37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ținerea contabilității și raportarea financiară. Care vor fi obligațiile și drepturile entităților în acest sens

Ținerea contabilității și raportarea financiară. Care vor fi obligațiile și drepturile entităților în acest sens

22.01.20189.540 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Amintim că, în prima ediție a Monitorului Oficial din anul 2018, a fost publicată Legea contabilităţii si raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017.

După cum am menționat și în materialul anterior, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 287/2017, entitățile, în funcție de categoria din care fac parte, vor ține contabilitatea în partidă dublă, întocmind situaţii financiare simplificate conform SNC sau vor ține contabilitatea în partidă dublă, întocmind situaţii financiare complete conform SNC.

Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară revine:

a) conducătorului, administratorului, în cazul:

 • persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
 • reprezentanțelor permanente şi filialelor entităților nerezidente;
 • organizaţiilor necomerciale și reprezentanțelor entităților nerezidente.

b) conducătorului, directorului, în cazul autorităților/instituțiilor, cu excepția autorităților/instituțiilor bugetare;
c) fondatorului , în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția titularilor patentei de întreprinzător;
d) persoanei fizice, în cazul în care, aceasta desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (notar, avocat, executor judecă- toresc, mediator, administrator autorizat).

Persoanele indicate, sînt obligate:

a) să asigure organizarea şi ţinerea contabilităţii în mod continuu din data înregistrării de stat a entităţii până la data lichidării acesteia;
b) să asigure elaborarea, aprobarea şi aplicarea politicilor contabile în conformitate cu standardele de contabilitate și alte acte normative elaborate în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b);
c) să asigure elaborarea şi aprobarea: - planului de conturi contabile de lucru al entităţii, după caz; - procedeelor interne privind contabilitatea de gestiune; - formularelor documentelor primare şi a registrelor contabile; - regulilor privind circulaţia documentelor şi tehnologia de prelucrare a informaţiei contabile;
d) să asigure întocmirea completă şi corectă, precum și integritatea şi păstrarea documentelor contabile;
e) să organizeze sistemul de control intern;
f) să asigure documentarea faptelor economice şi reflectarea acestora în contabilitate;
g) să asigure respectarea actelor normative prevăzute la art. 8 alin. (1);
h) să asigure întocmirea, prezentarea şi publicarea, după caz, a situaţiilor financiare în conformitate cu prezenta lege, standardele de contabilitate și alte acte normative prevăzute la art. 8 alin. (1)

Contabilul-șef sau altă persoana împuternicită de organizarea și conducerea contabilității entităţii, cu excepția entității de interes public, trebuie să dețină diplomă de studii superioare în domeniul economiei sau de studii profesionale tehnice postsecundare în domeniul economiei.

Legislația aferentă domeniilor specifice de activitate, poate prevedea cerințe suplimentare față de contabilul-șef al entităților de interes public.

După aprobarea situaţiilor financiare anuale, entitatea va înregistra în contabilitate repartizarea profitului anual după destinaţii, conform hotărârii adunării generale sau a altui organ împuternicit.

Accesul la documentele contabile

Entitatea poate prezenta documentele contabile, la cererea organelor abilitate de legislație, pe suport de hârtie sau în formă electronică.

Proprietarii entității pot avea acces liber la informațiile din documentele contabile la sediul entității.

Situațiile financiare

Informațiile din situațiile financiare trebuie să corespundă caracteristicilor calitative fundamentale și celor amplificatoare.

Caracteristicile calitative fundamentale sunt:

 • relevanţa
 • reprezentarea exactă

Caracteristicile calitative amplificatoare sunt:

 • comparabilitatea
 • comparabilitatea
 • oportunitatea
 • inteligibilitatea

Situaţiile financiare, vor include indicatorii privind activitatea tuturor filialelor, reprezentanţelor şi a subdiviziunilor interne ale entităţii.

Stuațiile financiare individuale

Stuațiile financiare individuale, vor însuma următoarele informații, în funcție de categoria entității și necesitățile informaționale ale acesteia.
Astfel, entitatea care aplică SNC va întocmi și prezinta anual unul dintre următoarele seturi de rapoarte:

a) situații financiare prescurtate;
b) situaţii financiare simplificate;
c) situaţii financiare complete.

Situațiile financiare prescurtate includ:
a) bilanțul prescurtat;
b) situaţia de profit şi pierdere prescurtată;
c) nota explicativă.

Situaţiile financiare simplificate includ:

a) bilanţul;
b) situaţia de profit şi pierdere;
c) nota explicativă.

Situaţiile financiare complete includ:

a) bilanţul;
b) situaţia de profit şi pierdere;
c) situaţia modificărilor capitalului propriu;
d) situaţia fluxurilor de numerar;
e) nota explicativă.

