37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Informații incluse în note explicative. SNC ”Creanțe și investiții financiare”

Informații incluse în note explicative. SNC ”Creanțe și investiții financiare”

20.05.20211.049 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform SNC ”Creanțe și investiții financiare” nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete conţine, pe lîngă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare, cel puţin următoarele informaţii privind:

1) creanţele:
a) valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanţe la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;
b) cota curentă a creanţelor pe termen lung;
c) exclus;
d) mărimea creanţelor compromise înregistrate şi decontate în perioada de gestiune;
e) mărimea provizioanelor (corecţiilor) privind creanţele compromise la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

2) investiţiile financiare:
a) valoarea contabilă a fiecărei grupe de investiţii la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;
b) diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor decontată la cheltuieli sau venituri curente;
c) diferenţa dintre costul de intrare (valoarea contabilă) şi valoarea justă a valorilor mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, decontată la cheltuieli sau venituri curente;
c1) pierderile din deprecierea valorilor mobiliare recunoscute şi reluate în perioada de gestiune;
d) exclus;
e) cota curentă a investiţiilor financiare pe termen lung;
f) valoarea investiţiilor financiare reclasificate din investiţiile financiare curente în investiţiile financiare pe termen lung.

Totodată Legea contabilităţii și raportării financiare prevede că, nota explicativă conține, în mod obligatoriu, informații privind:

a) în cazul evaluării ulterioare la valoarea justă a instrumentelor financiare și altor categorii de active:

– metodele folosite la determinarea valorii juste și informațiile care au stat la baza aplicării acestora;

– valoarea justă pe fiecare categorie la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune și modificările diferenţelor de valoare provenite din ajustările valorii juste decontate la cheltuielile sau veniturile perioadei de gestiune;

– tipul și natura instrumentelor financiare derivate, inclusiv termenele și condițiile semnificative care afectează valoarea, calendarul și certitudinea fluxurilor de numerar viitoare;

– mișcarea rezervelor de valoare justă pe parcursul perioadei de gestiune;

b) sumele avansurilor și împrumuturilor acordate membrilor consiliului, ai organului executiv și ai celui de supraveghere, cu indicarea ratelor dobînzii, condiţiilor principale de acordare a acestora, sumelor rambursate, precum şi a angajamentelor asumate în numele lor sub garanţii de orice fel.

Suplimentar la informațiile prevăzute mai sus, nota explicativă a entității mijlocii, a entității mari și a entității de interes public conține, în mod obligatoriu, informații privind:

a) instrumentele financiare, în cazul în care sînt evaluate la cost:

– valoarea justă, dacă această valoare poate fi determinată, pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate și natura lor;

– valoarea contabilă și valoarea justă a instrumentelor financiare, din clasa activelor imobilizate, înregistrate la o valoare mai mare decît valoarea lor justă și motivele pentru care nu a fost redusă valoarea contabilă;

b) denumirile și adresele entităților în care este deținut un interes de participare, indicîndu-se cota în capitalul social, mărimea capitalului social și a rezervelor, precum și profitul (pierderea) entității respective pentru ultima perioadă de gestiune pentru care au fost aprobate situațiile financiare; 

c) tipurile de instrumente financiare deținute, cu indicarea numărului acestora și a drepturilor pe care le conferă;

d) denumirile și adresele tuturor entităților, înregistrate în conformitate cu legislația civilă, la care entitatea este asociată, care răspund pentru obligațiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, exceptînd bunurile care, conform legii, nu pot fi urmărite.

Un exemplu a notei explicative privind creanțe și investiții financiare vedeți mai jos:

Investiții financiare

  1. Entitatea „Alfa” SRL deține cota de participație în valoare de 52 500 lei care constituie 42% din capitalul social al entității „Beta” SRL.
  2. În noiembrie 202X-1 entitatea „Alfa” a acordat entității „Beta” un împrumut în sumă de 105 390 lei pe un termen de 2 ani. Conform condițiilor contractuale, dobînda anuală constituie 8% și va fi achitată la sfîrșitul termenului de împrumut.
  3. Entitatea „Alfa” SRL la 01.12.202X a procurat 8 500 bonuri de trezorerie cu o valoare nominală unitară de 100 lei cu data scadenței 31 mai 202X+1. Dobînda pentru aceste bonuri se plătește lunar în mărime de 6,5% anuale de la valoarea nominală a bonurilor în cauză. Valoarea contabilă a acestei grupe de investiții la 31.12.202X constituie 841 796 lei.

