37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Tot ce trebuie să știi despre informațiile incluse în notele explicative la situațiile financiare

Tot ce trebuie să știi despre informațiile incluse în notele explicative la situațiile financiare

19.05.2022551 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Notele explicative conţin informaţii suplimentare, relevante utilizatorilor cu privire la poziția financiară, performanțele financiare și modificarea poziției și a performanței financiare a entității.

Prezentarea informațiilor în notele explicative diferă în funcție de categoria entităților, de dimensiunea, forma juridică de organizare, domeniul/profilul de activitate al acesteia, de necesităţile informaţionale proprii și de cerințele Legii contabilităţii și raportării financiare nr. 287/2017. În continuare vă vom prezenta cerințele de prezentare a informațiilor în notele explicative la situațiile financiare de către diferite categorii de entități.

Astfel, notele trebuie să respecte ordinea în care sunt prezentate elementele în bilanț și contul de profit și pierderi. Pentru fiecare element semnificativ, trebuie să existe informații aferente în notele explicative. Conform art.22 din Legea contabilității și raportării financiare notele explicative la situațiile financiare trebuie să conțină, în mod obligatoriu, informații privind:

a) politicile contabile adoptate;

b) în cazul evaluării ulterioare a activelor imobilizate conform modelului reevaluării:

– valoarea reevaluată pe fiecare categorie de imobilizări la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

– modificarea diferențelor din reevaluare pe parcursul perioadei de gestiune, cu explicarea tratamentului fiscal al acestora; și

– valoarea contabilă, în cazul în care imobilizările nu ar fi fost reevaluate;

c) în cazul evaluării ulterioare la valoarea justă a instrumentelor financiare și altor categorii de active:

– metodele folosite la determinarea valorii juste și informațiile care au stat la baza aplicării acestora;

– valoarea justă pe fiecare categorie la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune și modificările diferenţelor de valoare provenite din ajustările valorii juste decontate la cheltuielile sau veniturile perioadei de gestiune;

– tipul și natura instrumentelor financiare derivate, inclusiv termenele și condițiile semnificative care afectează valoarea, calendarul și certitudinea fluxurilor de numerar viitoare;

– mișcarea rezervelor de valoare justă pe parcursul perioadei de gestiune;

d) valoarea totală a angajamentelor financiare, a garanțiilor sau activelor și datoriilor contingente neincluse în bilanț, indicîndu-se natura și forma oricărei garanții care a fost acordată; angajamentele privind pensiile și cele către entitățile afiliate sau asociate sînt prezentate separat;

e) sumele avansurilor și împrumuturilor acordate membrilor consiliului, ai organului executiv și ai celui de supraveghere, cu indicarea ratelor dobînzii, condiţiilor principale de acordare a acestora, sumelor rambursate, precum şi a angajamentelor asumate în numele lor sub garanţii de orice fel;

f) cuantumul și natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au o mărime sau o incidență neordinară;

g) sumele datoriilor cu un termen de achitare mai mare de 5 ani și valoarea totală a datoriilor acoperite cu garanții, cu indicarea naturii și formei garanțiilor;

h) răscumpărarea părţilor sociale şi a acţiunilor proprii, în cazul în care entitatea nu întocmește raportul conducerii;

i) elementele individuale de active sau datorii care au legătură cu mai mult de un element din structura bilanțului, dacă nu sînt prezentate distinct în bilanț;

j) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune.

Adițional, informațiilor menționate supra, nota explicativă a entității mijlocii, a entității mari și a entității de interes public va conține, în mod obligatoriu, informații privind:

a) imobilizările necorporale și corporale:

– costul de intrare sau, dacă a fost aplicată evaluarea ulterioară la valoarea justă sau valoarea reevaluată, valoarea justă sau valoarea reevaluată la începutul și la sfîrșitul perioadei de gestiune;

– majorările, diminuările și transferurile în cursul perioadei de gestiune;

– amortizarea acumulată, pierderile acumulate din depreciere și diferențele din reevaluare la începutul şi la sfîrşitul perioadei de gestiune, precum şi modificările acestora în cursul perioadei de gestiune;

– costurile îndatorării capitalizate în perioada de gestiune;

– costurile ulterioare capitalizate în perioada de gestiune;

b) instrumentele financiare, în cazul în care sînt evaluate la cost:

– valoarea justă, dacă această valoare poate fi determinată, pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate și natura lor;

