la finele perioadei de gestiune în corespondență cu creditul contului 351.

Contul 617 „Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)”

Contul 617 „Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)” este destinat generalizării informației privind veniturile aferente mijloacelor nepredestinate ale organizațiilor necomerciale, a căror utilizare nu este condiționată inițial de realizarea unor misiuni speciale și care nu pot fi atribuite la venituri aferente mijloacelor speciale.

În creditul contului 617 „Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)” se înregistrează recunoașterea altor venituri, cu excepția celor din activitatea economică, pe parcursul perioadei de gestiune în corespondență cu debitul conturilor: 121, 123, 211, 213, 216, 226, 231, 234, 241, 242, 521, 531, 532, 535, 544 etc.

În debitul contului 617 „Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică” se înregistrează decontarea altor venituri la finele perioadei de gestiune în corespondență cu creditul contului 351.

Contul 618 „Venituri din activitatea economică”

Contul 618 „Venituri din activitatea economică” este destinat generalizării informației privind veniturile din activitatea economică a organizațiilor necomerciale.

În creditul contului 618 „Venituri din activitatea economică” se înregistrează recunoașterea veniturilor obținute din desfășurarea activității economice pe parcursul perioadei de gestiune în corespondență cu debitul conturilor: 221, 223, 226, 231, 234, 241, 243, 521, 523, 542, 544 etc.

În debitul contului 618 „Venituri din activitatea economică” se înregistrează decontarea veniturilor din activitatea economică la finele perioadei de gestiune în corespondență cu creditul contului 351.

GRUPA 62 „VENITURI DIN ALTE ACTIVITĂŢI”

Conturile din grupa 62 „Venituri din alte activităţi” sînt destinate generalizării informaţiei privind veniturile din alte activităţi care cuprind veniturile din operaţiuni cu active imobilizate, veniturile financiare şi veniturile excepţionale. Componenţa şi regulile generale de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a veniturilor din alte activităţi sînt reglementate de SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”, „Venituri”, „Imobilizări necorporale şi corporale”, „Creanţe şi investiţii financiare”, „Diferenţe” de curs valutar şi de sumă”, „Politici contabile, modificări ale estimările contabile, erori şi evenimente ulterioare” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 621 „Venituri din operaţiuni cu active imobilizate”

Contul 621 „Venituri din operaţiuni cu active imobilizate” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile obţinute din ieşirea şi reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate cu excepţia veniturilor din plusurile de active imobilizate constatate la inventariere.

În creditul contului 621 „Venituri din operaţiuni cu active imobilizate” se înregistrează recunoaşterea veniturilor din operaţiuni cu active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 114, 126, 127, 128, 129, 133, 152, 211, 213, 221, 223, 234, 535 etc.

În debitul contului 621 „Venituri din operaţiuni cu active imobilizate” se înregistrează decontarea veniturilor din operaţiuni cu active imobilizate la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul contului 351.

Contul 622 „Venituri financiare”

Contul 622 „Venituri financiare” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile obţinute din operaţiunile financiare ale entităţi.

În creditul contului 622 „Venituri financiare” se înregistrează recunoaşterea veniturilor financiare pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 141, 142, 151, 161, 162, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 251, 252, 262, 421, 423, 422, 421, 511, 512, 521, 522, 523, 536, 544 etc.

În debitul contului 622 „Venituri financiare” se înregistrează decontarea veniturilor financiare la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul contului 351.

Contul 623 „Venituri excepţionale”

Contul 623 „Venituri excepţionale” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile obţinute pentru compensarea pierderilor din evenimente excepţionale (calamităţi naturale, perturbări politice, modificări ale legislaţiei etc.).

În creditul contului 623 „Venituri excepţionale” se înregistrează recunoaşterea veniturilor excepţionale pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 161, 162, 172, 211, 212, 213, 217, 221, 223, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 246, 262 etc.

În debitul contului 623 „Venituri excepţionale” se înregistrează decontarea veniturilor excepţionale la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul contului 351.

