37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Legea contabilităţii și raportării financiare în vigoare!

Legea contabilităţii și raportării financiare în vigoare!

02.01.201918.228 views
(3 voturi, medie: 3,67 din 5)
Se încarcă...

Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019. Astfel, persoanele juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, autoritățile/instituțiile, (cu excepția autorităților/instituțiilor bugetare), reprezentanțele permanente şi filialele entităților nerezidente, organizaţiile necomerciale și reprezentanțele entităților nerezidente, persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția titularilor patentei de întreprinzător și persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (notari, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizați) și birourile înfiinţate de acestea vor avea obligația să aplice noua lege intrată în vigoare.

Reiterăm faptul că, conform art. 4 al Legii nr. 287/2017 entitățile au fost clasificate în mai multe categorii, astfel fiind împărțite în entități micro, entități mici, entități mijlocii, și entități mari (conform criteriilor de transpunere a Directivei UE privind contabilitatea):

Categorii de entități

Criteriul 1
Total active, lei

Criteriul 2
 Venitul din vînzări, lei

Criteriul 3 
Număr de angajați, pers.

Entitate micro

≤ 5 600 000

≤ 11 200 000

≤ 10

Entitate mică

≤ 63 600 000

≤ 127 200 000

≤ 50

Entitate mijlocie

≤ 318 000 000

≤ 636 000 000

≤ 250

Entitate mare

≥ 318 000 000

≥ 636 000 000

≥ 250

Potrivit art. 4 al Legii, entitățile se grupează de asemenea și în grupuri: mici, mijlocii și mari. Grupurile mici și mijlocii sînt scutite de întocmirea situațiilor financiare consolidate și a raportului consolidat al conducerii, cu excepția cazului în care una dintre entitățile afiliate este entitate de interes public. 

Entitățile micro și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, după înregistrarea acestora ca plătitori ai TVA, țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare prescurtate conform SNC, cu excepția societăților de investiții, societăților financiare holding, societăților financiare holding mixte, societăților financiare nonbancare și societăților holding cu activitate mixtă, care întocmesc situații financiare după cum urmează:

 • Entitățile mici țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare simplificate conform SNC.
 • Entitățile mijlocii și entitățile mari țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare complete conform SNC.

Entităţile de interes public țin contabilitatea în partidă dublă şi întocmesc situaţii financiare conform IFRS.
Organizaţiile necomerciale și reprezentanțele entităților nerezidente țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.
Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, pînă la înregistrarea acestora în calitate de plătitori ai taxei pe valoare adăugată, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și birourile înființate de acestea țin contabilitatea în partidă simplă în baza contabilității de casă, fără întocmirea situaţiilor financiare, conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.

Contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională, iar contabilitatea faptelor economice efectuate în valută străină se ţine atît în monedă naţională, cît şi în valută străină, în conformitate cu standardele de contabilitate.

Ciclul contabil al entităților va fi constituit din:

a) documentarea faptelor economice;
b) recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile;
c) reflectarea informaţiilor în conturile contabile;
d) întocmirea registrelor contabile;
e) inventarierea;
f) întocmirea situaţiilor financiare.

Trebuie de menționat faptul că, componența ciclului contabil diferă față de cea stabilită de prevederile Legii contabilității nr. 113/2007. A fost exclusă obligativitatea întocmirii balanţei de verificare și a Cărţii mari.

Cît privește documentele primare, conform alin. (9) al art. 11 din lege, în cazul în care acestea sînt întocmite în formă electronică, semnătura nu constituie un element obligatoriu (cu excepția documentelor primare cu regim special). În astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat efectuarea faptelor economice respective se stabilește prin proceduri interne.

Corectările în registrele contabile se vor confirma prin semnătura persoanei care le efectuează, cu indicarea datei efectuării acestora. 

Responsabilitatea pentru ținerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare

Legea contabilității definește expres persoanele responsabile pentru ținerea evidenței contabile și întocmirea situațiilor financiare pentru diferite tipuri de entități (art.18, alin.2):

Pentru entitățile care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare – ADMINISTRATORUL (CONDUCĂTORUL).

Pentru autorități/instituții, cu excepția autorităților/instituțiilor bugetare -  DIRECTORUL (CONDUCĂTORUL).

Pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția titularilor patentei de întreprinzător – FONDATORUL (CONDUCĂTORUL).

Pe de altă parte, Legea contabilității și raportării financiare definește și alte persoane care poartă responsabilitate pentru ciclul contabil.

”(12) Persoanele care întocmesc şi/sau semnează documentele primare, precum şi cele care le înregistrează în contabilitate poartă răspundere în conformitate cu art. 34.”

