37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Determinarea impozitului pe venit și deducerea cheltuielilor suportate. Ce prevede noul regulament

Determinarea impozitului pe venit și deducerea cheltuielilor suportate. Ce prevede noul regulament

11.07.20186.555 views
(4 voturi, medie: 4,00 din 5)
Se încarcă...

Amintim că în ședința din 4 iulie curent, Guvernul a aprobat 3 Regulamente noi, care vizează modul de determinare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru agenți economici, cetățeni și nerezidenți.

Prin aprobarea proiectului dat, s-a urmărit integrarea normelor, întru-un singur document prin comasarea a 10 acte normative, deoarece monitorizarea acestora de către contribuabili la momentul de determinare a impozitului pe venit este dificilă, din cauza existenţei numărului mare, iar drept consecinţă duce la admiterea erorilor.

În acest material, ne-am propus să dezvăluim cele mai importante prevederi din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător.

Prevederile Regulamentului menționat, se aplică de către subiecții menționați la art 13 din CF:

a) persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător, persoanele care desfăşoară servicii profesionale, precum şi persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiţiei, care, pe parcursul perioadei fiscale, obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;

b) persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova;

b1) persoanele fizice rezidente care desfăşoară activităţi independente şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova;

c) persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi obţin venit din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;

d) persoanele fizice rezidente cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova şi obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;

e) persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri conform capitolului 11 din Titlu II a CF.

Obiectul impunerii este stabilit la art. 14 din Codul Fiscal.

Constatarea veniturilor şi cheltuielilor, precum şi evidenţa acestora sunt reglementate de art. 44 şi 45 din Cod. Subiecţii impunerii stabiliţi prin prezentul Regulament vor determina obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit după contabilitatea de angajamente și contabilitatea de casă, după caz.

Determinarea venitului impozabil, rezultatul financiar obţinut de către subiecţii ce practică activitate de întreprinzător, determinat în conformitate cu cerinţele SNC (OMF nr. 118 din 6 august 2013), sau ale IFRS, se corectează cu sumele aferente unor tipuri de venituri şi cheltuieli.

În sensul aplicării regulilor de evidență, venitul se consideră cîştigat în cazul în care producţia a fost vîndută, lucrările au fost efectuate, serviciile au fost prestate etc., deci acţiunile legate de obţinerea venitului au fost efectuate. Avansurile primite în contul comercializării ulterioare a producţiei, mărfurilor, lucrărilor, serviciilor nu se reflectă în componenţa venitului.

Donaţiile

Pe lângă prevederile existente cu privire la determinarea venitului impozabil la efectuarea donațiilor, noul regulament prevede că donațiile efectuate sub formă de mijloace bănești, în scopuri fiscale se califică drept venit, conform art. 21 alin. (4) din Cod, astfel că la primirea unei donaţii bănești de la o altă persoană, beneficiarul recunoaște donaţia drept venit financiar care se include în venitul brut și se impozitează în modul general stabilit.

Ca și în cazul prederilor HG nr. 77/2008, venitul rezultat din efectuarea donațiilor mijloacele fixe şi activele de capital, se determină ca diferenţă dintre valoarea de piaţă la momentul donării şi baza lor valorică ajustată. În cazul activelor materiale circulante, venitul se determină ca diferenţă dintre preţul de piaţă al acestor active şi cheltuielile suportate legate de procurarea sau producerea acestor active.

Capitolul V din regulamentul nou aprobat, reglementează Deducerile aferente activității de întreprinzător. Capitolul este împărțit în 12 secțiuni.

În ceea ce privește acest capitol, au fost introduse norme ce permit deducerea cheltuielilor pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională prin învățământ dual (remunerarea maiștrilor, instructorilor, asigurarea cu materiale necesare, etc.).

Impozitele, taxele, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate și achitate, se includ în componenţa cheltuielilor şi se deduc în scopuri fiscale în modul stabilit la art. 24 alin. (1) din CF.

Cât privește persoanele fizice ce desfășoară activități profesionale în sectorul justiției, acestea au dreptul să deducă cheltuielile aferente activității profesionale în sectorul justiției achitate sau suportate pe parcursul perioadei fiscale conform prevederilor stabilite la capitolele 3 și 4 ale titlului II din CF, similar agenților economici.