CLASA 7 „CHELTUIELI”

Conturile din clasa 7 „Cheltuieli” sînt destinate generalizării informaţiei privind cheltuielile curente ale entităţii care cuprind cheltuielile activităţii operaţionale, cheltuielile altor activităţi şi cheltuielile privind impozitul pe venit.

Conturile din clasa 7 „Cheltuieli” sînt conturi de activ. În debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se înregistrează cu total cumulativ de la începutul perioadei cheltuielile recunoscute în conformitate cu standardele de contabilitate, iar în credit – decontarea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar total. Conform politicilor contabile entitatea poate înregistra pe parcursul perioadei de gestiune în creditul conturilor clasei 7 „Cheltuieli” ajustarea cheltuielilor prin întocmirea înregistrărilor contabile inverse.

GRUPA 71 „CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE”

Conturile din grupa 71 „Cheltuieli ale activităţii operaţionale” sînt destinate generalizării informaţiei privind cheltuielile ale activităţii operaţionale a entităţii care cuprind costul vînzărilor, cheltuielile de distribuire, cheltuielile administrative şi alte cheltuieli ale activităţii operaţionale. Componenţa şi regulile generale de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a cheltuielilor activităţii operaţionale sînt reglementate de SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”, „Cheltuieli”,  „Diferenţe de curs valutar şi de sumă”, „Contracte de leasing”, „Contracte de construcţie”, „Politici contabile, modificări ale estimările contabile, erori şi evenimente ulterioare” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 711 „Costul vînzărilor”

Contul 711 „Costul vînzărilor” este destinat generalizării informaţiei privind valoarea contabilă a produselor finite/mărfurilor vîndute, costurilor serviciilor prestate/lucrărilor executate în cadrul activităţii operaţionale a entităţii şi alte costuri corelate cu veniturile din vînzări.

În debitul contului 711 „Costul vînzărilor” se înregistrează costul vînzărilor recunoscut pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 216, 217, 261, 811, 812 etc.

În creditul contului 711 „Costul vînzărilor” se înregistrează decontarea costului vînzărilor la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351.

Contul 712 „Cheltuieli de distribuire”

Contul 712 „Cheltuieli de distribuire” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente promovării şi comercializării produselor finite/mărfurilor şi serviciilor/lucrărilor.

În debitul contului 712 „Cheltuieli de distribuire” se înregistrează recunoaşterea cheltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 216, 217, 221, 222, 223, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 538, 542, 543, 544, 812 etc.

În creditul contului 712 „Cheltuieli de distribuire” se înregistrează decontarea cheltuielilor de distribuire la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351.

Contul 713 „Cheltuieli administrative”

Contul 713 „Cheltuieli administrative” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente deservirii şi gestionării entităţii în ansamblu.

În debitul contului 713 „Cheltuieli administrative” se înregistrează recunoaşterea cheltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 216, 217, 226, 242, 244, 246, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 538, 542, 543, 544, 812 etc.

În creditul contului 713 „Cheltuieli administrative” se înregistrează decontarea cheltuielilor administrative la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351.

Contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”

Contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii operaţionale care nu pot fi atribuite la costul vînzărilor, cheltuielile de distribuire sau cheltuielile administrative.

În debitul contului 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională” se înregistrează recunoaşterea altor cheltuieli ale activităţii operaţionale pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142, 151, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 224, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 244, 245, 246, 251, 252, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 536, 538, 542, 543, 544, 811, 812 etc.

În creditul contului 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională” se înregistrează decontarea altor cheltuieli ale activităţii operaţionale la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351.

Contul 715 „Cheltuieli aferente dobînzilor calculate”

Contul 715 „Cheltuieli aferente dobînzilor calculate” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente dobînzilor calculate la sumele depunerilor de economii ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut şi celor aferente împrumuturilor/creditelor primite de către asociațiile de economii și împrumut, organizațiile de microfinanțare și alte entități similare.

În debitul contului 715 „Cheltuieli aferente dobînzilor calculate” se înregistrează recunoaşterea cheltuielilor aferente dobînzilor calculate la depuneri de economii ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut şi împrumuturi/credite primite de către asociațiile de economii și împrumut, organizațiile de microfinanțare și alte entități similare pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 511, 512, 513 etc.

