Română  Русский
Prima
Contact
Harta
Exemplu: contabil şef
 
 
21.03.2003 - Hotărîre cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale nr. 338 din 21.03.2003
Prima / Hotărîri / Hotărîre cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale nr. 338 din 21.03.2003
Versiune tipar

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale

 

nr. 338 din 21.03.2003

 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.62-66/379 din 04.04.2003

 

* * *

Întru realizarea prevederilor articolului 26 din Titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.522), Guvernul Republicii Moldova

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale (se anexează).

2. Se abrogă:

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1218 din 31 decembrie 1997 "Cu privire la clasificarea mijloacelor fixe pe categorii de proprietate în scopul impozitării" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.12-13, art.87);

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.775 din 3 august 2001 "Privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1218 din 31 decembrie 1997" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.94-96, art.822).

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

AL REPUBLICII MOLDOVA

Vasile TARLEV
 

Contrasemnată:

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei

Ştefan Odagiu

Ministrul finanţelor

Zinaida Grecianîi

Ministrul justiţiei

Vasile Dolghieru


Chişinău, 21 martie 2003.

 

Nr.338.

 

 

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova

nr.338 din 21 martie 2003

 

CATALOGUL

MIJLOACELOR FIXE ŞI ACTIVELOR NEMATERIALE

 

 

I. INTRODUCERE

1. Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, denumit în continuare Catalogul, este elaborat întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.854 din 16.08.2001 "Cu privire la măsurile de realizare a Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pe anii 2001-2005 "Renaşterea economiei - renaşterea ţării".

2. În Catalog sînt prezentate clasificarea mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, precum şi duratele de funcţionare utilă a fiecărei familii de mijloace fixe şi active nemateriale. Clasificarea a fost elaborată în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate 16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung" şi 13 "Contabilitatea activelor nemateriale" şi ale Clasificării fondurilor fixe ale economiei naţionale a Republicii Moldova, adoptată prin Hotărîrea Departamentului de Stat pentru Statistică nr.40 din 16.09.1993. Duratele de funcţionare utilă corespund regimurilor şi condiţiilor de exploatare normală a activelor respective. Regimuri şi condiţii de exploatare normală a maşinilor şi utilajelor, mijloacelor de transport, uneltelor şi sculelor se consideră regimurile lor de lucru în două schimburi în condiţii inofensive. Pentru celelalte active se admite că duratele lor de funcţionare utilă practic nu depind de regimul de lucru.

3. Catalogul stabileşte modul de corectare a duratelor de funcţionare utilă a mijloacelor fixe pentru regimuri şi condiţii de exploatare care se deosebesc de cele normale. Clasificarea mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, precum şi duratele lor de funcţionare utilă, determinate în baza datelor Catalogului şi corectate în dependenţă de regimurile şi condiţiile de exploatare, sînt destinate utilizării de către întreprinderi şi organizaţii în calitate de date iniţiale pentru calculul uzurii (amortizării) mijloacelor fixe şi activelor nemateriale în scopuri financiare în conformitate cu cerinţele Standardelor Naţionale de Contabilitate (S.N.C.).

4. Catalogul conţine regulile de grupare (clasificare) independentă de către întreprinderi şi organizaţii a mijloacelor lor fixe pe categorii de proprietate în conformitate cu normele de uzură stabilite în Codul fiscal pentru fiecare categorie de proprietate. Gruparea mijloacelor fixe pe categorii de proprietate, obţinută după aceste reguli, se utilizează de către întreprinderi şi organizaţii pentru calculul uzurii mijloacelor fixe în scopuri de impozitare.

 

II. OBIECTIVE

5. Obiectivele prezentului Catalog sînt:

• instituirea clasificării uniforme a mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, precum şi a modului de determinare a duratelor lor de funcţionare utilă pentru acordarea de asistenţă întreprinderilor şi organizaţiilor în chestiunile de evidenţă a mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, de calcul al uzurii (amortizării) acestor active în scopuri financiare;

• stabilirea unor reguli unitare de grupare a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate pentru asigurarea comparabilităţii calculelor uzurii mijloacelor fixe în scopuri de impozitare în conformitate cu normele de uzură stabilite în Codul fiscal.

 

III. DOMENIUL DE APLICARE

6. Prevederile prezentului Catalog poartă un caracter de recomandare pentru toate întreprinderile şi organizaţiile, indiferent de forma organizatorico-juridică şi tipul de proprietate, cu excepţia instituţiilor publice. Prevederile punctului 87 al Catalogului sînt executorii pentru toate întreprinderile şi organizaţiile.

[Pct.6 în redacţia Hot.Guv. nr.458 din 23.05.05, în vigoare 27.05.05]

 

IV. DEFINIŢII

7. Noţiunile utilizate în prezentul catalog semnifică:

mijloace fixe - active materiale (mijloace de muncă), al căror preţ unitar depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie şi care sînt prevăzute pentru utilizare pe o durată mai mare de un an în activităţile de producere, comerciale şi de altă natură, pentru executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau care sînt destinate închirierii sau altor scopuri administrative;

active nemateriale - active nepecuniare, care nu au formă materială, controlate de întreprindere şi utilizate mai mult de un an în activităţile de producere, comerciale şi de altă natură, precum şi în scopuri administrative, sau care sînt destinate transmiterii în folosinţă (chirie) persoanelor fizice şi juridice.

durata de funcţionare utilă - durata de utilizare, în ani, a activului respectiv, în decursul căreia în rezultatul exploatării activului se obţine avantaj economic.

 

V. DISPOZIŢII GENERALE

 

5.1. Mijloacele fixe

8. În componenţa mijloacelor fixe sînt incluse obiectele a căror valoare unitară depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie şi sînt utilizate mai mult de un an. Acestea sînt:

- clădirile, construcţiile speciale, instalaţiile de transmisiuni, maşinile şi utilajele (instalaţiile şi echipamentele de forţă, de măsurare, reglare şi utilajele de laborator, calculatoarele, alte maşini şi utilaje), mijloacele de transport, instrumentele, inventarul de producţie şi de uz casnic, animalele productive şi de reproducţie, plantaţiile perene, cheltuielile capitale pentru ameliorarea terenurilor, alte mijloace fixe (cheltuielile capitale pentru mijloacele fixe luate in arendă (chirie) operaţională şi finanţată, fondurile de carte etc.).

9. Obiectele din categoriile "Acoperirea cu prelată a cupolei şi a părţilor laterale ale circului", "Agregate bituminoase de topire şi cazane pentru bitum", "Instalaţii de ardere a gazelor", "Instrumente" se consideră, de asemenea, mijloace fixe.

10. Investiţiile capitale în plantaţiile perene şi ameliorarea terenurilor sînt incluse în componenţa mijloacelor fixe după intrarea în perioada de rodire, iar cele destinate ameliorării terenurilor - în suma cheltuielilor aferente suprafeţelor date în folosinţă, indiferent dacă a fost sau nu încheiat întregul complex de lucrări. Investiţiile capitale pentru ameliorarea terenurilor formează o categorie separată de mijloace fixe.

11. Indiferent de valoare, mijloacele fixe cuprind maşinile şi uneltele agricole, animalele adulte de lucru şi cele productive, instrumentele de construcţie şi mecanizate.

12. Obiectele se consideră incluse în componenţa mijloacelor fixe din momentul punerii lor în funcţiune în baza documentelor perfectate în modul cuvenit. Unitatea de evidenţă a mijloacelor fixe este obiectul de inventar, valoarea căreia se va rotunji pînă la lei. Prin obiect de inventar se înţelege articolul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele lui, destinat să îndeplinească în mod independent, în totalitate, o funcţie distinctă.

[Pct.12 modificat prin Hot.Guv. nr.1212 din 05.11.04, în vigoare 12.11.04]

 

13. Nu se includ în componenţa mijloacelor fixe şi se raportă la investiţii sau la stocuri de mărfuri şi materiale:

clădirile, construcţiile speciale şi alte obiecte pe care întreprinderea nu le utilizează în activitatea sa operaţională şi sînt destinate pentru scopuri investiţionale;

animalele tinere şi de îngrăşat;

obiectele destinate vînzării;

plantaţiile perene crescute în pepiniere în calitate de material săditor.

 

5.2. Activele nemateriale

14. Faptul existenţei activelor nemateriale în formă de proprietate intelectuală (drepturi de folosire a operelor literare, artistice, ştiinţifice, a invenţiei, mostrei utile, descoperirii, desenelor industriale, emblemelor comerciale şi mărcilor de deservire, a denumirilor locurilor de origine a mărfurilor, a denumirii de firmă şi semnelor comerciale, de protecţie contra concurenţei neloiale) trebuie să fie reflectat, semnat, fixat pe purtătorii materiali (de hîrtie, magnetici etc.) de informaţie. Asemenea active sînt documentaţia în care se descrie tehnologia procesului de producţie, documentaţia de proiectare, desenele cu imaginea mostrelor industriale, programele informatice. Dacă însă programele informatice constituie o parte integrantă a asigurării tehnice a funcţionării utilajului, conform S.N.C. 16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung" activul se consideră combinat. Drept exemplu poate servi utilajul tehnologic controlat de computer. În acest caz programele pentru computer pot fi atribuite la categoria activelor materiale sau nemateriale în funcţie de faptul care din aceste părţi este dominantă. Utilajul cu comandă program numerică va constitui un element al activelor materiale şi va fi inclus în componenţa mijloacelor fixe.

15. Nu se consideră active nemateriale:

a) licenţele obţinute pe o perioadă de pînă la un an şi programele informatice, elaborate de întreprindere, copiate pentru vînzare şi contabilizate ca produse în conformitate cu cerinţele S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale";

b) fondul comercial, brevetele, emblemele comerciale şi alte active nemateriale, incluse în componenţa proprietăţii investiţionale în conformitate cu S.N.C. 25 "Contabilitatea investiţiilor".

 

VI. CLASIFICAREA MIJLOACELOR FIXE

16. În cadrul fiecărei ramuri a economiei naţionale mijloacele fixe se împart în următoarele grupuri:

1. Clădiri.

2. Construcţii speciale.

3. Instalaţii de transmisie.

4. Maşini şi utilaje.

inclusiv:

 

 

maşini şi utilaje de forţă;

 

maşini şi utilaje de lucru;

 

aparate şi instalaţii de măsurare şi reglare şi utilaj de laborator;

 

tehnica de calcul;

 

alte maşini şi utilaje, inclusiv automate.

 

5. Mijloace de transport.

6. Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc, alte tipuri de mijloace fixe.

7. Animale de producţie şi reproducţie.

8. Plantaţii perene.

9. Alte mijloace fixe.

10. Cheltuieli capitale pentru ameliorarea terenurilor (fără construcţii speciale).

 

6.1. Clădiri

17. Clădiri se consideră construcţiile arhitecturale destinate pentru crearea condiţiilor (protecţia contra factorilor climaterici etc.) de muncă, de trai, de deservire social-culturală a populaţiei şi a condiţiilor de depozitare a valorilor materiale.

18. Clădirile au ca părţi constructive principale pereţii şi acoperişul.

19. Obiect de inventar din grupul "Clădiri" se consideră orice clădire aparte.

20. Dacă clădirile se învecinează şi au un perete comun, însă fiecare din ele reprezintă o unitate constructivă independentă, ele se consideră obiecte de inventar aparte.

21. Construcţiile din curte, îngrădirile şi alte instalaţii din curte, care deservesc clădirea (şopron, gard, fîntînă etc.), se consideră împreună cu clădirea un singur obiect de inventar. Dacă aceste construcţii şi instalaţii deservesc două sau mai multe clădiri, ele se consideră obiecte de inventar aparte.

22. Construcţiile exterioare ale clădirii (anexele), care au o destinaţie economică independentă, clădirile centralelor termice separate, precum şi edificiile capitale (depozite, garaje etc.) se consideră obiecte de inventar aparte.

23. Din componenţa unei clădiri fac parte toate utilităţile interioare, care sînt necesare pentru exploatarea ei: sistemul termic din interior, inclusiv instalaţia de cazane pentru încălzit (dacă aceasta din urmă se află în interiorul clădirii), reţeaua interioară de alimentare cu apă, gaze şi de canalizare cu toate dispozitivele, reţeaua electrică interioară de forţă şi de iluminare cu toată armătura de iluminat, reţelele interioare telefonice şi de semnalizare, instalaţiile de ventilare cu destinaţie sanitară, canalele de ascensoare.

[Pct.23 modificat prin Hot.Guv. nr.1212 din 05.11.04, în vigoare 12.11.04]

 

24. Instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, căldură, precum şi cele de canalizare se consideră părţi componente ale clădirii, începînd cu ventilul spre clădire sau de la căminul de vizitare cel mai apropiat, în funcţie de locul de racordare a conductei de aducţie.

25. Conductoarele reţelei electrice de iluminat, reţelele telefonice interioare şi reţelele de semnalizare se includ în componenţa obiectului de inventar, începînd cu cofretul sau cutiile terminale pentru cabluri (inclusiv cofretul şi cutia) sau manşoanele de trecere (inclusiv manşoanele).

26. Fundaţiile tuturor obiectelor (neconsiderate construcţii) - cazane, generatoare, maşini-unelte (strunguri), maşini, aparate etc., chiar dacă aceste obiecte sînt amplasate în interiorul clădirii - nu se consideră părţi componente ale clădirii. Fundaţiile acestor obiecte se consideră părţi componente ale obiectelor instalate pe ele. Fundaţiile utilajelor de gabarite mari, care au fost construite odată cu clădirea, se consideră părţi componente ale clădirii.