La restituirea pe parcursul perioadei fiscale a cheltuielilor, pierderilor sau datoriilor compromise deduse anterior, suma restituită se ia în calcul şi se include în venitul brut al contribuabilului pe anul în care a fost încasată.

Limita permisă spre deducere a cheltuielilor sub formă de alocații financiare destinate activității sindicatelor pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă este de 0,15% din fondul de retribuire a muncii, (art. 24 alin (151) CF).

Deducerea cheltuielilor privind transportul organizat al angajaţilor

Conform regulamentului nou, cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaţilor pot fi deduse de către angajator în limita maximă a plafonului mediu de 25 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată. Se prevede însă, majorarea plafonului maxim stabilit, de la 25 – la 35 lei (fără TVA).

Plafonul valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul organizat al angajaţilor şi numărul de angajaţi transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaţilor. Criteriul se aplică doar pentru transportul organizat al angajaţilor de la/la locul de muncă.

Depăşirea plafonului stabilit generează obligații privind calcularea și achitarea impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medical, aferente depăşirii.

Tot în această secțiune, sunt prevăzute și documentele confirmative în baza cărora este permisă deducerea cheltuielilor suportate.

Deducerea cheltuielilor aferente asigurării cu hrană a angajaților

Angajatorul poate suporta cheltuieli pentru hrana organizată a angajaților (deduse în conformitate cu art. 24 alin (19) CF) sau poate acorda tichete de masă, mărimea deducerii cheltuielilor suportate fiind prevăzută la art 4 al Legii 166/2017 cu privire la tichetele de masă. Limita maximă permisă spre deducere a cheltuielilor pentru hrana organizată a angajaților nu va depăşi 45 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată.

Angajatorul ai cărui angajaț,i au salariul mediu lunar brut egal sau mai mare de ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an, este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor. În acest sens, salariul mediu lunar brut se calculează pornind de la fondul lunar de salarizare al angajatorului raportat la numărul mediu scriptic de angajaţi în luna respectivă.

Deducerea cheltuielilor pentru studiile profesionale ale angajaţilor

Cheltuielile pentru studiile profesionale/de perfecţionare profesională, suportate în folosul angajaţilor pe parcursul perioadei fiscale, sunt premise spre deducere cu condiţia că asemenea cheltuieli sînt suportate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător şi că se ține cont de necesitatea acestor studii/perfecţionări pentru categoria şi specificul de activitate a angajaţilor. În acest sens se vor prezenta urmîtoarele documente confirmative:

  • ordinul intern al angajatorului ce specifică lista angajaţilor care beneficiază de studiile profesionale/de perfecţionare profesională;
  •  contractul, factura fiscală sau alte documente care confirmă costurile suportate şi prestarea serviciilor de instruire profesională/perfecţionare profesională a angajaţilor.

Deducerea cheltuielilor privind amortizarea

Deducerea amortizării imobilizărilor necorporale se determină prin aplicarea metodei liniare.

În scopul stabilirii sumei deducerii amortizării, valoarea iniţială a imobilizărilor necorporale se distribuie pe perioada ce nu depăşeşte termenul funcţionării utile, începînd cu data recunoaşterii iniţiale a activului.

Deducerea cheltuielilor de reprezentanţă şi de delegaţii.

La acest gen de cheltuieli, se raportează doar cheltuielile suportate pentru primirea delegaţiilor, atît în Republica Moldova, cît şi în afara Republicii Moldova, ce contribuie la buna desfăşurare a activităţii de întreprinzător, de exemplu: cheltuielile pentru primirea oficială a delegaţiilor pentru încheierea diverselor acorduri, contracte, cheltuielile pentru frecventarea manifestărilor culturale, cheltuielile de transport în timpul primirii delegaţiilor conform programului stabilit, cheltuielile pentru achitarea serviciilor traducătorilor neîncadraţi în personalul întreprinderii, сadouri/suvenire în mărimea ce nu depășește 2% din suma scutirii personale anuale, pentru fiecare persoană, etc.

