37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Impozitarea veniturilor nerezidenților. Ce prevede noul regulament?

Impozitarea veniturilor nerezidenților. Ce prevede noul regulament?

13.08.20184.679 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 10 august curent, a fost publicată HG nr. 693 din 11 iulie 2018, cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.

Amintim că, conform hotărârii menționate, au fost aprobate următoarele 3 regulamente noi:

1) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, (anexa nr. 1);

2) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, (anexa nr. 2);

3) Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților, (anexa nr. 3).

Citiți și:

Obiectivul Regulamentului privind impozitul pe venitul nerezidenților constă în reglementarea modului de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit determinat/reţinut la sursa de plată din veniturile nerezidentului obținute în RM. în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
1) în Republica Moldova, din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
2) peste hotarele Republicii Moldova, din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.

Veniturile obţinute peste hotarele Republicii Moldova în urma activităţii pe teritoriul ţării străine nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit la sursa de plată în Republica Moldova.

Lista categoriilor de venituri ale persoanelor juridice nerezidente obținute în Republica Moldova și peste hotarele ei constă din:

a) veniturile de la comercializarea mărfurilor;
b) veniturile din prestarea de servicii, inclusiv a serviciilor de management, financiare, de consultanţă, de audit, de marketing, juridice, de agent (de intermediere), informaţionale, prestate unui rezident sau unui nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
c) veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute din vînzarea proprietăţii imobiliare aflate în Republica Moldova, determinate conform art.39–41;
d) veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute din vînzarea proprietăţii, alta decît proprietatea imobiliară (cu excepţia stocurilor de mărfuri şi materiale), dacă cumpărătorul este rezident, determinate conform art.39–41;
e) dividendele, inclusiv cele sub formă de acţiuni sau cote-părţi plătite de un agent economic rezident;
f) dobînzile pentru creanţele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
g) veniturile din cesiunea drepturilor de creanţă unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
h) amenda pentru neexecutarea sau executarea inadecvată de către orice persoană a obligaţiilor, inclusiv în baza contractelor de executare a lucrărilor (prestare a serviciilor) şi/sau conform contractelor de comerţ extern de livrare a mărfurilor;
i) veniturile sub formă de onorarii, obţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale acestei reprezentanţe;
j) royalty obţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
k) veniturile din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova;
k1) veniturile din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul navelor maritime, aeronavelor şi/sau al mijloacelor de transport feroviar ori rutier, precum şi al containerelor;
l) veniturile din primele pe baza contractelor de asigurare şi reasigurare;
m) veniturile din transportul internaţional maritim, aerian, feroviar sau rutier, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează numai între punctele situate în afara Republicii Moldova;
n) veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane;
o) veniturile sub formă de facilităţi, specificate la articolul 19, acordate de angajator (beneficiar) persoanelor fizice nerezidente;
p) anuităţile plătite de fondurile nestatale de pensii rezidente;
q) veniturile obţinute de către oamenii de artă, cum ar fi artiştii de teatru, de circ, de cinema, de radio, de televiziune, muzicienii şi artiştii plastici sau sportivii, indiferent de faptul în adresa cărei persoane se efectuează plăţile aferente acestui venit;
r) veniturile obţinute din acordarea serviciilor profesionale şi altor servicii decît cele prevăzute la lit.q);
s) veniturile din premiile acordate la concursuri;
t) comisioanele de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea comisioane sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
t1) cîştigurile de la jocuri de noroc şi de la campanii promoţionale;
u) alte venituri, care nu sînt specificate la literele precedente, cu condiţia ca acestea să nu fie scutite de impunere potrivit legislaţiei fiscale sau altor acte legislative.

Totodată, prin derogare de la prevederile alin.(1) al art. 71 CF, veniturile nerezidenţilor, cu excepţia celor care dispun de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, din transportul internaţional aerian obţinute din efectuarea curselor regulate nu sunt considerate venituri obţinute în Republica Moldova.

Veniturile menționate mai sus, urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91 din Cod, fără dreptul la deduceri.

Contribuabilul nerezident care desfășoară o activitate în Republica Moldova prin intermediul reprezentanței permanente este plătitor al impozitului pe veniturile brute obținute din sursele Republicii Moldova, care sunt legate de reprezentanța permanentă și diminuate cu suma deducerilor exclusive a acelor cheltuieli, pierderi și altor plăți care se atribuie nemijlocit la aceste venituri ținând cont de prevederile art. 76 din CF.