În creditul contului 715 „Cheltuieli aferente dobînzilor calculate” se înregistrează decontarea cheltuielilor aferente dobînzilor calculate la depuneri de economii ale membrilor asociaţiilor de economii și împrumut și creditele/împrumuturile primite de către asociațiile de economii și împrumut, organizațiile de microfinanțare și alte entități similare, la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351.

Contul 716 „Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială”

Contul 716 „Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială” este destinat generalizării informației privind cheltuielile organizațiilor necomerciale suportate din contul mijloacelor cu destinație specială.

În debitul contului 716 „Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială” se înregistrează recunoașterea cheltuielilor suportate din contul mijloacelor cu destinație specială pe parcursul perioadei de gestiune în corespondență cu creditul conturilor: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 226, 521, 531, 532, 533, 534, 542, 544 etc.

În creditul contului 716 „Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială” se înregistrează decontarea cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinație specială la finele perioadei de gestiune în corespondență cu debitul contului 351.

Contul 717 „Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)”

Contul 717 „Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)” este destinat generalizării informației privind alte cheltuieli suportate, cu excepția celor din activitatea economică a organizației necomerciale și care nu pot fi atribuite la cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială.

În debitul contului 717 „Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)” se înregistrează recunoașterea altor cheltuieli suportate cu excepția celor din activitatea economică, pe parcursul perioadei de gestiune în corespondență cu creditul conturilor: 121, 123, 211, 212, 213, 216, 226, 231, 234, 521, 531, 532, 533, 542, 544 etc.

În creditul contului 717 „Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)” se înregistrează decontarea altor cheltuieli cu excepția celor din activitatea economică la finele perioadei de gestiune în corespondență cu debitul contului 351.

Contul 718 „Cheltuieli din activitatea economică”

Contul 718 „Cheltuieli din activitatea economică” este destinat generalizării informației privind cheltuielile din activitatea economică a organizațiilor necomerciale, inclusiv costul vînzărilor și alte cheltuieli ale activității economice.

În debitul contului 718 „Cheltuieli din activitatea economică” se înregistrează recunoașterea cheltuielilor suportate pentru obținerea veniturilor din activitatea economică pe parcursul perioadei de gestiune în corespondență cu creditul conturilor: 113, 124, 141, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 224, 226, 231, 233, 234, 242, 261, 521, 531, 533, 534, 542, 544 etc.

În creditul contului 718 „Cheltuieli din activitatea economică” se înregistrează decontarea cheltuielilor suportate din activitatea economică la finele perioadei de gestiune în corespondență cu debitul contului 351.

GRUPA 72 „CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITĂŢI”

Conturile din grupa 72 „Cheltuieli ale altor activităţi” sînt destinate generalizării informaţiei privind cheltuielile din alte activităţi care cuprind cheltuielile cu active imobilizate, cheltuielile financiare şi cheltuielile excepţionale.Componenţa şi regulile generale de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a cheltuielilor din alte activităţi sînt reglementate de SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”, „Cheltuieli”, „Imobilizări necorporale şi corporale”, „Creanţe şi investiţii financiare”, „Diferenţe” de curs valutar şi de sumă”, „Politici contabile, modificări ale estimările contabile, erori şi evenimente ulterioare” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”

Contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente ieşirii şi pierderile din deprecierea activelor imobilizate, cu excepţia cheltuielilor aferente lipsurilor de active imobilizate constatate la inventariere.

În debitul contului 721 „Cheltuieli cu active imobilizate” se înregistrează recunoaşterea cheltuielilor cu active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 111, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 143, 151, 152, 172, 211, 213, 261, 262, 426, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 542, 543, 812 etc.

În creditul contului 721 „Cheltuieli cu active imobilizate” se înregistrează decontarea cheltuielilor cu active imobilizate la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351.

Contul 722 „Cheltuieli financiare”

Contul 722 „Cheltuieli financiare” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente operaţiunilor financiare ale entităţii.

În debitul contului 722 „Cheltuieli financiare” se înregistrează recunoaşterea cheltuielilor financiare pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 141, 142, 151, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 251, 252, 262, 421, 422, 423, 511, 512, 521, 522, 523, 535, 536, 544 etc.