27. După destinaţie clădirile se împart în:

clădiri productive, în care sînt instalate maşini şi utilaje, mijloace de transport interne, alte mijloace fixe necesare pentru crearea condiţiilor de muncă şi producerea mărfurilor şi serviciilor;

clădiri pentru depozite cu destinaţie diferită (inclusiv pentru păstrarea materiei prime, semifabricatelor şi mărfurilor chimic agresive);

alte clădiri cu destinaţie specială (pentru reactoare şi furnale, garaje pentru păstrarea mijloacelor de transport, sere, şoproane, clădiri demontabile şi mobile etc.);

clădiri administrative (sediile administrative ale întreprinderilor, organelor publice);

case de locuit.

28. După particularităţile constructive, de care depinde în mare măsură durata lor de exploatare utilă, clădirile se împart în clădiri construite din:

beton armat cu rezistenţă sporită, din blocuri de beton armat şi cu schelet din beton armat sau din metal;

blocuri de piatră cu mortar din ciment şi cu schelet din beton armat sau din metal;

cărămidă arsă, piatră cioplită, coteleţ cu mortar din ciment sau var, fără schelet;

blocuri uşoare fără schelet, cu coloane şi stîlpi din beton armat, cărămidă sau lemn;

lemn cu pereţi din bîrne sau lemn rotund ecarisat;

argilă bătută, chirpici cu mortar din lut cu schelet din lemn;

lemn cu schelet şi panouri de tip container;

argilă bătută, chirpici, piatră spartă cu mortar din lut fără schelet;

materiale în formă de peliculă sau sticlă îmbrăcate pe schelet de lemn sau metal.

 

6.2. Construcţii speciale

29. Construcţii speciale se consideră obiectele, a căror destinaţie constă în crearea condiţiilor necesare pentru realizarea procesului de producere prin executarea unor operaţiuni tehnice, nelegate de modificarea obiectului muncii.

30. Din construcţiile speciale fac parte şi unele obiecte speciale (construcţiile edilitare etc.) destinate deservirii neproductive.

31. Obiect de inventar se consideră fiecare construcţie aparte, inclusiv toate instalaţiile cu care această construcţie formează un tot unitar.

De exemplu:

- puţul de extracţie, inclusiv gura, cadrul de reazem, colectorul de apă, armătura puţului;

- galeria transversală, inclusiv linia ferată permanentă, canalele de scurgere a apei, digurile, perdelele de praf de rocă, scările şi cablurile;

- sonda de ţiţei, inclusiv turla de foraj şi burlanele de tubaj;

- barajul, inclusiv corpul barajului, filtrele, drenajele, palplanşele, predelele de ciment, evacuatoarele, deversoarele cu construcţiile metalice, consolidările taluzurilor, autodrumurile de pe corpul barajului, punţile, platformele, îngrădirile etc.;

- estacadele, inclusiv fundaţia, pilonii, suprastructura, tablierul, căile de pe estacadă, îngrădirile;

- staţia de pompare a apei, inclusiv canalele (interioare) şi fîntînile (interioare);

- rezervorul, inclusiv fundaţia, armătura, garnitura, instalaţia de încălzire;

- podul, inclusiv suprastructura, culeele, pilele, platforma (barele de protecţie, platelajul podului şi platelajul de control);

- autodrumul pe toată lungimea cuprinsă între limitele stabilite, adică de la punctul de începere şi pînă la punctul de terminare a lui, inclusiv terasamentul cu consolidările aferente, îmbrăcămintea şi amenajările (indicatoare rutiere etc.). În componenţa drumului ca obiect de inventar intră şi construcţiile aferente: îngrădirile, coborîşurile, deversoarele, casiurile, podurile cu lungimea de maximum 10 m.

32. Podurile cu lungimea mai mare de 10 m, ţevile, clădirile lineice şi cele civile aflate în administrarea drumurilor se consideră obiecte de inventar aparte.

Notă.

Sectoarele de drum magistral de pe teritoriul oraşelor nu se consideră componente ale drumului magistral, ci ale reţelei de drumuri urbane.

 

33. În transporturile feroviare, obiecte de inventar ale căilor principale se consideră elementele căii ferate de pe fiecare direcţie a căii principale în limitele secţiei de întreţinere a căii:

- terasamentul căii;

- toate construcţiile de drenare, de scurgere a apei, de consolidare ale terasamentului căii;

- toată suprastructura căii (şinele, intersecţiile de nivel, schimbătoarele de cale etc.);

- toate pasajele de la căile principale, inclusiv barierele manuale;

- toate îngrăditurile permanente contra zăpezii.

34. Obiecte de inventar ale staţiilor de cale ferată, căilor ferate de acces la întreprinderi, punctelor de secţionare şi punctelor de trecere înainte se consideră toate elementele de cale ferată enumerate mai sus.

35. După destinaţie şi modul de utilizare, construcţiile speciale (conform prevederilor normelor şi regulilor în construcţii 2.09.03-85) se împart în:

1) construcţii speciale subterane (pereţi-sprijin, beciuri, tuneluri şi canale, staţii metro, tuburi, fîntîni, sonde etc.);

2) construcţii speciale în formă de rezervoare pentru păstrarea lichidelor, gazelor şi materialelor pulverulente (rezervoare pentru păstrarea produselor petroliere, gazgoldere, elevatoare, bunchăre, silozuri pentru furaje etc.);

3) construcţii terestre (drumuri auto şi căi ferate, piste de decolare, terenuri sportive, etajere, platforme, estacade, galerii etc.);

4) construcţii de înălţime (turnuri de răcire, turnuri de apă potabilă, coşuri de fum, turnuri de absorbţie, antene etc.);

5) construcţii hidrotehnice (baraje, canale de navigaţie, construcţii de consolidare şi protecţie a malurilor etc.);

6) alte construcţii.

36. După particularităţile constructive, construcţiile speciale pot fi din:

metal;

beton armat;

piatră, piatră cioplită;

cărămidă;

argilă arsă;

masă plastică;

lemn (scînduri sau lemn rotund);

pămînt;

beton de ciment;

beton asfaltic;

zgură neagră spartă şi pietriş negru;

piatră spartă, pietriş, pămînt, stabilizate cu lianţi şi din beton armat în benzi;

macadam bituminos;

pămînt cu adaosuri de ameliorare a scheletului şi din longrine de lemn cu umplutură;

alte materiale.

 

6.3. Instalaţii de transmisie

37. Instalaţii de transmisie se consideră instalaţiile cu ajutorul cărora se realizează transportul de energie electrică, termică sau mecanică de la maşinile-motoare la maşinile de lucru, precum şi transportul de informaţie, de substanţe lichide, gazoase, pulverulente şi de alt tip de la un obiect de inventar la altul.

38. Din grupul instalaţiilor de transmisie fac parte reţelele electrice, reţelele de telecomunicaţii, transmisiile şi conductoarele cu toate instalaţiile intermediare necesare pentru transformarea şi transportul energiei, informaţiei şi pentru deplasarea prin conducte a substanţelor lichide, gazoase, pulverulente şi de alt tip pînă la consumator.

Notă.

Clădirile şi utilajele centralelor electrice, centralelor telefonice, staţiilor de compresoare de gaze, staţiilor de pompare etc. se includ, respectiv, în grupul "Clădiri" sau "Maşini şi utilaje".

 

39. La reţelele electrice se raportă liniile electrice aeriene de tensiune joasă sau înaltă, conductoarele montate pe stîlpi speciali sau pe pereţii clădirilor, construcţiilor, liniile de cablu subterane, reţelele de contact pentru transportul electric, liniile de măsurare, semnalizare şi operative, reţelele telefonice, telegrafice şi de radiodifuziune, precum şi instalaţiile de distribuţie destinate pentru transformarea, transmiterea şi distribuirea energiei electrice către consumatori.

40. Obiecte de inventar ale reţelelor electrice se consideră linia cuprinsă între instalaţia de distribuţie a staţiei (substaţiei) electrice sau de la bornele generatoarelor pîna la instalaţiile de distribuţie ale substaţiilor de recepţie şi linia cuprinsă între substaţii şi încăperile cu fidere sau transformatoare.

41. Drept graniţă între instalaţiile de distribuţie şi reţelele electrice servesc cutiile de extremitate (pentru reţelele de cablu), manşoanele de ieşire (pentru liniile aeriene) şi lanţurile de izolatoare suspendate dintre instalaţiile de distribuţie ale substaţiei şi liniile aeriene.

42. Stîlpii liniilor electrice aeriene fac parte din obiectul de inventar, adică din linia de transport de energie electrică.

43. Transmisia ca obiect de inventar se consideră linia conducătoare a transmisiei din încăpere sau de la etajul respectiv, incluzînd, pe lîngă arbori, mufele, rotilele de transmisie, suspensiile, consolele etc.

44. Instalaţii de transmisie se consideră conductele pentru transportul de la un obiect la altul a substanţelor lichide, gazoase, pulverulente şi de alt tip: apă, abur, gaze, ulei, ţiţei, aer, acizi, ciment etc.

45. Obiecte de inventar aparte se consideră conductele care nu sînt părţi componente ale unei maşini, clădiri sau construcţii şi care au o valoare independentă.

46. Conducta de abur de la cazanul de abur pînă la ventilul maşinii utilizatoare de abur, inclusiv armătura (părţile fasonate, suspensiile, consolele, compensatoarele, rezervoarele de condensat etc.) se consideră obiect de inventar aparte. Conducta cazanului de abur, care uneşte cilindrul cu ecranele, este un element al cazanului şi se include în componenţa lui.

47. Conducta de termoficare cuprinsă între boiler şi consumatorul de energie termică are o valoare independentă, dar conducta pentru încălzirea blocului se consideră parte componentă a acestuia.

48. În funcţie de destinaţie, instalaţiile de transmisie se împart în:

instalaţii de transmitere a energiei electrice;

instalaţii de transmitere a semnalelor de telecomunicaţii;

instalaţii de transmitere prin conducte a gazelor, lichidelor, materialelor pulverulente şi de alt tip;

alte instalaţii de transmisie.

49. Conform particularităţilor constructive, liniile de transmitere a energiei electrice şi liniile de telecomunicaţii pot fi:

subterane - prin cablu îngropat în pămînt sau montat în conducte de protecţie;

aeriene - pe piloni din metal, beton armat, lemn impregnat sau neimpregnat.

50. Conductele de transportare a lichidelor, gazelor, materialelor pulverulente pot fi din:

fontă;

oţel;

beton armat;

ceramică;

polimere;

cărămidă;

alte materiale.

 

6.4. Maşini şi utilaje

51. În funcţie de destinaţie, maşinile şi utilajele se împart în:

maşini şi utilaje de forţă;

maşini şi utilaje de lucru;

aparate şi instalaţii de măsurare şi reglare şi utilaje de laborator;

tehnică de calcul;

alte maşini şi utilaje.

 

Maşini şi utilaje de forţă

52. Maşini şi utilaje de forţă sînt maşinile generatoare ce produc energie electrică şi termică, precum şi motoarele ce transformă o formă oarecare de energie (energia apei, vîntului, termică, energia electrică etc.) în altă formă de energie sau în lucru mecanic. La acestea se rapoartă:

- cazanele (boilerele) generatoare de aburi;

- cazanele de încălzire centrală;

- generatoarele de gaze cu aer sau cu gaze şi apă, generatoarele de acetilenă şi generatoarele similare de gaze;

- turbinele cu abur;

- motoarele cu piston alternativ sau rotativ cu aprindere prin scînteie;

- motoarele cu piston cu aprindere prin compresie;

- turbinele hidraulice, roţile hidraulice;

- turboreactoarele, turbopropulsoarele şi alte turbine cu gaze;

- alte motoare şi maşini motrice (neelectrice);

- motoarele şi generatoarele electrice, cu excepţia grupelor electrogene;

- grupele electrogene şi convertizoare rotative electrice (inclusiv trenuri electrice mobile);

- transformatoarele electrice, convertizoarele electrostatice (redresoare, de exemplu, bobinele de reactanţă şi inductanţă);

- acumulatoarele electrice;

- aparatele pentru comutarea, tăierea, protecţia sau conectarea circuitelor electrice;

- tractoarele şi şasiurile autopropulsate.

