37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  SNC 2020   »   SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE”

SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE”

Versiunea în limba rusă

Introducere

 1. Prezentul standard este elaborat în baza Directivei 2013/34/UE, Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară şi IFRS 10 ”Situaţii financiare consolidate”.

Obiectiv

 1. Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea componenţei, formatelor şi a modului de întocmire a situaţiilor financiare consolidate.

Domeniu de aplicare

 1. Prezentul standard reglementează modul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare consolidate ale entităţilor-mamă care aplică Standardele Naţionale de Contabilitate.

 Definiţii

 1. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică:

Rezultat global – modificarea capitalului propriu în cursul perioadei de gestiune care rezultă din tranzacţii şi alte evenimente, cu excepţia celor aferente tranzacţiilor cu proprietarii, în calitatea lor de proprietari.

Situaţii financiare consolidate – situaţiile financiare ale unui grup în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile şi fluxurile de numerar ale entităţii-mamă şi ale entităţilor-fiice sunt prezentate ca aparţinînd unei singure entităţi.

Interese care nu controlează  – elementele de capital propriu ale entităţilor-fiice care nu pot fi atribuite direct sau indirect entităţii-mamă.

Obligaţia de întocmire a situaţiilor financiare consolidate

 1. Entitatea-mamă este obligată să întocmească situaţii financiare consolidate dacă aceasta deţine controlul asupra entităţilor-fiice care se caracterizează prin:
 • majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă entitate;
 • dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor consiliului, organului executiv şi de supraveghere, după caz, ale altei entităţi şi este simultan acţionar sau asociat al acesteia;
 • dreptul de a exercita o influenţă semnificativă asupra unei entităţi al cărei acţionar sau asociat este, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau din statutul entităţii respective;
 • faptul că este acţionar sau asociat al unei entităţi şi deţine singură controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor la entitatea respectivă, ca urmare a unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai entităţii.
 1. În aplicarea pct.5 subpct.1), 2) şi 4) drepturile de vot şi drepturile de numire sau de revocare ale oricărei alte entităţi-fiice, precum şi cele ale oricărei persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul entităţii-mamă sau al unei alte entităţi-fiice, se adaugă la cele ale entităţii-mamă.
 2. În aplicarea pct.5 subpct.1), 2) şi 4), drepturile menţionate la pct.6 se reduc cu drepturile aferente părţilor sociale deţinute:
 • în contul unei persoane care nu este nici entitate-mamă, nici o entitate-fiică a acesteia;
 • ca garanţie, cu condiţia ca aceste drepturi să fie exercitate în conformitate cu condiţiile stabilite;
 • pentru acordarea unor împrumuturi ca parte a activităţilor obişnuite, cu condiţia ca drepturile de vot să fie exercitate în interesul persoanei care oferă garanţia.
 1. În aplicarea pct.5 subpct.1) şi 4), numărul total al drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor în entitatea-fiică se reduce cu numărul drepturilor de vot aferente părţilor sociale deţinute de entitatea în cauză, de către o entitate-fiică a acesteia sau de către o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor entităţi.

Exceptări de la obligaţia de întocmire a situaţiilor financiare consolidate

 1. Pe lîngă cazurile prevăzute în Legea contabilităţii şi raportării financiare, entitatea-mamă se scuteşte de obligaţia de întocmire a situaţiilor financiare consolidate în cazul în care toate entităţile-fiice sunt excluse din consolidare conform pct.10 din prezentul standard.
 2. O entitate se exclude din consolidare dacă părţile sociale ale sale sunt deţinute exclusiv în vederea vînzării lor ulterioare într-o perioadă nu mai mare de 12 luni.

Scopul şi componenţa situaţiilor financiare consolidate

 1. Scopul situaţiilor financiare consolidate constă în prezentarea informaţiilor privind poziţia financiară, performanţa financiară, modificările capitalului propriu şi fluxurile de numerar la nivelul grupului.
 2. Situaţiile financiare consolidate cuprind:

1) bilanţul consolidat;

2) situaţia consolidată de profit şi pierdere;

3) situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu;

4) situaţia consolidată a fluxurilor de numerar;

5) nota explicativă.

Rapoartele menţionate la subpct.1), 2) şi 5) sunt obligatorii, iar cele din subpct.3) şi 4) au un caracter de recomandare şi se întocmesc în funcţie de necesităţile informaţionale ale utilizatorilor.

 1. Situaţiile financiare consolidate se întocmesc în baza unor politici contabile uniforme pentru fapte economice asemănătoare în circumstanţe similare. În cazul în care o entitate inclusă în consolidare aplică alte politici contabile decît cele adoptate în situaţiile financiare consolidate se efectuează ajustările corespunzătoare ale situaţiilor financiare individuale.

Formatele şi conţinutul situaţiilor financiare consolidate

Reguli generale

 1. Situaţiile financiare consolidate se întocmesc în baza situaţiilor financiare individuale ale entităţii-mamă şi entităţilor-fiice, incluse în consolidare, conform formatelor din anexele la prezentul standard.
 2. Situaţiile financiare consolidate se întocmesc în conformitate cu prevederile generale prevăzute în Legea contabilităţii şi raportării financiare.
 3. Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare consolidate cuprind următoarele etape:

1) efectuarea lucrărilor de consolidare a indicatorilor din situaţiile financiare individuale;

2) completarea formatelor situaţiilor financiare consolidate;

3) întocmirea notei explicative la situaţiile financiare consolidate;

4) aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare consolidate.

Bilanţul consolidat

Generalităţi

 1. Bilanţul consolidat caracterizează poziţia financiară a grupului şi prezintă informaţii privind activele, capitalurile proprii şi datoriile entităţii-mamă şi ale entităţilor-fiice.
 2. Întocmirea bilanţului consolidat include următoarele etape:
 • conversia elementelor din bilanţurile individuale ale entităţilor-fiice din străinătate în monedă naţională (pct.20 din prezentul standard);
 • însumarea elementelor similare din bilanţurile individuale ale entităţii-mamă şi ale entităţilor-fiice (pct.21 din prezentul standard);
 • eliminarea reciprocă a investiţiilor entităţii-mamă în entităţile-fiice şi părţilor de capital propriu ale entităţilor-fiice, aferente entităţii-mamă (pct.22-25 din prezentul standard);
 • determinarea fondului comercial rezultat din consolidarea situaţiilor financiare (pct.26-28 din prezentul standard);
 • determinarea intereselor care nu controlează (pct.29-30 din prezentul standard);
 • determinarea modificărilor în capitalul propriu al entităţilor-fiice de la data obţinerii controlului de către entitatea-mamă pînă la data raportării (pct.31 din prezentul standard);
 • eliminarea soldurilor elementelor bilanţului aferente operaţiunilor dintre entităţile grupului (pct.32 din prezentul standard);
 • punerea în echivalenţă a investiţiilor în entităţi asociate (pct.34 din prezentul standard);
 • completarea formatului bilanţului consolidat (pct.35-40 din prezentul standard).
 1. Bilanţul consolidat se întocmeşte conform formatului prezentat în anexa 1 la prezentul standard.

Etapele de consolidare a bilanţului

 1. Conversia elementelor bilanţurilor individuale ale entităţilor-fiice din străinătate în monedă naţională se efectuează în modul următor:
 • elementele bilanţului, cu excepţia elementelor capitalului propriu, se recalculează prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data raportării;
 • elementele capitalului propriu, cu excepţia profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune, se recalculează prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data recunoaşterii (contabilizării) acestora;
 • profitul net (pierdea netă) al perioadei de gestiune se preia din situaţiile de profit şi pierdere după recalcularea elementelor acestora în monedă naţională (pct.49-50 din prezentul standard);
 • diferenţele de curs valutar din conversie se determină ca activele minus datoriile recalculate prin aplicarea cursului la data raportării, minus elementele capitalului propriu recalculate prin aplicarea cursului la data recunoaşterii şi minus profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune preluat din situaţiile de profit şi pierdere după recalcularea elementelor acestora în monedă naţională.

Exemplul 1. Entitatea ”A” (rezident al Republicii Moldova) la 15.02.201X a procurat 85% din capitalul social al entităţii ”B” cu sediul în Slovenia. La 20.04.201X a fost constituit capitalul de rezervă al entităţii ”B” în sumă de 3 790 euro din profitul anilor precedenţi. Informaţiile din bilanţul individual al entităţii-fiică ”B” la 31.12.201X sînt prezentate în col.2 din tabelul 1. În urma conversiei situaţiei de profit şi pierdere a entităţii-fiică ”B” a fost determinat profitul net al anului 201X în sumă de 28 135 lei moldoveneşti.

Cursul oficial al leului moldovenesc la data:

- 15.02.201X - 21,1082 MDL/EUR;

- 20.04.201X - 21,0548 MDL/EUR;

- 31.12.201X - 21,1073 MDL/EUR.

Tabelul 1

Conversia bilanţului entităţii-fiică ”B” la  31.12.201X

Elemente bilanţiere

Suma în euro

Cursul de schimb

Suma în lei

1

2

3

4 = 2 x 3 

Mijloace fixe

57 328

21,1073

1 210 039

Active circulante

42 175

21,1073

890 200

Total active

99 503

 

2 100 239

Capital social

37 900

21,1082

800 001

Capital de rezervă

3 790

21,0548

79 798

Profit nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi

1675

21,1082

35 356

Profit net (pierderea netă) al perioadei de gestiune

1 376

 

28135

Diferenţe de curs valutar din conversie

 

 

1 071

Datorii

54 762

21,1073

1 155 878

Total pasive

99 503

 

2 100 239

În baza datelor din exemplu, diferenţele de curs valutar din conversie au constituit 1 071 lei (2 100 239 lei – 1 155 878 lei – 800 001 lei – 79 798 lei – 35 356 lei – 28 135 lei).

 1. La consolidarea bilanţului elementele similare de active, capitaluri proprii şi datorii din bilanţurile individuale ale entităţii-mamă şi ale entităţilor-fiice se însumează.
 2. La întocmirea bilanţului consolidat:
 • valoarea contabilă a investiţiei entităţii-mamă în entitatea-fiică se elimină din activele grupului şi, concomitent;
 • valoarea părţii de capital propriu al entităţii-fiică, aferentă entităţii-mamă se elimină din capitalul propriu al grupului.
 1. Valoarea contabilă a investiţiei entităţii-mamă în entitatea-fiică se determină în conformitate cu prevederile SNC ”Creanţe şi investiţii financiare”. De exemplu, costul de intrare a investiţiei în entitatea-fiică poate include valoarea: activelor (numerarului, altor active) transmise foştilor proprietari ca plată pentru partea socială achiziţionată în capitalul entităţii-fiică, datoriilor entităţii-mamă faţă de foşti proprietari, instrumentelor de capital (acţiunilor emise, cotelor părţi) ale entităţii-mamă transmise foştilor proprietari, costurilor direct atribuibile achiziţiei (comisioanelor de intermediere, onorariilor de consultanţă, de evaluare etc.).

Exemplul 2. Entitatea ”A” la 15.10.201X a procurat 70% din capitalul social al entităţii ”B” cu 1 700 000 lei. În conformitate cu condiţiile contractuale entitatea ”A”:

- a achitat vînzătorului numerar în sumă de 300 000 lei;

- a recunoscut datoria faţă de vînzător în sumă de 400 000 lei care urmează a fi achitată pînă la 31.12.201X;

- a majorat capitalul său social cu 1 000 000 lei şi a oferit cota-parte respectivă vînzătorului;

- a suportat costurile direct atribuibile achiziţiei în sumă de 45 280 lei.

În baza datelor din exemplu, costul de intrare a investiţiei entităţii ”A” în entitatea-fiică ”B” constituie 1 745 280 lei (300 000 lei + 400 000 lei + 1 000 000 lei + 45 280 lei).

 1. În scopul consolidării situaţiilor financiare, valoarea părţii aferente entităţii-mamă în capitalul propriu al entităţii-fiică se determină în baza valorilor juste ale activelor nete (activelor cu scăderea datoriilor) ale entităţii-fiică:
 • la data achiziţiei părţilor sociale, adică la data la care controlul asupra entităţii-fiică este transferat efectiv la entitatea-mamă, sau
 • în cazul în care achiziţia are loc în două sau mai multe etape, la data la care entitatea achiziţionată a devenit o entitate-fiică.
 1. În cazul în care la aplicarea prevederilor pct.22 din prezentul standard, valoarea determinată conform subpct.1) coincide cu valoarea determinată conform subpct.2), în bilanţul grupului nu se formează fondul comercial rezultat din consolidarea situaţiilor financiare.