În creditul contului 722 „Cheltuieli financiare” se înregistrează decontarea cheltuielilor financiare la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351.

Contul 723 „Cheltuieli excepţionale”

Contul 723 „Cheltuieli excepţionale” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile condiţionate de evenimente excepţionale (calamităţi naturale, perturbări politice, modificări ale legislaţiei etc.).

În debitul contului 723 „Cheltuieli excepţionale” se înregistrează recunoaşterea cheltuielilor excepţionale pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 152, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 226, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 261, 262, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 811, 812 etc.

În creditul contului 723 „Cheltuieli excepţionale” se înregistrează decontarea cheltuielilor excepţionale la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351.

GRUPA 73 „CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT”

Contul din grupa 73 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente impozitului pe venit luate în calcul la determinarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune. Modul de determinare şi contabilizare a cheltuielilor privind impozitul pe venit este reglementat de SNC „Cheltuieli” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”

Contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente impozitului pe venitul impozabil şi/sau impozitului pe venitul din activitatea operaţională a entităţi.

În debitul contului 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” se înregistrează recunoaşterea cheltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 428, 534 etc.

În creditul contului 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” se înregistrează decontarea cheltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 172, 351 etc.

CLASA 8 „CONTURI DE GESTIUNE”

Conturile din clasa 8 „Conturi de gestiune” sînt destinate generalizării informaţiei privind costurile de producţie, adaosul comercial, încasările din vînzarea bunurilor în numerar, costurile refacturate etc. care cuprind: conturi de calculaţie, conturi de repartizare şi alte conturi de gestiune.

La data raportării conturile de gestiune se închid cu conturile de bilanţ şi/sau de rezultate.

GRUPA 81 „CONTURI DE CALCULAŢIE”

Conturile din grupa 81 „Conturi de calculaţie” sînt destinate generalizării informaţiei privind costurile de producţie şi calculaţia costului.Componenţa, modul de contabilizare a costurilor de producţie şi de calculaţie a costului produselor fabricate/serviciilor prestate sînt reglementate de Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor, SNC „Contracte de construcţie”, „Cheltuieli”, „Stocuri” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 811 „Activităţi de bază”

Contul 811 „Activităţi de bază” este destinat generalizării informaţiei privind costurile de producţie şi costul produselor fabricate/serviciilor prestate.

Contul 811 „Activităţi de bază” este un cont de activ (calculaţie). În debitul acestui cont se înregistrează soldul iniţial al producţiei în curs de execuţie şi costurile directe şi indirecte de producţie în corespondenţă cu creditul conturilor: 113, 124, 126, 133, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 812, 821 etc.

În creditul contului 811 „Activităţi de bază” se înregistrează costul efectiv al produselor fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deşeurilor recuperabile, precum şi soldul final al producţiei în curs de execuţie în corespondenţă cu debitul conturilor: 212, 215, 216, 711, 714, 723 etc.

Contul 812 „Activităţi auxiliare”

Contul 812 „Activităţi auxiliare” este destinat generalizării informaţiei privind costurile de producţie şi costul produselor fabricate/serviciilor prestate aferente activităţilor auxiliare.

Contul 812 „Activităţi auxiliare” este un cont de activ (calculaţie). În debitul acestui cont se înregistrează soldul iniţial al producţiei în curs de execuţie şi costurile directe şi indirecte de producţie în corespondenţă cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 821 etc.

În creditul contului 812 „Activităţi auxiliare” se înregistrează costul efectiv al produselor fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deşeurilor recuperabile, soldul final al producţiei în curs de execuţie în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 121, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 711, 712, 713, 714, 721, 723 etc.

GRUPA 82 „CONTURI DE REPARTIZARE”

Conturile din grupa 82 „Conturi de repartizare” sînt destinate generalizării informaţiei privind costurile indirecte de producţie, costurile indirecte aferente contractelor de construcţie, costurilor de regie aferente contractelor de construcţie şi alte costuri de producţie repartizabile. Componenţa, modul de contabilizare şi de repartizare a acestor costuri sînt reglementate de Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor, SNC „Contracte de construcţie”, „Cheltuieli”, „Stocuri” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 821 „Costuri indirecte de producţie”

Contul 821 „Costuri indirecte de producţie” este destinat generalizării informaţiei privind costurile aferente gestiunii şi deservirii subdiviziunilor de producţie ale entităţii.