 

Maşini şi utilaje de lucru

53. Se consideră maşini şi utilaje de lucru aparatele şi instalaţiile destinate acţiunii mecanice, termice sau chimice asupra obiectului muncii în procesul de creare a produsului sau serviciilor productive şi deplasării (schimbării locului) obiectului muncii în procesul de producere cu ajutorul propulsoarelor mecanice, a forţei omului sau animalelor, precum şi obiectele de tip recipient (cuptoare Marten, furnale, autoclave, cuptoare şi uscătorii mecanice, bazine de tăbăcire etc.) utilizate nemijlocit în procesul tehnologic de obţinere a produsului. La acestea se raportă:

- pompele pentru lichide, elevatoarele cu lichid;

- pompele cu aer sau de vid, compresoarele de aer sau cu alte gaze şi ventilatoarele;

- maşinile şi aparatele pentru aer condiţionat;

- furnalele şi cuptoarele industriale sau de laborator, inclusiv incineratoare, neelectrice şi electrice;

- frigiderele, congelatoarele şi alte maşini şi aparate pentru producerea frigului;

- calandrele şi laminoarele;

- centrifugile, maşinile şi aparatele pentru filtrarea sau epurarea lichidelor şi gazelor;

- maşinile pentru spălat vesela, maşinile şi aparatele pentru curăţat sticle, pentru umplut, închis sau etichetat sticle, pentru ambalat etc.;

- aparatele mecanice pentru dispersat sau pulverizat lichide sau praf etc.;

- palanele, troliurile şi cabestanele etc.;

- macaralele, podurile rulante, macaralele portale;

- cărucioarele echipate cu dispozitiv de ridicat sau manipulat;

- lifturile, scările rulante, transportoarele etc.;

- buldozerele, grederele, nivelatoarele, screperele, excavatoarele, lopeţile mecanice, compactoarele şi compresoarele autopropulsate etc.;

- alte maşini şi aparate pentru trasarea, nivelarea, decaparea, compactarea, extracţia sau forarea pămîntului, minereurilor etc.;

- maşinile şi dispozitivele pentru prelucrarea solului;

- maşinile şi utilajele pentru recoltat sau treierat produse agricole;

- maşinile pentru muls;

- presele, teascurile şi alte maşini pentru fabricarea vinului şi altor băuturi;

- alte maşini şi utilaje pentru agricultură, silvicultură (pentru pregătirea hranei pentru animale etc.);

- maşinile şi aparatele pentru curăţirea şi sortarea seminţelor, pentru morărit, uscarea legumelor etc.;

- maşinile şi aparatele pentru fabricarea alimentelor, băuturilor etc.;

- maşinile şi aparatele pentru fabricarea pastei din materii fibroase, hîrtiei şi cartonului;

- maşinile şi aparatele pentru broşat sau legat cărţi;

- alte maşini pentru prelucrarea pastei, hîrtiei sau cartonului;

- maşinile şi aparatele pentru tipografii;

- maşinile şi aparatele de imprimat;

- maşinile şi aparatele pentru tăierea materialelor textile etc.;

- maşinile şi aparatele pentru fabricarea materialelor textile etc.;

- războaiele de ţesut;

- războaiele de tricotat etc.;

- maşinile de spălat;

- maşinile pentru uscat, călcat etc.;

- maşinile de cusut;

- maşinile pentru prelucrarea pieilor, fabricarea încălţămintei;

- maşinile de turnare pentru metalurgie;

- maşinile pentru prelucrarea metalelor cu laser, ultrasunete, descărcări electrice, cu fascicule de electroni sau ioni;

- centrele şi maşinile de prelucrare a metalelor;

- strungurile pentru prelucrarea metalelor;

- maşinile de găurit, frezat metale etc.;

- maşinile de finisare a metalelor (şlefuit, ascuţit etc.);

- maşinile (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin forjare, lovire;

- maşinile-unelte pentru prelucrarea metalelor cu laser, fotoni, ultrasunete, descărcări electrice, fascicule de electroni sau ioni, cu jet de plasmă;

- maşinile-unelte de rabotat, mortezat, broşat, danturat, rectificat etc.;

- maşinile-unelte pentru prelucrarea pietrei, produselor ceramice, betonului, sticlei etc.;

- maşinile-unelte pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, textolitului şi altor materiale similare;

- maşinile şi aparatele pentru lipit şi sudat;

- maşinile de scris şi pentru prelucrarea textelor;

- maşinile şi aparatele pentru sortat, cernut, separat, spălat, amestecat, măcinat sau malaxat pămînt, pietre, minereuri şi alte substanţe solide etc.;

- maşinile şi aparatele pentru asamblarea lămpilor electrice, fabricarea şi prelucrarea la cald a sticlei şi articolelor din sticlă;

- maşinile automate pentru vînzarea produselor;

- maşinile şi aparatele pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice;

- maşinile şi aparatele pentru prepararea şi prelucrarea tutunului;

- maşinile şi aparatele pentru extragerea şi prepararea grăsimilor, producerea frînghiilor etc.;

- aparatele electrice pentru telefonie sau telegrafie prin fir;

- aparatele de emisie pentru telefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune sau televiziune;

- aparatele de radiodetecţie, radiosondaj (radar), radionavigaţie etc.;

- aparatele de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune;

- receptoarele de televiziune, monitoarele video şi proiectoarele video;

- acceleratoarele de particule, maşinile şi aparatele de galvanotehnie.

 

Aparate şi instalaţii de măsurare şi reglare şi utilaje de laborator

54. La ele se raportă:

- aparatele şi dispozitivele de laborator pentru tratarea materialelor prin operaţii ce implică o schimbare de temperatură (sterilizatoare, aparate pentru lichefierea aerului, altor gaze, turnuri de răcire etc.);

- instrumentele şi aparatele de geodezie, topografie, hidrografie, oceanografie, hidrologie, metrologie, geofizică;

- balanţele cu precizie;

- instrumentele pentru măsurarea lungimii;

- instrumentele şi aparatele de testare pentru medicină şi veterinărie;

- instrumentele şi aparatele pentru măsurarea sau controlul debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor şi gazelor;

- instrumentele şi aparatele pentru analize chimice;

- contoarele de gaze, de lichide sau de electricitate, alte contoare;

- osciloscoapele, analizatoarele de spectru, aparatele de măsurare a radiaţiilor;

- alte aparate de măsură şi de control;

- aparatele pentru controlul timpului şi cronometrele;

- maşinile şi aparatele pentru încercări mecanice de rezistenţă, duritate, compresie, elasticitate etc.;

- densimetrele, aerometrele, hidrometrele, termometrele, pirometrele, barometrele etc.;

 

Tehnica de calcul

55. La acest capitol se includ computerele cu diferită destinaţie, maşinile şi utilajele de prelucrare a datelor.

 

Alte maşini şi utilaje

56. La acestea se raportă:

- aparatele de cîntărit;

- aparatele electrice de semnalizare, de securitate sau de control;

- aparatele electrice de semnalizare acustică sau vizuală de avertizare;

- panourile de control;

- binoclurile, lunetele, telescoapele;

- aparatele fotografice;

- camerele de luat vederi;

- aparatele de fotocopiat, de termocopiat;

- aparatele şi dispozitivele pentru laboratoarele topografice şi cinematografice, inclusiv pentru proiectarea sau realizarea schemelor de circuite pe suprafeţe sensibilizate din materiale semiconductoare;

- microscoapele optice, alte microscoape;

- busolele, inclusiv compasuri de navigaţie;

- aparatele de terapie;

- aparatele cu raze X şi aparatele cu raze alfa sau gama;

- pianele;

- alte instrumente muzicale;

- orgile, armonicile etc.;

- acordeoanele;

- instrumentele muzicale de percuţie (tobe, ţambale etc.);

- patefoanele, gramofoanele;

- magnetofoanele;

- aparatele video.

 

6.5. Mijloace de transport

57. Din acest grup fac parte mijloacele fixe care servesc la transportarea călătorilor şi mărfurilor, care includ:

a) în transporturile pe calea ferată:

- locomotive şi locotractoare;

- automotoare şi drezine cu motor;

- vehicule pentru întreţinere sau servicii de cale ferată;

- vagoane de pasageri, vagoane de bagaje, vagoane poştale;

- vagoane pentru transportul mărfurilor;

- cadre şi containere pentru unul sau mai multe moduri de transport;

b) în transportul auto:

- autoturisme şi autovehicule pentru transportul pasagerilor;

- autovehicule pentru transportul mărfurilor;

- autovehicule pentru scopuri speciale;

- şasiuri echipate cu motor;

- autocărucioare pentru transportul mărfurilor în aeroporturi, gări;

- motociclete;

- fotolii rulante pentru invalizi;

- remorci şi semiremorci pentru toate vehiculele;

c) în transportul aerian:

- baloane, dirijabile, planoare;

- vehicule aeriene cu motor;

- paraşute şi rotoşute;

- aparate şi dispozitive pentru lansarea şi oprirea vehiculelor aeriene;

d) în transportul naval:

- pacheboturi, nave de croazieră, de excursii şi alte nave pentru transportul călătorilor, bacuri;

- nave de pescuit şi nave pentru prelucrarea produselor de pescuit;

- iahturi şi alte nave pentru agrement şi sport;

- remorchere şi împingătoare;

- nave cu destinaţie specială;

- nave de salvare;

- alte dispozitive plutitoare;

- nave pentru rupere sau spargere.

 

6.6. Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc,
alte tipuri de mijloace fixe

58. Unelte şi scule sînt mijloacele de muncă manuale şi mecanizate, precum şi sculele ce completează maşinile. La unelte şi scule se raportă:

- uneltele interşanjabile pentru utilaje manuale, mecanice sau nu, sau pentru maşini-unelte, inclusiv matrici pentru tragerea şi extrudarea metalelor şi unelte de forare în pămînt şi piatră;

- uneltele pneumatice, hidraulice sau cu motor neelectric încorporat pentru folosinţă manuală;

- uneltele electromecanice cu motor electric încorporat pentru utilizare manuală;

- maşinile şi aparatele de birou;

- mobilierul medical, alt mobilier;

- somierele, articolele de pat;

- covoarele;

- tablourile;

- sculpturile.

 

6.7. Animale de producţie şi reproducţie

59. Acest grup cuprinde animalele de muncă - cabaline, bovine, alte animale de muncă (inclusiv cabaline şi alte animale utilizate pentru transport), animale de reproducţie - vaci, tauri de prăsilă, armăsari şi iepe de prăsilă, scroafe de prăsilă şi vieri; oi fătătoare şi berbeci pentru reproducţie, capre fătătoare şi ţapi, alte animale de reproducţie.

 

6.8. Plantaţii perene

60. În toate ramurile economiei naţionale din grupul "Plantaţii perene" fac parte toate plantaţiile artificiale perene, indiferent de vîrstă, cu excepţia plantaţiilor perene crescute în pepiniere în calitate de material săditor. La ele se raportă:

- plantaţiile de pomi fructiferi de toate speciile: sămînţoase (măr, păr, gutui), sîmburoase (prun, vişin, cais, piersic etc.), nucifere (nuc comun, alun, migdal, fistic etc.) şi de arbuşti fructiferi de toate speciile (zmeur, coacăz, agriş) şi plantaţiile erbacee fructifere (frag, căpşun) etc.;

- plantaţiile viticole;

- spaţiile verzi şi plantaţiile decorative (arbori şi arbuşti) pe străzi, în pieţe, parcuri, grădini publice, scuaruri, pe teritoriul întreprinderilor, în curţile clădirilor de locuit;

- gardurile vii, perdelele de protecţie a cîmpurilor şi perdelele de reţinere a zăpezilor; plantaţiile de consolidare a nisipurilor, malurilor de rîuri, plantaţii pe rîpe şi lunci;

- plantaţiile din grădinile botanice şi ale altor instituţii de cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt superior utilizate în scopuri de cercetare ştiinţifică şi alte plantaţii perene.

61. Plantaţiile tinere de orice specie se iau în evidenţă la mijloacele fixe ca grup separat de plantaţiile care au atins o dezvoltare completă, adică vîrsta de intrare pe rod, de închidere a coroanelor etc.

62. Obiecte de inventar ale plantaţiilor perene se consideră:

- plantaţiile fiecărei livezi, vii, străzi, curţi, parc, scuar, bulevard, teritoriu al întreprinderii etc., indiferent de numărul, vîrsta şi specia plantaţiilor;

- spaţiile verzi de-a lungul străzii, drumului (în limitele terenului arondat), inclusiv împrejurimile individuale ale fiecărei plantaţii;

- perdelele de protecţie a cîmpurilor: spaţiile verzi ale fiecărui sector (raion) separat, indiferent de numărul, vîrsta şi specia plantaţiilor.

 

6.9. Alte mijloace fixe

63. La alte mijloace fixe se raportă: fondurile de carte (indiferent de preţul unor exemplare), valorile muzeale (indiferent de preţul acestora), cu excepţia exponatelor de importanţă ştiinţifică, istorică şi tehnică nesupuse, prin reglementările în vigoare, evidenţei contabile în expresie valorică, animalele parcurilor zoologice şi circurilor, echipamentul de protecţie etc.

 

6.10. Cheltuielile capitale pentru ameliorarea terenurilor
(fără construcţii speciale)

64. Din această categorie fac parte cheltuielile ce nu au caracter de inventar (nelegate de executarea construcţiilor), cele prevăzute pentru realizarea măsurilor tehnico-culturale de ameliorare de suprafaţă a terenurilor cu destinaţie agricolă, efectuate din contul investiţiilor capitale (nivelarea terenurilor, defrişarea terenurilor pentru arătură, curăţirea cîmpurilor de pietre şi bolovani, retezarea muşuroaielor, defrişarea hăţişurilor, curăţirea bazinelor de apă etc.).

 

VII. CLASIFICAREA ACTIVELOR NEMATERIALE

65. În componenţa activelor nemateriale se includ activele nepecuniare, care nu îmbracă forma iniţială, sînt controlate de întreprinderi şi utilizate mai mult de un an în activitatea de producere, comercială şi în alte activităţi, precum şi în scopuri administrative sau sînt destinate predării în folosinţă (chirie) persoanelor juridice şi fizice.

66. Activele nemateriale din cadrul fiecărei ramuri a economiei naţionale se divid în următoarele grupuri:

1.

Rezultatele cercetărilor geologice:

rezultatele explorării preliminare a resurselor minerale;

rezultatele explorării detailate a resurselor minerale.

2.

Baze de date, programe (softuri) pentru computere:

baze de date;

programe informatice.

3.

Dreptul de autor şi de utilizare a operelor originale de gen distractiv, de literatură şi artă:

opere primare;

opere derivate;

opere compuse.

4.

Tehnologii industriale:

brevete;

know how;

copyright;

francizele;

desene şi mostre industriale.

5.

Alte active nemateriale:

topologiile circuitelor integrate;

embleme comerciale şi mărci de servire;

licenţe;

cheltuieli de organizare;

goodwill (fondul comercial).

