37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noua Lege a contabilităţii și raportării financiare. Vezi de când se vor aplica noile prevederi

Noua Lege a contabilităţii și raportării financiare. Vezi de când se vor aplica noile prevederi

05.01.201814.358 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În prima ediție a Monitorului Oficial din anul 2018, a fost publicată Legea contabilităţii si raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017. Prezenta lege se va aplica următoarelor categorii de persoane (entități) înregistrate în Republica Moldova:

a) persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
b) autorităților/instituțiilor, cu excepția autorităților/ instituțiilor bugetare;
c) reprezentanțelor permanente şi filialelor entităților nerezidente;
d) organizaţiilor necomerciale și reprezentanțelor entităților nerezidente;
e) persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția titularilor patentei de întreprinzător;
f) persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (notari, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizați) și birourilor înfiinţate de acestea.

Modul de ținere a contabilității și de aplicare a Standardelor de Contabilitate

Entitățile micro și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, după înregistrarea acestora ca plătitori ai TVA, vor ține contabilitatea în partidă dublă și vor întocmi situaţii financiare prescurtate conform SNC.

Excepție vor face:

  • societățile de investiții;
  • societăților financiare holding;
  • societăților financiare holding mixte;
  • societăților financiare nonbancare;
  • societăților holding cu activitate mixtă.

Potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 287 din 15 decembrie 2017 societățile enunțate, în funcție de categoria din care fac parte, vor ține contabilitatea în partidă dublă, întocmind situaţii financiare simplificate conform SNC sau vor ține contabilitatea în partidă dublă, întocmind situaţii financiare complete conform SNC.

Organizaţiile necomerciale și reprezentanțele entităților nerezidente, vor ține contabilitatea în partidă dublă și vor întocmi situaţii financiare conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.

Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, până la înregistrarea acestora în calitate de plătitori ai TVA, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și birourile înființate de acestea, țin contabilitatea în partidă simplă în baza contabilității de casă, fără întocmirea situaţiilor financiare, conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.

Ciclul contabil al entităţilor, a suferit careva modificări și acesta va cuprinde:

a) documentarea faptelor economice;
b) recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile;
c) reflectarea informaţiilor în conturile contabile;
d) întocmirea registrelor contabile;
e) inventarierea;
f) întocmirea situaţiilor financiare.

Atragem atenția, că balanța de verificare și Cartea mare, nu sunt indicate expres ca elemente separate a Ciclului contabil, conform prevederilor noii Legi a contabilității.

Faptele economice se vor contabiliza în temeiul documentelor primare, nu și a celor centralizatoare.

Este interzisă deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a acestora şi a faptelor economice, fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate.

Documentele primare, se vor întocmi în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil - nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.

Documentele primare întocmite atât pe suport de hârtie, cât și în formă electronică, vor avea aceeaşi putere juridică.

În cazul întocmirii documentului primar în formă electronică, la solicitarea utilizatorului, entitatea va fi obligată să îi ofere copia documentului respectiv pe suport de hârtie.

Documentele primare trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii:
a) denumirea şi numărul documentului;
b) data întocmirii documentului;
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii din numele căreia este întocmit documentul;
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice - IDNP (codul personal);
e) conţinutul faptelor economice;
f) etaloanele cantitative şi valorice în care sunt exprimate faptele economice;
g) funcţiile, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice.

Vă atragem atenția însă, că conform alin. (10) al art. 11 din noua Lege, la întocmirea documentelor primare pentru persoanele fizice cetățeni, prevederile lit. d) nu sunt obligatorii.

Atenție! În cazul în care documentele primare, cu excepția documentelor primare cu regim special, sunt întocmite în formă electronică, semnătura nu constituie un element obligatoriu. În astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat efectuarea faptelor economice respective se va stabili prin proceduri interne.

Efectuarea corectărilor în documentele primare care justifică operaţiunile de casă și de plată este interzisă. În alte cazuri, decât cel menționat, documentele primare, pot fi corectate, cu indicarea datei efectuării corectării, numelui, prenumelui contabilului-șef și/sau ale persoanei responsabile și cu aplicarea semnăturii.

Documentele primare cu regim special se vor întocmi conform formularelor tipizate și utilizate în cazul:
a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare;
b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;
c) transportării activelor în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate;
d) achiziţionării activelor şi serviciilor de locaţiune de la furnizori cetăţeni;
e) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau cu drept de uzufruct.

Atenție! Recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile va fi efectuată în conformitate cu prevederile Standardelor de Contabilitate aplicabile în RM (I.F.R.S. și SNC) și ale altor acte normative precum:

- indicaţii metodice, regulamente, instrucţiuni și alte acte normative din domeniul contabilității și raportării financiare;
- Planul general de conturi contabile;
- formulare de documente primare și instrucțiunir privind completarea acestora.