Deducerea cheltuielilor de asigurare

Este permisă deducerea primelor de asigurare plătite în baza contractelor de către agenţii economici şi, după caz, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, din venitul provenit de la activitatea de întreprinzător, pentru tipurile de asigurări obligatorii și facultative prevăzute de Regulament.

Pentru contractarea asigurărilor subvenţionate de către stat, mărimea defalcărilor permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător în scopuri fiscale nu poate depăşi cota primei de asigurare, care urmează a fi plătită de către asigurat (întreprinderea agricolă, producătorul agricol etc.) în conformitate cu legile speciale respective.
De asemenea, se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultative de asistență medicală ale angajatului în cuantumul stabilit de CF (art 36).

Deducerea cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale irecuperabile

Mărimea deducerii cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale se determină prin înmulțirea bazei valorice a resurselor naturale (baza valorică la începutul perioadei de gestiune) cu rezultatul obţinut din împărţirea volumului extracției resurselor naturale pe parcursul perioadei de gestiune la volumul total al extracției prognozat pentru zăcămîntul respectiv. Baza valorică a zăcămîntului la începutul perioadei de gestiune se determină ca diferenţa dintre baza valorică a zăcămîntului la începutul perioadei de gestiune precedente şi suma cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale în perioada de gestiune precedentă.

Dacă depozitul natural continuă să fie exploatat după epuizarea totală a bazei valorice a resurselor naturale, pentru determinarea cheltuielilor spre deducere, suma cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale nu se calculează şi baza valorică a resurselor naturale se egalează cu zero.

Dacă extracţia resurselor naturale din depozitul natural s-a terminat pînă la deducerea totală a cheltuielilor legate de explorarea şi exploatarea resurselor naturale, valoarea reziduală a resurselor naturale se deduce în perioada gestionară curentă şi baza valorică a resurselor naturale se egalează cu zero.

Deducerea cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului

Deducerea cheltuielilor legate de formarea de către asigurător a rezervelor tehnice şi rezervelor matematice se efectuează în mărimea sumelor defalcate în aceste rezerve, obţinute ca rezultat al calculelor trimestriale şi anuale, efectuate în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare emise în acest sens. Dеducеrеа se efectuează în perioada fiscală de gestiune.

Deducerea cheltuielilor privind donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare

Donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare pot fi efectuate în formă bănească şi nebănească.
Deducerea oricăror donaţii efectuate în decursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare se permite în cuantum ce nu depăşeşte 5% din venitul impozabil, conform art. 35 alin.(1) CF. Confirmarea donaţiei e condiționată de prezentarea unor documente confirmative.

Deducerea cheltuielilor din investiţii

Investiţia constituie activul deţinut de întreprinderea investitoare în scopul ameliorării situaţiei financiare prin obţinerea veniturilor (dobînzilor, dividendelor, redevenţelor etc.), majorarea capitalului propriu şi obţinerea altor profituri. Proprietatea investiţională, constituie investiţii în terenuri, clădiri, obiecte de preţ care nu se utilizează şi nu se exploatează la întreprinderea-investitor sau la altă întreprindere din aceeaşi categorie.
La calcularea venitului impozabil din activitatea de investiţii se deduc cheltuielile legate de investiţiile ce ţin de cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe parcursul perioadei fiscale în scopul obţinerii venitului din investiţii.

Deducerea cheltuielilor pentru acordarea burselor private

Deducerea cheltuielilor suportate pe parcursul perioadei fiscale pentru acordarea burselor private, se permite în conformitate cu prevederile Legii nr. 130 din 11 iulie 2014 privind bursele private. Cuantumul bursei private acordate lunar nu poate depăși trei salarii minime pe țară din luna respectivă și se stabilește în contractul de acordare a bursei private. Bursele acordate cu încălcarea prevederilor Legii menționate supra, nu sînt deductibile în scopuri fiscale.

Deducerea este permisă doar la prezentarea:

  • copiei contractului de admitere la studii şi/sau adeverința emisă de instituția de învăţămînt (pe teritoriul Republicii Moldova sau în străinătate);
  • copiei contractului de acordare a bursei private.