 

67. Activele nemateriale cuprind:

a) cheltuielile de organizare care reprezintă cheltuielile aferente creării întreprinderii (pregătirea documentelor pentru înregistrare, confecţionarea ştampilelor, taxele de stat, plata serviciilor prestate de consultanţi, a acţiunilor de reclamă etc.);

b) goodwill (fondul comercial) - valoarea de procurare a întreprinderii în ansamblu depăşeşte valoarea de piaţă a tuturor activelor ei, dacă acestea ar fi fost procurate separat, diminuată cu suma datoriilor;

c) brevetele - drepturile exclusive, garantate de stat pe o anumită perioadă, pentru fabricarea unui fel de produse, utilizarea sau vînzarea unui produs specific, de exemplu drepturile ce rezulta din brevetele care aparţin întreprinderii privind invenţiile, noile soiuri de plante etc.;

d) emblemele comerciale şi mărcile de servire - simboluri (denumiri) înregistrate, protejate de stat, care acordă dreptul exclusiv de utilizare a lor pentru distingerea mărfurilor, serviciilor unor persoane fizice şi juridice de mărfurile şi serviciile identice ale altor persoane fizice şi juridice;

e) licenţele - drepturi întocmite juridic pentru practicarea unui anumit gen de activitate. Pentru proprietatea intelectuală licenţa este un acord (contract), conform căruia o persoană (licenţiarul) în anumite condiţii (de regulă, pentru un comision) permite altei persoane (licenţiatului) să folosească drepturile la proprietatea intelectuală;

f) know how - cunoştinţele tehnico-ştiinţifice, tehnologice, comerciale, financiare, organizatorice, de gestiune, biotehnice şi de altă natură, acumulate de întreprindere, care constituie secret comercial şi aduc avantaj economic (profit);

g) copyright - drepturile de autor garantate de stat pentru publicarea, editarea, vînzarea operelor literare, muzicale, video şi de cinema, precum şi a altor opere de artă pe întreaga durată prevăzută de legislaţie;

h) francizele - drepturile acordate de o întreprindere (un deţinător de drepturi) altei persoane fizice sau juridice pentru utilizarea unei formule, tehnologii din procesul de producţie sau a unui produs pentru un comision stabilit;

i) programele informatice - setul de documentaţie tehnică şi de exploatare, precum şi complexul de programe pentru sistemele de prelucrare a informaţiei;

j) desenele şi mostrele industriale, care reprezintă un nou tip de articol înregistrat, cu funcţie de utilitate şi care acordă deţinătorului documentului de protecţie dreptul exclusiv de utilizare a articolului;

k) drepturile de utilizare a activelor materiale pe termen lung;

l) drepturile care rezultă din documentele de protecţie, ce aparţin întreprinderii, pentru invenţii, mostre utile, denumirea locurilor de origine a mărfurilor, soiurilor noi de plante şi rase de animale, realizări de selecţie, drepturile şi privilegiile de monopol, inclusiv dreptul de rulare a filmelor, dreptul de utilizare şi înregistrare a locului de broker procurat, drepturile de marketing, drepturile pentru desene şi mostre industriale, alte tipuri de proprietate intelectuală.

68. În baza informaţiei cuprinse în prezentul catalog, uzura mijloacelor fixe poate fi calculată după una din metodele următoare:

casarea liniară (uniformă) a valorii uzurabile;

soldul degresiv;

casarea valorii cumulative a uzurii;

proporţional producţiei fabricate, serviciilor prestate. În cazul dat, se calculează volumul producţiei, a serviciilor prestate (distanţa de parcurs de autoturism, cantitatea de lucru-ore planificate) planificate şi/sau se ia în considerare volumul luat anterior ca de facto, pe tot parcursul duratei de funcţionare utilă pe un obiect şi/sau grupe de obiecte a mijloacelor fixe, care reprezintă informaţia de bază pentru calcularea uzurii conform metodei respective.

[Pct.68 modificat prin Hot.Guv. nr.1212 din 05.11.04, în vigoare 12.11.04]

 

VIII. CODIFICAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI ACTIVELOR NEMATERIALE

69. Clasificarea şi codificarea mijloacelor fixe este efectuată în conformitate cu prevederile Clasificatorului fondurilor fixe ale economiei naţionale a Republicii Moldova, Standardelor Naţionale de Contabilitate, Normelor şi regulilor în construcţii, Clasificatorului mărfurilor (adoptat prin Legea pentru completarea Legii cu privire la tariful vamal nr.1387-XIV din 24.11.2000), care corespunde sistemului internaţional Harmonized Commodity Description and Coding System (World Customs Organization, third edition, 2002).

70. Clasificarea fiecărui mijloc fix este constituită din 11 poziţii (vezi anexa nr.1.), care au următoarea structură:

XOOOOOOOOOO

- compartimente

XXOOOOOOOOO

- subcompartimente

XXXXXXOOOOO

- clase

XXXXXXXXOOO

- subclase

XXXXXXXXXXX

- familii.

71. Conform prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate, mijloacele fixe şi activele nemateriale se împart în două compartimente - mijloace fixe (X=1) şi active nemateriale (X=2).

72. Mijloacele fixe se împart în 9 subcompartimente (1 - clădiri, 2 - construcţii speciale, 3 - instalaţii de transmisie, 4 - maşini şi utilaje, 5 - mijloace de transport, 6 - unelte şi scule, 7 - animale, 8 - plantaţii perene, 9 - alte mijloace fixe), iar activele nemateriale - în 5 subcompartimente (1 - rezultatele cercetărilor geologice, 2 - softuri, 3 - opere distractive de literatură şi artă, 4 - tehnologii industriale ştientointensive, 5 - alte active nemateriale).

73. Pentru subcompartimentele 1 - 3 şi 7 - 9 ale compartimentului 1 poziţiile 3 şi 4 din Codificarea mijloacelor fixe sînt egale cu zero.

74. Poziţiile 5 şi 6 din codificare caracterizează împărţirea mijloacelor fixe după destinaţie (de exemplu, în subcompartimentul "Clădiri", clădirile productive se codifică cu cifra 01).

75. La compartimentul 1 în subcompartimentele 4 - 6 poziţiile 3 - 6 din Codificarea mijloacelor fixe corespund primelor patru poziţii din Clasificatorul mărfurilor al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.1387-XIV din 24.11.2000.

76. Poziţiile 7 şi 8 din Codificarea mijloacelor fixe (subcompartimentele 1 - 3 şi 7 - 9 din compartimentul 1) caracterizează împărţirea mijloacelor fixe în subclase după particularităţile constructive. De exemplu, în subcompartimentul 1 pentru clădirile construite din blocuri de piatră cu mortar din ciment şi cu schelet din beton armat sau din metal, la poziţiile 7 şi 8 va fi indicată cifra 02). Pentru subcompartimentele 4 - 6 din compartimentul 1 poziţiile 7 şi 8 din Codificarea mijloacelor fixe corespund poziţiilor 5 şi 6 din Clasificatorul mărfurilor sus-menţionat.

77. Ultimele trei poziţii din clasificare sînt numerele de ordine ale obiectelor din familie.

 

IX. DURATA DE FUNCŢIONARE UTILĂ A MIJLOACELOR

FIXE ŞI A ACTIVELOR NEMATERIALE

Durata de funcţionare utilă a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale în regimuri şi condiţii de exploatare normale este prezentată în anexa nr.1.

 

9.1. Revizuirea duratei de funcţionare utilă a mijloacelor fixe şi

a activelor nemateriale la data intrării în vigoare a Catalogului.

78. Pentru mijloacele fixe şi activele nemateriale aflate în posesia întreprinderilor şi organizaţiilor şi neamortizate integral pînă la data intrării în vigoare a prezentului Catalog, durata de funcţionare utilă rămasă, în ani, se va determina cu ajutorul formulei:

 

DR este (1-DC/DV) x DN,

în care:

DR este durata de funcţionare utilă rămasă, în ani;

DC - durata de funcţionare consumată pînă la data intrării Catalogului în vigoare, în ani2;

DV - durata de funcţionare utilă în conformitate cu politica de contabilitate stabilită anterior de către întreprindere, organizaţie1, ţinînd cont de data dării obiectului în exploatare2;

DN - durata de funcţionare utilă stabilită de prezentul Catalog, în ani2.

_________

1 Pentru întreprinderile şi organizaţiile bugetare (organizaţiile pentru întreţinerea şi gestionarea drumurilor) - în conformitate cu "Normele anuale de uzură a fondurilor fixe ale instituţiilor şi organizaţiilor finanţate de la bugetul de stat al U.R.S.S.", stabilite de Comitetul de stat pentru planificare al U.R.S.S., Ministerul Finanţelor al U.R.S.S., "Gosstroi" al U.R.S.S. şi DCS a U.R.S.S. din 28/VI 1974 în conformitate cu Regulamentul Sovietului Miniştrilor al U.R.S.S., adoptat la 11 noiembrie 1973.

2 Durata de funcţionare utilă şi rezultatul obţinut se va rotunji.

 

Durata utilă totală, recalculată de la începutul exploatării pînă la data intrării în vigoare a prezentului Catalog, se va determina cu ajutorul formulei:

 

DT = DR + DC,

în care:

DT este durata utilă totală recalculată de la începutul exploatării, în ani2.

_________

2 Durata de funcţionare utilă şi rezultatul obţinut se va rotunji.

 

Exemplu:

O clădire administrativă are o durată normală de funcţionare, fixată conform politicii de contabilitate, de 83 ani şi se află în exploatare de 46 ani. Durată ei de funcţionare utilă conform datelor Catalogului (cod 11000402000) constituie DN=40 ani. În acest caz, durata normală de exploatare utilă rămasă va fi:

 

DR = (1 - 46/83) x 40 = 18 ani.

 

Durata utilă totală recalculată de la începutul exploatării va fi:

 

DT = 18 + 46 = 64 ani.

 

În cazul în care durata de funcţionare utilă stabilită anterior este mai mică decît durata de funcţionare efectivă pînă la data intrării Catalogului în vigoare, pentru activele la care valoarea uzurabilă nu a fost repartizată deplin în cursul duratei de funcţionare utile stabilite prealabil din cauza nerevizuirii la timp a duratei de funcţionare utilă a activului şi influenţată de aşa factori ca: investiţiile capitale ulterioare, modificarea volumului de producţie, reparaţia şi întreţinerea, reevaluarea acestora etc., atunci este necesară efectuarea revizuirii duratei de funcţionare utilă a obiectului (obiectelor) mijloacelor fixe. Conducătorul întreprinderii creează o comisie specială, care, printr-un proces-verbal, va stabili un termen nou de funcţionare utilă a mijloacelor fixe, începînd de la data aplicării Catalogului. Pornind de la durata de funcţionare stabilită de comisie şi adăugînd durata de funcţionare consumată se va stabili durata de funcţionare revizuită concretă, care va fi aprobată printr-un ordin.

În continuare calculul se va efectua conform cerinţelor punctului 78 al Catalogului.

 

Exemplu:

O clădire de lemn are o durată de funcţionare, fixată conform politicii de contabilitate, de 20 ani şi se află în exploatare de 26 ani. Durata ei de funcţionare utilă conform datelor Catalogului (cod 11 000005000) constituie DN = 25 ani. În acest caz, durata normală de funcţionare utilă va fi negativă. După revizuirea termenului de funcţionare s-a stabilit că această clădire poate fi exploatată încă 6 ani. De aici rezultă că durata de funcţionare va fi de 32 ani (durata de funcţionare consumată (26 ani) + termenul nou de exploatare (6 ani)).

Prin urmare, conform cerinţelor punctului 78 al Catalogului:

 

DR = (1-26/32) x 25 = 5 ani;

 

DT = 26 + 5 = 31 ani.

[Pct.78 modificat prin Hot.Guv. nr.1212 din 05.11.04, în vigoare 12.11.04]

 

9.2. Determinarea duratei de funcţionare utilă a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale

nou-achiziţionate, create cu forţele proprii sau supuse reparaţiei capitale

79. Întreprinderile, organizaţiile stabilesc în mod independent durata de funcţionare utilă a unui obiect sau a unui grup de obiecte omogene nou-achiziţionate sau create cu forţele proprii.

În caz de necesitate se permite, în perioada 2004-2008 de aplicare a Catalogului, majorarea duratei de funcţionare utilă a mijloacelor fixe din toate grupele aflate în exploatare la 1 ianuarie 2004 faţă de durata de funcţionare utilă prevăzută în Catalog cu pînă la 50%, cu condiţia ca durata stabilită astfel să nu depăşească durata de funcţionare utilă stabilită anterior în conformitate cu politica de contabilitate, pînă la aplicarea normelor Catalogului.

Pentru mijloacele fixe şi activele nemateriale care sînt folosite de instituţiile de cercetări ştiinţifice la efectuarea cercetărilor aplicative, a elaborărilor tehnologice şi a transferului tehnologic, durata de funcţionare utilă poate fi majorată pînă la 70% faţă de durata de funcţionare utilă prevăzută de Catalog, cu condiţia ca termenul stabilit astfel să nu depăşească termenul determinat pînă la aplicarea normelor stabilite de Catalog.

Pentru activele din grupele "Maşini şi utilaje", "Mijloace de transport", "Unelte şi scule, inventar de producţie şi gospodăresc, alte tipuri de mijloace fixe", la durata de funcţionare utilă prevăzută de Catalog, ţinînd cont de prevederile alineatului doi al prezentului punct, se aplică coeficientul 0,8 pentru regimul de exploatare în două şi trei schimburi şi coeficientul 1,3 pentru regimul de exploatare într-un singur schimb. Aceste coeficiente se stabilesc la momentul punerii obiectelor în funcţiune sau la modificarea regimului lor de exploatare (trecerea de la lucrul într-un schimb la lucrul în două sau trei schimburi ori invers).

