37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ce prevede noua Lege a Contabilității?

Ce prevede noua Lege a Contabilității?

05.06.20176.289 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pentru Ședința Guvernului din 08.06.2017 s-a programat spre aprobare proiectul noii Legi a Contabilității, care ulterior va fi prezentat Parlamentului RM spre examinare.

Pentru a asigura transpunerea Directivei 2013/34/EU Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul Legii contabilităţii cu suportul proiectului regional STAREP (Consolidarea activităţii de audit şi raportare financiară în ţările din Parteneriatul Estic) implementat de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale. Proiectul Legii contabilităţii are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic, cerinţelor generale şi mecanismului de reglementare al contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.

Prevederile proiectului legii se vor răsfrânge asupra următoarelor tipuri de entităţi:
a) persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
b) autorităţi/instituţii cu excepţia celor bugetare;
c) reprezentanţelor permanente şi filialelor entităţilor nerezidente;
d) organizaţiilor necomerciale şi reprezentanţelor entităţilor nerezidente;
e) persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia titularilor patentei de întreprinzător;
f) persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă, activitate profesională în sectorul justiţiei (notari, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizaţi, experţi judiciari, traducători/interpreţi autorizaţi) şi birourilor înfiinţate de acestea.

Tebuie să menţionăm că comparativ cu legea actuală, în domeniul de aplicare au fost introduse reprezentatele permanente ale entităţilor nerezidente şi persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă, ca urmare a modificării legislaţiei fiscale, totodată au fost excluse instituţiile publice, finanţate din buget, contabilitatea şi raportarea financiară a cărora urmează să fie reglementată prin Legea Finanţelor Publice. Astfel, numai autorităţile publice şi instituţiile la autogestiune vor fi obligate să aplice în continuare prevederile Legii Contabilităţii.

În scopul ţinerii contabilităţii şi raportării financiare entităţile sunt clasificate în entităţi micro, mici, mijlocii şi mari, iar grupurile în mici, mijlocii şi mari in dependenţă de 3 criterii: veniturile din vînzari, totalul activelor şi numărul mediu al salariaţilor.
Criteriile de clasificare nu vor fi aplicate reprezentanţelor entităţilor nerezidente, organizaţiilor necomerciale, persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzătorşi activitate independentă, persoanelor fizice care desfăşoară activitate profesională şi birourilor înfiinţate de aceştia şi entităţilor de interes public.

În funcţie de categoria şi necesităţile informaţionale ale entităţilor care aplică SNC proiectul de lege prevede 3 seturi de situaţii financiare individuale: situaţii financiare prescurtate, situaţii financiare simplificate şi situaţii financiare complete.

Entităţile micro vor ţine contabilitatea în partidă dublă şi vor întocmi situaţii financiare prescurtate conform SNC. Entităţile mici, reprezentanţele entităţilor nerezidente vor ţine contabilitatea în partidă dublă şi întocmi situaţii financiare simplificate conform SNC. Entităţile mijlocii şi mari vor ţine contabilitatea în partidă dublă şi întocmisituaţii financiare complete conform SNC. Entităţile de interes public vor ţine contabilitatea în partidă dublă şi întocmisituaţii financiare conform IFRS. Organizaţiile necomerciale şi reprezentanţelor entităţilor nerezidente vor ţine contabilitatea în partidă dublă şi întocmi situaţii financiare conform indicaţiilor metodice aprobate de Ministerul Finanţelor, iar, persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, pînă la înregistrarea acestora în calitate de plătitori ai TVA, persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă, persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi birourile înfiinţate de acestea,ţin contabilitatea în partidă simplă în baza contabilităţii de casă, fără întocmirea situaţiilor financiare, conform indicaţiilor metodice aprobate de Ministerul Finanţelor.

Pentru a spori credibilitatea şi calitatea întocmirii situaţiilor financiare, proiectul de lege prevede obligativitatea auditului situaţiilor financiare individuale ale entităţilor mijlocii şi mari, entităţilor de interes public şi ale altor entităţi conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, şi situaţiilor financiare consolidate ale grupurilor obligate să le întocmească conform cerinţelor proiectului de lege.

Situaţiile financiare individuale, raportul conducerii şi raportul auditorului, după caz, urmează a fi prezentate proprietarilor şi Serviciului situaţiilor financiare în termen de 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune. Acestea pot fi prezentate şi altor autorităţi publice, instituţii financiare şi alţi utilizatori interesaţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare sau în baza acordului cu entitatea.
De menţionat că proiectul de lege aduce prevederi noi ce ţine de publicarea situaţiilor financiare individuale, raportului conducerii şi raportului auditorului care urmează a fi expediate prin poşta electronică sau încărcate însistemul Depozitarului public al situaţiilor financiare, unde vor fi stocate şi totodată accesibile mai multor utilizatori de informaţie.