Formatul și modul de întocmire a situațiilor financiare prescurtate, simplificate și complete sunt reglementate de SNC. Însă, entitățile de interes public și alte entități care aplică IFRS, vor întocmi situații financiare conform standardelor respective.

La întocmirea notei explicative la situațiile financiare individuale se respectă ordinea în care sînt prezentate elementele contabile în bilanț și în situația de profit și pierdere.

Nota explicativă conţine informaţii suplimentare care nu sînt incluse în situaţiile financiare. Volumul, structura şi forma de prezentare a notei explicative se stabilesc de entitate de sine stătător, în funcție de categoria acesteia, de dimensiunea, forma juridică de organizare, domeniul/ profilul de activitate al acesteia, de necesităţile informaţionale proprii și de cerințele prezentei legi.

Entitățile mijlocii, entitățile mari și entitățile de interes public întocmesc și prezintă anual, împreună cu situațiile financiare, raportul conducerii.

Raportul conducerii va conține o prezentare fidelă a poziției entității, a dezvoltării și a performanței activităților acesteia și prezintă o analiză corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate.

Raportul conducerii include, cel puțin, informații privind:
a) indicatorii financiari de performanță;
b) indicatori nefinanciari de performanță, relevanți pentru activitatea entității.

Entitatea-mamă va întocmi suplimentar la situaţiile financiare individuale și situaţii financiare consolidate în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale standardelor de contabilitate.

Suplimentar la situaţiile financiare consolidate, entitatea-mamă întocmește raportul consolidat al conducerii.

Situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public și ale altor entități precum și situațiile financiare consolidate ale grupurilor se supun obligatoriu auditului situațiilor financiare.

Entitatea are obligația să prezinte situaţiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului, după caz, în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune.

Entitățile și persoanele care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională și/sau penală, conform legislaţiei în vigoare.

Prezenta lege va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

La data intrării în vigoare a prezentei legi, entitatea sau grupul care aplică perioada de gestiune anul calendaristic, va stabili categoria din care face, reieșind din criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(7), conform situației la data de 31 decembrie 2018.

Entitatea sau grupul care aplică o altă perioadă de gestiune decît anul calendaristic, stabilește categoria din care face parte conform situației la data primei raportări, care urmează după intrarea în vigoare a prezentei legi.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, prevederile Legii contabilităţii nr. 113/2007 se va aplica în continuare, doar față de autoritățile/instituțiile bugetare.

Amintim că, în prima ediție a Monitorului Oficial din anul 2018, a fost publicată Legea contabilităţii si raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017.

După cum am menționat și în materialul anterior, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 287/2017, entitățile, în funcție de categoria din care fac parte, vor ține contabilitatea în partidă dublă, întocmind situaţii financiare simplificate conform SNC sau vor ține contabilitatea în partidă dublă, întocmind situaţii financiare complete conform SNC.

Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară revine:

a) conducătorului, administratorului, în cazul:

 • persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
 • reprezentanțelor permanente şi filialelor entităților nerezidente;
 • organizaţiilor necomerciale și reprezentanțelor entităților nerezidente.

b) conducătorului, directorului, în cazul autorităților/instituțiilor, cu excepția autorităților/instituțiilor bugetare;
c) fondatorului , în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția titularilor patentei de întreprinzător;
d) persoanei fizice, în cazul în care, aceasta desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (notar, avocat, executor judecă- toresc, mediator, administrator autorizat).

Persoanele indicate, sînt obligate:

a) să asigure organizarea şi ţinerea contabilităţii în mod continuu din data înregistrării de stat a entităţii până la data lichidării acesteia;
b) să asigure elaborarea, aprobarea şi aplicarea politicilor contabile în conformitate cu standardele de contabilitate și alte acte normative elaborate în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b);
c) să asigure elaborarea şi aprobarea: - planului de conturi contabile de lucru al entităţii, după caz; - procedeelor interne privind contabilitatea de gestiune; - formularelor documentelor primare şi a registrelor contabile; - regulilor privind circulaţia documentelor şi tehnologia de prelucrare a informaţiei contabile;
d) să asigure întocmirea completă şi corectă, precum și integritatea şi păstrarea documentelor contabile;
e) să organizeze sistemul de control intern;
f) să asigure documentarea faptelor economice şi reflectarea acestora în contabilitate;
g) să asigure respectarea actelor normative prevăzute la art. 8 alin. (1);
h) să asigure întocmirea, prezentarea şi publicarea, după caz, a situaţiilor financiare în conformitate cu prezenta lege, standardele de contabilitate și alte acte normative prevăzute la art. 8 alin. (1)

Contabilul-șef sau altă persoana împuternicită de organizarea și conducerea contabilității entităţii, cu excepția entității de interes public, trebuie să dețină diplomă de studii superioare în domeniul economiei sau de studii profesionale tehnice postsecundare în domeniul economiei.