Uzura mijloacelor fixe se calculează şi se contabilizează de toate întreprinderile, organizaţiile, indiferent de forma juridică de organizare, începînd cu luna care succedă luna intrării (punerii în funcţiune) a acestora şi se termină din luna care urmează după luna calculării depline a sumei uzurii, ieşirii sau conservării acestora.

În instituţiile bugetare, calculul uzurii se efectuează pentru întregul an calendaristic (indiferent de luna anului de gestiune cînd ele au fost achiziţionate sau construite), în corespundere cu normele stabilite de prezentul Catalog.

[Pct.79 modificat prin Hot.Guv. nr.458 din 23.05.05, în vigoare 27.05.05]

[Pct.79 în redacţia Hot.Guv. nr.1212 din 05.11.04, în vigoare 12.11.04]

 

80. Durata de funcţionare utilă a obiectelor mijloacelor fixe din toate grupele poate fi sporită sau redusă cu pînă la 25% faţă de durata stabilită în Catalog. Această decizie se ia de către conducerea întreprinderii sau organizaţiei în funcţie de intensitatea şi condiţiile de exploatare a activului, de reparaţiile ulterioare pentru îmbunătăţirea stării acestuia, de modificările tehnologice care influenţează asupra duratei de funcţionare utilă a obiectelor, de uzura morală a activului respectiv etc.

Dacă pe parcursul exploatării activului întreprinderea, organizaţia constată că durata de funcţionare utilă normală conform Catalogului nu este adecvată, atunci aceasta va putea fi corectată la sfîrşit de an, în baza unei analize pertinente, cu aprobarea de către organul de administrare.

[Pct.80 în redacţia Hot.Guv. nr.1212 din 05.11.04, în vigoare 12.11.04]

 

81. Durata de funcţionare utilă a obiectelor mijloacelor fixe poate fi majorată cu pînă la 25% faţă de durata prevăzută de Catalog în cazul:

efectuării reparaţiei capitale a obiectelor de mijloace fixe sau realizării investiţiilor capitale ulterioare pentru îmbunătăţirea stării acestora;

modificărilor tehnologice care influenţează asupra duratei de funcţionare utilă a obiectelor;

implementării unei politici eficiente de întreţinere şi de reparaţii, adoptată de întreprindere, organizaţie, care poate asigura o durată mai mare de funcţionare rentabilă, cu venituri mai mari decît cheltuielile de exploatare.

[Pct.81 în redacţia Hot.Guv. nr.1212 din 05.11.04, în vigoare 12.11.04]

 

82. Durata de funcţionare utilă a obiectelor mijloacelor fixe poate fi redusă cu pînă la 25% faţă de durata prevăzută în cazul:

exploatării în condiţii nocive şi/sau modificării condiţiilor de utilizare (de exemplu pentru exploatarea în condiţiile nefavorabile, de umiditate, pentru construcţii de transmisie şi pentru demontare, pentru maşini şi utilaje de turnătorie care activează în condiţiile de producere în serii mici, pentru autoturismele cu remorcă, pentru cele care sînt utilizate în cariere şi în condiţii nefavorabile);

modificărilor tehnologice care influenţează asupra duratei de funcţionare utilă a obiectului.

[Pct.82 în redacţia Hot.Guv. nr.1212 din 05.11.04, în vigoare 12.11.04]

 

83. În unele cazuri întreprinderile şi organizaţiile pot stabili durata de funcţionare utilă a unor active concrete în baza restricţiilor stabilite de legislaţie asupra duratei de utilizare a acestor active sau a restricţiilor stabilite în contractele încheiate sau de termenul indicat în licenţă, în special asupra utilizării activelor nemateriale.

[Pct.83 modificat prin Hot.Guv. nr.1212 din 05.11.04, în vigoare 12.11.04]

 

84. Pentru argumentarea duratei de funcţionare utilă a activelor care nu sînt indicate în Catalog se poate utiliza experienţa proprie a întreprinderii sau organizaţiei de exploatare a activelor similare, experienţa altor întreprinderi sau pot fi atraşi în aceste scopuri specialişti competenţi.

85. Durata de exploatare a mijloacelor fixe cu peste 25% din durata de funcţionare utilă, stabilită conform prevederilor prezentului Catalog, exploatarea cărora prezintă pericol pentru viaţa, sănătatea şi mediul ambiant (mijloace de transport rutier, feroviar, aerian şi naval, maşini de construcţie şi de gospodărie comunală, maşini de ridicat etc.), poate fi majorată numai în baza avizului organismelor naţionale de atestare competente.

86. Amortizarea cheltuielilor capitale pentru ameliorarea terenurilor (exceptînd cheltuielile pentru construcţii speciale) se stabileşte independent de către agenţii economici.

Notă:

Întreprinderile, organizaţiile care calculează uzura lunar pot stabili, pentru comoditate, durata de funcţionare utilă în luni.

[Pct.86 modificat prin Hot.Guv. nr.1212 din 05.11.04, în vigoare 12.11.04]

 

X. GRUPAREA MIJLOACELOR FIXE PE CATEGORII DE PROPRIETATE

PENTRU CALCULUL UZURII ÎN SCOPURI DE IMPOZITARE

87. Pentru atribuirea fiecărei unităţi a mijloacelor fixe la categoria respectivă de proprietate se procedează în felul următor:

a) se calculează CA, care reprezintă valoarea criteriului de atribuire a mijlocului fix la categoriile de proprietate după formula CA = (200 ani/DN)%, în care DN este durata de funcţionare utilă a mijloacelor fixe conform prezentului Catalog, în ani;

b) se stabileşte categoria de proprietate, la care se atribuie mijloacele fixe, astfel:

- mijloacele fixe se atribuie la categoria i dacă CA este mai mare decît N(i-1), dar nu mai mare decît Ni;

- mijloacele fixe se atribuie la categoria 5 dacă CA este mai mare decît N5, în care i este numărul categoriei de proprietate prevăzut în Codul fiscal (1, 2, 3, 4, 5),

Ni - norma de uzură în % pentru categoria de proprietate i stabilită în Codul fiscal, N0 = 0.

 

Exemplu.

În Codul fiscal sînt prevăzute cinci categorii de proprietate, normele de uzură pentru grupele 1, 2, 3, 4, 5 sînt stabilite, respectiv, în mărime de N1 = 5%, N2 = 8%, N3 = 10%, N4 = 20%, N5 = 30%. Întreprinderea a construit şi dat în exploatare o clădire, a procurat un tractor cu şenile şi un computer. Conform datelor Catalogului, durata de funcţionare utilă a acestor obiecte este, respectiv, de 40 ani (poziţia 11000402000), 8 ani (poziţia 14870130000) şi 3 ani (poziţia 148470). Valoarea criteriului de atribuire la categoriile de proprietate CA a mijloacelor fixe sus-numite va constitui, respectiv, 200/40 = 5%, 200/8 = 25%, 200/3 = 66,7%. Deoarece pentru clădire CA = 5% şi este egală cu N1 = 5%, clădirea se atribuie la categoria de proprietate 1 cu norma de uzură de 5%. Pentru tractor CA = 25% şi este mai mare decît N4 = 20%, dar nu mai mare decît N5 = 30% şi tractorul se atribuie la categoria de proprietate 5 cu norma de uzură de 30%. Pentru computer CA = 66,7% şi este mai mare decît N5 = 30%, prin urmare computerul se atribuie la categoria de proprietate 5 cu norma de uzură de 30%.

 

88. Toate întreprinderile, organizaţiile, indiferent de forma organizatorico-juridică, efectuează revizuirea atribuirii fiecărei unităţi a mijloacelor fixe la categoria de proprietate respectivă conform situaţiei la 1 ianuarie 2004 şi conform modului expus în punctul 87.

Baza valorică ajustată a mijloacelor fixe în scopul impozitării se determină în modul următor:

a) baza valorică ajustată a mijloacelor fixe raportate la categoria I de proprietate - la începutul perioadei de gestiune;

b) pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II-V de proprietate:

baza valorică ajustată a unui obiect - prin calcul, reieşind din ponderea procentuală a valorii de bilanţ a obiectului respectiv în suma totală a valorii de bilanţ aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă;

baza valorică ajustată a unui grup de obiecte - prin calcul, reieşind din ponderea procentuală a valorii de bilanţ a grupului de obiecte în suma totală a valorii de bilanţ aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă.

 

Exemplu:

Utilizînd informaţia din anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării nr.5 din 29 ianuarie 2001, aprobat de Ministerul Finanţelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.21-24, art.74), să presupunem că, în conformitate cu situaţia la 1 ianuarie 2004, în categoria de proprietate I în scopuri fiscale sînt înregistrate 4 obiecte de mijloace fixe: A, C, N şi P. Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune constituie, respectiv, 980000 lei, 4800000 lei, 400000 lei şi 700000 lei. După modul nou de grupare a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate pentru calculul uzurii în scopuri de impozitare, conform cerinţelor pct.87 al Catalogului, obiectele A şi C au rămas în categoria I cu baza valorică 980000 lei şi, respectiv, 4800000 lei.

Obiectele N şi P au trecut în categoriile de proprietate II şi IV, cu baza valorică 400000 lei şi 700000 lei.

Totodată, din numărul total de obiecte raportate la categoria de proprietate III au trecut în categoria de proprietate IV un obiect şi în categoria de proprietate V - douăzeci de obiecte.

Baza valorică a categoriei de proprietate III la începutul perioadei de gestiune constituie 1540000 lei şi este alcătuită din 700 de obiecte.

Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe din categoria de proprietate respectivă, conform situaţiei la 1 ianuarie 2004, constituie 1820000 lei. Totodată, valoarea de bilanţ a mijlocului fix care trece în categoria de proprietate IV constituie 45000 lei (obiectul "X"), iar valoarea de bilanţ a obiectelor (20 obiecte) ce trec în categoria de proprietate V este egală cu 780000 lei.

Este necesar de evaluat ponderea procentuală a valorii de bilanţ a fiecărui obiect în suma totală a valorii de bilanţ a mijloacelor fixe ce fac parte din categoria de proprietate III.

1) Pentru obiectul "X":

1820000 —— 100 %

45000 —— X %

X = (45000 x 100 %) / 1820000 = 2,47%

 

2) Pentru grupul de obiecte format din 20 unităţi:

1820000 —— 100 %

780000 —— X %

X = (780000 x 100 %) / 1820000 = 42,85%

Luînd în considerare ponderea procentuală a valorii de bilanţ a unui obiect, precum şi a grupului de obiecte în suma totală a valorii de bilanţ a mijloacelor fixe ce fac parte din categoria respectivă, determinăm baza valorică ajustată.

1) Pentru obiectul "X":

1540000 —— 100 %

X —— 2,47 %

X = (1540000 X 2,47) / 100 = 38038 lei

 

2) Pentru grupul de obiecte format din 20 unităţi:

1540000 —— 100 %

X—— 42,85 %

X = (1540000 X 42,85) / 100 = 659890 lei

Astfel, baza valorică ajustată a obiectului "X", care trece în categoria de proprietate IV, constituie 38038 lei, iar baza valorică ajustată a grupului de obiecte format din 20 unităţi, ce trec în categoria de proprietate V, este egală cu 659890 lei.

Categoria de proprietate III se va micşora cu 21 de unităţi a mijloacelor fixe, a căror bază valorică ajustată constituie 697928 lei (baza valorică ajustată a unui obiect - 38038 lei şi baza valorică ajustată a grupului de obiecte format din 20 unităţi - 659890 lei).

Totodată, categoria de proprietate IV se va majora cu o unitate cu baza valorică ajustată de 38038 lei şi categoria de proprietate V se va majora cu 20 unităţi cu baza valorică ajustată de 659890 lei.