Pentru a asigura o mai mare transparenţă a plăţilor efectuate către stat, entităţile mari şi entităţile de interes public care îşi desfăşoară activitatea în industria extractivă sau activităţide exploatare a pădurilor urmează să dezvăluie în raportul conducerii informaţii privind plăţile către stat care cuprind suma achitată în numerar sau în natură sub formă de taxe pentru resursele naturale, impozit pe venit, redevenţe, dividende, taxe pentru licenţă,dacă oricare din aceste plaţi depăşeşte 1 700 000 lei în perioada de gestiune.

Proiectul Legii Contabilităţii în redacţie nouă, aduce îmbunătăţiri şi modernizarea cadrului legal în domeniu. Astfel, proiectul de lege conţine:
a) perfecţionarea noţiunilor generale utilizate în contabilitate şi raportarea financiară;
b) prevederi şi cerinţe clare în ceea ce priveşte documentele primare şi registrele contabile;
c) prevederi clare privind persoanele responsabile de ţinerea contabilităţii şi raportării financiare în cadrul entităţii,şi a persoanelor care vor semna situaţiile financiare, precum şi a studiilor contabilului-şef sau altei persoane împuternicită de organizarea şi conducerea contabilităţii entităţii;
d) prevederi cu privire la responsabilitatea membrilor consiliului, organului executiv şi de supraveghere în raport cu situaţiile financiare individuale şi raportul conducerii, situaţiile financiare consolidate şi raportul consolidat al conducerii;
e) clarificări în ceea ce priveşte perioada de gestiune ale entităţilor pentru care perioada de gestiune diferă de anul calendaristic, în cazul reorganizării şi lichidării entităţii.

Implementarea prezentului proiect de lege va necesita cheltuieli financiare de la bugetul de stat în partea ce ţine de finanţarea elaborării şi aducerii în concordanţă cu proiectul de lege a SNC şi dezvoltarea platformei Depozitarului situaţiilor financiare.

Proiectul de lege va fi remis Centrului Naţional Anticorupţie conform procedurii legislative în vigoare pentru contatările expertizei anticorupție.
Cu proiectul de lege integral puteți face cunoștință aici.

Pentru Ședința Guvernului din 08.06.2017 s-a programat spre aprobare proiectul noii Legi a Contabilității, care ulterior va fi prezentat Parlamentului RM spre examinare.

Pentru a asigura transpunerea Directivei 2013/34/EU Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul Legii contabilităţii cu suportul proiectului regional STAREP (Consolidarea activităţii de audit şi raportare financiară în ţările din Parteneriatul Estic) implementat de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale. Proiectul Legii contabilităţii are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic, cerinţelor generale şi mecanismului de reglementare al contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.

Prevederile proiectului legii se vor răsfrânge asupra următoarelor tipuri de entităţi:
a) persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
b) autorităţi/instituţii cu excepţia celor bugetare;
c) reprezentanţelor permanente şi filialelor entităţilor nerezidente;
d) organizaţiilor necomerciale şi reprezentanţelor entităţilor nerezidente;
e) persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia titularilor patentei de întreprinzător;
f) persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă, activitate profesională în sectorul justiţiei (notari, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizaţi, experţi judiciari, traducători/interpreţi autorizaţi) şi birourilor înfiinţate de acestea.

Tebuie să menţionăm că comparativ cu legea actuală, în domeniul de aplicare au fost introduse reprezentatele permanente ale entităţilor nerezidente şi persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă, ca urmare a modificării legislaţiei fiscale, totodată au fost excluse instituţiile publice, finanţate din buget, contabilitatea şi raportarea financiară a cărora urmează să fie reglementată prin Legea Finanţelor Publice. Astfel, numai autorităţile publice şi instituţiile la autogestiune vor fi obligate să aplice în continuare prevederile Legii Contabilităţii.

În scopul ţinerii contabilităţii şi raportării financiare entităţile sunt clasificate în entităţi micro, mici, mijlocii şi mari, iar grupurile în mici, mijlocii şi mari in dependenţă de 3 criterii: veniturile din vînzari, totalul activelor şi numărul mediu al salariaţilor.
Criteriile de clasificare nu vor fi aplicate reprezentanţelor entităţilor nerezidente, organizaţiilor necomerciale, persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzătorşi activitate independentă, persoanelor fizice care desfăşoară activitate profesională şi birourilor înfiinţate de aceştia şi entităţilor de interes public.