Creanțe

  1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul şi sfîrșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 1.

 Tabelul 1. Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 202X

Nr.

crt.

Grupe de creanțe

Suma,

lei

la 01.01.202X

la 31.12.202X

1.

Creanțe comerciale

40 435 747

143 645 268

2.

Avansuri acordate

1 262 455

2 176 873

3.

Creanțe ale bugetului

128 271

449 949

4.

Creanțe ale personalului

174 395

172 062

5.

Alte creanțe

2 545 770

550 328

TOTAL

44 546 638

146 994 480

2 Informația privind mărimea provizioanelor (corecțiilor) privind creanțele comerciale compromise, inclusiv mărimea creanțelor compromise decontate în perioada de gestiune, sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2. Informații privind creanțele comerciale compromise și provizioanele (corecțiile) privind creanțele comerciale compromise pentru anul 202X

Denumirea corecției

Sold la 01.01.202X

Constituirea

Utilizarea pentru decontarea creanțelor

Decontarea la venituri

Sold la 31.12.202X

Corecţii (provizioane) privind creanţele comerciale compromise (lei)

326 548

570 649

503 563

0

393 634

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost înregistrate creanțe comerciale compromise în sumă de 503 563 lei (tabelul 3).

Tabelul 3. Descifrarea creanțelor comerciale compromise înregistrate în anul 202X

Denumirea entității

Suma, lei

Motivul calificării creanței drept compromisă

„Gama” SRL

503 563

Expirarea termenului de prescripție extinctivă

TOTAL creanțe comerciale compromise înregistrate în perioada de gestiune

503 563

X

Conform SNC ”Creanțe și investiții financiare” nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete conţine, pe lîngă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare, cel puţin următoarele informaţii privind:

1) creanţele:
a) valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanţe la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;
b) cota curentă a creanţelor pe termen lung;
c) exclus;
d) mărimea creanţelor compromise înregistrate şi decontate în perioada de gestiune;
e) mărimea provizioanelor (corecţiilor) privind creanţele compromise la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

2) investiţiile financiare:
a) valoarea contabilă a fiecărei grupe de investiţii la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;
b) diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor decontată la cheltuieli sau venituri curente;
c) diferenţa dintre costul de intrare (valoarea contabilă) şi valoarea justă a valorilor mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, decontată la cheltuieli sau venituri curente;
c1) pierderile din deprecierea valorilor mobiliare recunoscute şi reluate în perioada de gestiune;
d) exclus;
e) cota curentă a investiţiilor financiare pe termen lung;
f) valoarea investiţiilor financiare reclasificate din investiţiile financiare curente în investiţiile financiare pe termen lung.

Totodată Legea contabilităţii și raportării financiare prevede că, nota explicativă conține, în mod obligatoriu, informații privind:

a) în cazul evaluării ulterioare la valoarea justă a instrumentelor financiare și altor categorii de active:

– metodele folosite la determinarea valorii juste și informațiile care au stat la baza aplicării acestora;

– valoarea justă pe fiecare categorie la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune și modificările diferenţelor de valoare provenite din ajustările valorii juste decontate la cheltuielile sau veniturile perioadei de gestiune;

– tipul și natura instrumentelor financiare derivate, inclusiv termenele și condițiile semnificative care afectează valoarea, calendarul și certitudinea fluxurilor de numerar viitoare;

– mișcarea rezervelor de valoare justă pe parcursul perioadei de gestiune;

b) sumele avansurilor și împrumuturilor acordate membrilor consiliului, ai organului executiv și ai celui de supraveghere, cu indicarea ratelor dobînzii, condiţiilor principale de acordare a acestora, sumelor rambursate, precum şi a angajamentelor asumate în numele lor sub garanţii de orice fel.