Contul 821 „Costuri indirecte de producţie” este un cont de activ (colectare - repartizare). În debitul acestui cont se înregistrează majorarea costurilor indirecte de producţie în corespondenţă cu creditul conturilor: 113, 124, 133, 211, 213, 214, 226, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.

În creditul contului 821 „Costuri indirecte de producţie” se înregistrează repartizarea costurilor indirecte de producţie în corespondenţă cu debitul conturilor: 714, 811, 812 etc.

Contul 822 „Costuri indirecte aferente contractelor de construcţie”

Contul 822 „Costuri indirecte aferente contractelor de construcţie” este destinat generalizării informaţiei privind costurile indirecte aferente contractelor de construcţie.

Contul 822 „Costuri indirecte aferente contractelor de construcţie” este un cont de activ (colectare - repartizare). În debitul acestui cont se înregistrează majorarea costurilor indirecte aferente contractelor de construcţie în corespondenţă cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.

În creditul contului 822 „Costuri indirecte aferente contractelor de construcţie” se înregistrează repartizarea costurilor indirecte aferente contractelor de construcţie în corespondenţă cu debitul conturilor: 215, 216, 714, 811, 812 etc.

Contul 823 „Costuri de regie aferente contractelor de construcţie”

Contul 823 „Costuri de regie aferente contractelor de construcţie” este destinat generalizării informaţiei privind costurile de regie aferente contractelor de construcţie.

Contul 823 „Costuri de regie aferente contractelor de construcţie” este un cont de activ (colectare - repartizare). În debitul acestui cont se înregistrează costurile de regie aferente contractelor de construcţie în corespondenţă cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.

În creditul contului 823 „Costuri de regie aferente contractelor de construcţie” se înregistrează repartizarea costurilor de regie aferente contractelor de construcţii în corespondenţă cu debitul conturilor: 215, 216, 714, 811, 812 etc.

Contul 824 „Alte costuri repartizabile”

Contul 824 „Alte costuri repartizabile” generalizării informaţiei privind alte costuri repartizabile ale entităţii.

Contul 824 „Alte costuri repartizabile” este un cont de colectare - repartizare. În debitul acestui cont se înregistrează alte costuri repartizabile în corespondenţă cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.

În creditul contului 824 „Alte costuri repartizabile” se înregistrează repartizarea/decontarea altor costuri repartizabile în corespondenţă cu debitul conturilor: 111, 121, 215, 216, 714, 811, 812 etc.

GRUPA 83 „ALTE CONTURI DE GESTIUNE”

Conturile din grupa 83 „Alte conturi de gestiune” sînt destinate generalizării informaţiei privind adaosul comercial, încasările din vînzarea bunurilor în numerar, returnarea şi reducerea preţurilor la bunurilor vîndute, costurile aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor, producţiile şi unităţile de deservire, costurile refacturate etc. Componenţa, modul de contabilizare a acestor conturi sînt reglementate de Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor, SNC „Contracte de construcţie”, „Cheltuieli”, „Venituri”, „Capital propriu şi datorii” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 831 „Adaos comercial”

Contul 831 „Adaos comercial” este destinat generalizării informaţiei privind adaosul comercial.

Contul 831 „Adaos comercial” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează calcularea/majorarea adaosului comercial în corespondenţă cu debitul contului 217.

În debitul contului 831 „Adaos comercial” se înregistrează decontarea adaosului comercial aferent mărfurilor vîndute în corespondenţă cu creditul contului 217.

La data raportării diferenţa dintre rulajul creditor şi cel debitor al contului 831 se stornează în corespondenţă cu debitul contului 217.

Contul 832 „Încasări din vînzarea bunurilor în numerar”

Contul 832 „Încasări din vînzarea bunurilor în numerar” este destinat generalizării informaţiei privind încasările din vînzarea bunurilor în numerar.