Exemplul 3. Entitatea ”A” la 31.12.201X  a procurat contra numerar 100% din capitalul social al entităţii ”B”. Costul de procurare este de 900 000 lei, ceea ce coincide cu valoarea justă a activelor nete ale entităţii ”B”. Informaţiile din bilanţurile individuale ale celor două entităţi la 31.12.201X sînt prezentate în col.2 şi 3 din tabelul 2.

Tabelul 2

Informaţii din bilanţurile individuale şi bilanţul consolidat la 31.12.201X

                                                              (în lei)

Elemente bilanţiere

Elementele bilanţurilor individuale ale

Eliminări

(ajustări)

de consolidare

Elementele bilanţului consolidat

entităţii-mamă ”A”

entităţii-fiică ”B”

1

2

3

4

5 = 2 + 3  + 4

Mijloace fixe

3 500 000

1 400 000

 

4 900 000

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

900 000

 

(900 000)

 

Active circulante

1 500 000

700 000

 

2 200 000

Total active

5 900 000

2 100 000

(900 000)

7 100 000

Capital social

2 000 000

800 000

(800 000)

2 000 000

Profit nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi

 

 400 000

 

 

 

 

 400 000

Profit net (pierderea netă) al perioadei de gestiune

600 000

100 000

(100 000)

600 000

Datorii

2 900 000

1 200 000

 

4 100 000

Total pasive

5 900 000

2 100 000

(900 000)

7 100 000

În baza datelor din exemplu, la consolidarea bilanţului valoarea investiţiilor în entitatea-fiică ”B” de 900 000 lei este exclusă din activele grupului, concomitent cu diminuarea respectivă a pasivelor în aceeaşi sumă. Întrucît entitatea ”A” a procurat entitatea ”B” în întregime (100%), toată valoarea capitalului propriu al entităţii-fiică (800 000 lei + 100 000 lei) se exclude din capitalul propriu în bilanţul consolidat al grupului. Informaţiile din col.5 a tabelului 2 se prezintă în bilanţul consolidat.

 1. Fondul comercial rezultat din consolidarea situaţiilor financiare se recunoaşte iniţial, la data obţinerii controlului asupra entităţii-fiică, la valoarea determinată prin relaţia:

Fondul comercial

=

Valoarea contabilă a investiţiei entităţii-mamă în entitatea-fiică

-           

Valoarea justă a activelor nete ale entităţii-fiică la data obţinerii controlului

x

Cota-parte aferentă entităţii-mamă în capitalul entităţii-fiică

 1. Fondul comercial pozitiv, recunoscut potrivit pct.26 din prezentul standard, se include în componenţa imobilizărilor necorporale ale grupului. În bilanţul consolidat fondul comercial pozitiv se prezintă la data raportării la valoarea contabilă care se determină în conformitate cu prevederile SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”.

Exemplul 4. Entitatea ”A” la 31.12.201X  a procurat 100% din capitalul social al entităţii ”B”. Costul de procurare constituie 1 000 000 lei, ceea ce este cu 100 000 lei mai mult decît valoarea justă a activelor nete ale entităţii ”B”. Informaţiile din bilanţurile individuale ale celor două entităţi la 31.12.201X sînt prezentate în col.2 şi 3 din tabelul 3.

Tabelul 3

Informaţii din bilanţurile individuale şi bilanţul consolidat la  31.12.201X

(în lei)

Elemente bilanţiere

Elementele bilanţurilor individuale ale

Eliminări (ajustări)

de consolidare

Elementele bilanţului consolidat

entităţii-mamă ”A”

entităţii-fiică ”B”

1

2

3

4

5 = 2 + 3  + 4

Fond comercial

x

x

100 000

100 000

Mijloace fixe

3 500 000

1 400 000

 

4 900 000

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

1 000 000

 

(1 000 000)

 

Active circulante

1 400 000

700 000

 

2 100 000

Total active

5 900 000

2 100 000

(900 000)

7 100 000

Capital social

2 000 000

800 000

(800 000)

2 000 000

Profit nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi

 

 400 000

 

 

 

 

 400 000

Profit net (pierderea netă) al perioadei de gestiune

600 000

100 000

(100 000)

600 000

Datorii

2 900 000

1 200 000

 

4 100 000

Total pasive

5 900 000

2 100 000

(900 000)

7 100 000

În cazul dat diferenţa de 100 000 lei dintre valoarea investiţiei entităţii-mamă ”A” în entitatea-fiică ”B” şi valoarea justă a activelor nete ale entităţii-fiică reprezintă fondul comercial pozitiv care se indică în bilanţul consolidat al grupului (col.5 din tabelul 3).

 1. Fondul comercial negativ, recunoscut potrivit pct.26 din prezentul standard, se include la valoarea negativă (cu semnul minus) în componenţa imobilizărilor necorporale ale grupului. În bilanţul consolidat fondul comercial negativ se prezintă la data raportării la valoarea contabilă care se determină în conformitate cu prevederile SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”.

Exemplul 5. Entitatea ”A” la 31.12.201X a procurat 100% din capitalul social al entităţii ”B”. Costul de procurare este de 700 000 lei, ceea ce este cu 200 000 lei mai puţin decît valoarea justă a activelor nete ale entităţii ”B”.  Informaţiile din bilanţurile individuale ale celor două entităţi la 31.12.201X sînt prezentate în col.2 şi 3 din tabelul 4.

Tabelul 4

Informaţii din bilanţurile individuale şi bilanţul consolidat la  31.12.201X

(în lei)

Elemente bilanţiere

Elementele bilanţurilor individuale ale

Eliminări

(ajustări)

de consolidare

Elementele bilanţului consolidat

entităţii-mamă ”A”

entităţii-fiică ”B”

1

2

3

4

5 = 2 + 3  + 4

Fond comercial

x

x

(200 000)

(200 000)

Mijloace fixe

3 500 000

1 400 000

 

4 900 000

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

700 000

 

(700 000)

 

Active circulante

1 700 000

700 000

 

2 400 000

Total active

5 900 000

2 100 000

(900 000)

7 100 000

Capital social

2 000 000

800 000

(800 000)

2 000 000

Profit nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi

 

 400 000

 

 

 

 

 400 000

Profit net (pierderea netă) al perioadei de gestiune

600 000

100 000

(100 000)

600 000

Datorii

2 900 000

1 200 000

 

4 100 000

Total pasive

5 900 000

2 100 000

(900 000)

7 100 000

În cazul dat diferenţa de 200 000 lei dintre valoarea investiţiei entităţii-mamă ”A” în entitatea-fiică ”B” şi valoarea justă a activelor nete ale entităţii-fiică reprezintă fondul comercial negativ care se include la valoarea negativă (cu semnul minus) în activul bilanţului consolidat al grupului (col.5 din tabelul 4).

 1. În cazul în care entitatea-mamă nu deţine un control total (de 100%) asupra entităţii-fiică, în componenţa capitalului propriu din bilanţul consolidat se reflectă în mod separat interesele proprietarilor care nu controlează grupul.
 2. La data obţinerii controlului asupra entităţii-fiică, valoarea intereselor care nu controlează se determină proporţional cotei-părţi ce revine altor proprietari decît celor incluşi în consolidare, din valoarea justă a activelor nete ale entităţii-fiică, conform relaţiei:

Valoarea intereselor care nu controlează

=

(

1 -

Cota-parte aferentă entităţii-mamă în capitalul entităţii-fiică

)

x

Valoarea justă a activelor nete ale entităţii-fiică la data obţinerii controlului

Exemplul 6. Entitatea ”A” la 31.12.201X a procurat 80% din capitalul social al entităţii ”B”. Costul de procurare este de 800 000 lei, valoarea justă a activelor nete ale  entităţii ”B” constituie 900 000 lei. Informaţiile din bilanţurile individuale ale celor două entităţi la 31.12.201X sînt prezentate în col.2 şi 3 din tabelul 5.

Tabelul 5

Informaţii din bilanţurile individuale şi bilanţul consolidat la  31.12.201X

(în lei)

Elemente bilanţiere

Elementele bilanţurilor individuale ale

Eliminări

(ajustări)

de consolidare

Elementele bilanţului consolidat

entităţii-mamă ”A”

entităţii-fiică ”B”

1

2

3

4

5 = 2 + 3  + 4

Fond comercial

x

x

80 000

80 000

Mijloace fixe

3 500 000

1 400 000

 

4 900 000

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

800 000

 

(800 000)

 

Active circulante

1 600 000

700 000

 

2 300 000

Total active

5 900 000

2 100 000

(720 000)

7 280 000

Capital social

2 000 000

800 000

(800 000)

2 000 000

Profit nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi

 

 400 000

 

 

 

 

 400 000

Profit net (pierderea netă) al perioadei de gestiune

600 000

100 000

(100 000)

600 000

Interesele care nu controlează

x

x

180 000

180 000

Datorii

2 900 000

1 200 000

 

4 100 000

Total pasive

5 900 000

2 100 000

(720 000)

7 280 000

În baza datelor din exemplu, valoarea fondului comercial pozitiv constituie  80 000 lei (800 000 lei – 900 000 lei x 0,8). Valoarea intereselor care nu controlează în cazul dat este egală cu 180 000 lei [(1 – 0,8) x 900 000 lei]. Informaţiile din col.5 a tabelului 5 se prezintă în bilanţul consolidat.

 1. Pentru întocmirea bilanţului consolidat la data raportării care este ulterioară datei obţinerii controlului asupra entităţii-fiică, în special, se determină:
 • fondul comercial la data obţinerii controlului asupra entităţii-fiică şi la data raportării;
 • interesele care nu controlează la data obţinerii controlului asupra entităţii-fiică;
 • repartizarea proporţională a modificărilor profitului (pierderii) şi rezervelor entităţii-fiică (inclusiv rezervelor din reevaluare şi diferenţelor de curs valutar din conversie) de la data obţinerii controlului pînă la data raportării, între entitatea-mamă şi interesele care nu controlează;
 • profitul (pierderea) şi rezervele grupului la data raportării luînd în considerare partea entităţii-mamă în modificările elementelor analogice din bilanţul entităţii-fiică survenite după data obţinerii controlului;
 • interesele care nu controlează la data raportării luînd în considerare partea respectivă în modificările profitului (pierderii) şi rezervelor entităţii-fiică survenite după data obţinerii

Exemplul 7. Entitatea ”A” la 30.06.201X  a procurat 80% din capitalul social al entităţii ”B”. Costul de procurare este de 800 000 lei. La data achiziţiei valoarea justă a activelor nete ale  entităţii ”B” a alcătuit 900 000 lei, profitul net – 100 000 lei. Conform politicilor contabile ale entităţii-mamă, fondul comercial se decontează liniar în 5 ani. Informaţiile din bilanţurile individuale ale celor două entităţi la 31.12.201X sînt prezentate în col.2 şi 3 din tabelul 6.

Tabelul 6

Informaţii din bilanţurile individuale şi bilanţul consolidat la  31.12.201X

(în lei)

Elemente bilanţiere

Elementele bilanţurilor individuale ale

Eliminări

(ajustări)

de consolidare

Elementele bilanţului consolidat

entităţii-mamă ”A”

entităţii-fiică ”B”

1

2

3

4

5 = 2 + 3  + 4

Fond comercial

x

x

72 000

72 000

Mijloace fixe

3 900 000

1 700 000

 

5 600 000

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

800 000

 

(800 000)

 

Active circulante

1 400 000

600 000

 

2 000 000

Total active

6 100 000

2 300 000

(728 000)

7 762 000

Capital social

2 000 000

800 000

(800 000)

2 000 000

Profit nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi

 

 100 000

 

 

 

 

100 000

Profit net (pierderea netă) al perioadei de gestiune

900 000

250 000

(250 000)

 112 000

1 012 000

Interesele care nu controlează

x

x

210 000

210 000

Datorii

3 100 000

1 250 000

 

4 350 000

Total pasive

6 100 000

2 300 000

(728 000)

7 672 000

În baza datelor din exemplu, valoarea contabilă a fondului comercial la data achiziţiei entităţii-fiică constituie 80 000 lei (800 000 lei – 900 000 lei x 0,8), iar la data raportării – 72 000 lei [80 000 lei  - 80 000 lei : (5 ani x 12 luni) x 6 luni].

Interesele care nu controlează la data achiziţiei entităţii-fiică constituie 180 000 lei [(1 – 0, 8) x 900 000 lei].

Profitul net al entităţii-fiică ”B” s-a majorat de la data achiziţiei pînă la data raportării cu 150 000 lei (250 000 lei – 100 000 lei), din care 120 000 lei (150 000 lei x 0,8) se atribuie entităţii-mamă şi 30 000 lei [150 000 x (1 – 0, 8)] revin intereselor care nu controlează.

Pentru a determina profitul net al grupului la data raportării se efectuează calculul prezentat în tabelul 7.