Potrivit Regulamentului, nu se vor permite spre deducere următoarele cheltuieli:

- cheltuielilor personale şi familiale;
- sumelor plătite la procurarea terenurilor;
- sumelor plătite la procurarea proprietăţii pentru care se calculează amortizarea şi faţă de care se aplică prevederile art. 26, 261 , 28 şi 29 din Cod;
- sumelor pentru compensaţii, remuneraţii, dobînzi, plăţi pentru închirieri de bunuri şi altor cheltuieli efectuate în interesul unui membru al familiei contribuabilului, al unei persoane cu funcţii de răspundere sau al unui conducător de agent economic, al unui membru al societăţii sau al altei persoane interdependente, dacă nu există justificarea plăţii unei astfel de sume;
- pierderilor în urma vînzării sau schimbului proprietăţii, îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor, efectuate, în mod direct sau mijlocit, între persoanele interdependente;
- cheltuielilor pentru care s-au format obligaţiuni privind persoanele interdependente care folosesc metoda de casă;
- cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare;
- cheltuielilor neconfirmate documentar, ce depăşesc limita stabilită de Cod din venitul impozabil al contribuabilului;
- sumelor achitate sau suportate în folosul titularului patentei de întreprinzător și persoanelor fizice care desfășoară activități independente;
- plăţilor pentru eliminările supranormative de substanţe poluante în mediul înconjurător şi folosirea supralimită a resurselor naturale;
- cheltuielilor legate de investigaţii şi cercetări ştiinţifice referitoare la terenuri sau alte bunuri supuse amortizării, precum şi a altor cheltuieli achitate sau suportate în scopul descoperirii ori precizării locului de amplasare a resurselor naturale, determinării cantităţii şi calităţii lor;
- impozitelor pe venit, penalităţilor şi amenzilor aferente lor, precum şi a amenzilor şi penalităţilor aferente altor impozite, taxe şi plăţi obligatorii la buget, a amenzilor şi penalităţilor aplicate pentru încălcarea actelor normative;
- impozitelor achitate în numele unei persoane, alta decît contribuabilul;
- sumelor din reevaluarea, deprecierea mijloacelor fixe şi altor active, precum şi din modificarea valorii investiţiilor imobiliare pînă la valoarea justă;
- altor cheltuieli ce depăşesc limite stabilite de Cod.

Va urma!

Amintim că în ședința din 4 iulie curent, Guvernul a aprobat 3 Regulamente noi, care vizează modul de determinare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru agenți economici, cetățeni și nerezidenți.

Prin aprobarea proiectului dat, s-a urmărit integrarea normelor, întru-un singur document prin comasarea a 10 acte normative, deoarece monitorizarea acestora de către contribuabili la momentul de determinare a impozitului pe venit este dificilă, din cauza existenţei numărului mare, iar drept consecinţă duce la admiterea erorilor.

În acest material, ne-am propus să dezvăluim cele mai importante prevederi din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător.

Prevederile Regulamentului menționat, se aplică de către subiecții menționați la art 13 din CF:

a) persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător, persoanele care desfăşoară servicii profesionale, precum şi persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiţiei, care, pe parcursul perioadei fiscale, obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;

b) persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova;

b1) persoanele fizice rezidente care desfăşoară activităţi independente şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova;

c) persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi obţin venit din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;

d) persoanele fizice rezidente cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova şi obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;

e) persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri conform capitolului 11 din Titlu II a CF.

Obiectul impunerii este stabilit la art. 14 din Codul Fiscal.

Constatarea veniturilor şi cheltuielilor, precum şi evidenţa acestora sunt reglementate de art. 44 şi 45 din Cod. Subiecţii impunerii stabiliţi prin prezentul Regulament vor determina obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit după contabilitatea de angajamente și contabilitatea de casă, după caz.

Determinarea venitului impozabil, rezultatul financiar obţinut de către subiecţii ce practică activitate de întreprinzător, determinat în conformitate cu cerinţele SNC (OMF nr. 118 din 6 august 2013), sau ale IFRS, se corectează cu sumele aferente unor tipuri de venituri şi cheltuieli.