Contul 832 „Încasări din vînzarea bunurilor în numerar” este un cont de pasiv.În creditul acestui cont se înregistrează încasările din vînzarea bunurilor în numerar în corespondenţă cu debitul contului 241 etc.

În debitul contului 832 „Încasări din vînzarea bunurilor în numerar” se înregistrează decontarea încasărilor din vînzarea bunurilor în numerar în corespondenţă cu creditul conturilor: 534, 544, 611, 612 etc.

Contul 833 „Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute”

Contul 833 „Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute” este destinat generalizării informaţiei privind returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute.

Contul 833 „Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează valoarea bunurilor returnate şi reducerile de preţuri la bunurile vîndute în corespondenţă cu creditul conturilor: 221, 223, 226, 544, 812 etc.

În creditul contului 833 „Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute” se înregistrează decontarea pierderilor din returnarea şi reducerea preţurilor precum şi valoarea bunurilor returnate în corespondenţă cu debitul conturilor: 216, 217, 538, 712 etc.

Contul 834 „Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor”

Contul 834 „Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor” este destinat generalizării informaţiei privind costurile legate de bunurilor transmise spre prelucrare terţilor.

Contul 834 „Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează costurile aferente bunurilor transmise spre prelucrare, în corespondenţă cu creditul conturilor: 211, 213, 226, 521, 531, 532, 533, 812 etc.

În creditul contului 834 „Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor” se înregistrează decontarea costurilor aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor în corespondenţă cu debitul conturilor: 211, 215, 216 etc.

Contul 835 „Producţii şi unităţi de deservire”

Contul 835 „Producţii şi unităţi de deservire” este destinat generalizării informaţiei privind costurile privind producţiile şi unităţile de deservire.

Contul 835 „Producţii şi unităţi de deservire” este un cont de activ (calculaţie). În debitul acestui cont se înregistrează soldul iniţial al producţiei în curs de execuţie şi costurile directe şi indirecte aferente producţiilor şi unităţilor de deservire în corespondenţă cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 215, 521, 522, 531, 533, 812 etc.

În creditul contului 835 „Producţii şi unităţi de deservire” se înregistrează costul efectiv al produselor fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deşeurilor recuperabile, soldul final al producţiei în curs de execuţie aferentă producţiilor şi unităţilor de deservire în corespondenţă cu debitul conturilor: 211, 215, 216, 712, 713, 714 etc.

Contul 836 „Costuri refacturate”

Contul 836 „Costuri refacturate” este destinat generalizării informaţiei privind costurile refacturate aferente contractelor de leasing (locaţiune, arendă).

Contul 836 „Costuri refacturate” este un cont de activ (colectare - repartizare). În debitul acestui cont se înregistrează costurile refacturate în corespondenţă cu creditul conturilor: 521, 522, 544 etc.

În creditul contului 836 „Costuri refacturate” se înregistrează decontarea costurilor refacturate în corespondenţă cu debitul conturilor: 221, 223, 234 etc.

CLASA 9 „CONTURI EXTRABILANŢIERE”

Conturile din clasa 9 „Conturi extrabilanţiere” sînt destinate generalizării informaţiei privind bunurile neînregistrate în bilanţul entităţii, dar aflate în gestiunea acesteia; creanţele şi datoriile contingente; garanţiile acordate şi primite; pierderile şi facilităţile fiscale şi alte elemente similare. Modul de contabilizare a elementelor înregistrate în conturi extrabilanţiere este reglementat de SNC „Contracte de leasing”, „Creanţe şi investiţii financiare”, „Stocuri”, „Capital propriu şi datorii” şi alte standarde de contabilitate.

Contul 911 „Imobilizări corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional”

Contul 911 „Imobilizări corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional” este destinat generalizării la locatar a informaţiei privind imobilizările corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional.

În debitul contului 911 „Imobilizări corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional” se înregistrează valoarea contractuală a imobilizărilor corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional, iar în credit - valoarea contractuală a aceloraşi imobilizări restituite locatorilor.

Soldul contului 911 „Imobilizări corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional” reprezintă valoarea contractuală a imobilizărilor corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional la o anumită dată.