– valoarea contabilă și valoarea justă a instrumentelor financiare, din clasa activelor imobilizate, înregistrate la o valoare mai mare decît valoarea lor justă și motivele pentru care nu a fost redusă valoarea contabilă;

c) sumele retribuţiilor acordate pe parcursul perioadei de gestiune membrilor consiliului, ai organului executiv și ai celui de supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile actualilor sau ale foştilor membri ai organelor respective, pe categorii;

d) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune, repartizat pe categorii, și cheltuielile cu personalul, aferente perioadei de gestiune, dacă acestea nu sînt prezentate separat în situația de profit și pierdere;

e) soldurile și modificarea activelor și datoriilor privind impozitul pe venit amînat, în cazul aplicării metodei impozitului amînat;

f) denumirile și adresele entităților în care este deținut un interes de participare, indicîndu-se cota în capitalul social, mărimea capitalului social și a rezervelor, precum și profitul (pierderea) entității respective pentru ultima perioadă de gestiune pentru care au fost aprobate situațiile financiare;

g) numărul și valoarea nominală ale acțiunilor subscrise în cursul perioadei de gestiune;

h) dacă există diferite categorii de acțiuni, numărul și valoarea nominală ale acțiunilor din fiecare categorie;

i) tipurile de instrumente financiare deținute, cu indicarea numărului acestora și a drepturilor pe care le conferă;

j) denumirile și adresele tuturor entităților, înregistrate în conformitate cu legislația civilă, la care entitatea este asociată, care răspund pentru obligațiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, exceptînd bunurile care, conform legii, nu pot fi urmărite;

k) denumirea și adresa entității care întocmește situațiile financiare consolidate pentru cel mai mare grup din care entitatea face parte în calitate de entitate-fiică, după caz;

l) denumirea și adresa entității care întocmește situațiile financiare consolidate pentru cel mai mic grup din care entitatea face parte în calitate de entitate-fiică și care este inclus în grupul prevăzut la lit. k), după caz;

m) propunerea de repartizare a profitului (de acoperire a pierderii) sau privind repartizarea profitului (acoperirea pierderii), după caz;

n) natura și scopul comercial ale angajamentelor entității care nu sînt incluse în bilanț, precum și impactul financiar al angajamentelor respective asupra entității, cu condiția că riscurile sau beneficiile care decurg să fie semnificative;

o) natura și efectele financiare ale evenimentelor semnificative ulterioare datei de raportare și care nu sînt reflectate în bilanț și în situația de profit și pierdere;

p) tranzacțiile cu entitățile afiliate, inclusiv suma, natura relației și alte informații relevante.

Suplimentar la aceste informații nota explicativă a entității mari și a entității de interes public va conține, informații cu privire la:

a) venitul din vînzări, prezentat pe segmente de activitate și pe zone geografice, stabilite conform standardelor de contabilitate aplicabile;

b) totalul onorariilor achitate entităților de audit pentru auditul situațiilor financiare și totalul onorariilor percepute de către entitățile respective pentru alte servicii decît cele de audit, inclusiv pe tipuri de servicii.

În ansamblu notele explicative sunt utile în măsura în care oferă o imagine clară asupra elementelor din sitațiile fianciare facilitând înțelegerea informațiilor, fiind utile astfel în luarea deciziilor și stabilirea strategiilor.

Acte normative și articole utile:

Notele explicative conţin informaţii suplimentare, relevante utilizatorilor cu privire la poziția financiară, performanțele financiare și modificarea poziției și a performanței financiare a entității.

Prezentarea informațiilor în notele explicative diferă în funcție de categoria entităților, de dimensiunea, forma juridică de organizare, domeniul/profilul de activitate al acesteia, de necesităţile informaţionale proprii și de cerințele Legii contabilităţii și raportării financiare nr. 287/2017. În continuare vă vom prezenta cerințele de prezentare a informațiilor în notele explicative la situațiile financiare de către diferite categorii de entități.

Astfel, notele trebuie să respecte ordinea în care sunt prezentate elementele în bilanț și contul de profit și pierderi. Pentru fiecare element semnificativ, trebuie să existe informații aferente în notele explicative. Conform art.22 din Legea contabilității și raportării financiare notele explicative la situațiile financiare trebuie să conțină, în mod obligatoriu, informații privind:

a) politicile contabile adoptate;

b) în cazul evaluării ulterioare a activelor imobilizate conform modelului reevaluării:

– valoarea reevaluată pe fiecare categorie de imobilizări la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

– modificarea diferențelor din reevaluare pe parcursul perioadei de gestiune, cu explicarea tratamentului fiscal al acestora; și

– valoarea contabilă, în cazul în care imobilizările nu ar fi fost reevaluate;

c) în cazul evaluării ulterioare la valoarea justă a instrumentelor financiare și altor categorii de active:

– metodele folosite la determinarea valorii juste și informațiile care au stat la baza aplicării acestora;

– valoarea justă pe fiecare categorie la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune și modificările diferenţelor de valoare provenite din ajustările valorii juste decontate la cheltuielile sau veniturile perioadei de gestiune;

– tipul și natura instrumentelor financiare derivate, inclusiv termenele și condițiile semnificative care afectează valoarea, calendarul și certitudinea fluxurilor de numerar viitoare;

– mișcarea rezervelor de valoare justă pe parcursul perioadei de gestiune;

d) valoarea totală a angajamentelor financiare, a garanțiilor sau activelor și datoriilor contingente neincluse în bilanț, indicîndu-se natura și forma oricărei garanții care a fost acordată; angajamentele privind pensiile și cele către entitățile afiliate sau asociate sînt prezentate separat;

e) sumele avansurilor și împrumuturilor acordate membrilor consiliului, ai organului executiv și ai celui de supraveghere, cu indicarea ratelor dobînzii, condiţiilor principale de acordare a acestora, sumelor rambursate, precum şi a angajamentelor asumate în numele lor sub garanţii de orice fel;

f) cuantumul și natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au o mărime sau o incidență neordinară;

g) sumele datoriilor cu un termen de achitare mai mare de 5 ani și valoarea totală a datoriilor acoperite cu garanții, cu indicarea naturii și formei garanțiilor;

h) răscumpărarea părţilor sociale şi a acţiunilor proprii, în cazul în care entitatea nu întocmește raportul conducerii;

i) elementele individuale de active sau datorii care au legătură cu mai mult de un element din structura bilanțului, dacă nu sînt prezentate distinct în bilanț;

j) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune.