În ceea ce privește conturile contabile, entitățile care țin contabilitatea în partidă dublă, sunt obligate să aplice conturile contabile. Nomenclatorul, caracteristica și modul de aplicare a conturilor contabile pentru entitățile care aplică SNC, sunt stabilite în Planul general de conturi contabile. În baza Planului general de conturi contabile, entitatea poate elabora planul de conturi de lucru.

Datele din documentele primare, vor fi înregistrate, acumulate şi prelucrate în registre contabile.

Cât privește Registrele contabile, acestea vor fi întocmite pe suport de hârtie sau în formă electronică.

În cazul în care registrele contabile sunt ținute în formă electronică, semnătura nu constituie un element obligatoriu. De asemenea, în conținutul noii Legi a contabilității, nu se regăsește prevederea privind obligația entităților de imprima pe suport de hârtie, copia registrului contabil electronic, la solicitarea organelor autorizate.

Vrem să atragem atenția asupra faptului, că conform art. 23 alin. (6) a Legii contabilității nr. 113/2007, Registre contabile obligatorii, constituie Cartea mare sau balanţa de verificare şi alte registre centralizatoare, care servesc drept bază pentru întocmirea situaţiilor financiare.

În prevederile noii Legi a contabilității nr. 287 din 15.12.2017, nu este menționat despre obligativitatea întocmirii Registrelor menționate supra.(?!)

Păstrarea documentelor contabile

Entitatea este obligată să păstreze documentele contabile care cuprind documentele primare, registrele contabile, situaţiile financiare şi alte documente aferente organizării şi ţinerii contabilităţii. Documentele contabile vor fi sistematizate şi păstrate conform regulilor și termenelor stabilite de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Entitățile, vor păstra documentele contabile pe suport de hârtie sau în formă electronică. Documentele contabile, vor putea fi păstrate pe suporturi tehnice, în cazul în care contabilitatea este ținută cu utilizarea sistemelor informatice proprii, cu condiţia ca acestea să poată fi accesate în orice moment, în funcţie de necesităţile entităţii sau la cererea organelor abilitate de legislație. Un moment important de care va trebui să țină cont entitățile, este acela că, vor trebui să asigure protejarea documentelor contabile, de modificările neautorizate.

În cazul în care, documentele contabile au fost distruse, sustrase sau pierdute, entitatea va trebui să le restabilească, în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv. Iar la încetarea activităţii entității, documentele contabile se vor transmite către arhivele de stat, în conformitate cu regulile prevăzute de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Prezenta Lege va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019. De la data intrării în vigoare a prezentei Legi, prevederile Legii contabilităţii nr. 113/2007 se vor aplica doar față de autoritățile/instituțiile bugetare.

Va urma!

În prima ediție a Monitorului Oficial din anul 2018, a fost publicată Legea contabilităţii si raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017. Prezenta lege se va aplica următoarelor categorii de persoane (entități) înregistrate în Republica Moldova:

a) persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
b) autorităților/instituțiilor, cu excepția autorităților/ instituțiilor bugetare;
c) reprezentanțelor permanente şi filialelor entităților nerezidente;
d) organizaţiilor necomerciale și reprezentanțelor entităților nerezidente;
e) persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția titularilor patentei de întreprinzător;
f) persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (notari, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizați) și birourilor înfiinţate de acestea.

Modul de ținere a contabilității și de aplicare a Standardelor de Contabilitate

Entitățile micro și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, după înregistrarea acestora ca plătitori ai TVA, vor ține contabilitatea în partidă dublă și vor întocmi situaţii financiare prescurtate conform SNC.

Excepție vor face:

  • societățile de investiții;
  • societăților financiare holding;
  • societăților financiare holding mixte;
  • societăților financiare nonbancare;
  • societăților holding cu activitate mixtă.

Potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 287 din 15 decembrie 2017 societățile enunțate, în funcție de categoria din care fac parte, vor ține contabilitatea în partidă dublă, întocmind situaţii financiare simplificate conform SNC sau vor ține contabilitatea în partidă dublă, întocmind situaţii financiare complete conform SNC.

Organizaţiile necomerciale și reprezentanțele entităților nerezidente, vor ține contabilitatea în partidă dublă și vor întocmi situaţii financiare conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.

Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, până la înregistrarea acestora în calitate de plătitori ai TVA, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și birourile înființate de acestea, țin contabilitatea în partidă simplă în baza contabilității de casă, fără întocmirea situaţiilor financiare, conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.

Ciclul contabil al entităţilor, a suferit careva modificări și acesta va cuprinde:

a) documentarea faptelor economice;
b) recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile;
c) reflectarea informaţiilor în conturile contabile;
d) întocmirea registrelor contabile;
e) inventarierea;
f) întocmirea situaţiilor financiare.

Atragem atenția, că balanța de verificare și Cartea mare, nu sunt indicate expres ca elemente separate a Ciclului contabil, conform prevederilor noii Legi a contabilității.

Faptele economice se vor contabiliza în temeiul documentelor primare, nu și a celor centralizatoare.