Contul 912 „Bunuri primite pentru montare”

Contul 912 „Bunuri primite pentru montare” este destinat generalizării informaţiei privind utilajele, echipamentele şi alte bunuri primite pentru montare.

În debitul contului 912 „Bunuri primite pentru montare” se înregistrează valoarea bunurilor primite pentru montare, iar în credit – valoarea bunurilor montate şi transmise beneficiarilor.

Soldul contului 912 „Bunuri primite pentru montare” reprezintă valoarea bunurilor primite pentru montare la o anumită dată.

Contul 913 „Imobilizări corporale transmise în leasing financiar”

Contul 913 „Imobilizări corporale transmise în leasing financiar” este destinat generalizării informaţiei la locator privind imobilizările corporale transmise în leasing financiar.

În debitul contului 913 „Imobilizări corporale transmise în leasing financiar” se înregistrează valoarea contractuală a imobilizărilor corporale transmise în leasing financiar, iar în credit - valoarea contractuală a aceloraşi imobilizări transmise în proprietatea locatarilor sau restituite de către aceştia.

Soldul contului 913 „Imobilizări corporale transmise în leasing financiar” reprezintă valoarea contractuală a imobilizărilor corporale transmise în leasing financiar la o anumită dată.

Contul 914 „Bunuri primite în custodie”

Contul 914 „Bunuri primite în custodie” este destinat generalizării informaţiei privind bunurile (stocuri, imobilizări corporale etc.) primite în custodie.

În debitul contului 914 „Bunuri primite în custodie” se înregistrează valoarea contractuală a bunurilor primite în custodie, iar în credit - valoarea contractuală a bunurilor ieşite din custodie.

Soldul contului 914 „Bunuri primite în custodie” reprezintă valoarea contractuală a bunurilor primite în custodie la o anumită dată.

Contul 915 „Bunuri primite spre prelucrare sau reparare”

Contul 915 „Bunuri primite spre prelucrare sau reparare” este destinat generalizării informaţiei privind bunurile (stocuri, imobilizări corporale etc.) primite de la terţi pentru prelucrare sau reparare.

În debitul contului 915 „Bunuri primite spre prelucrare sau reparare” se înregistrează valoarea contractuală a bunurilor primite de la terţi pentru prelucrare sau reparare, iar în credit - valoarea contractuală a bunurilor prelucrate sau reparate şi restituite beneficiarilor.

Soldul contului 915 „Bunuri primite spre prelucrare sau reparare” reprezintă valoarea contractuală a bunurilor primite pentru prelucrare sau reparare la o anumită dată.

Contul 916 „Bunuri primite în baza contractelor de comision”

Contul 916 „Bunuri primite în baza contractelor de comision” este destinat generalizării informaţiei privind bunurile primite de comisionar în baza contractelor de comision.

În debitul contului 916 „Bunuri primite în baza contractelor de comision” se înregistrează valoarea contractuală a bunurilor primite în baza contractelor de comision, iar în credit - valoarea contractuală a bunurilor ieşite (vîndute sau restituite comitentului).

Soldul contului 916 „Bunuri primite în baza contractelor de comision” reprezintă valoarea contractuală a bunurilor primite în baza contractelor de comision la o anumită dată.

Contul 917 „Bunuri obţinute din materialele prelucrate ale terţilor”

Contul 917 „Bunuri obţinute din materialele prelucrate ale terţilor” este destinat generalizării informaţiei privind bunurile obţinute din materialele prelucrate ale terţilor.

În debitul contului 917 „Bunuri obţinute din materialele prelucrate ale terţilor” se înregistrează valoarea bunurilor obţinute din materialele prelucrate ale terţilor, iar în credit – valoarea bunurilor scoase din evidenţa extrabilanţieră (transmise terţilor, primite ca plată pentru prelucrare etc.).

Soldul contului 917 „Bunuri obţinute din materialele prelucrate ale terţilor” reprezintă valoarea bunurilor obţinute din materialele prelucrate ale terţilor la o anumită dată.

Contul 918 „Formulare cu regim special”

Contul 918 „Formulare cu regim special” este destinat generalizării informaţiei privind formularele cu regim special intrate şi utilizate de către entitate.