[Pct.88 introdus prin Hot.Guv. nr.1212 din 05.11.04, în vigoare 12.11.04]

 

Anexa nr.1

la Catalogul mijloacelor fixe

şi activelor nemateriale

 

CLASIFICAREA ŞI DURATA DE FUNCŢIONARE UTILĂ A MIJLOACELOR FIXE
ŞI A ACTIVELOR NEMATERIALE
 

Codul

 Denumirea 

Durata de
funcţionare
utilă, ani

10

000000000

XI. MIJLOACE FIXE

 

11

000000000

CLĂDIRI

 

11

000001000

Clădiri construite din beton armat cu rezistenţă sporită, din blocuri de beton armat şi cu schelet din beton armat sau din metal

45

11

000002000

Clădiri construite din blocuri de piatră cu mortar din ciment şi cu schelet din beton armat sau din metal, cu excepţia celor de la poziţiile:

35

11

000102001

Clădiri productive din industria alimentară şi а băuturilor

 34

11

000102002

Clădiri productive din industria chimică

 33

11

000102003

Clădiri productive din industria de producere а articolelor din cauciuc şi din material plastic

 32

11

000102004

Clădiri productive din industria de producere а altor produse din minerale nemetalice

 31

11

000102005

Clădiri productive din industria metalurgică

 30

11

000202001

Clădiri cu destinaţie de depozite pentru păstrare а materiei prime, semifabricatelor şi mărfurilor chimic agresive

 30

11

000402000

Clădiri administrative

 40

11

000502000

Case de locuit

 45

11

000003000

Clădiri construite din cărămidă arsă, piatră cioplită, coteleţ cu mortar din ciment sau var fără schelet, cu excepţia celor de la poziţiile:

30

11

000103001

clădiri productive din industria alimentară şi а băuturilor

 29

11

000103002

clădiri productive din industria chimică

 28

11

000103003

clădiri productive din industria de producere а articolelor din cauciuc şi din material plastic

 27

11

000103004

clădiri productive din industria de producere а altor articole din minerale nemetalice

 26

11

000103005

clădiri productive din industria metalurgică

 25

11

000203001

clădiri cu destinaţie de depozite pentru păstrareа materiei prime, semifabricatelor şi mărfurilor chimic agresive

 25

11

000403000

clădiri administrative

 35

11

000503000

case de locuit

 40

11

000004000

Clădiri construite din blocuri uşoare fără schelet, cu coloane şi stîlpi din beton armat, cărămidă sau lemn

25

11

000005000

Clădiri construite din lemn cu pereţi din bîrne sau lemn rotund ecarisat

25

11

000006000

Clădiri construite din argilă bătută, chirpici cu schelet din beton armat, cărămidă sau lemn

15

11

000007000

Clădiri construite din lemn cu schelet şi panouri de tip container, cu excepţia clădirilor cu destinaţie specială de la poziţiile:

20

11

000307001

clădiri demontabile 

 18

11

000307002

mobile, inclusiv chioşcuri 

 15

11

000008000

Clădiri construite din argilă bătută, piatră spartă cu mortar din lut fără schelet

10

11

000009000

Clădiri construite din materiale în formă de peliculă sau sticlă, îmbrăcate pe schelet de lemn sau metal, cu excepţia clădirilor cu destinaţie specială de la poziţiile:

7

11

000309001

sere

6

11

000309002

şoproane

6

11

000309003

clădiri demontabile 

5

11

000309004

mobile, inclusiv chioşcuri 

5

11

00030905

cabine telefonice şi pentru internet 

5

12

000000000

CONSTRUCŢII SPECIALE

 


Construcţii subterane

12

000100000

Pereţi-suport construiţi din:

 

12

000102000

beton armat

 60

12

000200000

Beciuri construite din:

 

12

000202000

beton armat

 50

12

000203000

piatră

 30

12

000300000

Tuneluri construite din:

 

12

000302000

beton armat

 50

12

000400000

Canale subterane construite din:

 

12

000404000

alte materiale:

 

12

000404001

canalizarea telefonică în oraşe şi interurbană

 40

12

000404002

canalizarea telefonică în sate

 35

12

000402000

beton armat

 60

12

000403000

piatră

 30

12

000500000

Fîntîni obişnuite:

 

12

000502000

din inele de beton armat

 60

12

000503000

din piatră

 30

12

000601000

Fîntîni arteziene:

 

12

000601001

fără filtre

 20

12

000601002

cu filtre 

 15

12

000601003

cu filtre care funcţionează în condiţii de mediu agresiv şi mineralizat

8

12

000700000

Sonde

 

12

000701001

Sonde de ţiţei, de injecţie şi de control

 15

12

000701002

Sonde de gaze şi de gaze condensate

8

12

000701003

Sonde la depozitele subterane de gaze, depozite subterane de ţiţei în depozite geologice de săruri de potasiu

 25

12

000701004

Conducte de legătură şi bucle de sondă

6

12

000800000

Rezervoare

 

12

000800001

Rezervoare de apă curată:

 

12

000801001

din metal 

 15

12

000802001

din beton armat 

 20

12

000804001

din cărămidă

 15

12

000800002

Rezervoare de păstrare а bitumului:

 

12

000801002

din metal 

 15

12

000802002

din beton armat 

 20

12

000801003

Rezervoare subterane şi terestre din metal pentru păstrarea gazului lichefiat

20

12

000801004

Gazgoldere şi rezervoare din metal terestre pentru depozitarea gazului lichefiat la staţiile de distribuţie а gazelor

25

12

000800005

Rezervoare pentru depozitarea motorinei şi lubrifianţilor:

 

12

000801005

din metal 

 25

12

000802005

din beton armat 

 30

12

000801006

Rezervoare metalice pentru depozitarea produselor petroliere

15

12

000802007

Rezervoare din beton armat în industria chimică

10

12

000802008

Recipiente subterane pentru scurgerea reziduurilor grele

10

12

000802009

Depozite de dejecţii şi colectoare de dejecţii din beton armat

30


Construcţii terestre.

Construcţii în transporturi, telecomunicaţii şi în alte ramuri

12

000900000

Poduri, cu excepţia celor de la poziţiile:

100

12

000901000

poduri metalice 

 40

12

000907000

poduri şi podeţe din lemn

8

12

000907001

ţevi şi jgheaburi din lemn 

7

12

000901001

ţevi din metal gofrate

 35

12

001000000

Construcţii de susţinere şi de protecţie din piatră, beton şi beton armat (contra alunecărilor de teren, avalanşelor, surpărilor de teren, de consolidare, de îmbrăcare, de prindere pereţi, galerii, evacuatoare de noroi, tălpi, tranşee etc.)

40

12

001100000

Platforme de cale ferată acoperite construite din:

 

12

001102000

beton armat

 77

12

001103000

piatră

 35

12

001200000

Platforme de cale ferată descoperite (inclusiv de încărcare), cu excepţia celor de la poziţia:

50

12

001207000

platforme de cale ferată construite din lemn

 12

12

001300000

Estacade construite din:

 

12

001301000

metal

 25

12

001302000

beton armat

 30

12

001508000

Terasamente de cale ferată 

100

12

001600000

Suprastructuri ale căilor ferate (balast, traverse, şinele cu dispozitivele de prindere, schimbătoarele de cale şi alte elemente)

20

12

001700000

Căi de rulare a macaralelor

17

12

001800000

Căi ferate standarde principale, căi ferate de acces la întreprinderi, alte căi ferate ale întreprinderilor

20

12

001900000

Căi ferate cu ecartament îngust

12

12

002000000

Construcţii de drenare, de scurgere a apei şi de consolidare a terasamentului căilor ferate:

 

12

002002000

din beton armat 

 25

12

002003000

din piatră

 20

12

002007000

din lemn

 10

12

002100000

Hidrocoloane

12

12

002200000

Tunel de cale ferată

100

12

002400000

Poduri şi tunel pentru pietoni

35

12

002500000

Garduri (îngrădiri) fixe:

 

12

002502000

din beton armat 

 25

12

002503000

din piatră

 20

12

002504000

din plasă metalică

 10

12

002507000

din lemn

 10

12

002600000

Panouri şi pari mobili antizăpadă

7

12

002700000

Pasaje

20

12

002800000

Funiculare

30

12

002900000

Căi de tramvai pe fundaţie:

 

12

002900001

de piatră şi beton armat

 40

12

002900002

de piatră spartă cu traverse de beton armat 

 17

12

002900003

de piatră spartă cu traverse de lemn 

 12

12

002900004

de nisip

8

12

003000000

Autodrumuri, acoperiri de platforme, piste de decolare-aterizareale aerodromurilor cu îmbrăcăminte din:

 

12

003003000

piatră cioplită 

 30

12

003009000

beton de ciment 

 30

12

003010000

beton asfaltic (îmbrăcăminte asfaltică modernă)

 16

12

003013000

macadam bituminos (îmbrăcăminte asfaltică uşoară) 

 12

12

003011000

zgură neagră spartă şi pietriş negru 

 10

12

003012000

pietriş (împietriri)

9

12

003008000

pămînt

6

12

003007000

longrine de lemn

5

12

003200000

Geamanduri şi balize metalice plutitoare

6

12

003300000

Dispozitive de semnalizare luminoasă şi sonoră la indicatoarele plutitoare şi costiere de navigaţie

3

12

003600000

Cale longitudinale (înclinate), cale orizontale în încăperi închise, cale descoperite (orizontale)

80

12

003700000

Gropi pentru transbordoare mari şi mici

80

12

003800000

Antene:

 

12

003800001

de emisie în UUS

 24

12

003800002

de emisie şi de recepţie în US şi ULM

 15

12

003800003

de linii de radiorelee

 15

12

003800005

de recepţie în UUS pentru televiziune şi radiodifuziune în UUS-MF

8

12

003800004

pentru telecomunicaţii prin sateliţi 

 12


Construcţii de înălţime

12

003900000

Turnuri de radio şi televiziune unicate:

 

12

003901000

din metal 

 60

12

003902000

din beton armat 

 60

12

004000000

Graidere:

 

12

004001000

din metal 

 20

12

004002000

din beton armat 

8

12

004007000

din lemn

6

12

004100000

Coşuri de fum:

 

12

004101000

din metal 

 20

12

004102000

din beton armat 

 40

12

004104000

din cărămidă

 30

12

004200000

Castele de apă:

 

12

004201000

din metal 

 16

12

004204001

din cărămidă cu rezervoare metalice

 32

12

004204002

din cărămidă cu rezervoare de beton armat

 40

12

004202000

din beton armat cu rezervoare de beton armat

 40

12

004207000

din lemn cu rezervoare metalice

8

12

004300000

Buncăr pentru cărbune

25

12

004402000

Silozuri din beton armat în industria cimentului

10

12

004502000

Silozuri din beton armat pentru furaje în agricultură

30

12

004602000

Silozuri din beton armat pentru cereale în industria alimentară

30

12

004702000

Instalaţii de distribuire a nisipului

10


Construcţii hidrotehnice

12

004800000

Baraje (din beton, beton armat, piatră, pămînt) la iazurile şi hidrocentralele mari; tunele, deversoare şi receptoare de apă, decantoare, apeducte, jgheaburi, sifoane-evacuatoare, construcţii pentru aducţia de apă, construcţii pentru trecerea şi protecţia peştilor, conducte de presiune şi rezervoare de egalizare; canale de derivaţie, bazine de presiune la centrala hidroelectrică (СНЕ); ecluze de navigaţie şi ascensoare pentru nave; diguri de închidere din pămînt fără placaj, cu excepţia celor de la poziţia:

60

12

004808000

baraje şi diguri din pămînt la iazurile din gospodăria piscicolă, precum şi construcţiilor fluviale de închidere

 40

12

004900000

Construcţii de consolidare şi de protecţie a malului executate din beton, beton armat, piatră

30

12

005000000

Construcţii fluviale de acostare din lemn: estacade, cheiuri cu căsoaie, ziduri de căptuşeală

25

12

005100000

Construcţii hidrotehnice din lemn (inclusiv clădiri)

10

12

005300000

Toate tipurile de construcţii de regularizare (rectificare)

6

12

005400000

Bazine de acumulare de арă cu baraje de pămînt

40

12

005500000

Descărcătoare şi evacuatoare la iazuri:

 

12

005502000

din beton armat 

 30

12

005507000

din lemn

8

12

005600000

Construcţii de rectificare din fascine şi din piatră

13

12

005700000

Construcţii hidrotehnice gospodăreşti la canale (ecluze-regulatoare, apeducte, cascade, canale - descărcătoare, cascade în consolă, sifoane - evacuatoare, inclusiv din metal, apeducte, deversoare din piatră, beton, beton armat), cu excepţia celor de la poziţia:

45

12

005707000

construcţii hidrotehnice din lemn

8

12

005800000

Reţele de irigare:

 

12

005800001

canale de pămînt neplacate, canale placate cu piatră, beton, beton armat; reţea de captare-descărcare constituită din canale de pămînt descoperite; canale de colectare-drenare, din pămînt, fără consolidări

 40

12

005800002

canale din jgheaburi de beton armat

 20

12

005800003

canale din ţevi de metal şi polietilenă

 35

12

005900000

Reţea de colectare-drenare acoperită:

 

12

005900001

canale din ţevi de argilă arsă

 50

12

005900002

canale din ţevi de masă plastică 

 25

12

006000000

Rîuri-receptoare de apă, regularizate, canale intergospodăreşti, de desecare, magistrale, alte canale de pămînt cu şi fără consolidări din împletituri de nuiele, fascine, scînduri; canale de desecare gospodăreşti de pămînt cu şi fără consolidări din împletituri de nuiele, fascine, scînduri şi din iarbă semănată în soluri turboase

50

12

006100000

Drenaj (orizontal) pentru desecarea terenurilor agricole:

 

12

006100001

cu tuburi de ceramică în soluri minerale

 50

12

006100002

cu tuburi de ceramică în soluri turboase

 40

12

006100003

cu tuburi de mase plastice 

 25

12

006100004

cu scînduri, cu fascine

9

12

006100005

cu fante, cu drenuri-cîrtiţă

3

12

006300000

Construcţii fluviale de acostare:

 

12

006301000

din metal 

 50

12

006302000

din beton armat 

 60


Construcţii piscicole de iaz

12

006400000

Descărcătoare, evacuatoare de apă la iazuri 

25

12

006500000

Bazine din beton armat pentru păstrarea peştelui viu şi capcane de peşte

20

12

006600000

Canale de colectare a peştelui la iazuri din plase

2

12

006700000

Componentele liniei de bazine sau de jgheaburi din stecloplastic pentru întreţinerea şi creşterea peştelui:

 

12 

006700001

fundaţii din beton armat

 20

12

006700002

jgheaburi din stecloplastic

8

12

006700003

adăposturi

6

12

006800000

Componentele liniilor de bazine plutitoare pentru creşterea peştelui:

 

12

006800001

pontoane din metal

 20

12

006800002

bazine din plase

2

12

006900000

Construcţii de recepţie a apei din surse subterane (fîntîni arteziene); instalaţii de epurare a apelor de suprafaţă şi a apelor subterane; instalaţii compacte (IC) din metal pentru epurarea apelor uzate; stabilizatoare aerobe, concentratoare din beton armat cu filtre

20

12

007000000

Complexe de construcţii de epurare la reţelele de alimentare cu apă (rezervoare de închidere - deschidere, amestecătoare, camere de reacţie, decantoare, decantoare cu depunerea suspensiilor, filtre, decantoare cu contacte), dedurizatoare de apă

35

12

007100000

Staţii de рomраrе în reţeaua de canalizare,îngropate, mixte cu rezervoare de recepţie

 35


Alte construcţii speciale.