Tabelul 7

Calculul profitului net al grupului  la  31.12.201X

Indicatori

Suma, lei

Profitul net al entităţii-mamă la data raportării

 900 000

Partea entităţii-mamă în majorarea profitului net al entităţii-fiică după achiziţie (150 000 lei x 80%)

 

120 000

Partea fondului comercial decontată la cheltuieli curente după achiziţie

[80 000 lei : (5 ani x 12 luni) x 6 luni]

 

(8 000)

Profitul net al grupului la data raportării

(900 000 lei + 120 000 lei – 8 000 lei)

 

1 012 000

Astfel, profitul net al gupului la 31.12.201X este cu 112 000 lei (1 012 000 lei – 900 000 lei) mai mare decît profitul net al entităţii-mamă la aceeaşi dată.

Interesele care nu controlează la data raportării constituie în cazul dat 210 000 lei (180 000 lei + 30 000 lei).

Informaţiile din col.5 a tabelului 6 se prezintă în bilanţul consolidat.

 1. La întocmirea bilanţului consolidat se elimină reciproc soldurile elementelor bilanţului aferente tranzacţiilor (operaţiunilor) dintre entităţile grupului, în special:
 • creanţele şi datoriile reciproce între entităţile grupului;
 • profiturile sau pierderile aferente operaţiunilor în interiorul grupului, care sînt recunoscute în active;
 • dividendele calculate între entităţile grupului.

Exemplul 8. Entitatea ”A” deţine 100% din capitalul social al entităţii ”B” din data constituirii acesteia. În cursul anului 201X au fost efectuate următoarele operaţiuni în interiorul grupului:

- în mai entitatea-mamă a acordat entităţii-fiică un împrumut fără dobîndă pe un termen de 3 ani  în sumă de 120 000 lei;

- în iunie entitatea-fiică a calculat dividende entităţii-mamă în sumă de 70 000 lei din profitul anului 201X-1;

- în octombrie entitatea-mamă a vîndut entităţii-fiică o partidă de mărfuri cu plata amînată cu 48 000 lei (inclusiv TVA 20%). Mărfurile în aceeaşi perioadă de gestiune au fost vîndute de către entitatea-fiică cumpărătorilor din afara grupului. Pînă la sfîrşitul anului 201X entitatea-fiică a achitat doar 70% din datoria faţă de entitatea-mamă pentru mărfurile achiziţionate;

- în decembrie entitatea-mamă a vîndut entităţii-fiică o partidă de mărfuri cu achitarea imediată cu 60 000 lei (inclusiv TVA 20%), valoarea contabilă a mărfurilor fiind de 30 000 lei. Pînă la sfîrşitul anului această partidă de mărfuri nu a fost vîndută de către entitatea-fiică.

Informaţiile din bilanţurile individuale ale entităţii-mamă şi ale entităţii-fiică la 31.12.201X sînt prezentate în col.2 şi 3 din tabelul 8.

Tabelul 8

Informaţii din bilanţurile individuale şi bilanţul consolidat la  31.12.201X

(în lei)

Elemente bilanţiere

Elementele bilanţurilor individuale ale

Eliminări

(ajustări)

de consolidare

Elementele bilanţului consolidat

entităţii-mamă ”A”

entităţii-fiică ”B”

1

2

3

4

5 = 2 + 3  + 4

Mijloace fixe

3 900 000

1 700 000

 

5 600 000

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, inclusiv:

cotă de participaţie

împrumut acordat

 

 

800 000

120 000

 

 

 

(800 000)

(120 000)

 

Mărfuri

830 000

85 000

(20 000)

895 000

Creanţe comerciale

435600

515 000

 

950 600

Creanţe ale părţilor afiliate

14 400

 

(14 400)

 

Total active

6 100 000

2 300 000

(954 400)

7 445 600

Capital social

2 000 000

800 000

(800 000)

2 000 000

Profit nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi

 100 000

200 000 

70 000

370 000

Profit net (pierderea netă) al perioadei de gestiune

900 000

50 000

(70 000)

(20 000)

860 000

Împrumuturi pe termen lung

 

120 000

(120 000)

 

Datorii comerciale curente

3 100 000

1 115 600

 

4 215 600

Datorii curente faţă de părţile afiliate

 

14 400

(14 400)

 

Total pasive

6 100 000

2 300 000

(954 400)

7 445 600

În cazul dat, la întocmirea bilanţului consolidat se efectuează următoarele eliminări:

 • se exclud reciproc suma împrumutului acordat de entitate-mamă entităţii-fiică şi, totodată, suma împrumutului primit de entitatea-fiică de la entitatea-mamă;
 • suma dividendelor calculate de entitatea-fiică pentru entitatea-mamă se exclude din profitul net al perioadei de gestiune şi, totodată, se include în profitul nerepartizat al anilor precedenţi;
 • se elimină reciproc soldurile creanţei şi datoriei comerciale de încasat/achitat în sumă de 14 400 lei [(48 000 lei x (100% - 70%)] pentru vînzarea mărfurilor intragrup în luna octombrie;
 • profitul intern nerealizat în suma de 20 000 lei [60 000 lei – (60 000 lei : 6) – 30 000 lei] aferent vînzării mărfurilor intragrup în luna decembrie se exclude din profitul net al perioadei de gestiune şi, totodată, din valoarea mărfurilor.

Informaţiile din col.5 a tabelului 8 se prezintă în bilanţul consolidat.

 1. Dacă după data obţinerii controlului asupra entităţii-fiică se modifică cota-parte aferentă entităţii-mamă cu păstrarea controlului asupra entităţii-fiică, în bilanţul consolidat se ajustează (se majorează sau se diminuează) valorile contabile ale intereselor care controlează şi ale celor care nu controlează. Orice diferenţă dintre suma ajustării intereselor care nu controlează şi costul de achiziţie (de vînzare) a părţii în capitalul entităţii-fiică se atribuie părţii capitalului care revine entităţii-mamă.

Exemplul 9. Entitatea ”A” deţine 70% din capitalul social al entităţii ”B”. La 01.01.201X profitul nerepartizat al entităţii ”B” a constituit 500 000 lei. La 30.06.201X entitatea-mamă a procurat suplimentar 10% în capitalul entităţii-fiică ”B”, costul de procurare fiind de 80 000 lei. La data achiziţiei profitul entităţii ”B” a alcătuit 584 000 lei, iar la 31.12.201X – 670 000 lei.

În baza datelor din exemplu, la întocmirea bilanţului consolidat se determină:

 • profitul entităţii-fiică ”B” revenit intereselor care nu controlează la 01.01.201X în sumă de 150 000 lei (500 000 lei x 0,3);
 • modificarea (creşterea) profitului entităţii-fiică ”B” revenit intereselor care nu controlează de la 01.01.201X pînă la 30.06.201X în sumă de 25 200 lei [(584 000 lei – 500 000 lei) x 0,3];
 • profitul entităţii-fiică ”B” atribuit intereselor care nu controlează la 30.06.201X pînă la efectuarea tranzacţiei este egal cu 175 200 lei (584 000 lei x 0,3), iar după efectuarea tranzacţiei – cu 116 800 lei (584 000 lei x 0,2);
 • ajustarea (diminuarea) intereselor care nu controlează în rezultatul tranzacţiei cu 58 400 lei (116 800 lei – 175 200 lei);
 • modificarea (creşterea) profitului entităţii-fiică ”B” revenit intereselor care nu controlează de la 30.06.201X pînă la 31.12.201X în sumă de 17 200 lei [(670 000 lei – 584 000 lei) x 0,2];
 • modificarea (creşterea) profitului entităţii-fiică ”B” revenit intereselor care nu controlează în 201X este egal cu 42 400 lei (25 200 lei + 17 200 lei);
 • profitul entităţii-fiică ”B” revenit intereselor care nu controlează la 31.12.201X în sumă de 134 000 lei (150 000 lei + 42 400 lei – 58 400 lei).

În cazul dat diferenţa de 22 000 lei dintre ajustarea intereselor care nu controlează în rezultatul tranzacţiei (58 400 lei) şi costul de procurare a 10% suplimentare în capitalul entităţii-fiică ”B” (80 000 lei) va diminua profitul entităţii-fiică ce revine entităţii-mamă.

 1. Dacă orice entitate din grupul supus consolidării are entităţi asociate, atunci la întocmirea bilanţului consolidat se pun în echivalenţă investiţiile în entităţi asociate în modul următor:
 • din activele grupului se exclude investiţia în entitatea asociată;
 • în activele grupului se include un element separat ”Investiţii financiare puse în echivalenţă” care se determină ca activele nete ale entităţii asociate la data raportării înmulţite cu cota-parte aferentă grupului în capitalul entităţii asociate;
 • dacă la data achiziţiei entităţii asociate a fost format fondul comercial (ca diferenţa între valoarea contabilă a investiţiei în entitatea asociată şi valoarea părţii aferente grupului din activele nete ale entităţii asociate), atunci valoarea investiţiilor puse în echivalenţă se majorează cu valoarea contabilă a fondului comercial pozitiv sau se diminuează cu valoarea contabilă a fondului comercial negativ la data raportării;
 • în elementele componente ale capitalului propriu al grupei se includ părţile aferente grupului din modificarea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) şi rezervelor entităţii asociate de la data achiziţiei pînă la data raportării.

Exemplul 10. Entitatea ”A” la 31.03.201X  a procurat 30% din capitalul social al entităţii ”C”. Valoarea de procurare este de 280 000 lei. La data achiziţiei valoarea justă a activelor nete ale  entităţii ”C” a alcătuit 900 000 lei, profitul net  – 100 000 lei. Conform politicilor contabile fondul comercial se decontează liniar în 5 ani. Informaţiile din bilanţul consolidat al entităţii ”A” (pînă la punerea în echivalenţă a investiţiilor în entitatea asociată) şi bilanţul individual al entităţii ”C” la 31.12.201X sînt prezentate în col.2 şi 3 din tabelul 9.

Tabelul 9

Informaţii din bilanţurile entităţilor ”A” şi ”C” la  31.12.201X

(în lei)

Elemente bilanţiere

Elementele bilanţului consolidat al entităţii ”A” pînă la punerea în echivalenţă

Elementele bilanţului individual al entităţii asociate ”C”

Eliminări

(ajustări)

de punere în echivalenţă

Elementele bilanţului consolidat al entităţii ”A” după punerea în echivalenţă

1

2

3

4

5 = 2 + 4

Mijloace fixe

3 900 000

1 700 000

 

3 900 000

Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

280 000

 

(280 000)

 

Investiţii puse în echivalenţă

 

 

323 500

323 500

Active circulante

1 920 000

600 000

 

1 920 000

Total active

6 100 000

2 300 000

43 500

6 143 500

Capital social

2 000 000

800 000

 

2 000 000

Profit nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi

 

 100 000

 

 

 

 

100 000

Profit net (pierderea netă) al perioadei de gestiune

900 000

250 000

45 000        

(1 500)

943 500

Datorii

3 100 000

1 250 000

 

3 100 000

Total pasive

6 100 000

2 300 000

43 500

6 143 500

În baza datelor din exemplu, valoarea contabilă a fondului comercial la data achiziţiei cotei din capitalul entităţii asociate ”C” constituie 10 000 lei (280 000 lei – 900 000 lei x 0,3), iar la data raportării – 8 500 lei [10 000 lei  - 10 000 lei : (5 ani x 12 luni) x 9 luni].

Valoarea investiţiei puse în echivalenţă va fi egală cu 323 500 lei [(2 300 000 lei – 1 250 000 lei) x 0,3 + 8 500 lei].

Modificarea profitului entităţii asociate ”C” în perioada după achiziţie alcătuieşte 150 000 lei (250 000 lei – 100 000 lei) din care grupului revine suma de 45 000 lei (150 000 lei x 0,3). Plus la aceasta, profitul grupului se diminuează cu decontarea fondului comercial în sumă de 1 500 lei [10 000 lei : (5 ani x 12 luni) x 9 luni].