Legislația aferentă domeniilor specifice de activitate, poate prevedea cerințe suplimentare față de contabilul-șef al entităților de interes public.

După aprobarea situaţiilor financiare anuale, entitatea va înregistra în contabilitate repartizarea profitului anual după destinaţii, conform hotărârii adunării generale sau a altui organ împuternicit.

Accesul la documentele contabile

Entitatea poate prezenta documentele contabile, la cererea organelor abilitate de legislație, pe suport de hârtie sau în formă electronică.

Proprietarii entității pot avea acces liber la informațiile din documentele contabile la sediul entității.

Situațiile financiare

Informațiile din situațiile financiare trebuie să corespundă caracteristicilor calitative fundamentale și celor amplificatoare.

Caracteristicile calitative fundamentale sunt:

 • relevanţa
 • reprezentarea exactă

Caracteristicile calitative amplificatoare sunt:

 • comparabilitatea
 • comparabilitatea
 • oportunitatea
 • inteligibilitatea

Situaţiile financiare, vor include indicatorii privind activitatea tuturor filialelor, reprezentanţelor şi a subdiviziunilor interne ale entităţii.

Stuațiile financiare individuale

Stuațiile financiare individuale, vor însuma următoarele informații, în funcție de categoria entității și necesitățile informaționale ale acesteia.
Astfel, entitatea care aplică SNC va întocmi și prezinta anual unul dintre următoarele seturi de rapoarte:

a) situații financiare prescurtate;
b) situaţii financiare simplificate;
c) situaţii financiare complete.

Situațiile financiare prescurtate includ:
a) bilanțul prescurtat;
b) situaţia de profit şi pierdere prescurtată;
c) nota explicativă.

Situaţiile financiare simplificate includ:

a) bilanţul;
b) situaţia de profit şi pierdere;
c) nota explicativă.

Situaţiile financiare complete includ:

a) bilanţul;
b) situaţia de profit şi pierdere;
c) situaţia modificărilor capitalului propriu;
d) situaţia fluxurilor de numerar;
e) nota explicativă.

Formatul și modul de întocmire a situațiilor financiare prescurtate, simplificate și complete sunt reglementate de SNC. Însă, entitățile de interes public și alte entități care aplică IFRS, vor întocmi situații financiare conform standardelor respective.

La întocmirea notei explicative la situațiile financiare individuale se respectă ordinea în care sînt prezentate elementele contabile în bilanț și în situația de profit și pierdere.

Nota explicativă conţine informaţii suplimentare care nu sînt incluse în situaţiile financiare. Volumul, structura şi forma de prezentare a notei explicative se stabilesc de entitate de sine stătător, în funcție de categoria acesteia, de dimensiunea, forma juridică de organizare, domeniul/ profilul de activitate al acesteia, de necesităţile informaţionale proprii și de cerințele prezentei legi.

Entitățile mijlocii, entitățile mari și entitățile de interes public întocmesc și prezintă anual, împreună cu situațiile financiare, raportul conducerii.

Raportul conducerii va conține o prezentare fidelă a poziției entității, a dezvoltării și a performanței activităților acesteia și prezintă o analiză corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate.

Raportul conducerii include, cel puțin, informații privind:
a) indicatorii financiari de performanță;
b) indicatori nefinanciari de performanță, relevanți pentru activitatea entității.

Entitatea-mamă va întocmi suplimentar la situaţiile financiare individuale și situaţii financiare consolidate în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale standardelor de contabilitate.

Suplimentar la situaţiile financiare consolidate, entitatea-mamă întocmește raportul consolidat al conducerii.

Situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public și ale altor entități precum și situațiile financiare consolidate ale grupurilor se supun obligatoriu auditului situațiilor financiare.

Entitatea are obligația să prezinte situaţiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului, după caz, în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune.

Entitățile și persoanele care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională și/sau penală, conform legislaţiei în vigoare.

Prezenta lege va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

La data intrării în vigoare a prezentei legi, entitatea sau grupul care aplică perioada de gestiune anul calendaristic, va stabili categoria din care face, reieșind din criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(7), conform situației la data de 31 decembrie 2018.

Entitatea sau grupul care aplică o altă perioadă de gestiune decît anul calendaristic, stabilește categoria din care face parte conform situației la data primei raportări, care urmează după intrarea în vigoare a prezentei legi.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, prevederile Legii contabilităţii nr. 113/2007 se va aplica în continuare, doar față de autoritățile/instituțiile bugetare.

Comentarii

 1. Super contabil spune:

  Slava guvernantilor, macar o lege au aprobat normal ,,Prezenta lege va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.’ Moldova are viitor 🙂

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...