În sensul aplicării regulilor de evidență, venitul se consideră cîştigat în cazul în care producţia a fost vîndută, lucrările au fost efectuate, serviciile au fost prestate etc., deci acţiunile legate de obţinerea venitului au fost efectuate. Avansurile primite în contul comercializării ulterioare a producţiei, mărfurilor, lucrărilor, serviciilor nu se reflectă în componenţa venitului.

Donaţiile

Pe lângă prevederile existente cu privire la determinarea venitului impozabil la efectuarea donațiilor, noul regulament prevede că donațiile efectuate sub formă de mijloace bănești, în scopuri fiscale se califică drept venit, conform art. 21 alin. (4) din Cod, astfel că la primirea unei donaţii bănești de la o altă persoană, beneficiarul recunoaște donaţia drept venit financiar care se include în venitul brut și se impozitează în modul general stabilit.

Ca și în cazul prederilor HG nr. 77/2008, venitul rezultat din efectuarea donațiilor mijloacele fixe şi activele de capital, se determină ca diferenţă dintre valoarea de piaţă la momentul donării şi baza lor valorică ajustată. În cazul activelor materiale circulante, venitul se determină ca diferenţă dintre preţul de piaţă al acestor active şi cheltuielile suportate legate de procurarea sau producerea acestor active.

Capitolul V din regulamentul nou aprobat, reglementează Deducerile aferente activității de întreprinzător. Capitolul este împărțit în 12 secțiuni.

În ceea ce privește acest capitol, au fost introduse norme ce permit deducerea cheltuielilor pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională prin învățământ dual (remunerarea maiștrilor, instructorilor, asigurarea cu materiale necesare, etc.).

Impozitele, taxele, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate și achitate, se includ în componenţa cheltuielilor şi se deduc în scopuri fiscale în modul stabilit la art. 24 alin. (1) din CF.

Cât privește persoanele fizice ce desfășoară activități profesionale în sectorul justiției, acestea au dreptul să deducă cheltuielile aferente activității profesionale în sectorul justiției achitate sau suportate pe parcursul perioadei fiscale conform prevederilor stabilite la capitolele 3 și 4 ale titlului II din CF, similar agenților economici.

La restituirea pe parcursul perioadei fiscale a cheltuielilor, pierderilor sau datoriilor compromise deduse anterior, suma restituită se ia în calcul şi se include în venitul brut al contribuabilului pe anul în care a fost încasată.

Limita permisă spre deducere a cheltuielilor sub formă de alocații financiare destinate activității sindicatelor pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă este de 0,15% din fondul de retribuire a muncii, (art. 24 alin (151) CF).

Deducerea cheltuielilor privind transportul organizat al angajaţilor

Conform regulamentului nou, cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaţilor pot fi deduse de către angajator în limita maximă a plafonului mediu de 25 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată. Se prevede însă, majorarea plafonului maxim stabilit, de la 25 – la 35 lei (fără TVA).

Plafonul valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul organizat al angajaţilor şi numărul de angajaţi transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaţilor. Criteriul se aplică doar pentru transportul organizat al angajaţilor de la/la locul de muncă.

Depăşirea plafonului stabilit generează obligații privind calcularea și achitarea impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medical, aferente depăşirii.

Tot în această secțiune, sunt prevăzute și documentele confirmative în baza cărora este permisă deducerea cheltuielilor suportate.

Deducerea cheltuielilor aferente asigurării cu hrană a angajaților

Angajatorul poate suporta cheltuieli pentru hrana organizată a angajaților (deduse în conformitate cu art. 24 alin (19) CF) sau poate acorda tichete de masă, mărimea deducerii cheltuielilor suportate fiind prevăzută la art 4 al Legii 166/2017 cu privire la tichetele de masă. Limita maximă permisă spre deducere a cheltuielilor pentru hrana organizată a angajaților nu va depăşi 45 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată.

Angajatorul ai cărui angajaț,i au salariul mediu lunar brut egal sau mai mare de ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an, este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor. În acest sens, salariul mediu lunar brut se calculează pornind de la fondul lunar de salarizare al angajatorului raportat la numărul mediu scriptic de angajaţi în luna respectivă.

