37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 1-24 din 6 ianuarie 2012 – 27 ianuarie 2012

MO nr. 1-24 din 6 ianuarie 2012 – 27 ianuarie 2012

30.01.20123.520 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 1 din 30 ianuarie 2012

 

Monitorul Oficial nr. 1-6 din 6 ianuarie 2012

 

- Legea nr. 181 din 19.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Sunt aprobate mai multe rectificări şi completări a actelor legislative, printre care:

- Se modifică art. 3301 şi se completează art. 3521 din Codul Penal . Astfel, art. 3301 va avea titlul: „Încălcarea regimului de confidenţialitate a informaţiilor din declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate” , de asemenea, se abrogă aliniatele (1), (2) la acest articol.

 În urma completărilor aduse la articolului 3521 falsul în declaraţii poate fi pedepsit şi prin privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

- Se modifică şi se completează Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici, şi a unor persoane cu funcţie de conducere. S-a modificat termenul limită de depunere a declaraţiei cu privire la veniturile şi proprietăţile care le deţin subiecţii declarării din 30 ianuarie a anului următor în 31 martie a anului următor.

Prezenta lege intră în vigoare la data de 01.03.2012

 

- Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 77 din 22.12.2011 privind Raportul de audit la Societatea pe Acţiuni „Moldtelecom” pentru anii 2009-2010

În urma auditului s-a constatat că activitatea Societăţii a fost însoţită de unele nereguli şi deficienţe ceea ce denotă că în cadrul societăţii procesele interne necesită o revizuire în vederea diminuării riscului nerealizării conforme a indicatorilor activităţii sau tergiversării implementării obiectivelor stabilite.

 

- Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 80 din 22.12.2011 privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012

Scopul programului este de a stabili limitele realizării misiunilor de audit, subiectele şi obiectele auditelor, pentru a îndeplini sarcinile stabilite şi a atinge impactul dorit în urma realizării activităţii de audit public extern.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1 din 02.01.2012 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010

Se modifică anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte nr. 246 din 08.04.2010

Conform anexei nr. 1 a fost completată lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora.

De asemenea s-a modificat anexa nr. 2 unde este indicată Lista împrumuturilor şi granturilor, acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA.

 

- Ordinul IFPS nr. 1096 din 29.12.2011 suplimentar la Ordinul Inspectoratului Fiscal de Stat nr. 949 din 01.12.2011

Se completează lista agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie:

45. ÎM „RihPanGalFarma” SRL – c/f 1002600034310

46. ÎCS „Lapmol” SRL – c/f 1002600024308

47. ÎCS „Lactalis-Alba” SRL – c/f 1004601003067

 

- Hotărîrea BNM nr. 317 din 29.12.2011 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor BNM şi a normei rezervelor obligatorii

BNM hotărăşte:

- se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 9.5 până la 8.5 la sută anual;

- se diminuează ratele de dobândă:

la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 12.5 până la 11.5 la sută anual;

la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 6.5 până la 5.5 la sută anual;

- se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

 

Monitorul Oficial nr. 7-12 din 13 ianuarie 2012

 

- Legea nr. 227 din 25.11.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

 Se modifică formulele de calcul al pensiei pentru limita de vîrstă în conformitate cu stagiul de cotizare stabilit în art. 42 alin. 11 din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998, precum şi alte modificări rectificative ce se refera la acest stagiu de cotizare.

Se completează Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale după cum urmează:

- la art. 4 alin. 2 lit. b) se introduce textul „iar şomerilor li se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat”. Astfel conţinutul complet este următorul „b) a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului iar şomerilor li se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat”

- art. 7 alin. 1 va avea următorul conţinut: „(1) Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale. Baza de calcul nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv”. S-a adăugat menţiunea că baza de calcul nu poate fi mai mare de 5 salarii medii lunare pe economie.

Notă: Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2012, este de 3550 lei.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare

Se aprobă:

- Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare;

- Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, elaborată în conformitate cu SNC şi Instrucţiunea nr. 93 din 19.07.2010 cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice;

- Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi private.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor

Se aprobă Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova.

Totodată se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 24.06.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din RM.

Principalele momente care s-au modificat sunt:

- potrivit noului regulament pentru zilele de plecare şi sosire diurnele se plătesc în mărime de 100 % din normele stabilite. De asemenea, pentru delegarea pentru o zi peste hotarele RM diurnele se plătesc în mărime de 100 % din norma stabilită. Conform prevederilor anterioare cotele diurnelor pentru situaţiile menţionate erau de 50 % din norma stabilită.

- în lista altor cheltuieli compensante salariatului delegat se adaugă cheltuielile ce ţin de asigurarea medicală obligatorie în străinătate.

- pentru şoferi, expeditori auto, ghizi şi alţi salariaţi ce pleacă peste hotare, antrenaţi în rutele traficului auto internaţional de mărfuri şi călători, dacă se află peste hotarele pînă la 8 ore cuantumul diurnei s-a majorat de la 10 % la 20 % din normele diurnelor stabilite în valută conform categoriei I.