În funcţie de categoria şi necesităţile informaţionale ale entităţilor care aplică SNC proiectul de lege prevede 3 seturi de situaţii financiare individuale: situaţii financiare prescurtate, situaţii financiare simplificate şi situaţii financiare complete.

Entităţile micro vor ţine contabilitatea în partidă dublă şi vor întocmi situaţii financiare prescurtate conform SNC. Entităţile mici, reprezentanţele entităţilor nerezidente vor ţine contabilitatea în partidă dublă şi întocmi situaţii financiare simplificate conform SNC. Entităţile mijlocii şi mari vor ţine contabilitatea în partidă dublă şi întocmisituaţii financiare complete conform SNC. Entităţile de interes public vor ţine contabilitatea în partidă dublă şi întocmisituaţii financiare conform IFRS. Organizaţiile necomerciale şi reprezentanţelor entităţilor nerezidente vor ţine contabilitatea în partidă dublă şi întocmi situaţii financiare conform indicaţiilor metodice aprobate de Ministerul Finanţelor, iar, persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, pînă la înregistrarea acestora în calitate de plătitori ai TVA, persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă, persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi birourile înfiinţate de acestea,ţin contabilitatea în partidă simplă în baza contabilităţii de casă, fără întocmirea situaţiilor financiare, conform indicaţiilor metodice aprobate de Ministerul Finanţelor.

Pentru a spori credibilitatea şi calitatea întocmirii situaţiilor financiare, proiectul de lege prevede obligativitatea auditului situaţiilor financiare individuale ale entităţilor mijlocii şi mari, entităţilor de interes public şi ale altor entităţi conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, şi situaţiilor financiare consolidate ale grupurilor obligate să le întocmească conform cerinţelor proiectului de lege.

Situaţiile financiare individuale, raportul conducerii şi raportul auditorului, după caz, urmează a fi prezentate proprietarilor şi Serviciului situaţiilor financiare în termen de 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune. Acestea pot fi prezentate şi altor autorităţi publice, instituţii financiare şi alţi utilizatori interesaţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare sau în baza acordului cu entitatea.
De menţionat că proiectul de lege aduce prevederi noi ce ţine de publicarea situaţiilor financiare individuale, raportului conducerii şi raportului auditorului care urmează a fi expediate prin poşta electronică sau încărcate însistemul Depozitarului public al situaţiilor financiare, unde vor fi stocate şi totodată accesibile mai multor utilizatori de informaţie.

Pentru a asigura o mai mare transparenţă a plăţilor efectuate către stat, entităţile mari şi entităţile de interes public care îşi desfăşoară activitatea în industria extractivă sau activităţide exploatare a pădurilor urmează să dezvăluie în raportul conducerii informaţii privind plăţile către stat care cuprind suma achitată în numerar sau în natură sub formă de taxe pentru resursele naturale, impozit pe venit, redevenţe, dividende, taxe pentru licenţă,dacă oricare din aceste plaţi depăşeşte 1 700 000 lei în perioada de gestiune.

Proiectul Legii Contabilităţii în redacţie nouă, aduce îmbunătăţiri şi modernizarea cadrului legal în domeniu. Astfel, proiectul de lege conţine:
a) perfecţionarea noţiunilor generale utilizate în contabilitate şi raportarea financiară;
b) prevederi şi cerinţe clare în ceea ce priveşte documentele primare şi registrele contabile;
c) prevederi clare privind persoanele responsabile de ţinerea contabilităţii şi raportării financiare în cadrul entităţii,şi a persoanelor care vor semna situaţiile financiare, precum şi a studiilor contabilului-şef sau altei persoane împuternicită de organizarea şi conducerea contabilităţii entităţii;
d) prevederi cu privire la responsabilitatea membrilor consiliului, organului executiv şi de supraveghere în raport cu situaţiile financiare individuale şi raportul conducerii, situaţiile financiare consolidate şi raportul consolidat al conducerii;
e) clarificări în ceea ce priveşte perioada de gestiune ale entităţilor pentru care perioada de gestiune diferă de anul calendaristic, în cazul reorganizării şi lichidării entităţii.

Implementarea prezentului proiect de lege va necesita cheltuieli financiare de la bugetul de stat în partea ce ţine de finanţarea elaborării şi aducerii în concordanţă cu proiectul de lege a SNC şi dezvoltarea platformei Depozitarului situaţiilor financiare.

Proiectul de lege va fi remis Centrului Naţional Anticorupţie conform procedurii legislative în vigoare pentru contatările expertizei anticorupție.
Cu proiectul de lege integral puteți face cunoștință aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...