Modul de întocmire a bilanţului consolidat

 1. În rîndurile bilanţului consolidat se prezintă valoarea totală a elementelor similare din bilanţurile individuale ale entităţilor grupului, ţinînd cont de ajustările specifice provenite din efectuarea etapelor de consolidare, ale căror conţinut este expus în pct.20-34 din prezentul standard.
 2. În rîndul 030 ”Fond comercial” se indică valoarea contabilă a fondului comercial determinată potrivit pct.26-28 din prezentul standard. Valoarea contabilă a fondului comercial pozitiv se indică în mod obişnuit (fără paranteze), valoarea contabilă a fondului comercial negativ – cu semnul minus (între paranteze). În cazul în care fondul comercial aferent deţinerii controlului asupra unei entităţi-fiică are o valoare pozitivă, iar asupra altei entităţi-fiică – o valoare negativă, atunci la prezentarea fondului comercial în bilanţul consolidat se indică suma algebrică a acestor valori.
 3. În rîndurile 150 ”Investiţii financiare pe termen lung puse în echivalenţă” şi 400 ”Investiţii financiare curente puse în echivalenţă” se reflectă valoarea echivalentă a investiţiilor grupului în entităţi asociate, determinată conform pct.34 din prezentul standard.
 4. În rîndul 590 ”Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” se înscrie suma profitului net (pierderii nete – între paranteze) al perioadei de gestiune, care s-a determinat în situaţia consolidată de profit şi pierdere.
 5. În rîndul 640 ”Diferenţe de curs valutar din conversie” se indică valoarea totală a diferenţelor din recalcularea elementelor situaţiilor financiare ale entităţilor-fiice din străinătate în monedă naţională potrivit pct.20 din prezentul standard. Valoarea diferenţelor pozitive se prezintă în mod obişnuit (fără paranteze), celor negative – cu semnul minus (între paranteze).
 6. În rîndul 660 ”Interese care nu controlează” se prezintă valoarea părţii capitalului grupului (entităţilor-fiice) care revine altor proprietari decît proprietarii entităţii-mamă, determinată conform
  pct.29-31 din prezentul standard.

Situaţia consolidată de profit şi pierdere

Generalităţi

 1. Situaţia consolidată de profit şi pierdere caracterizează performanţa financiară a grupului pentru perioada de gestiune şi prezintă informaţii privind veniturile, cheltuielile, rezultatele financiare şi alte elemente ale rezultatului global ale entităţii-mamă şi entităţilor-fiice, incluse în consolidare.
 2. Situaţia consolidată de profit şi pierdere se întocmeşte în baza situaţiilor de profit şi pierdere individuale ale entităţii-mamă şi ale entităţilor-fiice şi conţine 2 secţiuni:
 • profit şi pierdere;
 • alte elemente ale rezultatului global.
 1. Secţiunea ”Profit şi pierdere” conţine informaţii privind veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare consolidate ale grupului. Suplimentar la indicatorii situaţiei de profit şi pierdere individuale, secţiunea ”Profit şi pierdere” prezintă informaţii privind cota-parte a profitului sau pierderii perioadei de gestiune aferent(ă) entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun.
 2. Secţiunea ”Alte elemente ale rezultatului global” conţine informaţii privind elementele care:
 • vor fi prezentate ulterior în secţiunea de profit şi pierdere, atunci cînd vor îndeplini anumite condiţii;
 • nu vor fi prezentate ulterior în situaţia de profit şi pierdere;
 1. Alte elemente ale rezultatului global includ:
 • diferenţe din conversia în monedă naţională a elementelor din situaţiile financiare a entităţilor-fiice din străinatate;
 • alte elemente ale rezultatului global (de exemplu: surplusul de reevaluare a imobilizărilor corporale, prime de capital aferent aporturilor proprietarilor în capitalul social).
 1. Situaţia consolidată de profit şi pierdere include suplimentar informaţii privind alocarea profitului sau pierderii şi a altor elemente ale rezultatului global aferente perioadei de gestiune, precum:

1) profitul sau pierderea aferent(ă) perioadei de gestiune care se atribuie:

 1. proprietarilor entităţii-mamă, şi
 2. intereselor care nu controlează;

2) rezultatul global aferent perioadei de gestiune care se atribuie:

 1. proprietarilor entităţii-mamă, şi
 2. intereselor care nu controlează.
 3. Situaţia consolidată de profit şi pierde se întocmeşte conform formatului prezentat în anexa 2 la prezentul standard.

Etapele de consolidare a situaţiei de profit şi pierdere

 1. Întocmirea situaţiei consolidate de profit şi pierdere include următoarele etape:
 • conversia elementelor din situaţiile de profit şi pierdere individuale ale entităţilor-fiice din străinătate în monedă naţională (pct.49-50 din prezentul standard);
 • însumarea elementelor similare din situaţiile de profit şi pierdere individuale ale entităţilor incluse în consolidare;
 • eliminarea veniturilor şi cheltuielilor aferente tranzacţiilor dintre entităţile incluse în consolidare (pct.52 din prezentul standard);
 • eliminarea profiturilor şi pierderilor nerealizate de la achiziţiile de active între entităţile grupului, care la data raportării sunt incluse în valoarea contabilă a activelor (pct.53 din prezentul standard);
 • eliminarea reciprocă a dividendelor calculate între entităţile grupului, şi prezentarea dividendelor calculate de entitatea-mamă entităţilor din afara grupului (pct.54 din prezentul standard);
 • calcularea sumei decontate şi a pierderilor din depreciere a fondului comercial;
 • calcularea cotei-părţi a profitului sau pierderii perioadei de gestiune aferent entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (pct.55 din prezentul standard);
 • atribuirea profitului net (pierderii nete) şi rezultatului global aferent perioadei de gestiune proprietarilor entităţii-mamă şi intereselor care nu controlează (pct.56 din prezentul standard);
 • completarea formatului situaţiei consolidate de profit şi pierdere.
 1. La întocmirea situaţiei consolidate de profit şi pierdere, elementele din situaţiile de profit şi pierdere individuale ale entităţilor incluse în consolidare din străinătate se recalculează în monedă naţională prin aplicarea cursului oficial mediu pentru perioada de gestiune.
 2. Diferenţele de la conversia în monedă naţională se prezintă ca element separat în bilanţul consolidat şi în secţiunea ”Alte elemente ale rezultatului global” din situaţia consolidată de profit şi pierdere.

Exemplul 11. Entitatea ”A” deţine de la data fondării 100% din capitalul social al entităţii ”S” cu sediul în România. Entitatea ”S” a fost înregistrată la 01.02.201X cu capital social în mărime de 5 000 lei româneşti. Informaţiile din situaţia de profit şi pierdere a entităţii ”S” pe perioada de gestiune 201X sînt prezentate în col.2 din tabelul 10. Cursul oficial mediu pentru perioada 01.02.201X – 31.12.201X este de 4,50 MDL/RON.

Tabelul 10

Conversia elementelor situaţiei de profit şi pierdere a entităţii ”S” la 31.12.201X

Indicatori

Suma în lei românești

Cursul de schimb

Suma în lei moldovenești

1

2

3

4 = 2 x 3

Venituri din vînzări

30 000

4,50

135 000

Costul vînzărilor

20 000

4,50

90 000

Profit brut

10 000

 

45 000

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

3 000

4,50

13 500

Profit (pierdere) pînă la impozitare

7 000

 

31 500

Cheltuieli privind impozitul pe venit

1 500

4,50

6 750

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

5 500

 

24 750

În baza datelor din exemplu, elementele situaţiei de profit şi pierdere a entităţii ”S” în lei românești sunt convertite în lei moldovenești prin utilizarea cursului oficial mediu de 4,50 MDL/RON. Suma profitului net în mărime de 24 750 lei se va lua în calcul la determinarea diferenţei din conversie conform pct.50 din prezentul standard.

 1. În situaţia consolidată de profit şi pierdere elementele similare de venituri şi cheltuieli din situaţiile de profit şi pierdere individuale ale entităţii-mamă şi ale entităţilor-fiice se sumează.
 2. Veniturile, cheltuielile și rezultatele (profitul şi pierderile) generate de tranzacţiile dintre entităţile incluse în consolidare sunt eliminate la întocmirea situaţiei consolidate de profit şi pierdere.

Exemplul 12. Pe parcursul perioadei de gestiune 201X, entitatea-mamă ”A” a vîndut entităţii-fiice ”S” mărfuri cu 240 000 lei, inclusiv TVA 20%. Costul de achiziţie a mărfurilor de către entitatea-mamă este de 180 000 lei, inclusiv TVA 20%. Entitatea ”S” a vîndut la rîndul său aceste mărfuri unei entităţi terţe, din afara grupului, cu 300 000 lei inclusiv TVA 20%. Pîna la sfîrşitul perioadei de gestiune entitatea-fiică ”S” a achitat integral datoria pentru mărfurile vîndute de entitatea-mamă ”A”. Informaţiile din situaţiile de profit şi pierdere individuale ale celor două entităţi pe perioada de gestiune 201X sînt prezentate în col.2 şi 3 din tabelul 11.

Tabelul 11

Informaţii din situaţiile de profit şi pierdere individuale şi consolidate pe perioada de gestiune 201X

(în lei)

Indicatori

Elementele din situaţiile de profit şi pierdere individuale

Eliminări de consolidare

Elementele din situaţia consolidată de profit şi pierdere

entitatea-mamă ”A”

entitatea-fiică ”S”

1

2

3

4

5 = 2 + 3  + 4

Venituri din vînzări

5 000 000

1 000 000

(200 000)

5 800 000

Costul vînzărilor

2 900 000

600 000

(150 000)

3 350 000

Profit brut

2 100 000

400 000

(50 000)

2 450 000

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

1 700 000

320 000

 

2 020 000

Profit (pierdere) pînă la impozitare

400 000

80 000

(50 000)

430 000

Cheltuieli privind impozitul pe venit

130 000

25 000

 

155 000

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

270 000

55 000

(50 000)

275 000

În baza datelor din exemplu, veniturile din vînzarea mărfurilor în mărime de 200 000 lei (240 000 lei – 20% TVA) şi costul de achiziţie a mărfurilor vîndute în mărime 150 000 lei (180 000 lei – 20% TVA) de entitatea-mamă către entitatea-fiică în perioada de gestiune sunt elimintate la întocmirea situaţiei consolidate de profit şi pierdere. 

 1. Profitul sau pierderea nerealizate ca urmare a tranzacţiilor efectuate între entităţile incluse în consolidare sunt eliminate la consolidarea situaţiilor de profit şi pierdere individuale. Eliminarea tranzacţiilor la consolidare vizează:
 • rezultatul aferent stocurilor iniţiale şi finale achiziţionate în cadrul grupului şi incluse în valoarea contabilă a stocurilor;
 • rezultatul generat de vînzarea de imobilizări necorporale și corporale.

Exemplul 13. Entitatea-mamă ”A” deţine 80% din capitalul social al entităţii-fiice ”S” de la momentul înfiinţării acesteia. La 31.12.201X entitatea-mamă ”A” a vîndut mărfuri la cost de 90 000 lei către entitatea-fiică ”S”, înregistrînd venituri în sumă de 110 000 lei, fără TVA. Entitatea-fiică ”S” a primit şi a înregistrat bunurile în perioada următoare - la 03.01.201X+1. Informaţii din situaţiile de profit şi pierdere individuale ale entităţilor ”A” şi ”S” pe perioada de gestiune 201X sînt prezentate în  tabelul 12. 

Tabelul 12

Informaţii din situaţiile de profit şi pierdere individuale şi consolidată pe perioada de gestiune 201X

   (în lei)

Indicatori

Elementele din situaţiile de profit şi pierdere individuale

Eliminări de consolidare

Elementele din situaţia consolidată de profit şi pierdere

entitatea-mamă ”A”

entitatea-fiică ”S”

1

2

3

4

5 = 2 + 3  + 4

Venituri din vînzări

5 000 000

1 000 000

(110 000)

5 890 000

Costul vînzărilor

2 900 000

600 000

(90 000)

3 410 000

Profit brut

2 100 000

400 000

(20 000)

2 480 000

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

1 700 000

320 000

 

2 020 000

Profit (pierdere) pînă la impozitare

400 000

80 000

(20 000)

460 000

Cheltuieli privind impozitul pe venit

130 000

25 000

 

155 000

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune, atribuibil:

270 000

55 000

(20 000)

305 000

Proprietarilor entităţii-mamă

 

 

 

294 000

Intereselor care nu controlează

 

 

 

11 000

În baza datelor din exemplu, venitul din vînzări în mărime de 110 000 lei şi costul vînzărilor în sumă de 90 000 lei înregistrat de entitatea-mamă ”A” în trazacţia cu entitatea-fiică ”S” inclusă în consolidare, sunt eliminate din situaţia consolidată de profit şi pierdere.

Pentru a determina profitul net al grupului la data raportării se efectuează calculul prezentat în tabelul 13.

Tabelul 13

Calcularea profitului net al grupului pe perioda de gestiune 201X

(în lei)

Indicatori

Entitatea-mamă ”A”

Entitatea-fiică ”S”

Profit net din situaţiile de profit şi pierdere individuale

270 000

55 000

Costul vînzărilor stocurilor vîndute în interiorul grupului şi nevîndute în afara grupului la sfîrşitul perioadei

90 000

 

Venituri din vînzări în interiorul grupului

(110 000)

 

Cota-parte a profitului net în entitatea-fiică  ”S”

44 000

(55 000 x 80%)

 

Profit net al Grupului

294 000

 

În baza datelor din exemplu, profitul net al perioadei de gestiune atribuibil grupului constituie 294 000 lei (270 000 lei + 90 000 lei – 110 000 lei + 55 000 lei x 80%) şi este prezentat separat în situaţia consolidată de profit şi pierdere.