Deci, în afara de Administrator, persoane responsabile pentru ciclul contabil mai pot fi considerate toate persoanele care întocmesc și/sau semnează documente primare interne și/sau de strictă evidență:

 • Persoanele însărcinate cu achiziționarea și sau primirea/eliberare activelor în/din gestiune (depozitarii)
 • Persoane însărcinate cu vînzarea mărfurilor/activelor (agenții de vînzări, casieri-facturiști, casieri vânzători)
 • Persoane însărcinate cu transportarea mărfurilor/activelor (șoferi, expeditori, livratori, etc)
 • Persoane însărcinate cu primirea/eliberarea banilor (casieri)
 • Persoane însărcinate cu casarea materialelor/consumabilelor (depozitari, șefi de parcuri auto, șefi secții de producere, office-manageri, etc.)

Important: În fișa postului persoanelor respective este necesar de menționat expres aceste responsabilități pentru a putea cere tragerea lor la răspundere conform art. 34 al Legii contabilității.

Un aspect ce ținem neapărat să-l menționăm este stabilit la art. 18 al Legii, astfel că:

(7) Contabilul-șef sau altă persoana împuternicită de organizarea și conducerea contabilității entității de interes public trebuie să dețină diplomă de studii superioare în domeniul economiei. Legislația aferentă domeniilor specifice de activitate poate prevedea cerințe suplimentare față de contabilul-șef al entităților de interes public.

Acest aspect nu era reglementat anterior de Legea contabilității nr. 113/2007.

De asemenea, un alt aspect asupra căruia vă atragem atenția este că conform art. 19 alin. (3) proprietarii entității au acces liber la informațiile din documentele contabile la sediul entității. 

Din 1 ianuarie 2019, entitatea sau grupul care aplică perioada de gestiune anul calendaristic stabilește categoria din care face parte reieșind din criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1)–(7) al Legii, conform situației la data de 31 decembrie 2018.
Entitatea sau grupul care aplică o altă perioadă de gestiune decît anul calendaristic stabilește categoria din care face parte conform situației la data primei raportări, care urmează după intrarea în vigoare a prezentei legi.
De la data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile Legii contabilităţii nr. 113/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27–34, art. 61) se aplică doar față de autoritățile/instituțiile bugetare.

Vă oferim spre atenția Dvs o serie de alte materiale la acest subiect, publicate anterior pe pagina noastră:

Noua Lege a contabilităţii și raportării financiare. Vezi de când se vor aplica noile prevederi

Ținerea contabilității și raportarea financiară. Care vor fi obligațiile și drepturile entităților în acest sens

Ce prevede noua Lege a Contabilității?

Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019. Astfel, persoanele juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, autoritățile/instituțiile, (cu excepția autorităților/instituțiilor bugetare), reprezentanțele permanente şi filialele entităților nerezidente, organizaţiile necomerciale și reprezentanțele entităților nerezidente, persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția titularilor patentei de întreprinzător și persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (notari, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizați) și birourile înfiinţate de acestea vor avea obligația să aplice noua lege intrată în vigoare.

Reiterăm faptul că, conform art. 4 al Legii nr. 287/2017 entitățile au fost clasificate în mai multe categorii, astfel fiind împărțite în entități micro, entități mici, entități mijlocii, și entități mari (conform criteriilor de transpunere a Directivei UE privind contabilitatea):

Categorii de entități

Criteriul 1
Total active, lei

Criteriul 2
 Venitul din vînzări, lei

Criteriul 3 
Număr de angajați, pers.

Entitate micro

≤ 5 600 000

≤ 11 200 000

≤ 10

Entitate mică

≤ 63 600 000

≤ 127 200 000

≤ 50

Entitate mijlocie

≤ 318 000 000

≤ 636 000 000

≤ 250

Entitate mare

≥ 318 000 000

≥ 636 000 000

≥ 250

Potrivit art. 4 al Legii, entitățile se grupează de asemenea și în grupuri: mici, mijlocii și mari. Grupurile mici și mijlocii sînt scutite de întocmirea situațiilor financiare consolidate și a raportului consolidat al conducerii, cu excepția cazului în care una dintre entitățile afiliate este entitate de interes public. 

Entitățile micro și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, după înregistrarea acestora ca plătitori ai TVA, țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare prescurtate conform SNC, cu excepția societăților de investiții, societăților financiare holding, societăților financiare holding mixte, societăților financiare nonbancare și societăților holding cu activitate mixtă, care întocmesc situații financiare după cum urmează:

 • Entitățile mici țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare simplificate conform SNC.
 • Entitățile mijlocii și entitățile mari țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare complete conform SNC.

Entităţile de interes public țin contabilitatea în partidă dublă şi întocmesc situaţii financiare conform IFRS.
Organizaţiile necomerciale și reprezentanțele entităților nerezidente țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situaţii financiare conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.
Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, pînă la înregistrarea acestora în calitate de plătitori ai taxei pe valoare adăugată, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și birourile înființate de acestea țin contabilitatea în partidă simplă în baza contabilității de casă, fără întocmirea situaţiilor financiare, conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.

Contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională, iar contabilitatea faptelor economice efectuate în valută străină se ţine atît în monedă naţională, cît şi în valută străină, în conformitate cu standardele de contabilitate.

Ciclul contabil al entităților va fi constituit din:

a) documentarea faptelor economice;
b) recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile;
c) reflectarea informaţiilor în conturile contabile;
d) întocmirea registrelor contabile;
e) inventarierea;
f) întocmirea situaţiilor financiare.

Trebuie de menționat faptul că, componența ciclului contabil diferă față de cea stabilită de prevederile Legii contabilității nr. 113/2007. A fost exclusă obligativitatea întocmirii balanţei de verificare și a Cărţii mari.

Cît privește documentele primare, conform alin. (9) al art. 11 din lege, în cazul în care acestea sînt întocmite în formă electronică, semnătura nu constituie un element obligatoriu (cu excepția documentelor primare cu regim special). În astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat efectuarea faptelor economice respective se stabilește prin proceduri interne.

Corectările în registrele contabile se vor confirma prin semnătura persoanei care le efectuează, cu indicarea datei efectuării acestora. 

Responsabilitatea pentru ținerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare

Legea contabilității definește expres persoanele responsabile pentru ținerea evidenței contabile și întocmirea situațiilor financiare pentru diferite tipuri de entități (art.18, alin.2):

Pentru entitățile care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare – ADMINISTRATORUL (CONDUCĂTORUL).

Pentru autorități/instituții, cu excepția autorităților/instituțiilor bugetare -  DIRECTORUL (CONDUCĂTORUL).

Pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția titularilor patentei de întreprinzător – FONDATORUL (CONDUCĂTORUL).

Pe de altă parte, Legea contabilității și raportării financiare definește și alte persoane care poartă responsabilitate pentru ciclul contabil.

”(12) Persoanele care întocmesc şi/sau semnează documentele primare, precum şi cele care le înregistrează în contabilitate poartă răspundere în conformitate cu art. 34.”

Deci, în afara de Administrator, persoane responsabile pentru ciclul contabil mai pot fi considerate toate persoanele care întocmesc și/sau semnează documente primare interne și/sau de strictă evidență:

 • Persoanele însărcinate cu achiziționarea și sau primirea/eliberare activelor în/din gestiune (depozitarii)
 • Persoane însărcinate cu vînzarea mărfurilor/activelor (agenții de vînzări, casieri-facturiști, casieri vânzători)
 • Persoane însărcinate cu transportarea mărfurilor/activelor (șoferi, expeditori, livratori, etc)
 • Persoane însărcinate cu primirea/eliberarea banilor (casieri)
 • Persoane însărcinate cu casarea materialelor/consumabilelor (depozitari, șefi de parcuri auto, șefi secții de producere, office-manageri, etc.)

Important: În fișa postului persoanelor respective este necesar de menționat expres aceste responsabilități pentru a putea cere tragerea lor la răspundere conform art. 34 al Legii contabilității.

Un aspect ce ținem neapărat să-l menționăm este stabilit la art. 18 al Legii, astfel că:

(7) Contabilul-șef sau altă persoana împuternicită de organizarea și conducerea contabilității entității de interes public trebuie să dețină diplomă de studii superioare în domeniul economiei. Legislația aferentă domeniilor specifice de activitate poate prevedea cerințe suplimentare față de contabilul-șef al entităților de interes public.

Acest aspect nu era reglementat anterior de Legea contabilității nr. 113/2007.

De asemenea, un alt aspect asupra căruia vă atragem atenția este că conform art. 19 alin. (3) proprietarii entității au acces liber la informațiile din documentele contabile la sediul entității. 

Din 1 ianuarie 2019, entitatea sau grupul care aplică perioada de gestiune anul calendaristic stabilește categoria din care face parte reieșind din criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1)–(7) al Legii, conform situației la data de 31 decembrie 2018.
Entitatea sau grupul care aplică o altă perioadă de gestiune decît anul calendaristic stabilește categoria din care face parte conform situației la data primei raportări, care urmează după intrarea în vigoare a prezentei legi.
De la data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile Legii contabilităţii nr. 113/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27–34, art. 61) se aplică doar față de autoritățile/instituțiile bugetare.

Vă oferim spre atenția Dvs o serie de alte materiale la acest subiect, publicate anterior pe pagina noastră:

Noua Lege a contabilităţii și raportării financiare. Vezi de când se vor aplica noile prevederi

Ținerea contabilității și raportarea financiară. Care vor fi obligațiile și drepturile entităților în acest sens

Ce prevede noua Lege a Contabilității?

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...