Este interzisă deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a acestora şi a faptelor economice, fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate.

Documentele primare, se vor întocmi în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil - nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.

Documentele primare întocmite atât pe suport de hârtie, cât și în formă electronică, vor avea aceeaşi putere juridică.

În cazul întocmirii documentului primar în formă electronică, la solicitarea utilizatorului, entitatea va fi obligată să îi ofere copia documentului respectiv pe suport de hârtie.

Documentele primare trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii:
a) denumirea şi numărul documentului;
b) data întocmirii documentului;
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii din numele căreia este întocmit documentul;
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice - IDNP (codul personal);
e) conţinutul faptelor economice;
f) etaloanele cantitative şi valorice în care sunt exprimate faptele economice;
g) funcţiile, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice.

Vă atragem atenția însă, că conform alin. (10) al art. 11 din noua Lege, la întocmirea documentelor primare pentru persoanele fizice cetățeni, prevederile lit. d) nu sunt obligatorii.

Atenție! În cazul în care documentele primare, cu excepția documentelor primare cu regim special, sunt întocmite în formă electronică, semnătura nu constituie un element obligatoriu. În astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat efectuarea faptelor economice respective se va stabili prin proceduri interne.

Efectuarea corectărilor în documentele primare care justifică operaţiunile de casă și de plată este interzisă. În alte cazuri, decât cel menționat, documentele primare, pot fi corectate, cu indicarea datei efectuării corectării, numelui, prenumelui contabilului-șef și/sau ale persoanei responsabile și cu aplicarea semnăturii.

Documentele primare cu regim special se vor întocmi conform formularelor tipizate și utilizate în cazul:
a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare;
b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;
c) transportării activelor în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate;
d) achiziţionării activelor şi serviciilor de locaţiune de la furnizori cetăţeni;
e) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau cu drept de uzufruct.

Atenție! Recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile va fi efectuată în conformitate cu prevederile Standardelor de Contabilitate aplicabile în RM (I.F.R.S. și SNC) și ale altor acte normative precum:

- indicaţii metodice, regulamente, instrucţiuni și alte acte normative din domeniul contabilității și raportării financiare;
- Planul general de conturi contabile;
- formulare de documente primare și instrucțiunir privind completarea acestora.

În ceea ce privește conturile contabile, entitățile care țin contabilitatea în partidă dublă, sunt obligate să aplice conturile contabile. Nomenclatorul, caracteristica și modul de aplicare a conturilor contabile pentru entitățile care aplică SNC, sunt stabilite în Planul general de conturi contabile. În baza Planului general de conturi contabile, entitatea poate elabora planul de conturi de lucru.

Datele din documentele primare, vor fi înregistrate, acumulate şi prelucrate în registre contabile.

Cât privește Registrele contabile, acestea vor fi întocmite pe suport de hârtie sau în formă electronică.

În cazul în care registrele contabile sunt ținute în formă electronică, semnătura nu constituie un element obligatoriu. De asemenea, în conținutul noii Legi a contabilității, nu se regăsește prevederea privind obligația entităților de imprima pe suport de hârtie, copia registrului contabil electronic, la solicitarea organelor autorizate.

Vrem să atragem atenția asupra faptului, că conform art. 23 alin. (6) a Legii contabilității nr. 113/2007, Registre contabile obligatorii, constituie Cartea mare sau balanţa de verificare şi alte registre centralizatoare, care servesc drept bază pentru întocmirea situaţiilor financiare.

În prevederile noii Legi a contabilității nr. 287 din 15.12.2017, nu este menționat despre obligativitatea întocmirii Registrelor menționate supra.(?!)

Păstrarea documentelor contabile

Entitatea este obligată să păstreze documentele contabile care cuprind documentele primare, registrele contabile, situaţiile financiare şi alte documente aferente organizării şi ţinerii contabilităţii. Documentele contabile vor fi sistematizate şi păstrate conform regulilor și termenelor stabilite de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Entitățile, vor păstra documentele contabile pe suport de hârtie sau în formă electronică. Documentele contabile, vor putea fi păstrate pe suporturi tehnice, în cazul în care contabilitatea este ținută cu utilizarea sistemelor informatice proprii, cu condiţia ca acestea să poată fi accesate în orice moment, în funcţie de necesităţile entităţii sau la cererea organelor abilitate de legislație. Un moment important de care va trebui să țină cont entitățile, este acela că, vor trebui să asigure protejarea documentelor contabile, de modificările neautorizate.

În cazul în care, documentele contabile au fost distruse, sustrase sau pierdute, entitatea va trebui să le restabilească, în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv. Iar la încetarea activităţii entității, documentele contabile se vor transmite către arhivele de stat, în conformitate cu regulile prevăzute de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Prezenta Lege va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019. De la data intrării în vigoare a prezentei Legi, prevederile Legii contabilităţii nr. 113/2007 se vor aplica doar față de autoritățile/instituțiile bugetare.

Va urma!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...