Exemplul 14. Entităţile ”A” și ”S” fac parte din acelaş grup. La data de 15.01.201X entitatea-fiică ”S” a procurat de la o entitate terţă o imobilizare corporală în valoare de 500 000 lei (fără TVA), care la 31.12.201X a fost comercializată entităţii-mamăA” la suma de 600 000 lei (fără TVA). Suma amortizării acumulate la momentul vînzării constituie 25 000 lei. Informaţii din situaţiile de profit şi pierdere individuale ale entităţilor ”A” şi ”S” pe perioada de gestiune 201X sînt prezentate în  tabelul 14. 

Tabelul 14

Informaţii din situaţiile de profit şi pierdere individuale şi consolidată pe perioada de gestiune 201X

(în lei)

Indicatori

Elementele din situaţiile de profit şi pierdere individuale

Eliminări de consolidare

Elementele din situaţia consolidată de profit şi pierdere

entitatea-mamă ”A”

entitatea- fiică ”S”

1

2

3

4

5 = 2 + 3  + 4

Venituri din vînzări

4 000 000

1 000 000

 

5 000 000

Costul vînzărilor

2 900 000

600 000

 

3 500 000

Profit brut

1 100 000

400 000

 

1500 000

Venituri din alte activităţi

1 700 000

600 000

(600 000)

1 700 000

Cheltuieli ale altor activităţi

200 000

475 000

(475 000)

200 000

Profit (pierdere) pînă la impozitare

2 600 000

525 000

(125 000)

3 000 000

Cheltuieli privind impozitul pe venit

500 000

125 000

 

625 000

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

2 100 000

400 000

(125 000)

2 375 000

 În baza datelor din exemplu, venitul înregistrat de la vînzarea imobilizării corporale în mărime de 600 000 lei şi cheltuielile aferente ieşirii acesteia în sumă de 475 000 lei (500 000 lei – 25 000 lei), înregistrate de entitatea-fiică ”S” sunt eliminate la consolidarea situaţiilor de profit şi pierdere.

 1. Dividendele calculate între entităţile grupului la consolidare:

1) se elimină pentru entităţile incluse în consolidare;

2) nu se elimină pentru entităţile neincluse în consolidare.

Exemplul 15. Entitatea-mamă ”A” deţine 100% din capitalul social al entităţii-fiice ”S” din data constituirii acesteia şi 15% din capitalul social al entităţii ”N”. În cursul perioadei de gestiune 201X entitatea-fiică ”S” a calculat dividende entităţii-mamă în mărime de 70 000 lei din profitul anului 201X-1 şi entitatea ”N” a calculat dividende în sumă de 100 000 lei. Informaţii din situaţiile de profit şi pierdere individuale ale entităţilor ”A” şi ”S” pe perioada de gestiune 201X sînt prezentate în tabelul 15. 

Tabelul 15

Informaţii din situaţiile de profit şi pierdere individuale şi consolidată pe perioada de gestiune 201X

(în lei)

Indicatori

Elementele din situaţiile de profit şi pierdere individuale

Eliminări de consolidare

Elementele din situaţia consolidată de profit şi pierdere

entitatea-mamă ”A”

entitatea-fiică ”S”

1

2

3

4

5 = 2 + 3  + 4

Venituri din vînzări

4 000 000

1 000 000

 

5 000 000

Costul vînzărilor

2 900 000

600 000

 

3 500 000

Profit brut

1 100 000

400 000

 

1 500 000

Venituri din alte activităţi

170000

200 000

(70 000)

300 000

Cheltuieli ale altor activităţi

100 000

100 000

 

200 000

Profit (pierdere) pînă la impozitare

1 170 000

500 000

(70 000)

1 600 000

Cheltuieli privind impozitul pe venit

170 000

80 000

 

250 000

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

1 000 000

420 000

(70 000)

1 350 000

În baza datelor din exemplu, la întocmirea situaţiei consolidate de profit şi pierdere se corectează veniturile din alte activităţi prin eliminarea totală a dividendelor calculate în mărime de 70 000 lei de entitatea-fiică ”S” în favoarea entităţii-mamă ”A”. Dividendele calculate de entitatea ”N” în mărime de 100 000 lei sînt consolidate, deoarece entitatea ”N” nu este parte a grupului.

 1. Partea de profit sau pierdere a entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun, atribuibilă interesului de participare în aceste entităţi, este prezentată separat în situaţia consolidată de profit şi pierdere, la indicatorul ”Cota-parte a profitului sau pierderii perioadei de gestiune aferent(ă) entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun”. Acest indicator se determină prin metoda punerii în echivalenţă, prin înmulţirea cotei-părţi deţinute în entităţile asociate şi entităţile controlate în comun cu profitul net (pierderea netă) atribuibil entităţii incluse în consolidare.

Exemplul 16. Entitatea ”A” deţine 25% din capitalul social al entităţii ”C” şi de la momentul înregistrării acesteia exercită o influenţă semnificativă.Pe parcursul perioadei de gestiune entitatea ”C a înregistrat profit net în mărime de 500 000 lei.

În baza datelor din exemplu, la întocmirea situaţiei consolidate de profit şi pierdere a entităţii ”A”, se va consolida numai profitul în mărimea cotei-părţi deţinute în entitatea ”C” în sumă de 125 000 lei (500 000 lei x 25%). Această sumă se prezintă separat la indicatorul ”Cota-parte a profitului sau pierderii perioadei de gestiune aferent(ă) entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun”.

 1. Suma profitului sau pierderii şi a rezultatului global atribuibile acţiunilor sau cotelor de participare deţinute de alte persoane decît entităţile incluse în consolidare, se prezintă separat în situaţia consolidată de profit şi pierdere în rîndurile 192 şi 222 ”Intereselor care nu controlează”.

Modul de întocmire a situaţiei consolidate de profit şi pierdere

 1. În rîndurile situaţiei consolidate de profit şi pierdere se prezintă valoarea totală a elementelor care se determină în mod similar cu indicatorii situaţiilor de profit şi pierdere individuale ale entităţilor incluse în consolidare, ţinînd cont de cotele-părţi ale entităţii-mamă şi ajustările specifice provenite din efectuarea etapelor de consolidare, în modul expus în pct.41-56 din prezentul standard.
 2. În rîndul 150 ”Cota-parte a profitului sau pierderii perioadei de gestiune aferent(ă) entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun” se indică suma profitului sau pierderii entitătilor asociate şi entităţilor controlate în comun determinat conform pct.55 al prezentului standard.
 3. În rîndul 160 ”Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)” se sumează profitul (pierderea) financiară, rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale şi cota-parte a profitului sau pierderii perioadei de gestiune aferent(ă) entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun prin relaţia: rd.110 + rd.140 + rd.150.
 4. În rîndul 191 ”Proprietarilor entităţii-mamă” se reflectă profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune atribuibilă proprietarilor care controlează grupul determinat ca produsul dintre profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune şi cota de participare a propietarilor care controlează grupul.
 5. În rîndul 192 ”Intereselor care nu controlează” se prezintă profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune atribuibilă părţilor entităţilor-fiice care revine altor proprietari decît proprietarilor entităţii-mamă, determinat prin înmulţirea cotelor-părţi ale intereselor care nu controlează la valoarea profitului net (pierderea netă) al perioadei de gestiune.
 6. În rîndul 200 ”Elemente care pot fi ulterior prezentate în situaţia de profit şi pierdere” se reflectă valoarea elementelor care vor fi prezentate în situaţia de profit şi pierdere, atunci cînd vor fi indeplinite condiţiile de recunoaştere a veniturilor şi cheltuielilor.
 7. În rîndul 201 ”Diferenţe de curs valutar din conversie” se prezintă suma diferenţei de conversie în monedă naţională a elementelor din situaţiile de profit şi pierdere individuale ale entităţilor-fiice din străinătate.
 8. În rîndul 202 ”Alte elemente” se reflectă valoarea altor elemente care produc modificări în capitalul propriu şi ulterior vor fi prezentate în situaţia de profit şi pierdere, atunci cînd vor fi îndeplinite condiţiile de recunoaştere a veniturilor şi cheltuielilor.
 9. În rîndul 210 ”Elemente care nu vor fi prezentate în situaţia de profit şi pierdere” se prezintă elementele rezultatului global care produc modificări în capitalul propriu pe parcursul perioadei de gestiune şi nu vor fi prezentate în situaţia de profit şi pierdere.
 10. În rîndul 211 ”Surplus din reevaluarea imobilizărilor corporale” se reflectă surplusul de reevaluare a imobilizărilor corporale recunoscut pe parcursul perioadei de gestiune şi în capitalul propriu.
 11. În rîndul 212 ”Alte elemente” se reflectă valoarea altor elemente care produc modificări în capitalul propriu şi nu vor fi prezentate în situaţia de profit şi pierdere.
 12. În rîndul 220 ”Rezultatul global al perioadei de gestiune” se indică valoarea tuturor elementelor rezultatului global determinat prin relaţia: rd.190 + rd.200 + rd.210.
 13. În rîndul 221 ”Proprietarilor entităţii-mamă” se reflectă rezultatul global al perioadei de gestiune atribuibilă proprietarilor grupului determinat ca produsul dintre rezultatul global net al perioadei de gestiune şi cota de participare a propietarilor care controlează grupul.
 14. În rîndul 222 ”Intereselor care nu controlează” se prezintă rezultatul global al perioadei de gestiune atribuibilă părţilor entităţilor-fiice care revine altor proprietari decît proprietarilor entităţii-mamă, determinat prin înmulţirea cotelor-părţi ale intereselor care nu controlează grupul la valoarea rezultatului global al perioadei de gestiune.

Situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu

Generalităţi

 1. Situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu caracterizează soldurile şi modificările elementelor capitalului propriu ale grupului şi prezintă informaţii privind capitalul social și neînregistrat, primele de capital, rezervele, profitul (pierderea), rezervele din reevaluare, alte elemente ale capitalului propriu, diferenţele de curs valutar din conversie ale entităţilor incluse în consolidare, precum şi interesele care nu controlează.
 2. Situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu se întocmeşte în baza situaţiilor modificărilor capitalului propriu individuale ale entităţilor incluse în consolidare, precum şi a informaţiilor din bilanţul consolidat şi situaţia consolidată de profit şi pierdere.
 3. În situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu pentru fiecare element se indică soldul la începutul perioadei de gestiune, majorările şi diminuările pe parcursul perioadei şi soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune, care se determină prin relaţia:

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

  =

Sold la începutul perioadei de gestiune

  +

Majorările

  –

Diminuările

 1. Soldurile la începutul perioadei de gestiune aferente corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi, profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune şi profitului utilizat al perioadei de gestiune întotdeauna sînt egale cu zero, ca urmare a reformării bilanţurilor individuale ale entităţilor incluse în consolidare pentru perioada de gestiune precedentă.
 2. În situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu elementele atribuibile proprietarilor entităţii-mamă şi intereselor care nu controlează se prezintă separat.
 3. Situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu se întocmeşte conform formatului prezentat în anexa 3 la prezentul standard.

Etape de consolidare a situaţiei modificărilor capitalului propriu

 1. Întocmirea situaţiei consolidate a modificărilor capitalului propriu include următoarele etape:
 • conversia indicatorilor din situaţiile modificărilor capitalului propriu individuale ale entităţilor-fiice din străinătate în monedă naţională şi determinarea diferenţelor de curs valutar din conversie;
 • însumarea elementelor similare din situaţiile modificărilor capitalului propriu individuale ale entităţilor incluse în consolidare;
 • eliminarea modificărilor elementelor capitalului propriu ale entităţilor incluse în consolidare;
 • determinarea mărimii elementelor capitalului propriu atribuibile proprietarilor entităţii-mamă şi intereselor care nu controlează;
 • completarea formatului situaţiei consolidate a modificărilor capitalului propriu.
 1. La întocmirea situaţiei consolidate a modificărilor capitalului propriu, elementele din situaţiile modificărilor capitalului propriu individuale ale entităţilor din străinătate, incluse în consolidare, se recalculează în monedă naţională în următorul mod:
 • soldurile elementelor capitalului propriu la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune se preiau din bilanţurile individuale după conversie;
 • majorările şi diminuările elementelor capitalului propriu se recalculează prin aplicarea cursului oficial mediu de schimb al leului moldovenesc pentru perioada de gestiune în modul prevăzut în pct.20 din prezentul standard.
 1. La consolidarea elementelor situaţiilor modificărilor capitalului propriu individuale se elimină:
 • profiturile (pierderile) aferente operaţiunilor interne în cadrul grupului în modul prevăzut de pct.53 din prezentul standard;
 • dividendele calculate între entităţile grupului.