- categoria I şi II a personalului delegat s-a comasat şi sa format categoria I care le include pe ambele. Astfel, conform noului regulament sunt 2 categorii (categoria I şi categoria II) care încadrează personalul delegat pe teritoriul republicii şi peste hotarele ei.

- se majorează normele diurnilor şi plafoanelor de cazare pe categorii a persoanelor detaşate conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova.

 

Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012

 

- Legea nr. 267 din 23.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Prin această lege au fost modificate şi completate mai multe acte legislative care se referă la politica bugetar-fiscală pentru anul 2012, principalele fiind:

- Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi

- Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit

- Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007

- Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal

- Codul Fiscal

- Codul Vamal

Cele mai importante modificări în Codul Fiscal pot fi vizualizate în noutatea: „Aspecte de aplicare a legislaţiei fiscale în anul 2012

 

- Ordinul MF nr. 1 din 03.01.2012 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2012

Unele prevederi a acestui ordin sunt expuse în noutatea: „Prevederile Ordinului MF cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional

 

Monitorul Oficial nr. 15 din 17 ianuarie 2012

 

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 9825884,7 mii lei şi cheltuieli în sumă de 9825884,7 mii lei.

Cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale rămîne neschimbat, aceasta fiind de 6 % pentru angajat şi 23 % pentru angajator calculat din fondul de salarizare lunar şi alte recompense.

Baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurare socială nu trebuie să depăşească suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul 2012 înmulţită la 12. Astfel, pentru anul 2012 baza anuală de calcul nu va depăşi suma de 213 000 lei (5 x 3550 x 12).

S-a majorat contribuţia de asigurări sociale pentru întreprinzătorii individuali, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, titularii de patentă de întreprinzător de la 4368 lei în 2011 la 4704 lei în 2012.

Prevederile ce se referă la prezentarea rapoartelor 4-BASS, a declaraţiei anuale a persoanei asigurate nu au suferit modificări. La fel nu au suferit modificări sancţiunile aplicate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale (amenda fiind de 0,1 % din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv ziua transferului sumei datorate), pentru diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale, pentru neprezentarea declaraţiilor pentru calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale etc.

 

- Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012

Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 3 982 197,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 3 982 197,4 mii lei.

Rămîne neschimbată prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată din salariu şi alte recompense - 3,5 % pentru angajator şi respectiv 3,5% pentru angajat.

S-a majorat faţă de 2011 prima de asistenţă medicală calculată în sumă fixă de la 2 772 lei la 2 982 lei în 2012, pentru categoriile de plătitori: fondatori de întreprinderi individuale, proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, titularii de patentă de întreprinzător, notarii publici, vocaţii etc.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 28 din 13.01.2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor

Sunt stabilite criteriile care trebuie să le întrunească organizaţiile şi întreprinderile pentru a putea beneficia de această scutire la plata TVA.

De asemenea, este întărită lista documentelor necesare de prezentat pentru justificarea faptului respectării criteriilor stabilite.

 

Monitorul Oficial nr. 16-18 din 20 ianuarie 2012

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 32 din 13.01.2012 privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente

Se modifică şi se completează Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 22.06.2010.

Principalele modificări se referă la procedura de formare, aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2 din 12.01.2012 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor

Se modifică secţiunea „Evidenţa contractelor de achiziţii publice”.

Se completează cu conturi contabile noi „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”.

 

Monitorul Oficial nr. 19-20 din 25 ianuarie 2012

 

- Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27.12.2011

Se aprobă bugetul de stat pe anul 2012 cu venituri de 21367,3 mil. lei şi cheltuieli în mărime de 22164,3 mil. lei respectiv, deficitul bugetar constituind 797,0 mil. lei.

 

Monitorul Oficial nr. 21-24 din 27 ianuarie 2012

 

- Legea nr. 261 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali

Pentru înregistrarea de stat a societăţilor de asigurare, a fondurile nestatale de pensii şi a asociaţilor de economii şi împrumut trebuie de prezentat şi avizul Comisie Naţionale a Pieţii Financiare, conform modificărilor articolului 7 din Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007

 

- Legea nr. 262 din 19.12.2011 pentru modificarea unor acte legislative

Se modifică art. 244 din Codul penal al RM, astfel acesta va avea următorul cuprins:

“(1) Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor fie prin includerea în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea unor obiecte impozabile, dacă suma impozitului care trebuia să fie plătit depăşeşte 1500 unităţi convenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”

sancţiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

 

- Legea nr. 3 din 15.01.2012 pentru modificarea şi completarea articolului 4 din Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Potrivit acestor modificări în sarcina angajatorului se pune plata din mijloacele financiare proprii a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru 3 zile calendaristice (a doua, a treia şi a patra) de incapacitate temporară de muncă a angajatului.

Începînd cu a cincea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Prezenta lege intră in vigoare la 01.01.2012

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...