Potrivit tratatelor internaționale privind evitarea dublei impuneri la care Republica Moldova este parte, la stabilirea venitului impozabil a reprezentanței permanente se admite deducerea cheltuielilor suportate pentru scopurile acestei reprezentanțe permanente, inclusiv cheltuielile de regie și administrative generale, indiferent de faptul dacă aceste cheltuieli sunt suportate în Republica Moldova (unde se află reprezentanța permanent), sau peste hotarele ei, cu unele excepții stabilite în CF.
În același timp, deducerile acestor cheltuieli trebuie să fie confirmate documentar.

Reprezentanța permanentă are obligația de a ține evidența separată a veniturilor brute și a cheltuielilor din activitatea de întreprinzător, desfășurată atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît și peste hotarele ei.

În caz contrar, dacă persoana juridică nerezidentă nu ține evidența separat, care ar permite să fie stabilit venitul obținut din activitatea desfășurată de către ea prin intermediul reprezentanței permanente, suma venitului brut poate fi stabilită în baza calculului, ținînd cont de unul dintre următorii indici:
1) ponderea venitului brut de la comercializarea producției (lucrărilor, serviciilor) în Republica Moldova în încasarea totală a persoanei juridice nerezidente din toată activitatea ei;
2) ponderea cheltuielilor legate de activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în suma totală de cheltuieli a persoanei juridice nerezidente;
3) ponderea personalului scriptic ce practică activitate pe teritoriul Republicii Moldova în personalul scriptic al persoanei juridice nerezidente.

Nerezidentul ce are reprezentanță permanentă în RM își determină impozitul pe venit în modul general stabilit pentru agentul economic rezident, ținînd cont de rigorile stabilite la art. 75 din CF.

Documentul prevede de asemenea că, din plăţile efectuate în favoarea reprezentanţelor şi a reprezentanţelor permanente înregistrate în Republica Moldova ale persoanelor juridice nerezidente nu se reţine impozitul pe venit la sursa de plată.

Reiterăm faptul că, conform art. 92 din CF, impozitul reţinut conform art.88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile.

Dările de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile.

Totodată, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.88–91 vor prezenta SFS, până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut.
Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor. În cazul în care, pe parcursul perioadei fiscale, persoanele care sînt obligate să reţină la sursă impozitul se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte darea de seamă menţionată în termen de 15 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare/ repartiţie a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare.

În Monitorul Oficial din 10 august curent, a fost publicată HG nr. 693 din 11 iulie 2018, cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.

Amintim că, conform hotărârii menționate, au fost aprobate următoarele 3 regulamente noi:

1) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, (anexa nr. 1);

2) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, (anexa nr. 2);

3) Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților, (anexa nr. 3).

Citiți și:

Obiectivul Regulamentului privind impozitul pe venitul nerezidenților constă în reglementarea modului de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit determinat/reţinut la sursa de plată din veniturile nerezidentului obținute în RM. în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
1) în Republica Moldova, din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
2) peste hotarele Republicii Moldova, din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.

Veniturile obţinute peste hotarele Republicii Moldova în urma activităţii pe teritoriul ţării străine nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit la sursa de plată în Republica Moldova.

Lista categoriilor de venituri ale persoanelor juridice nerezidente obținute în Republica Moldova și peste hotarele ei constă din:

a) veniturile de la comercializarea mărfurilor;
b) veniturile din prestarea de servicii, inclusiv a serviciilor de management, financiare, de consultanţă, de audit, de marketing, juridice, de agent (de intermediere), informaţionale, prestate unui rezident sau unui nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
c) veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute din vînzarea proprietăţii imobiliare aflate în Republica Moldova, determinate conform art.39–41;
d) veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute din vînzarea proprietăţii, alta decît proprietatea imobiliară (cu excepţia stocurilor de mărfuri şi materiale), dacă cumpărătorul este rezident, determinate conform art.39–41;
e) dividendele, inclusiv cele sub formă de acţiuni sau cote-părţi plătite de un agent economic rezident;
f) dobînzile pentru creanţele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
g) veniturile din cesiunea drepturilor de creanţă unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
h) amenda pentru neexecutarea sau executarea inadecvată de către orice persoană a obligaţiilor, inclusiv în baza contractelor de executare a lucrărilor (prestare a serviciilor) şi/sau conform contractelor de comerţ extern de livrare a mărfurilor;
i) veniturile sub formă de onorarii, obţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale acestei reprezentanţe;
j) royalty obţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
k) veniturile din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova;
k1) veniturile din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul navelor maritime, aeronavelor şi/sau al mijloacelor de transport feroviar ori rutier, precum şi al containerelor;
l) veniturile din primele pe baza contractelor de asigurare şi reasigurare;
m) veniturile din transportul internaţional maritim, aerian, feroviar sau rutier, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează numai între punctele situate în afara Republicii Moldova;
n) veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane;
o) veniturile sub formă de facilităţi, specificate la articolul 19, acordate de angajator (beneficiar) persoanelor fizice nerezidente;
p) anuităţile plătite de fondurile nestatale de pensii rezidente;
q) veniturile obţinute de către oamenii de artă, cum ar fi artiştii de teatru, de circ, de cinema, de radio, de televiziune, muzicienii şi artiştii plastici sau sportivii, indiferent de faptul în adresa cărei persoane se efectuează plăţile aferente acestui venit;
r) veniturile obţinute din acordarea serviciilor profesionale şi altor servicii decît cele prevăzute la lit.q);
s) veniturile din premiile acordate la concursuri;
t) comisioanele de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea comisioane sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
t1) cîştigurile de la jocuri de noroc şi de la campanii promoţionale;
u) alte venituri, care nu sînt specificate la literele precedente, cu condiţia ca acestea să nu fie scutite de impunere potrivit legislaţiei fiscale sau altor acte legislative.

Totodată, prin derogare de la prevederile alin.(1) al art. 71 CF, veniturile nerezidenţilor, cu excepţia celor care dispun de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, din transportul internaţional aerian obţinute din efectuarea curselor regulate nu sunt considerate venituri obţinute în Republica Moldova.

Veniturile menționate mai sus, urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91 din Cod, fără dreptul la deduceri.

Contribuabilul nerezident care desfășoară o activitate în Republica Moldova prin intermediul reprezentanței permanente este plătitor al impozitului pe veniturile brute obținute din sursele Republicii Moldova, care sunt legate de reprezentanța permanentă și diminuate cu suma deducerilor exclusive a acelor cheltuieli, pierderi și altor plăți care se atribuie nemijlocit la aceste venituri ținând cont de prevederile art. 76 din CF.

Potrivit tratatelor internaționale privind evitarea dublei impuneri la care Republica Moldova este parte, la stabilirea venitului impozabil a reprezentanței permanente se admite deducerea cheltuielilor suportate pentru scopurile acestei reprezentanțe permanente, inclusiv cheltuielile de regie și administrative generale, indiferent de faptul dacă aceste cheltuieli sunt suportate în Republica Moldova (unde se află reprezentanța permanent), sau peste hotarele ei, cu unele excepții stabilite în CF.
În același timp, deducerile acestor cheltuieli trebuie să fie confirmate documentar.

Reprezentanța permanentă are obligația de a ține evidența separată a veniturilor brute și a cheltuielilor din activitatea de întreprinzător, desfășurată atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît și peste hotarele ei.

În caz contrar, dacă persoana juridică nerezidentă nu ține evidența separat, care ar permite să fie stabilit venitul obținut din activitatea desfășurată de către ea prin intermediul reprezentanței permanente, suma venitului brut poate fi stabilită în baza calculului, ținînd cont de unul dintre următorii indici:
1) ponderea venitului brut de la comercializarea producției (lucrărilor, serviciilor) în Republica Moldova în încasarea totală a persoanei juridice nerezidente din toată activitatea ei;
2) ponderea cheltuielilor legate de activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în suma totală de cheltuieli a persoanei juridice nerezidente;
3) ponderea personalului scriptic ce practică activitate pe teritoriul Republicii Moldova în personalul scriptic al persoanei juridice nerezidente.

Nerezidentul ce are reprezentanță permanentă în RM își determină impozitul pe venit în modul general stabilit pentru agentul economic rezident, ținînd cont de rigorile stabilite la art. 75 din CF.

Documentul prevede de asemenea că, din plăţile efectuate în favoarea reprezentanţelor şi a reprezentanţelor permanente înregistrate în Republica Moldova ale persoanelor juridice nerezidente nu se reţine impozitul pe venit la sursa de plată.

Reiterăm faptul că, conform art. 92 din CF, impozitul reţinut conform art.88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile.

Dările de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile.

Totodată, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.88–91 vor prezenta SFS, până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut.
Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor. În cazul în care, pe parcursul perioadei fiscale, persoanele care sînt obligate să reţină la sursă impozitul se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte darea de seamă menţionată în termen de 15 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare/ repartiţie a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...