Exemplul 17. Entitatea ”A” deţine 100% din capitalul social al entităţii ”B”. În februarie 201X, adunarea generală a asociaţilor entităţii ”B” a repartizat dividende pe seama profitului anului 201X-1 în sumă totală de 280 000 lei care pînă la finele anului 201X nu au fost achitate. 

În baza datelor din exemplu, la întocmirea situaţiei consolidate a modificărilor capitalului propriu pe 201X dividendele calculate în sumă totală de 280 000 lei vor fi luate în calcul la determinarea profitului nerepartizat al anilor precedenţi.           

 1. Mărimea elementelor capitalului propriu atribuibilă proprietarilor entităţii-mamă şi intereselor care nu controlează se determină în funcţie de cotele-părţi ale acestora în capitalurile sociale ale entităţilor-fiice, incluse în consolidare, ţinînd cont de soldurile elementelor capitalului propriu ale entităţilor-fiice la data procurării cotelor-părţi.

Exemplu 18. Entitatea ”A” deţine 80% din capitalul social al entităţii ”B”. Capitalul social al entităţii ”A” constituie 286 000 lei, iar al entităţii ”B” – 78 600 lei. La data procurării cotei în capitalul social al entităţii ”B”, profitul nerepartizat al anilor precedenţi al acesteia a constituit 16 000 lei.

Soldul la 01.01.201X a profitului entităţii ”A” constituie 198 800 lei, iar a profitului entităţii ”B” – 63 700 lei. În anul 201X entitatea ”A” a obţinut profit net în sumă de 58 200 lei, iar entitatea ”B” – 21 500 lei. Alte operaţiuni cu elementele cu capital propriu nu au fost înregistrate.

Conform datelor din exemplu, la întocmirea situaţiei consolidate a modificărilor capitalului propriu se calculează:

- profitul nerepartizat atribuibil proprietarilor entităţii ”A”:

la 01.01.201X – 151 100 lei [198 800 lei – (63 700  lei - 16 000 lei)];

pe anul 201X – 75 400 lei [(58 200 lei + 21 500 lei) – (21 500 lei x 20%)];

la 31.12.201X – 226 500 lei (151 100 lei + 75 400 lei);

- interesele care nu controlează:

în capitalul social şi profitul entităţii ”B” la 01.01.201X – 28 460 lei [(78 600 lei + 63 700 lei) x 20%];

în profitul entităţii ”B” pe anul 201X – 4 300 lei (21 500 lei x 20%);

în capitalul social şi profitul entităţii ”B” la 31.12.201X – 32 760 lei (28 460 lei + 4 300 lei).

În baza calculelor efectuate în situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu se prezintă indicatorii calculaţi în tabelul 16. 

Tabelul 16

Calculul elementelor situaţiei consolidate a modificărilor capitalului propriu

(în lei)

Indicatori

 

Sold la începutul perioadei de gestiune

 

Majorări

 

 

Diminuări

 

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

Capital social

286 000

 

 

286 000

Profit nerepartizat

151 100

75 400

 

226 500

Capital propriu atribuibil proprietarilor entităţii-mamă

437 100

75 400

 

512 500

Interese care nu controlează

28 460

4 300

 

32 760

Total capital propriu

465 560

79 700

 

545 260

 Modul de întocmire a situaţiei consolidate a modificărilor capitalului propriu

 1. În rîndurile situaţiei consolidate a modificărilor capitalului propriu se prezintă valoarea totală a elementelor care se determină în mod similar cu indicatorii situaţiilor modificărilor capitalului propriu individuale ale entităţilor incluse în consolidare, ţinînd cont de cotele-părţi ale entităţii-mamă şi ajustările specifice provenite din efectuarea etapelor de consolidare, în modul expus în pct.79-80 din prezentul standard.
 2. În rîndul 180 ”Diferenţe de curs valutar din conversie” se indică valoarea totală a soldurilor şi modificărilor aferente diferenţelor din recalcularea elementelor situaţiilor financiare individuale ale entităţilor-fiice din străinătate în monedă naţională.
 3. În rîndul 190 ”Capitalul propriu atribuibil proprietarilor entităţii-mamă” se reflectă valoarea soldurilor şi modificărilor aferente cotelor-părţi ale proprietarilor entităţii-mamă determinată după relaţia: rd.050 + rd.060 + rd.100 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180.
 4. În rîndul 200 ”Interese care nu controlează” se prezintă valoarea soldurilor şi modificărilor aferente părţilor entităţilor-fiice în capitalul grupului care revine altor proprietari decît proprietarilor entităţii-mamă. Acest indicator se determină prin înmulţirea cotelor-părţi ale intereselor care nu controlează grupul la valoarea totală a soldurilor şi modificărilor elementelor capitalului propriu ale entităților-fiice, determinată în modul expus în pct.80 din prezentul standard.
 5. În rîndul 210 ”Total capital propriu” se reflectă valoarea totală a soldurilor şi modificărilor capitalului propriu, determinată după relaţia: rd.190 + rd.200.
 6. Soldurile elementelor capitalului propriu la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune prezentate în rîndurile 050, 060, 100, 150, 160, 170, 180, 190, 200 şi 210 a situaţiei consolidate a modificărilor capitalului propriu trebuie să fie identice soldurilor elementelor din rîndurile 500, 510, 550, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660 ale bilanţului consolidat.

 Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar

Generalităţi

 1. Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar caracterizează soldurile şi fluxurile de numerar ale grupului pentru perioada de gestiune.
 2. Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar se întocmeşte în baza situaţiilor fluxurilor de numerar individuale ale entităţilor incluse în consolidare.
 3. Elementele situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar sînt prezentate separat pe activităţile: operaţională, de investiţii şi financiară, cu evidenţierea distinctă a diferenţelor de curs valutar şi diferenţelor de curs valutar din conversie.
 4. Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar se întocmeşte conform formatului prezentat în anexa 4 la prezentul standard.

Etape de consolidare a situaţiei fluxurilor de numerar

 1. Întocmirea situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar include următoarele etape:
 • conversia indicatorilor din situaţiile fluxurilor de numerar individuale ale entităţilor-fiice din străinătate în monedă naţională şi determinarea diferenţelor de curs valutar din conversie;
 • însumarea elementelor similare din situaţiile fluxurilor de numerar individuale ale entităţilor incluse în consolidare;
 • eliminarea fluxurilor de numerar reciproce ale entităţilor incluse în consolidare;
 • determinarea fluxurilor de numerar din obţinerea/pierderea controlului asupra entităţilor-fiice şi din modificări ale participaţiilor care nu conduc la pierderea controlului;
 • completarea formatului situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar.
 1. La întocmirea situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar, elementele din situaţiile fluxurilor de numerar individuale ale entităţilor-fiice din străinătate, incluse în consolidare, se recalculează în monedă naţională după cum urmează:
 • elementele de încasări şi plăţi de numerar se recalculează prin aplicarea cursului oficial mediu de schimb al leului moldovenesc pentru perioada de gestiune;
 • soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune se recalculează prin aplicarea cursului oficial de schimb al leului moldovenesc la data raportării pentru perioada de gestiune precedentă;
 • soldul de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune se recalculează prin aplicarea cursului oficial de schimb al leului moldovenesc la data raportării.
 1. Diferenţele de curs valutar, reflectate în situaţia fluxurilor de numerar individuală a entităţii-fiice din străinătate, nu se recalculează în monedă naţională la consolidare şi nu se includ în situaţia consolidată a fluxurilor de numerar.
 2. Diferenţele de curs valutar din conversie se determină, după recalcularea, în conformitate cu pct.92, a elementelor situaţiei fluxurilor de numerar individuale a entităţii-fiice din străinătate incluse în consolidare, ca soldul de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune minus soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune minus fluxul net de numerar total. Această valoare se prezintă separat de fluxurile de numerar din activitatea operaţională, de investiţii şi financiară.

Exemplul 19. Entitatea ”A” deţine 70% din capitalul social al entităţii ”B” cu sediul în Grecia. Informaţiile din situaţia fluxurilor de numerar individuală a entităţii-fiică ”B” pentru perioada de gestiune 201X sunt prezentate în col.2 din tabelul 17. În urma conversiei situaţiei fluxurilor de numerar a entităţii ”B” au fost determinate diferenţele de curs valutar din conversie în sumă de 67 233 lei moldoveneşti.

Cursul oficial al leului moldovenesc a constituit:

- la 01.01.201X – 20,8895 MDL /EUR;

- cursul mediu de schimb pentru perioada de gestiune 201X – 20,9338 MDL /EUR;

- la 31.12.201X – 21,4858 MDL /EUR.

Tabelul 17

Conversia indicatorilor situaţiei fluxurilor de numerar a entităţii-fiică ”B” pentru perioada de gestiune 201X

Indicatori

Suma în euro

Cursul de schimb

Suma în lei

1

2

3

4=2 x 3

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională

150 000

20,9338

3 140 070

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii

(35 000)

20,9338

(732 683)

Fluxul net de numerar din activitatea financiară

12 100

20,9338

253 299

Fluxul net de numerar total

127 100

20,9338

2 660 686

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

(200)

X

X

Diferenţe de curs valutar din conversie

X

X

67 233

Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune

2 300

20,8895

48 046

Soldul de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune

129 200

21,4858

2 775 965

În baza datelor din exemplu, diferenţele de curs valutar din conversie constituie 67 233 lei (2 775 965 lei - 48 046 lei - 2 660 686 lei).

 1. În cazul în care plăţile şi încasările de numerar între entităţile incluse în consolidare au loc în perioade de gestiune diferite, la întocmirea situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar, valoarea fluxului de numerar al grupului se diminuează, iar soldul numerarului raportat de grup la finele perioadei de gestiune în care a avut loc transferul se majorează cu sumele corespunzătoare.

Exemplul 20. La 31.12.201X-1 entitatea-fiică ”B” a transferat 10 000 lei în beneficiul entităţii-mamă ”A” în contul achitării datoriei pentru marfa livrată. Entitatea-mamă ”A” a înregistrat în contul curent suma respectivă în data de 02.01.201X.

În baza datelor din exemplu, în situaţia consolidată a fluxurilor de numerar pentru anul 201X, fluxul de numerar din activitatea operaţională se diminuează cu 10 000 lei şi se consideră că entitatea-mamă ”A” a încasat această sumă în anul 201X-1, cînd a fost făcut transferul de către entitatea-fiică ”B”. Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune în situaţia consolidată a fluxurilor de numerar pentru anul 201X se majorează 10 000 lei.

La întocmirea bilanţului consolidat la data de 31.12.201X, soldul creanţelor comerciale la începutul perioadei de gestiune se diminuează cu 10 000 lei.

La întocmirea situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar se consideră că tranzacţia de transfer/încasare a avut loc în totalitate în anul 201X-1, iar soldul numerarului la 01.01.201X  include suma de 10 000 lei.

 1. La consolidarea situaţiei fluxurilor de numerar, elementele similare de încasări şi plăţi din situaţiile fluxurilor de numerar individuale ale entităţilor incluse în consolidare se însumează.
 2. La întocmirea situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar, încasările şi plăţile generate de tranzacţiile dintre entităţile incluse în consolidare se elimină şi se prezintă numai fluxurile de numerar din tranzacţiile cu entităţile din afara grupului.

Exemplul 21. Grupul este format din trei entităţi – entitatea-mamă ”A” şi entităţile-fiice ”B” şi ”C”. Entitatea-mamă deţine 100% în capitalul social al entităţilor-fiice. Toate entităţile incluse în consolidare sunt rezidente ale Republicii Moldova.

Pe parcursul perioadei de gestiune 201X au avut loc următoarele tranzacţii în interiorul grupului:

- entitatea-fiică ”B” a transferat entităţii-mamă ”A” numerar în contul achitării datoriei pentru marfa procurată în sumă de 100 000 lei;

- entitatea-fiică ”B” a plătit 130 200 lei entităţii-mamă ”A” în calitate de dobîndă pentru împrumutul acordat în perioada 201X-1. De asemenea, entitatea-fiică ”B” a rambursat în anul 201X 300 000 lei împrumut acordat în anul 201X-1 de către entitatea-mamă ”A”;

- în anul 201X entitatea-fiică ”B” a plătit dividende entităţii-mamă ”A” în sumă de
200 000 lei;

- entitatea-mamă ”A” a transferat entităţii-fiică ”C” 1 200 000 lei în calitate de plată pentru serviciile prestate;

- entitatea-fiică ”C” a achitat entităţii-mamă ”A” 200 000 lei pentru utilajul procurat.