Suplimentar la informațiile prevăzute mai sus, nota explicativă a entității mijlocii, a entității mari și a entității de interes public conține, în mod obligatoriu, informații privind:

a) instrumentele financiare, în cazul în care sînt evaluate la cost:

– valoarea justă, dacă această valoare poate fi determinată, pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate și natura lor;

– valoarea contabilă și valoarea justă a instrumentelor financiare, din clasa activelor imobilizate, înregistrate la o valoare mai mare decît valoarea lor justă și motivele pentru care nu a fost redusă valoarea contabilă;

b) denumirile și adresele entităților în care este deținut un interes de participare, indicîndu-se cota în capitalul social, mărimea capitalului social și a rezervelor, precum și profitul (pierderea) entității respective pentru ultima perioadă de gestiune pentru care au fost aprobate situațiile financiare; 

c) tipurile de instrumente financiare deținute, cu indicarea numărului acestora și a drepturilor pe care le conferă;

d) denumirile și adresele tuturor entităților, înregistrate în conformitate cu legislația civilă, la care entitatea este asociată, care răspund pentru obligațiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, exceptînd bunurile care, conform legii, nu pot fi urmărite.

Un exemplu a notei explicative privind creanțe și investiții financiare vedeți mai jos:

Investiții financiare

  1. Entitatea „Alfa” SRL deține cota de participație în valoare de 52 500 lei care constituie 42% din capitalul social al entității „Beta” SRL.
  2. În noiembrie 202X-1 entitatea „Alfa” a acordat entității „Beta” un împrumut în sumă de 105 390 lei pe un termen de 2 ani. Conform condițiilor contractuale, dobînda anuală constituie 8% și va fi achitată la sfîrșitul termenului de împrumut.
  3. Entitatea „Alfa” SRL la 01.12.202X a procurat 8 500 bonuri de trezorerie cu o valoare nominală unitară de 100 lei cu data scadenței 31 mai 202X+1. Dobînda pentru aceste bonuri se plătește lunar în mărime de 6,5% anuale de la valoarea nominală a bonurilor în cauză. Valoarea contabilă a acestei grupe de investiții la 31.12.202X constituie 841 796 lei.

Creanțe

  1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul şi sfîrșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 1.

 Tabelul 1. Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 202X

Nr.

crt.

Grupe de creanțe

Suma,

lei

la 01.01.202X

la 31.12.202X

1.

Creanțe comerciale

40 435 747

143 645 268

2.

Avansuri acordate

1 262 455

2 176 873

3.

Creanțe ale bugetului

128 271

449 949

4.

Creanțe ale personalului

174 395

172 062

5.

Alte creanțe

2 545 770

550 328

TOTAL

44 546 638

146 994 480

2 Informația privind mărimea provizioanelor (corecțiilor) privind creanțele comerciale compromise, inclusiv mărimea creanțelor compromise decontate în perioada de gestiune, sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2. Informații privind creanțele comerciale compromise și provizioanele (corecțiile) privind creanțele comerciale compromise pentru anul 202X

Denumirea corecției

Sold la 01.01.202X

Constituirea

Utilizarea pentru decontarea creanțelor

Decontarea la venituri

Sold la 31.12.202X

Corecţii (provizioane) privind creanţele comerciale compromise (lei)

326 548

570 649

503 563

0

393 634

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost înregistrate creanțe comerciale compromise în sumă de 503 563 lei (tabelul 3).

Tabelul 3. Descifrarea creanțelor comerciale compromise înregistrate în anul 202X

Denumirea entității

Suma, lei

Motivul calificării creanței drept compromisă

„Gama” SRL

503 563

Expirarea termenului de prescripție extinctivă

TOTAL creanțe comerciale compromise înregistrate în perioada de gestiune

503 563

X

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...