Deducerea cheltuielilor pentru studiile profesionale ale angajaţilor

Cheltuielile pentru studiile profesionale/de perfecţionare profesională, suportate în folosul angajaţilor pe parcursul perioadei fiscale, sunt premise spre deducere cu condiţia că asemenea cheltuieli sînt suportate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător şi că se ține cont de necesitatea acestor studii/perfecţionări pentru categoria şi specificul de activitate a angajaţilor. În acest sens se vor prezenta urmîtoarele documente confirmative:

  • ordinul intern al angajatorului ce specifică lista angajaţilor care beneficiază de studiile profesionale/de perfecţionare profesională;
  •  contractul, factura fiscală sau alte documente care confirmă costurile suportate şi prestarea serviciilor de instruire profesională/perfecţionare profesională a angajaţilor.

Deducerea cheltuielilor privind amortizarea

Deducerea amortizării imobilizărilor necorporale se determină prin aplicarea metodei liniare.

În scopul stabilirii sumei deducerii amortizării, valoarea iniţială a imobilizărilor necorporale se distribuie pe perioada ce nu depăşeşte termenul funcţionării utile, începînd cu data recunoaşterii iniţiale a activului.

Deducerea cheltuielilor de reprezentanţă şi de delegaţii.

La acest gen de cheltuieli, se raportează doar cheltuielile suportate pentru primirea delegaţiilor, atît în Republica Moldova, cît şi în afara Republicii Moldova, ce contribuie la buna desfăşurare a activităţii de întreprinzător, de exemplu: cheltuielile pentru primirea oficială a delegaţiilor pentru încheierea diverselor acorduri, contracte, cheltuielile pentru frecventarea manifestărilor culturale, cheltuielile de transport în timpul primirii delegaţiilor conform programului stabilit, cheltuielile pentru achitarea serviciilor traducătorilor neîncadraţi în personalul întreprinderii, сadouri/suvenire în mărimea ce nu depășește 2% din suma scutirii personale anuale, pentru fiecare persoană, etc.

Deducerea cheltuielilor de asigurare

Este permisă deducerea primelor de asigurare plătite în baza contractelor de către agenţii economici şi, după caz, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, din venitul provenit de la activitatea de întreprinzător, pentru tipurile de asigurări obligatorii și facultative prevăzute de Regulament.

Pentru contractarea asigurărilor subvenţionate de către stat, mărimea defalcărilor permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător în scopuri fiscale nu poate depăşi cota primei de asigurare, care urmează a fi plătită de către asigurat (întreprinderea agricolă, producătorul agricol etc.) în conformitate cu legile speciale respective.
De asemenea, se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultative de asistență medicală ale angajatului în cuantumul stabilit de CF (art 36).

Deducerea cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale irecuperabile

Mărimea deducerii cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale se determină prin înmulțirea bazei valorice a resurselor naturale (baza valorică la începutul perioadei de gestiune) cu rezultatul obţinut din împărţirea volumului extracției resurselor naturale pe parcursul perioadei de gestiune la volumul total al extracției prognozat pentru zăcămîntul respectiv. Baza valorică a zăcămîntului la începutul perioadei de gestiune se determină ca diferenţa dintre baza valorică a zăcămîntului la începutul perioadei de gestiune precedente şi suma cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale în perioada de gestiune precedentă.

Dacă depozitul natural continuă să fie exploatat după epuizarea totală a bazei valorice a resurselor naturale, pentru determinarea cheltuielilor spre deducere, suma cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale nu se calculează şi baza valorică a resurselor naturale se egalează cu zero.

Dacă extracţia resurselor naturale din depozitul natural s-a terminat pînă la deducerea totală a cheltuielilor legate de explorarea şi exploatarea resurselor naturale, valoarea reziduală a resurselor naturale se deduce în perioada gestionară curentă şi baza valorică a resurselor naturale se egalează cu zero.

Deducerea cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului

Deducerea cheltuielilor legate de formarea de către asigurător a rezervelor tehnice şi rezervelor matematice se efectuează în mărimea sumelor defalcate în aceste rezerve, obţinute ca rezultat al calculelor trimestriale şi anuale, efectuate în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare emise în acest sens. Dеducеrеа se efectuează în perioada fiscală de gestiune.