Informaţiile din situaţiile fluxurilor de numerar individuale ale entităţii-mamă ”A” şi ale entităţilor-fiice ”B” şi ”C” sînt prezentate în col.2-4 din tabelul 18.

Tabelul 18

Informaţiile din situaţiile fluxurilor de numerar individuale şi consolidată
pentru anul 201X

(în lei)

Indicatori

Elementele situaţiilor  fluxurilor de numerar individuale ale

Eliminări de consolidare aferente tranzacţiilor cu

Elementele situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar

entităţii-mamă ”A”

entităţii-fiică ”B”

entităţii-fiică ”C”

entitatea-fiică ”B”

entitatea-fiicăC

1

2

3

4

5

6

7

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

85 456 200

14 850 700

12 485 600

(100 000)

(1 200 000)

111 492 500

Încasări din vînzări

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate

67 240 100

10 365 200

10 785 000

(100 000)

(1 200 000)

87 090 300

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală

15 230 400

2 800 400

784 600

 

 

18 815 400

Dobînzi plătite

401 500

130 200

 

(130 200)

 

401 500

Plata impozitului pe venit

1 500 000

137 500

65 700

 

 

1 703 200

Alte încasări

1 025 080

58 450

44 860

 

 

1 128 390

Alte plăţi

3 140 300

308 710

60 200

 

 

3 509 210

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională

(1 031 020)

1 167 140

834 960

(130 200)

0

1 101 280

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

3 100 300

 

 

 

(200 000)

2 900 300

Încasări din vînzarea activelor imobilizate

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate

4 120 600

 

200 000

 

(200 000)

4 120 600

Dobînzi încasate

200 450

 

 

(130 200)

 

70 250

Dividende încasate

380 600

 

 

(200 000)

 

180 600

inclusiv: dividende încasate din străinătate

 

 

 

 

 

 

Alte încasări (plăţi)

300 000

 

 

(300 000)

 

0

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii

(139 250)

0

(200 000)

(630 200)

0

(969 450)

În baza datelor din exemplu, se efectuează următoarele eliminări la consolidare:

- încasările din vînzări ale entităţii-mamă ”A” şi plăţile pentru stocuri şi servicii procurate ale entităţii-fiică ”B” se diminuează cu 100 000 lei;

- dobînzile plătite de entitatea-fiică ”B”, respectiv dobînzile încasate de entitatea-mamă ”A” se micşorează cu 130 200 lei;

- dividendele încasate de entitatea-mamă ”A” şi dividendele plătite de entitatea-fiică ”B” se micşorează cu 200 000 lei;

- plăţile aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor, efectuate de entitatea-fiică ”B” şi alte încasări din activitatea de investiţii ale entităţii-mamă ”A” se diminuează cu 300 000 lei;

- încasările din vînzări ale entităţii-fiică ”C” şi plăţile pentru stocuri şi servicii procurate ale entităţii-mamă ”A” se diminuează cu 1 200 000 lei;

- încasările din vînzarea activelor imobilizate ale entităţii-mamă ”A” şi plăţile aferente intrărilor de active imobilizate ale entităţii-fiică ”B” se diminuează cu 200 000 lei;

Informaţiile din col.7 din tabelul 18 se prezintă în situaţia consolidată a fluxurilor de numerar pentru perioada 201X.

 1. Fluxurile de numerar  provenite din pierderea sau obţinerea controlului asupra entităţilor-fiice se clasifică şi se prezintă separat în cadrul activităţii de investiţii. Suma numerarului încasat sau plătit drept contravaloare pentru pierderea sau obţinerea controlului asupra entităţilor se raportează în situaţia consolidată a fluxurilor de numerar, după deducerea numerarului şi a echivalentelor de numerar dobîndite sau cedate în cadrul acestor tranzacţii.
 2. Fluxurile de numerar aferente pierderii controlului nu se deduc din cele aferente obţinerii controlului.

Exemplul 22. Acţiunile entităţii-fiice au fost procurate contra sumei de 980 000 lei. Valoarea justă a activelor achiziţionate şi a datoriilor asumate a constituit:

- stocuri – 700 000 lei;

- creanţe curente – 1 100 000 lei;

- numerar – 40 000 lei;

- imobilizări – 940 000 lei;

- datorii curente – 1 200 000 lei;

- datorii pe termen lung – 600 000 lei.

În baza datelor din exemplu, fluxul de numerar de la obţinerea controlului asupra entităţii-fiice constituie 940 000 lei ((700 000 lei + 1 100 000 lei + 40 000 lei + 940 000 lei – 1 200 000 lei – 600 000 lei) – 40 000 lei) şi se prezintă în rîndul 130 ”Încasări (plăţi) din obţinerea/pierderea controlului” al situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar.

Exemplul 23. Entitatea-mamă a vîndut investiţia sa în entitatea-fiică contra sumei de
450 000 lei. Soldul numerarului în bilanţul entităţii-fiice la data pierderii controlului a constituit 47 000 lei.

În baza datelor din exemplu, fluxul de numerar de la pierderea controlului asupra entităţii-fiice constituie 403 000 lei (450 000 lei – 47 000 lei) şi se prezintă în rîndul 130 ”Încasări (plăţi) din obţinerea/pierderea controlului” al situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar.

 1. Fluxul de numerar, care rezultă din modificări ale cotelor-părţi în capitalul social al entităţii-fiice şi care nu conduce la pierderea controlului, se prezintă în componenţa fluxului de numerar din activitatea financiară, cu excepţia cazului în care cota-parte este deţinută de o societate de investiţii şi este evaluată la valoarea justă.

Exemplul 24. Entitatea ”A” a majorat cota-parte în capitalul entităţii ”B” de la 80% la 90%. Valoarea tranzacţiei a constituit 150 000 lei.

În baza datelor din exemplu, suma de 150 000 lei se prezintă în rîndul 200 ”Încasări (plăţi) din modificări ale cotelor-părţi” al situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar.

Modul de întocmire a situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar

 1. În rîndurile situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar se prezintă valoarea totală a elementelor care se determină în mod similar cu indicatorii situaţiilor fluxurilor de numerar individuale ale entităţilor incluse în consolidare, ţinînd cont de ajustările specifice provenite din efectuarea etapelor de consolidare, în modul expus în pct.92-100 ale prezentului standard.
 2. În rîndul 130 ”Încasări (plăţi) din pierderea/obţinerea controlului” se reflectă suma numerarului plătit sau încasat drept contravaloare pentru obţinerea sau pierderea controlului asupra entităţilor incluse în consolidare cu scăderea numerarului şi a echivalentelor de numerar dobîndite sau cedate în cadrul acestor tranzacţii.
 3. În rîndul 150  ”Fluxul  net  de  numerar  din  activitatea  de  investiţii”  se  reflectă  diferenţa dintre  numerarul  încasat  şi  plătit  în  cursul  perioadei  de  gestiune  din  activitatea  de  investiţii, determinată prin relaţia: rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130 ± rd.140.
 4. În rîndul 200 ”Încasări (plăţi) din modificări ale cotelor-părţi” se indică suma numerarului care rezultă din modificarea participaţiei în capitalul social al entităţii care nu conduce la obţinerea/pierderea controlului.
 5. În rîndul 220 “Fluxul net de numerar din activitatea financiară” se reflectă diferenţa dintre numerarul încasat şi plătit în perioada de gestiune din activitatea financiară, determinată  prin relaţia: rd.160 – rd.170 – rd.180 + rd.190 ± rd.200 ± rd.210.
 6. În rîndul 230 ”Fluxul net de numerar total” se indică fluxul de numerar al perioadei de gestiune rezultat  din  activităţile:  operaţională,  de  investiţii  şi  financiară,  determinat  prin  relaţia:  ± rd.080 ± rd.150 ± rd.220.
 7. În rîndul 250 ”Diferenţe de curs valutar din conversie” se prezintă diferenţele rezultate din recalcularea în monedă naţională a elementelor situaţiilor fluxurilor de numerar individuale ale entităţilor-fiice din străinătate, necesare pentru a reconcilia soldurile de numerar la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune.
 8. În rîndul 260 ”Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune” se reflectă soldul de numerar în conturile de evidenţă a mijloacelor şi documentelor băneşti la începutul perioadei de gestiune curente. Acesta trebuie să fie egal cu suma soldurilor numerarului la începutul perioadei de gestiune ale tuturor entităţilor incluse în consolidare şi să corespundă cu soldul numerarului reflectat în rîndul 430 col.4 din bilanţul consolidat.
 9. În rîndul 270 ”Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune” se prezintă soldul de numerar în conturile de evidenţă a mijloacelor şi documentelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune curente. Acesta trebuie să fie egal cu suma soldurilor numerarului la sfîrşitul perioadei de gestiune ale tuturor entităţilor incluse în consolidare şi să corespundă cu soldul numerarului reflectat în rîndul 430 col.5 din bilanţul consolidat.

Nota explicativă la situaţiile financiare consolidate

 1. Nota explicativă la situaţiile financiare consolidate conţine, pe lîngă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii şi raportării financiare, cel puţin următoarele informaţii:

1) cu caracter general:

 • faptul că situaţiile financiare sînt consolidate;
 • baza concluziei că există control atunci cînd entitatea-mamă nu deţine direct sau indirect prin entităţile-fiice mai mult de jumătate din drepturile de vot;
 • cotele-părţi deţinute de entitatea-mamă în capitalul social al fiecărei entităţi-fiice;
 • cotele-părţi deţinute de entităţile grupului în capitalul social al fiecărei entităţi asociate;
 • orice diferenţă privind data de raportare a situaţiilor financiare ale entităţii-mamă şi a entităţilor-fiice ale acesteia utilizate la întocmirea situaţiilor financiare consolidate;
 • denumirea entităţilor-fiice, neincluse în consolidare;
 • modificări semnificative în componenţa entităţilor incluse în consolidare;

2) privind poziţia financiară:   

 • fondului comercial pozitiv şi negativ, dacă la consolidarea bilanţului s-a efectuat compensarea acestora;
 • perioada de decontare a fondului comercial;

3) privind performanţa financiară:

 • venitul din vînzări, cheltuielile şi rezultatul global al perioadei de gestiune prezentat pe segmente de activitate şi pe zone geografice;
 • detalierea veniturilor şi cheltuielilor din alte activităţi;
 • informaţii suplimentare despre natura cheltuielilor, inclusiv cheltuielile cu deprecierea şi amortizarea şi cheltuielile cu beneficiile angajaţilor;
 • ajustările din reclasificare aferente componentelor altor elemente ale rezultatului global;
 • informaţii privind profitul net (pierderea netă) din activităţile continue şi întrerupte;
 • natura şi valoarea elementelor semnificative de venituri, cheltuieli şi rezultatului global;

4) privind modificările capitalului propriu:

 • modificările semnificative ale elementelor capitalului propriu aferente tranzacţiilor cu proprietarii entităţii-mamă;
 • valoarea semnificativă ale intereselor care nu controlează aferentă fiecărui element de capital propriu;

5) privind fluxurile de numerar:

 • încasările, plăţile şi fluxurile de numerar prezentate pe segmente de activitate şi pe zone geografice;
 • ajustările din reclasificare aferente elementelor situaţiilor fluxurilor de numerar individuale ale entităţilor incluse în consolidare;
 • fluxurile de numerar din obţinerea sau pierderea controlului asupra entităţilor incluse în consolidare în cursul perioadei de gestiune;
 • fluxurile de numerar aferente modificărilor cotelor-părţi în capitalul social al entităţilor incluse în consolidare, care nu conduc la pierderea controlului.

Aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare consolidate

 1. Situaţiile financiare consolidate se aprobă, se semnează şi se prezintă utilizatorilor în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi raportării financiare.

Prevederi tranzitorii

 1. Pentru prima perioadă de gestiune în care se aplică prezentul standard indicatorii aferenţi perioadei de gestiune precedente nu se prezintă în situaţiile financiare consolidate.

Anexa 1

             BILANŢUL CONSOLIDAT

la_______________20____

 

Nr.

cpt.

 

Activ

Cod.

rd.