Adițional, informațiilor menționate supra, nota explicativă a entității mijlocii, a entității mari și a entității de interes public va conține, în mod obligatoriu, informații privind:

a) imobilizările necorporale și corporale:

costul de intrare sau, dacă a fost aplicată evaluarea ulterioară la valoarea justă sau valoarea reevaluată, valoarea justă sau valoarea reevaluată la începutul și la sfîrșitul perioadei de gestiune;

– majorările, diminuările și transferurile în cursul perioadei de gestiune;

– amortizarea acumulată, pierderile acumulate din depreciere și diferențele din reevaluare la începutul şi la sfîrşitul perioadei de gestiune, precum şi modificările acestora în cursul perioadei de gestiune;

costurile îndatorării capitalizate în perioada de gestiune;

– costurile ulterioare capitalizate în perioada de gestiune;

b) instrumentele financiare, în cazul în care sînt evaluate la cost:

– valoarea justă, dacă această valoare poate fi determinată, pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate și natura lor;

– valoarea contabilă și valoarea justă a instrumentelor financiare, din clasa activelor imobilizate, înregistrate la o valoare mai mare decît valoarea lor justă și motivele pentru care nu a fost redusă valoarea contabilă;

c) sumele retribuţiilor acordate pe parcursul perioadei de gestiune membrilor consiliului, ai organului executiv și ai celui de supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile actualilor sau ale foştilor membri ai organelor respective, pe categorii;

d) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune, repartizat pe categorii, și cheltuielile cu personalul, aferente perioadei de gestiune, dacă acestea nu sînt prezentate separat în situația de profit și pierdere;

e) soldurile și modificarea activelor și datoriilor privind impozitul pe venit amînat, în cazul aplicării metodei impozitului amînat;

f) denumirile și adresele entităților în care este deținut un interes de participare, indicîndu-se cota în capitalul social, mărimea capitalului social și a rezervelor, precum și profitul (pierderea) entității respective pentru ultima perioadă de gestiune pentru care au fost aprobate situațiile financiare;

g) numărul și valoarea nominală ale acțiunilor subscrise în cursul perioadei de gestiune;

h) dacă există diferite categorii de acțiuni, numărul și valoarea nominală ale acțiunilor din fiecare categorie;

i) tipurile de instrumente financiare deținute, cu indicarea numărului acestora și a drepturilor pe care le conferă;

j) denumirile și adresele tuturor entităților, înregistrate în conformitate cu legislația civilă, la care entitatea este asociată, care răspund pentru obligațiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, exceptînd bunurile care, conform legii, nu pot fi urmărite;

k) denumirea și adresa entității care întocmește situațiile financiare consolidate pentru cel mai mare grup din care entitatea face parte în calitate de entitate-fiică, după caz;

l) denumirea și adresa entității care întocmește situațiile financiare consolidate pentru cel mai mic grup din care entitatea face parte în calitate de entitate-fiică și care este inclus în grupul prevăzut la lit. k), după caz;

m) propunerea de repartizare a profitului (de acoperire a pierderii) sau privind repartizarea profitului (acoperirea pierderii), după caz;

n) natura și scopul comercial ale angajamentelor entității care nu sînt incluse în bilanț, precum și impactul financiar al angajamentelor respective asupra entității, cu condiția că riscurile sau beneficiile care decurg să fie semnificative;

o) natura și efectele financiare ale evenimentelor semnificative ulterioare datei de raportare și care nu sînt reflectate în bilanț și în situația de profit și pierdere;

p) tranzacțiile cu entitățile afiliate, inclusiv suma, natura relației și alte informații relevante.

Suplimentar la aceste informații nota explicativă a entității mari și a entității de interes public va conține, informații cu privire la:

a) venitul din vînzări, prezentat pe segmente de activitate și pe zone geografice, stabilite conform standardelor de contabilitate aplicabile;

b) totalul onorariilor achitate entităților de audit pentru auditul situațiilor financiare și totalul onorariilor percepute de către entitățile respective pentru alte servicii decît cele de audit, inclusiv pe tipuri de servicii.

În ansamblu notele explicative sunt utile în măsura în care oferă o imagine clară asupra elementelor din sitațiile fianciare facilitând înțelegerea informațiilor, fiind utile astfel în luarea deciziilor și stabilirea strategiilor.

Acte normative și articole utile:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...