În debitul contului 918 „Formulare cu regim special” se înregistrează valoarea formularelor cu regim special intrate, iar în credit - valoarea formularelor cu regim special ieşite.

Soldul contului 918 „Formulare cu regim special” reprezintă valoarea formularelor cu regim special la o anumită dată.

Contul 919 „Creanţe compromise decontate”

Contul 919 Creanţe compromise decontate” este destinat generalizării informaţiei privind creanţele compromise decontate.

În debitul contului 919 „Creanţe compromise decontate” se înregistrează suma creanţelor compromise decontate, iar în credit – suma creanţelor compromise restabilite sau anulate la expirarea termenului stabilit de entitate (de regulă, 5 ani).

Soldul contului 919 „Creanţe compromise decontate” reprezintă suma creanţelor compromise decontate ale entităţii la o anumită dată.

Contul 920 „Creanţe contingente”

Contul 920 „Active contingente” este destinat generalizării informaţiei privind creanţele contingente care cuprind creanţele aferente prejudiciului material, sancţiunilor şi altor reclamaţii înaintate de către subiect, dar nerecunoscute de persoanele vinovate.

În debitul contului 920 „Active contingente” se înregistrează suma creanţelor contingente apărute, iar în credit – suma creanţelor contingente decontate şi/sau anulate.

Soldul contului 920 „Active contingente” reprezintă suma creanţelor contingente ale entităţii la o anumită dată.

Contul 921 „Datorii contingente”

Contul 921 „Datorii contingente” este destinat generalizării informaţiei privind datoriilor contingente care cuprind datoriile aferente sancţiunilor şi altor reclamaţii înaintate de către creditori, dar nerecunoscute de entitate.

În debitul contului 921 „Datorii contingente” se înregistrează suma datoriilor contingente apărute, iar în credit – suma datoriilor contingente decontate şi/sau anulate.

Soldul contului 921 „Datorii contingente” reprezintă suma datoriilor contingente ale entităţii la o anumită dată.

Contul 922 „Garanţii acordate”

Contul 922 „Garanţii acordate” este destinat generalizării informaţiei privind garanţiile acordate de către entitate terţilor.

În debitul contului 922 „Garanţii acordate” se înregistrează valoarea garanţiilor acordate, iar în credit - valoarea garanţiilor decontate.

Soldul contului 922 „Garanţii acordate” reprezintă valoarea garanţiilor acordate la o anumită dată.

Contul 923 „Garanţii primite”

Contul 923 „Garanţii primite” este destinat generalizării informaţiei privind garanţiilor primite de către entitate de la terţi.

În debitul contului 923 „Garanţii primite” se înregistrează valoarea garanţiilor primite, iar în credit – valoarea garanţiilor decontate.

Soldul contului 923 „Garanţii primite” reprezintă valoarea garanţiilor primite la o anumită dată.

Contul 924 „Pierderi fiscale”

Contul 924 „Pierderi fiscale” este destinat generalizării informaţiei privind pierderile fiscale ce urmează ar fi raportate în perioadele fiscale viitoare.

În debitul contului 924 „Pierderi fiscale” se înregistrează suma pierderilor fiscale calculate, iar în credit – suma pierderilor fiscale raportate la rezultatul fiscal sau anulate.

Soldul contului 924 „Pierderi fiscale” reprezintă suma pierderilor fiscale ale entităţii la o anumită dată.

Contul 925 „Facilităţi fiscale”

Contul 925 „Facilităţi fiscale” este destinat generalizării informaţiei privind facilităţile fiscale prevăzute de legislaţie.

În debitul contului 925 „Facilităţi fiscale” se înregistrează suma facilităţilor fiscale acordate, iar în credit – suma facilităţilor fiscale decontate la expirarea termenului de acordare sau anulate în cazul nerespectării condiţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.

Soldul contului 925 „Facilităţi fiscale” reprezintă suma facilităţilor fiscale ale entităţii la o anumită dată.
__________
Ministerul Finanţelor
Ordin nr.119 din 06.08.2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile //Monitorul Oficial 233-237/1534, 22.10.2013

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...