Deducerea cheltuielilor privind donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare

Donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare pot fi efectuate în formă bănească şi nebănească.
Deducerea oricăror donaţii efectuate în decursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare se permite în cuantum ce nu depăşeşte 5% din venitul impozabil, conform art. 35 alin.(1) CF. Confirmarea donaţiei e condiționată de prezentarea unor documente confirmative.

Deducerea cheltuielilor din investiţii

Investiţia constituie activul deţinut de întreprinderea investitoare în scopul ameliorării situaţiei financiare prin obţinerea veniturilor (dobînzilor, dividendelor, redevenţelor etc.), majorarea capitalului propriu şi obţinerea altor profituri. Proprietatea investiţională, constituie investiţii în terenuri, clădiri, obiecte de preţ care nu se utilizează şi nu se exploatează la întreprinderea-investitor sau la altă întreprindere din aceeaşi categorie.
La calcularea venitului impozabil din activitatea de investiţii se deduc cheltuielile legate de investiţiile ce ţin de cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe parcursul perioadei fiscale în scopul obţinerii venitului din investiţii.

Deducerea cheltuielilor pentru acordarea burselor private

Deducerea cheltuielilor suportate pe parcursul perioadei fiscale pentru acordarea burselor private, se permite în conformitate cu prevederile Legii nr. 130 din 11 iulie 2014 privind bursele private. Cuantumul bursei private acordate lunar nu poate depăși trei salarii minime pe țară din luna respectivă și se stabilește în contractul de acordare a bursei private. Bursele acordate cu încălcarea prevederilor Legii menționate supra, nu sînt deductibile în scopuri fiscale.

Deducerea este permisă doar la prezentarea:

  • copiei contractului de admitere la studii şi/sau adeverința emisă de instituția de învăţămînt (pe teritoriul Republicii Moldova sau în străinătate);
  • copiei contractului de acordare a bursei private.

Potrivit Regulamentului, nu se vor permite spre deducere următoarele cheltuieli:

- cheltuielilor personale şi familiale;
- sumelor plătite la procurarea terenurilor;
- sumelor plătite la procurarea proprietăţii pentru care se calculează amortizarea şi faţă de care se aplică prevederile art. 26, 261 , 28 şi 29 din Cod;
- sumelor pentru compensaţii, remuneraţii, dobînzi, plăţi pentru închirieri de bunuri şi altor cheltuieli efectuate în interesul unui membru al familiei contribuabilului, al unei persoane cu funcţii de răspundere sau al unui conducător de agent economic, al unui membru al societăţii sau al altei persoane interdependente, dacă nu există justificarea plăţii unei astfel de sume;
- pierderilor în urma vînzării sau schimbului proprietăţii, îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor, efectuate, în mod direct sau mijlocit, între persoanele interdependente;
- cheltuielilor pentru care s-au format obligaţiuni privind persoanele interdependente care folosesc metoda de casă;
- cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare;
- cheltuielilor neconfirmate documentar, ce depăşesc limita stabilită de Cod din venitul impozabil al contribuabilului;
- sumelor achitate sau suportate în folosul titularului patentei de întreprinzător și persoanelor fizice care desfășoară activități independente;
- plăţilor pentru eliminările supranormative de substanţe poluante în mediul înconjurător şi folosirea supralimită a resurselor naturale;
- cheltuielilor legate de investigaţii şi cercetări ştiinţifice referitoare la terenuri sau alte bunuri supuse amortizării, precum şi a altor cheltuieli achitate sau suportate în scopul descoperirii ori precizării locului de amplasare a resurselor naturale, determinării cantităţii şi calităţii lor;
- impozitelor pe venit, penalităţilor şi amenzilor aferente lor, precum şi a amenzilor şi penalităţilor aferente altor impozite, taxe şi plăţi obligatorii la buget, a amenzilor şi penalităţilor aplicate pentru încălcarea actelor normative;
- impozitelor achitate în numele unei persoane, alta decît contribuabilul;
- sumelor din reevaluarea, deprecierea mijloacelor fixe şi altor active, precum şi din modificarea valorii investiţiilor imobiliare pînă la valoarea justă;
- altor cheltuieli ce depăşesc limite stabilite de Cod.

Va urma!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...