Sold la

începutul perioadei de gestiune

sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

I. Imobilizări necorporale

 

 

 

 

1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie

010

 

 

 

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total

020

 

 

 

din care:

2.1. concesiuni, licenţe şi mărci

 

021

 

 

 

2.2. drepturi de autor şi titluri de protecţie

022

 

 

 

2.3. programe informatice

023

 

 

 

2.4. alte imobilizări necorporale

024

 

 

 

3. Fond comercial

030

 

 

 

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

040

 

 

 

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

050

 

 

 

II. Imobilizări corporale

 

 

 

 

1. Imobilizări corporale în curs de execuţie

060

 

 

 

2. Terenuri

070

 

 

 

3. Mijloace fixe, total

080

 

 

 

din care:

3.1. clădiri

 

081

 

 

 

3.2. construcţii speciale

082

 

 

 

3.3. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice

083

 

 

 

3.4. mijloace de transport

084

 

 

 

3.5. inventar şi mobilier

085

 

 

 

3.6. alte mijloace fixe

086

 

 

 

4. Resurse minerale

090

 

 

 

5. Active biologice imobilizate

100

 

 

 

6. Investiţii imobiliare

110

 

 

 

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

120

 

 

 

Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

130

 

 

 

III. Investiţii financiare pe termen lung

 

 

 

 

1. Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

140

 

 

 

2. Investiţii financiare pe termen lung puse în echivalenţă

150

 

 

 

3. Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, total

160

 

 

 

din care:

3.1împrumuturi acordate. părţilor afiliate

 

161

 

 

 

3.2împrumuturi acordate. aferente intereselor de

            participare

162

 

 

 

3.3. alte investiţii financiare

163

 

 

 

Total investiţii financiare pe termen lung

(rd.140 + rd.150 + rd.160)

170

 

 

 

IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate

 

 

 

 

1. Creanţe comerciale pe termen lung

180

 

 

 

2. Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung

190

 

 

 

    inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare

191

 

 

 

3. Alte creanţe pe termen lung

200

 

 

 

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung

210

 

 

 

5. Alte active imobilizate

220

 

 

 

Total creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate (rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220)

230

 

 

 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.170 + rd.230)

240

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

I. Stocuri

 

 

 

 

1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată

250

 

 

 

2. Active biologice circulante

260

 

 

 

3. Producţia în curs de execuţie

270

 

 

 

4. Produse şi mărfuri

280

 

 

 

5. Avansuri acordate pentru stocuri

290

 

 

 

Total stocuri (rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)

300

 

 

 

II. Creanţe curente şi alte active circulante

 

 

 

 

1. Creanţe comerciale curente

310

 

 

 

2. Creanţe ale părţilor afiliate curente

320

 

 

 

inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare

321

 

 

 

3. Creanţe ale bugetului

330

 

 

 

4. Creanţele ale personalului

340

 

 

 

5. Alte creanţe curente

350

 

 

 

6. Cheltuieli anticipate curente

360

 

 

 

7. Alte active circulante

370

 

 

 

Total creanţe curente şi alte active circulante (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370)

380

 

 

 

III. Investiţii financiare curente

 

 

 

 

1. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

390

 

 

 

2. Investiţii financiare curente puse în echivalenţă

400

 

 

 

3. Investiţii financiare curente în părţi afiliate, total

410

 

 

 

din care:

3.1împrumuturi acordate. părţilor afiliate

 

411

 

 

 

3.2împrumuturi acordate. aferente intereselor de

participare

412

 

 

 

3.3. alte investiţii financiare în părţi afiliate

413

 

 

 

Total investiţii financiare curente (rd.390 + rd.400 + rd.410)

420

 

 

 

IV. Numerar şi documente băneşti

430

 

 

 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.300 + rd.380 + rd.420 + rd.430)

440

 

 

 

TOTAL ACTIVE (rd.240 + rd.440)

450

 

 

 

Nr.

cpt.

 

Pasiv

Cod.

rd.

Sold la

începutul perioadei de gestiune

sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

C.

CAPITAL PROPRIU

 

 

 

 

I. Capital social şi neînregistrat

 

 

 

 

1. Capital social

460

 

 

 

2. Capital nevărsat

470

 

 

 

3. Capital neînregistrat

480

 

 

 

4. Capital retras

490

 

 

 

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

500

 

 

 

Total capital social şi neînregistrat (rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + 500)

510

 

 

 

II. Prime de capital

520

 

 

 

III. Rezerve

 

 

 

 

1. Capital de rezervă

530

 

 

 

2. Rezerve statutare

540

 

 

 

3. Alte rezerve

550

 

 

 

Total rezerve (rd.530 + rd.540 + rd.550)

560

 

 

 

IV. Profit (pierdere)

 

 

 

 

1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

570

 

 

 

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor

precedenţi

580

 

 

 

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

590

 

 

 

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

600

 

 

 

Total profit (pierdere) (rd.570 + rd.580 + rd.590 + rd.600)

610

 

 

 

V. Rezerve din reevaluare

620

 

 

 

VI. Alte elemente de capital propriu

630

 

 

 

VII. Diferenţe de curs valutar din conversie

640

 

 

 

Capitalul propriu al proprietarilor entităţii-mamă

(rd.510 + rd.520 + rd.560 + rd.610 + rd.620 + rd.630 + rd.640)

650

 

 

 

VIII. Interese care nu controlează

660

 

 

 

TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.650 + rd.660)

670

 

 

D.

DATORII PE TERMEN LUNG

 

 

 

 

1. Credite bancare pe termen lung

680

 

 

 

2. Împrumuturi pe termen lung

690

 

 

 

din care:

2.1împrumuturi. din emisiunea de obligaţiuni

 

691

 

 

 

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni

convertibile

692

 

 

 

2.2. alte împrumuturi pe termen lung

693

 

 

 

3. Datorii comerciale pe termen lung

700

 

 

 

4. Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung

710

 

 

 

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

711

 

 

 

5. Avansuri primite pe termen lung

720

 

 

 

6. Venituri anticipate pe termen lung

730

 

 

 

7. Alte datorii pe termen lung

740

 

 

 

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.680 + rd.690 + rd.700 + rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740)

750

 

 

E.

DATORII CURENTE

 

 

 

 

1. Credite bancare pe termen scurt

760

 

 

 

2. Împrumuturi pe termen scurt, total

770

 

 

 

din care:

2.1împrumuturi. din emisiunea de obligaţiuni

 

771

 

 

 

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni

convertibile

772

 

 

 

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt

773

 

 

 

3. Datorii comerciale curente

780

 

 

 

4. Datorii faţă de părţile afiliate curente

790

 

 

 

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

791

 

 

 

5. Avansuri primite curente

800

 

 

 

6. Datorii faţă de personal

810

 

 

 

7. Datorii privind asigurările sociale şi medicale

820

 

 

 

8. Datorii faţă de buget

830

 

 

 

9. Datorii faţă de proprietari

840

 

 

 

10. Venituri anticipate curente

850

 

 

 

11. Alte datorii curente

860

 

 

 

TOTAL DATORII CURENTE (rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810 + rd.820 + rd. 830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)

870

 

 

F.

PROVIZIOANE

 

 

 

 

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor

880

 

 

 

2. Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clienţilor

890

 

 

 

3. Provizioane pentru impozite

900

 

 

 

4. Alte provizioane

910

 

 

 

TOTAL PROVIZIOANE (rd.880 + rd.890 + rd.900 + rd.910)

920

 

 

 

TOTAL PASIVE (rd.670 + rd.750 + rd.870 + rd.920)

930

 

 

Anexa 2

SITUAŢIA CONSOLIDATĂ DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la_______________pînă la_______________20___

Indicatori

Cod

rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Secţiunea ”Profit şi pierdere”

 

 

 

Venituri din vînzări, total

010

 

 

                      din care:

 

 

 

venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor 

011

 

 

venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor 

012

 

 

venituri din contracte de construcţie

013

 

 

venituri din contracte de leasing

014

 

 

venituri din contracte de microfinanţare

015

 

 

alte venituri din vînzări

016

 

 


Costul vînzărilor, total

020

 

 

                       din care:

 

 

 

valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute

021

 

 

costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terţilor

022

 

 

costuri aferente contractelor de construcţie

023

 

 

costuri aferente contractelor de leasing

024

 

 

costuri aferente contractelor de microfinanţare

025

 

 

alte costuri aferente vînzărilor

026

 

 

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)

030

 

 

Alte venituri din activitatea operaţională

040

 

 

Cheltuieli de distribuire

050

 

 

Cheltuieli administrative

060

 

 

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

070

 

 

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd. 050 – rd. 060 – rd. 070)

080

 

 

Venituri  financiare

090

 

 

Cheltuieli financiare

100

 

 

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)

(rd.090 – rd.100)

110

 

 

Venituri cu active imobilizate și excepționale

120

 

 

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale

130

 

 

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)

140

 

 

Cota-parte a profitului (pierderii) perioadei de gestiune aferent(ă) entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun

150

 

 

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)

(rd.110 + rd.140 + rd.150)

160

 

 

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.160)

170

 

 

Cheltuieli privind impozitul pe venit

180

 

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.170 – rd.180), atribuibil:

190

 

 

Proprietarilor entităţii-mamă

191

 

 

Intereselor care nu controlează

192

 

 

Secţiunea ”Alte elemente ale rezultatului global”

 

 

 

Elemente care pot fi ulterior prezentate în situaţia de profit şi pierdere

200

 

 

Diferenţe de curs valutar din conversie

201

 

 

Alte elemente

202

 

 

Elemente care nu vor fi prezentate în situaţia de profit şi pierdere

210

 

 

Surplus din reevaluarea imobilizărilor corporale

211

 

 

Alte elemente

212

 

 

Rezultatul global al perioadei de gestiune (rd.190 + rd.200 + rd.210), atribuibil:

220

 

 

Proprietarilor entităţii-mamă

221

 

 

Intereselor care nu controlează

222

 

 

Anexa 3

SITUAŢIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _________________pînă la _______________20___

Nr. cpt.

Indicatori

 

Cod rd.

 

Sold la începutul perioadei de gestiune

 

 

 

Majorări

 

 

 

Diminuări

 

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

 

1

2

3

4

5

6

7

 

CAPITAL PROPRIU

 

 

 

 

 

I.

Capital social şi neînregistrat

 

 

 

 

 

 

1. Capital social

010

 

 

 

 

 

2. Capital nevărsat

020

 

 

 

 

 

3. Capital neînregistrat

030

 

 

 

 

 

4. Capital retras

040

 

 

 

 

 

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

050

 

 

 

 

 

Total capital social şi neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd. 030 + rd. 040 + rd. 050)

060

 

 

 

 

II.

 Prime de capital

070

 

 

 

 

III.

Rezerve

 

 

 

 

 

 

1. Capital de rezervă

080

 

 

 

 

 

2. Rezerve statutare

090

 

 

 

 

 

3. Alte rezerve

100

 

 

 

 

 

Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)

110

 

 

 

 

IV.

 Profit (pierdere)

 

 

 

 

 

 

1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

120

 

 

 

 

 

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

130

 

 

 

 

 

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

140

 

 

 

 

 

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

150

 

 

 

 

 

Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

160

 

 

 

 

V.

Rezerve din reevaluare

170

 

 

 

 

VI.

Alte elemente de capital propriu

180

 

 

 

 

VII.

Diferenţe de curs valutar din conversie 

190

 

 

 

 

 

Capitalul propriu atribuibil proprietarilor entităţii-mamă (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180+ rd.190)

200

 

 

 

 

 

Interese care nu controlează

210

 

 

 

 

 

total capital propriu (rd.200 + rd.210)

220

 

 

 

 

Anexa 4

SITUAŢIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ________________ pînă la ________________________ 20___

 

Indicatori

Cod.

rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

 

 

 

Încasări din vînzări

010

 

 

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate

020

 

 

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală

030

 

 

Dobînzi plătite

040

 

 

Plata impozitului pe venit

050

 

 

Alte încasări

060

 

 

Alte plăţi

070

 

 

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională

(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)

080

 

 

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

 

 

 

Încasări din vînzarea activelor imobilizate

090

 

 

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate

100

 

 

Dobînzi încasate

110

 

 

Dividende încasate

120

 

 

    inclusiv: dividende încasate din străinătate

121

 

 

Încasări (plăţi) din obţinerea/pierderea controlului

130

 

 

Alte încasări (plăţi)

140

 

 

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii

(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130 ± rd.140)

150

 

 

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

 

 

 

Încasări sub formă de credite şi împrumuturi

160

 

 

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor

170

 

 

Dividende plătite

180

 

 

    inclusiv: dividende plătite nerezidenţilor

181

 

 

Încasări din operaţiuni de capital

190

 

 

Încasări (plăţi) din modificări ale cotelor-părţi

200

 

 

Alte încasări (plăţi)

210

 

 

Fluxul net de numerar din activitatea financiară

(rd.160 – rd.170 – rd.180 + rd.190 ± rd.200 ± rd.210)

220

 

 

Fluxul net de numerar total

(± rd.080 ± rd.150 ± rd.220 )

230

 

 

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

240

 

 

Diferenţe de curs valutar din conversie

250

 

 

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

260

 

 

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune

(± rd.230 ± rd.240 ± rd.250 + rd.260)

270

 

 

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...