37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cu privire la impozitarea venitului sub formă de royalty (redevenţă)

Cu privire la impozitarea venitului sub formă de royalty (redevenţă)

06.02.20125.782 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cu privire la impozitarea venitului sub formă de royalty (redevenţă)

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/1-10-63/456/3 din 27.01.2012

 

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale

DMC

În conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, precum şi în legătură cu modificările şi completările efectuate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) prin Legea nr. 267 din 23.12.2011, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoştinţă şi călăuză următoarele.

Conform prevederilor lit. h) art. 18 din Codul fiscal, venitul sub formă de royalty (redevenţă) reprezintă sursă de venit impozabilă.

Potrivit prevederilor pct. 1) art. 12 din Codul fiscal, royalty (redevenţă) constituie venit care include plăţi de orice natură primite în calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, pentru utilizarea ori concesionarea oricărui brevet de invenţie, emblemă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori concesionarea utilajului industrial, comercial sau ştiinţific, a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

Astfel, venitul obţinut pentru utilizarea ori concesionarea utilajului industrial, comercial sau ştiinţific reprezintă royalty (redevenţă).

Totodată, conform prevederilor punctului 16 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale” nr. 338 din 21.03.2003, în cadrul fiecărei ramuri a economiei naţionale mijloacele fixe se împart în următoarele grupuri:

1. Clădiri.

2. Construcţii speciale.

3. Instalaţii de transmisie.

4. Maşini şi utilaje.

inclusiv:

maşini şi utilaje de forţă;

maşini şi utilaje de lucru;

aparate de instalaţii de măsurare şi reglare şi utilaj de laborator;

tehnica de calcul;

alte maşini şi utilaje, inclusiv automate.

5. Mijloace de transport.

6. Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc, alte tipuri de mijloace fixe.

7. Animale de producţie şi reproducţie.

8. Plantaţii perene.

9. Alte mijloace fixe.

10. Cheltuieli capitale pentru ameliorarea terenurilor (fără construcţii speciale).

Respectiv, venitul obţinut pentru utilizarea ori concesionarea utilajului care se atribuie grupei 4 „Maşini şi utilaje” al clasificaţiei mijloacelor fixe în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific reprezintă royalty (redevenţă).

De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), şi royalty (cu excepţia plăţilor efectuate către nerezidenţi) este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi royalty şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată.

Astfel, la achitarea royalty (inclusiv la achitarea venitului obţinut pentru utilizarea ori concesionarea utilajului industrial, comercial sau ştiinţific) în folosul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, persoanelor juridice, precum şi întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) plătitorul este obligat să reţină ca parte a impozitului pe venit o sumă egală cu 15% din plata respectivă.

Totodată, potrivit lit. z8) art. 20 din Cod, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 de ani şi mai mult reprezintă surse de venit neimpozabile. Respectiv, din plăţile sub formă de royalty persoanelor fizice în vîrstă de 60 de ani şi mai mult nu se va reţine impozit în prealabal.

Suma impozitului reţinut din royalty se va reflecta la codul 22 ROY a) din Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV 09). Potrivit prevederilor alin. (1) art. 92 din Codul fiscal, impozitul reţinut conform art. 89 se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile. De asemenea, conform alin. (2) art. 92 din Codul fiscal, dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (forma IRV 09) se prezintă de către plătitorii veniturilor organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile respective. Conform alin. (3) art. 92 din Codul fiscal, persoanele care sunt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 89 alin. (1), prezintă organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, darea de seamă – forma IAS 09. Potrivit alin. (4) art. 92 din Cod, persoanele care sunt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 89 alin. (1), sunt obligate, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, să prezinte beneficiarului acestor plăţi informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia, precum şi suma impozitului reţinut.

Totodată, persoanele fizice vor prezenta declaraţia privind impozitul pe venit în conformitate cu prevederile alin. (2) art. 83 din Codul fiscal, prin care vor declara şi vor determina obligaţiunea privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală respectivă.

La fel, persoanele juridice, precum şi întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) vor include în suma totală a veniturilor pentru perioada respectivă suma venitului sub formă de royalty. Suma impozitului reţinut din royalty în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 89 din Cod se va trece în cont, în conformitate cu prevederile art. 16 din Cod.

În cazul în care se obţine venit de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare care nu se atribuie grupei 4 „Maşini şi utilaje” al clasificaţiei mijloacelor fixe, atunci venitul respectiv nu reprezintă royalty (redevenţă).Respectiv, pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, impozitarea venitului obţinut de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare se efectuează în conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal.

Potrivit alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 alin. (1) reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

Totodată, conform prevederilor alin. (4) art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului pe venit scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la alin. (3) al articolului respectiv de la includerea acesteia în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

 

Şef adjunct interimar                                                   Iuri Lichii

 

Comentarii:

După părerea noastră, această scrisoare are un caracter controversat şi urmează ulterior să plasăm comentariile de rigoare. De asemenea, rugăm cititorii să scrie comentarii.

Comentarii

  1. ccc spune:

    Super , locatiunea se transforma in royalty !!! eu cred ca asta numai la noi in tara este posibil asa ceva

  2. Victoria spune:

    Aflindu-ma la un seminar de instruire profesionala,neau fost citite lectii de diferiti lectori,care la rugaminte de a explica mai detailat notiunea de „royalty” ,au dat raspunsuri diferite(4 profesori si 4 raspunsuri!!!).Da,desigur,in buget nu-s bani,dar aceasta nu inseamna,ca trebue sa ne aratam prostia noastra si locatiunea so transformam in royalty….Ce ne asteapta mai departe??? Сe notiune o sa mai fie schimbata???!!!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...