Română  Русский
Prima
Contact
Harta
Exemplu: contabil şef
 
 
Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 nr. 271 din 23.12.2011
Prima / Legi / Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 nr. 271 din 23.12.2011
Versiune tipar

L E G E A

fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012

 

nr. 271 din 23.12.2011

 

Monitorul Oficial nr.15/39 din 17.01.2012

 

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Art.1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 3982197,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 3982197,4 mii lei.

 

Art.2. – Sinteza veniturilor şi a cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 se prezintă în anexa nr.1.

 

Art.3. – Lista fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prevăzute de legislaţie, structurate pe programe şi subprograme, se prezintă în anexa nr.2.

 

Art.4. – (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în formă procentuală în raport cu salariul şi cu alte recompense pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte la 7,0% (cîte 3,5% pentru fiecare categorie, respectiv pentru angajat şi angajator).

(2) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 se stabileşte la 2982 lei.

(3) Persoanele fizice prevăzute la pct.1 lit.b), c), d) şi e) şi pct.3 din anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, care achită în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alin.(2) din prezentul articol.

(4) Prin derogare de la art.22 alin.(2) din Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, persoanele fizice prevăzute la pct.1 lit.a) din anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, care achită pînă la data de 31 octombrie 2012 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 75% din suma stabilită la alin.(2) din prezentul articol, dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 lit.b), c), d) şi e) şi pct.2 din anexa nr.2 la legea menţionată. Prin derogare de la art.22 alin.(1) din Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, pentru persoanele fizice menţionate termenul de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se prelungeşte pînă la 31 octombrie 2012.

 

Art.5. – (1) Mijloacele financiare acumulate pe contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, inclusiv cele ce depăşesc veniturile anuale estimate, precum şi sumele penalităţilor şi sancţiunilor pecuniare calculate pentru neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se repartizează fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform cotelor procentuale stabilite de legislaţie.

(2) După atingerea plafoanelor prevăzute pentru fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fondul măsurilor de profilaxie (prevenirea riscurilor de îmbolnăvire), fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale şi fondul de administrare a sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală (conform anexei nr.1), mijloacele financiare acumulate se transferă integral către fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază).

 

Art.6. – Prin derogare de la anexa nr.2 la prezenta lege, în cazul necesităţii de a efectua redistribuirea mijloacelor financiare între tipurile de asistenţă medicală pe parcursul anului, aceasta se efectuează o dată pe semestru, prin decizia consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, fără modificarea prezentei legi, în limita a 2% din suma anuală a fondului de bază.

 

Art.7. – (1) Instituţia financiară ce deserveşte conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală plăteşte dobînda aferentă soldurilor conturilor, a cărei mărime este stabilită prin contract, dar care nu va fi sub rata medie ponderată a dobînzii din sistemul bancar la depozitele atrase de bănci pe termen de pînă la o lună, calculată din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. Această dobîndă se transferă lunar în conturile bancare ale Trezoreriei de Stat, ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi ale agenţiilor ei teritoriale.

(2) Ministerul Finanţelor achită lunar dobînda aferentă soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală deschise în cadrul contului unic trezorerial.

 

Art.8. – Prezenta lege intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2012.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU


Chişinău, 23 decembrie 2011.

 

Nr.271.

 

 

Anexa nr.1

 

Sinteza

veniturilor şi a cheltuielilor fondurilor asigurării

obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012

 

- mii lei -

I. Venituri, total

inclusiv:

3982197,4

1. Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, sub formă de contribuţie procentuală din salariu şi din alte recompense, achitate de angajatori şi de angajaţi

1749948,5

2. Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova

61354,7

3. Alte venituri

12000,0

4. Transferuri de la bugetul de stat pentru asigurarea medicală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern

2158182,5

5. Transferuri de la bugetul de stat pentru compensarea veniturilor ratate, conform art.3 din Legea nr.39-XVI din 2 martie 2006

711,7

 

II. Cheltuieli, total

inclusiv:

3982197,4

1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază)

3780299,9

2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

39822,0

3. Fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire)

39822,0

4. Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale

79644,0

5. Fondul de administrare a sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

42609,5

 

 

Anexa nr.2

 

Lista

fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală prevăzute

de legislaţie, structurate pe programe şi subprograme

 

Program/subprogram/fond

Scopul subprogramului

Cost,
mii lei

1

2

3

 

Programul “Sănătatea publică şi serviciile medicale”, inclusiv:

 

I. Subprogramul “Servicii medicale individuale”

Creşterea echităţii în distribuirea şi în accesul la serviciile medicale de calitate prin finanţarea adecvată a serviciilor prevăzute de Programul unic

 

1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază), total

 

3780299,9

Tipuri de asistenţă (activităţi):

 

 

a) asistenţa medicală urgentă prespitalicească

 

324209,2

b) asistenţa medicală primară

 

1134089,9

inclusiv medicamentele compensate

 

162600,0

c) asistenţa medicală specializată de ambulator

 

280576,0

d) asistenţa medicală spitalicească

 

1904992,8

e) servicii medicale de înaltă performanţă

 

130820,5

f) îngrijiri medicale comunitare, paliative şi la domiciliu

 

5611,5

2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, total

 

39822,0

 

II. Subprogramul “Intervenţii prioritare în sănătatea publică” componentele “Controlul bolilor transmisibile, netransmisibile şi protecţia sănătăţii” şi “Sănătatea mamei, copilului şi a tinerilor”

Îmbunătăţirea sănătăţii publice prin cofinanţarea activităţilor de profilaxie şi reducere a riscurilor de îmbolnăvire

 

Fondul măsurilor de profilaxie, total

 

39822,0

inclusiv:

 

 

a) promovarea modului sănătos de viaţă

 

3500,0

b) realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire şi efectuarea screeningului privind unele maladii cu impact social deosebit

 

36322,0

 

III. Subprogramul “Dezvoltarea resurselor sistemului de sănătate” componenta “Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din sistemul de sănătate”

Îmbunătăţirea calităţii asistenţei prin finanţarea proiectelor de dezvoltare şi modernizare a tehnologiilor medicale şi prin modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare publice de toate nivelele

 

Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale

 

79644,0

 

IV. Subprogramul “Elaborarea politicii şi managementului în sistemul de sănătate” componenta “Administrarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”

Fortificarea capacităţilor de administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin finanţarea politicilor de acoperire maximă cu asigurări a populaţiei şi a măsurilor de menţinere corespunzătoare a infrastructurii acestui sistem

 

Fondul de administrare a sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală

 

42609,5

 

 
Adresa:
Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of.313, MD-2001
Tel.: (+373 22) 22 49 37
Fax: (+373 22) 22 49 37
E-mail: office@contabilsef.md
 
Noutăţi  /  Articole  /  Întrebări-Răspunsuri  /  Întrebări Online  /  Legislaţia  /  Studii/Training  /  Informaţii utile  /  Indicatori fiscali  /  Linkuri utile
Sus
Copyright © 2014 Contabil Şef
Toate Drepturile Rezervate.
Vizitatori: 3706544
BRAND.MD - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.brand.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md Creat de brand.md
        Rambler's Top100