Construcţii în parcuri de cultură şi odihnă, în parcuri zoologice

12

007200000

Teatre verzi, estrade, scoici muzicale, platforme de dans, săli de lectură, pavilioane

15

12

007300000

Componentele circurilor de tip "Şapito":

 

12

007300001

cupola şi părţile laterale acoperite cu pînză de cort

2

12

007300002

elemente constructive din lemn şi metal

6

12

007400000

Instalaţii distractive de orice tip

6

12

007500000

Vaze, sculpturi 

6

12

007600000

Havuzuri, bazine

25

12

007700000

Alte construcţii în parcuri de cultură şi odihnă, în parcuri zoologice: platforme, piste, balustrade, scări, standuri, vitrine, voliere, cuşti, panouri etc.

15


Construcţii sportive

12

007800000

Acoperiri de cîmpuri, terenuri şi construcţii sportive:

 

12

007800001

din cauciuc şi bitum

 15

12

007800002

din materiale sintetice

8

12

007800003

din amestecuri speciale, gazon

3

12

007900000

Trambuline pentru sărituri cu schiurile:

 

12

007901000

din metal 

 20

12

007902000

din beton armat 

 25

12

007907000

din lemn

8

12

008000000

Poligoane de tragere, standuri şi adăposturi blindate

25

12

008100000

Tribune de stadion:

 

12

008102000

din beton armat 

 40

12

008103000

din piatră

 30

12

008104000

din cărămidă

 25

12

008107000

din lemn

8

12

008108000

din pămînt (înălţate în formă de movilă)

 50


Alte construcţii

12

009100000

Metan-tancuri (cu elevator hidraulic) şi deznisipatoare, aerotancuri, decantoare (primare şi secundare) orizontale cu raclete de nămol, verticale şi etajate, flotatori pentru epurarea apelor uzate din beton armat

35

12

009200000

Metan-tancuri (cu elevator hidraulic) de metal, aerotancuri cu introducerea oxigenului tehnic, din beton armat, complexul de instalaţii pentru epurarea apelor uzate cu filtru cu nisip, beton armat, complexul de instalaţii pentru epurarea finală a apelor uzate cu filtre, beton armat

35

12

009300000

Filtre biologice şi filtre aerate deznisipatoare (cu elevator hidraulic), decantoare (primare, secundare) de cărămidă

12

13

000000000

INSTALAŢII DE TRANSMISIE

 

13

000100000

Instalaţii de transport de energie electrică

 

13

000120001

Reţele electrice aeriene de contact pentru căi ferate pe stîlpi din:

 

13

000121001

metal

 35

13

000122001

beton armat

 45

13

000120002

Reţele electrice aeriene de contact pentru tramvaie şi troleibuze pe stîlpi din:

 

13

000121002

metal

 35

13

000122002

beton armat

 45

13

000123002

lemn cu socluri de metal sau din beton armat

 25

13

000120003

Linii de trolee la macarale-capre pe stîlpi din:

 

13

000121003

metal

 35

13

000122003

beton armat

 45

13

000120004

Linii aeriene de transport de energie electrică pentru tensiuni de la 0,4 pînă la 20 kV pe stîlpi din:

 

13

000121004

metal

 25

13

000122004

beton armat

 30

13

000123004

lemn impregnat

 20

13

000124004

lemn neimpregnat

 15

13

000120005

Linii aeriene de transport de energie electrică pentru tensiuni de 35-220, 350 kV şi mai mult pe stîlpi din:

 

13

000121005

metal

 40

13

000122005

beton armat

 35

13

000120006

Linii aeriene de transport de energie electrică pentru tensiuni de 35-220 kV ре stîlpi din:

 

13

000123006

lemn impregnat

 30

13

000124006

lemn neimpregnat

 20

13

000110007

Linii de transport de energie electrică subterane prin cablu pentru tensiuni de 10 kV: cu înveliş de plumb instalate în pămînt, în încăperi; cu înveliş de aluminiu instalate în încăperi

45

13

000110008

Linii de cablu de transport de energie electrică pentru tensiuni de 6-10 kV, cu înveliş de plumb, instalate sub apă; linii de cablu de transport de energie electrică pentru tensiuni de pînă la 10 kV, cu înveliş de aluminiu, instalate în pămînt şi în încăperi

25

13

000110009

Linii de cablu de transport de energie electrică pentru tensiuni pînă la 10 kV cu înveliş din masă plastică, instalate în încăperi şi în pămînt; linii de cablu de transport de energie electrică pentru tensiuni de 20-35 kV, cu înveliş de plumb, instalate sub арă

20

13

000110010

Linii de cablu de transport de energie electrică pentru tensiuni de 20-35 kV, cu înveliş de plumb, instalate în pămînt şi în încăperi

35

13

000110011

Linii de cablu de transport de energie electrică pentru tensiuni de 110-220 kV, cu cabluri cu ulei cu presiune joasă, medie şi înaltă, instalate în pămînt, în încăperi şi sub apă

45

13

000200000

Instalaţii de telecomunicaţii

 

13

000210001

Linii de cablu de telecomunicaţii subterane în înveliş de metal, instalate:

 

13

000211001

în pămînt 

 35

13

000212001

în conductele de canalizare

 45

13

000220002

Linii de cablu de telecomunicaţii aeriene suspendate pe stîlpi şi instalate pe pereţi de clădiri în înveliş din metal

20

13

000220003

Linii de cablu de telecomunicaţii suspendate pe stîlpi şi instalate pe pereţi de clădiri în înveliş din mase plastice

15

13

000210004

Linii de cablu de telecomunicaţii subterane cu înveliş din masă plastică, instalate:

 

13

000211004 

în pămînt 

 17

13

000212004

în conductele de canalizare

 20

13

000212005

linii de cablu de telecomunicaţii fibro-optice

 25

13

000211005

Linii subterane prin cablu de radioficare şi telecomunicaţii rurale, instalate în pămînt în perechi de cabluri, cu înveliş de masă plastică

17

13

000200006

Linii aeriene de telecomunicaţii prin fire metalice instalate pe piloni din lemn

25

13

000400000

Instalaţii de transmisie prin conducte

 

13

000400001

Gazoducte:

 

13

000401001

din fontă (cu mufe) 

 25

13

000402001

din oţel şi construcţiile aferente (fără a se lua în considerare echipamentele staţiilor de gazoreglare)

 20

13

000407001

din ţevi nemetalice 

 25

13

000400002

Reţele de canalizare (colectoarele şi reţeaua de canalizare stradală):

 

13

000401002

din fontă 

 40

13

000402002

din oţеl

 20

13

000403002

din beton armat 

 16

13

000404002

din cărămidă

 12

13

000405002

din azbociment

 20

13

000406002

din ceramică

 30

13

000407002

din polietilenă 

 20

13

000400003

Reţele de alimentare cu apă (cu fîntîni, coloane, hidranţi şi alte echipamente), inclusiv apeductele:

 

13

000401003

din fontă 

 45

13

000402003

din oţel

 15

13

000403003

din beton armat 

 23

13

000404003

din polietilenă tip "Uponor"

 50

13

000405003

din polietilenă 

 18

13

000400004

Conducte de nămol:

 

13

000401004

din fontă 

 40

13

000402004

din oţel

 20

13

000400005

Conducte pentru produse petroliere:

 

13

000402005

din oţel

 30

13

000403005

din beton armat 

 40

13

000400006

Conducte între ateliere, pe estacade şi în tunele, în industria fibrelor chimice, sodei, lacurilor şi vopselelor, azotului, sintezei organice, chimică a minereurilor, chimică principală

20

13

000400007

Conducte între ateliere, pe estacade şi în tunele, în alte ramuri ale industriei chimice

15

13

000400008

Conducte tehnologice (între ateliere) la instalaţiile de la uzine

10

13

000400009

Conducte de reţele termice din oţel, саrе funcţionează în tunele inaccesibile, cu interspaţiu aerian (izolaţie suspendată)

20

13

000400011

Conducte pentru ape uzate agresive

10

13

000400012

Conducte de ciment

6

13

000400013

Instalaţii de curăţire de zăpadă a schimbătoarelor de cale şi poşta pneumatică

8


MAŞINI ŞI UTILAJE
Maşini şi utilaje de forţă

14

8402

Cazane (boilere) generatoare de aburi (altele decît cazanele pentru încălzire centrală destinate să producă în acelaşi timp apă caldă şi abur de joasă presiune); cazane cu apă supraîncălzită

10

14

8403

Cazane pentru încălzire centrală, altele decît cele de la poziţia 8402

8

14

8405

Generatoare de gaze cu aer sau de gaze cu apă, cu sau fără epuratoare; generatoare de acetilenă şi generatoare similare de gaze cu apă, cu sau fără epuratoare

20

14

8406

Turbine cu abur

15

14

8407

Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scînteie (motoare cu explozie):

 

motoare pentru propulsia navelor

10

14

840720

 

 

14

840730

motoare cu piston alternativ de tipul celor utilizate pentru propulsia vehiculelor de la capitolul 87

8

14

8408

Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare Diesel sau semi-Diesel):

 

14

840810

motoare pentru propulsia navelor

10

14

840820

motoare de tipul celor utilizate pentru propulsia vehiculelor de la capitolul 87

8

14

8410

Turbine hidraulice, roţi hidraulice şi regulatoare pentru acestea

20

14

8411

Turboreactoare, turbopropulsoare şi alte turbine cu gaze:

 

 

 

turboreactoare:

 

14

841112

cu forţa mai mare de 25 KN

5

14

841112130

cu forţa mai mare de 44 KN

7

14

841112190

cu forţa mai mare de 132 KN

9

turbopropulsoare: 

 

14

841121

cu puterea care să nu depăşească 1100 kW; 

5

14

841182

cu puterea mai mare de 5000 kW;

7

14

841182990

cu puterea mai mare de 50000 kW

9

14

8412

Alte motoare şi maşini motrice:

 

14

841221910

sisteme hidraulice

5

14 

841229910

motoare hidraulice cu ulei

10

maşini motrice şi motoare pneumatice

5

14

841230

 

 

14

841280100

motoare motrice cu vapori de apă sau de alt tip, cu vapori

8

14

8501

Motoare şi generatoare electrice, cu excepţia grupurilor electrogene:

 

14

850120

- motoare universale

8

14

850140

- alte motoare de curent alternativ

10

14

850153500

-- motoare de tracţiune

6

14

850161

- generatoare de curent alternativ (generatoare sincron)

10

14

8502

Grupuri electrogene şi convertizoare rotative electrice:

 

14

850210

- grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (Diesel sau semi- Diesel):

12

14

850211

- staţionare

12

14

850211100

- mobile

8

14

850220

- grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin scînteie (motoare cu explozie)

10

14

850231000

- cu energie eoliană

15

14

850240

- convertizoare rotative electrice 

8

14

8504

Transformatoare electrice, convertizoare electrostatice (redresoare, de exemplu), bobine de reactanţă şi inductanţă:

 

14

850410910

- bobine de reactanţă, inclusiv cele cuplate cu un condensator

14

- Transformatoare cu dielectric lichid:

 

14

850422

- de mare putere

15

14

850423000

- cu puterea mai mare de 10000 kVA

20

 

 

- alte transformatoare:

 

14

850431

- cu o putere care să nu depăşească 1 KVA 

3

14

850431310

-- pentru măsurarea tensiunii

6

14

850431320

pentru măsurarea curentului

25

14

850440

- convertizoare statice:

15

14

850440930

-- încărcătoare de acumulatoare

15

14

850440940

-- redresoare

15

14

850440960

onduloare (inversoare)

8

14

8507

Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor separatoare, chiar de formă pătrată sau dreptunghiulară:

 

14

850710

- cu plumb, de tipul celor utilizate pentru demararea motoarelor cu piston

2

14

850710310

-- cu electrolit lichid

4

14

850710320

pentru substaţii

15

14

850790930

- separatoare 

3

14

8536

Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecţia, branşarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (întrerupătoare, comutatoare, relee, siguranţe, regulatoare de unde, fişe şi prize de curent, dulii pentru lămpi, cutii de joncţiune, de exemplu), pentru o tensiune care să nu depăşească 1000 V:

 

14

853610

- siguranţe şi întrerupătoare fuzibile

6

14

853620

- întrerupătoare automate de curent (disjunctoare)

10

- alte aparate pentru protecţia circuitelor electrice:

 

14

853630

- relee

10

14

853650

- alte întrerupătoare, separatoare şi comutatoare:

10

14

853650030

- întrerupătoare de curent continuu

7

14

8537

Tablouri, panouri, console, pupitre, cabinete şi alte suporturi, echipate cu mai multe aparate de la poziţiile 8535 sau 8536, pentru controlul sau distribuirea curentului electric, inclusiv cele care încorporează instrumente sau aparate de la capitolul 90, altele decît aparatele de comutare de la poziţia 8517:

 

14

853710

- pentru tensiuni care să nu depăşească 1000 V:

7

14

853720

- pentru tensiuni mai mari de 1000 V

10

14

8701

Tractoare (altele decît cele de la poziţia 8709):

 

14

870110

- motocultoare

5

14

870120

- tractoare rutiere pentru semiremorci

10

14

870130000

- tractoare cu şenile

8


Maşini şi utilaje de lucru

14

8413

Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de măsurare; elevatoare cu lichid; pompe cu dispozitiv de măsurare sau prevăzute pentru a fi echipate cu un asemenea dispozitiv:

 

14

841311000

pompe pentru distribuirea carburanţilor sau lubrifianţilor, de tipul celor utilizate la staţiile service sau la garaje

8

14

841330910

pompe de carburanţi

8

14

841340000

pompe de beton

4

14

841350

alte pompe volumetrice alternative 

7

14

841350500

pompe dozatoare

4

pompe cu piston:

 

14

841350710

pompe hidraulice cu ulei 

8

14

841360

alte pompe volumetrice rotative:

7

14

841360400

pompe cu angrenaj 

7

14

841360500

pompe cu palete de antrenare

7

14

841360600

pompe cu şurub elicoidal 

8

pompe submersibile:

 

14

841370210

monocelulare

8

14

841370290

multicelulare 

7

14

841370300

pompe pentru circularea apei în instalaţiile de încălzire centrală şi de apă caldă

8

14

8414

Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau cu alte gaze şi ventilatoare; hote aspirante cu extracţie cu reciclare, cu ventilator încorporat, chiar filtrante:

 

14

841410

pompe de vid

12

14

841410300

pompe cu piston circular, pompe cu palete, pompe moleculare şi pompe Roots

8

14

841410500

pompe cu difuziune, pompe criostatice şi pompe cu absorbţie

12

14

841420990

altele

10

14

841430

compresoare de tipul celor utilizate în echipamentele frigorifice 

12

ventilatoare:

 

14

841451

ventilatoare de masă, de sol, de perete, de ferestre, de plafoane sau de tavan, cu motor electric încorporat

2

14

841480210

turbocompresoare

12

 

 

compresoare volumetrice alternative ce pot furniza o suprapresiune ce nu depăşeşte 15 bar, cu un debit pe oră:

 

14

841480310

care nu depăşeşte 120 m3/h

9

14

841480490

de peste 120 m3/h 

11

14

841480600

compresoare volumetrice rotative

3

14

8415

Maşini şi aparate pentru condiţionarea aerului, dotate cu ventilator cu motor şi dispozitive proprii de modificare a temperaturii şi umidităţii, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi reglată separat:

 

14

841510000

de perete sau de ferestre formînd un singur corp

4

14

841581

cu dispozitiv de răcire şi supapă pentru inversarea ciclului termic

8

14

8417

Furnale şi cuptoare industriale sau de laborator, inclusiv incineratoare, neelectrice:

 

14

841710000

- furnale şi cuptoare pentru calcinare şi topire sau pentru alte tratamente termice ale minereurilor sau metalelor

12

14

841720

- cuptoare de brutărie, patiserie sau pentru fabricarea biscuiţilor

7

14

841730

cuptoare de topire a sticlei pentru fabricarea ambalajului de sticlă

 

 [Poziţia introdusă prin Hot.Guv. nr.458 din 23.05.05, în vigoare 27.05.05]
 

14

8418

Frigidere, congelatoare şi alte maşini şi aparate pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de căldură, altele decît maşinile şi aparatele pentru condiţionarea aerului de la poziţia 8415:

 

14

841810

- frigidere şi congelatoare combinate, echipate cu uşi exterioare separate:

15

14

841822000

- cu absorbţie, electrice

12

14

8420

Calandre şi laminoare, altele decît cele pentru metale sau sticlă şi cilindri pentru aceste maşini:

 

14

842010

- calandre şi laminoare

12

14

8421

Centrifuge, inclusiv uscătoare centrifuge; maşini şi aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor sau gazelor: - centrifuge, inclusiv uscătoarele centrifugale: 

 

14

842111000

- centrifuge pentru smîntînire 

8

14

842112000

- uscătoare de rufe

8

14

842119910

- centrifuge de tipul celor utilizate în laboratoare

7

14

8422

Maşini pentru spălat vesela; maşini şi aparate pentru curăţat sau uscat sticle sau alte recipiente; maşini şi aparate pentru umplut, închis sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; maşini pentru capsulat sticle, borcane, tuburi sau alte recipiente similare; alte maşini şi aparate de împachetat sau ambalat mărfuri (inclusiv maşini de ambalat sub folie termoretractabilă); maşini şi aparate pentru gazeificarea (acidularea) băuturilor:

 

- maşini de spălat vesela:

 

14

842211000

- de tip menajer (pentru uz gospodăresc)

8

14

842220000

- maşini şi aparate pentru curăţat sau uscat sticle sau alte recipiente

10

14

842230000

- maşini şi aparate pentru umplut, închis sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; maşini sau aparate pentru capsularea sticlelor, borcanelor, tuburilor sau altor recipiente similare; maşini şi aparate pentru gazeificarea (acidularea) băuturilor

10

14

842240000

- maşini şi aparate de împachetat sau ambalat mărfuri (inclusiv maşini şi aparate de ambalat sub folie termoretractabilă)

8

14

8424

Aparate mecanice (inclusiv cele manuale) pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide sau praf (pulberi); extinctoare, chiar încărcate; pistoale pentru pulverizat şi aparate similare; maşini şi aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori şi aparate similare cu jet:

 

14

842410

- extinctoare, chiar încărcate 

5

14

842420

pistoale pentru pulverizat şi aparate similare

6

- aparate de curăţire cu apă, cu motor încorporat:

 

14

842481

- pentru agricultură sau horticultură

8

14

842489

- altele:

 

14

842489200

- aparate cu jet destinate gravării, degroşării sau curăţirii discurilor semiconductoare

 

14

842489300

- maşini pentru curăţirea şi eliminarea contaminării firelor metalice de ieşire ale pachetelor semiconductoare înainte de operaţia de galvanoplastie

10

14

8425

Palane, trolii şi cabestane; cricuri şi vinciuri:

 

14

842511

- palane cu motor electric

10

14

842519910

- acţionate manual, cu lanţ

7

14

842520000

- Trolii de ridicat, încărcat, descărcat schipuri în puţuri miniere; trolii special destinate exploatării miniere

5

14

842531

- cu motor electric

7

14

842539910

- cu motor cu aprindere prin scînteie sau prin compresie

10

- cricuri şi vinciuri

 

14

842541000

- elevatoare fixe de maşini, pentru garaje

10

14

8426

Macarale derrick (biga); macarale; poduri rulante, macarale-portal de descărcat sau de manipulare, pe suporţi ficşi sau pe suporţi pneumatici:

 

14

842611000

- poduri rulante şi cărucioare rulante pe suporţi ficşi

12

14

842612000

- portale mobile pe suporţi pneumatici şi pe suporţi ficşi

7

14

842620000

- macarale-turn

10

14

842630000

- macarale-portal

15

14

842691

- destinate pentru montarea pe un vehicul rutier

5

14

8427

Cărucioare-stivuitoare; alte cărucioare de manipulare echipate cu un dispozitiv de ridicat sau de manipulat:

 

14

842710

- cărucioare autopropulsate cu motor electric:

9

14

842720

- alte cărucioare autopropulsate

7

14

8428

Alte maşini şi aparate de ridicat, manipulat, încărcat sau descărcat (de exemplu, lifturi, scări rulante, transportoare, teleferice):

 

14

842810

- lifturi şi ridicătoare pentru mărfuri

9

14

842820

- elevatoare sau transportoare, pneumatice:

10

14

842820300

- special concepute pentru exploatări agricole

5

- alte conveiere şi elevatoare, cu acţiune continuă, pentru mărfuri:

 

14

842831000

- special destinate pentru extracţia minieră sau pentru alte activităţi subterane

6

14

842832000

- altele, cu cupe 

7

14

842833

- altele, cu bandă sau curea

8

14

842839910

- transportoare sau conveiere cu role

9

14

842840000

- scări şi trotuare rulante

9

14

842850000

- împingătoare de vagonete de mină; transbordoare pentru locomotive şi vagoane, vagoane basculante şi echipamente similare pentru manipularea materialului rulant pe calea ferată

10

14

842860000

- teleferice, schi- lifturi, teleschiuri;

20

14

842890300

- dispozitive pentru laminoare; mese cu role pentru alimentarea sau îndepărtarea laminatelor, dispozitive pentru răsturnarea şi transportul lingourilor, barelor şi plăcilor

10

14

8429

Buldozere, gredere, nivelatoare, screpere, lopeţi mecanice, excavatoare, compactoare (maşini de taxat) şi compresoare autopropulsate:

 

- buldozere, cu cupa fixă sau turnantă

 

14

842911000

-- cu şenilă 

7

14

842919000

-- altele

8

14

842920000

- gredere şi nivelatoare 

8

14

842930000

- screpere

8

14

842940

- compactoare şi compresoare

8

14

8430

Alte maşini şi aparate pentru terasarea, nivelarea, decaparea, excavarea, compactarea, extracţia sau forarea pămîntului, mineralelor sau minereurilor; sonete şi maşini pentru baterea şi extragerea pilonilor; pluguri pentru zăpadă şi dispozitive de suflat zăpada, cu excepţia celor de la poziţiile:

7

14

843010000

- sonete şi maşini pentru baterea şi extragerea pilonilor

5

14

843020000

- pluguri pentru zăpadă şi dispozitive de suflat zăpada

8

- haveze şi maşini de săpat tunele sau galerii:

 

14

843031000

- autopropulsate

6

14

843039000

- altele

5

- alte maşini de sondaj sau de foraj:

 

14

843041000

- autopropulsate

5

14

843049000

- altele

4

14

8432

Maşini, aparate şi dispozitive agricole, horticole sau forestiere pentru pregătirea sau prelucrarea solului, protecţia chimică a plantelor; tăvăluguri pentru peluze sau terenuri de sport:

 

14

843210

- pluguri

6

- grape, cultivatoare, extirpatoare, sape, maşini de plivit şi prăşitori:

 

14

843221000

- grape cu disc

6

14

843229000

- altele

5

14

843230

- semănători, maşini de plantat sau de transplantat

7

14

843240

- distribuitori de îngrăşăminte şi gunoi

6

14

843250

- maşini de stropit

5

14

843280000

- alte maşini şi utilaje 

7

14

8433

Maşini şi utilaje pentru recoltat sau treierat produse agricole, inclusiv de balotat paie sau furaje; maşini şi utilaje pentru tuns gazon sau pentru secerat; maşini pentru curăţat sau sortat ouă, fructe sau alte produse agricole, altele decît maşinile şi utilajele de la poziţia 8437:

 

- maşini şi utilaje pentru tuns gazon:

 

14

843311

- cu motor, dotate cu dispozitive de tăiat cu rotire în plan orizontal

7

14

843320

- secerători, inclusiv barele de tăiat care se montează pe tractor

6

14

843330

- alte maşini şi utilaje de cosit

6

14

843340

- prese de balotat paie sau furaje, inclusiv prese colectoare

6

- alte maşini şi utilaje pentru recoltat; maşini şi utilaje pentru treierat

 

14

843351000

- combine pentru recoltat şi treierat

7

14

8434

Maşini pentru muls şi maşini şi aparate de lăptărie

7

14

8435

Prese, teascuri şi maşini şi dispozitive similare pentru fabricarea vinului, cidrului, sucului de fructe sau a băuturilor similare

10

14

8436

Alte maşini şi utilaje pentru agricultură, horticultură, silvicultură, avicultură sau apicultură, inclusiv germinatoarele prevăzute cu dispozitive mecanice sau termice, incubatoarele şi clocitoarele pentru avicultură

8

14

8437

Maşini pentru curăţat, sortat sau triat seminţe, boabe sau legume uscate; maşini şi aparate pentru morărit sau pentru prelucrarea cerealelor şi legumelor uscate, altele decît maşinile şi aparatele de tipul celor folosite în ferme, cu excepţia celor de la poziţia:

10

14

843710000

- maşini pentru curăţat cereale

7

14

8438

Maşini şi aparate, nedenumite şi necuprinse în altă parte a prezentului capitol, pentru prepararea sau fabricarea industrială a alimentelor sau băuturilor, altele decît maşinile şi aparatele pentru extragerea sau prepararea uleiurilor sau grăsimilor animale sau vegetale solide:

 

14

843810

- maşini şi aparate pentru brutărie, patiserie sau fabricarea biscuiţilor sau a pastelor făinoase alimentare

10

14

843820000

- maşini şi aparate pentru produse de cofetărie sau pentru fabricarea de cacao sau ciocolată

10

14

843830000

- maşini şi aparate pentru fabricarea zahărului

12

14

843840000

- maşini şi aparate pentru fabricarea berei

12

14

843850000

- maşini şi aparate pentru prelucrarea cărnii

9

14

843860000

- maşini şi aparate pentru prelucrarea fructelor, nucilor sau legumelor

8

14

8439

Maşini şi aparate pentru fabricarea pastei din materii fibroase celulozice sau pentru fabricarea sau finisarea hîrtiei sau cartonului:

 

14

843910000

- maşini şi aparate pentru fabricarea pastei din materii fibroase celulozice

10

14

843920000

- maşini şi aparate pentru fabricarea hîrtiei sau cartonului

10

14

843930000

- maşini şi aparate pentru finisarea hîrtiei sau cartonului

12

14

8440

Maşini şi aparate pentru broşat sau legat cărţi, inclusiv maşinile pentru cusut foi

8

14

8441

Alte maşini şi aparate pentru prelucrarea pastei de hîrtie, hîrtiei sau cartonului, inclusiv maşinile de tăiat de orice fel

10

14

8442

Maşini, aparate şi echipamente (altele decît maşinile-unelte de la poziţiile 8456 - 8465) pentru turnat sau compus caracterele tipografice sau pentru pregătirea sau fabricarea clişeelor, planşelor, cilindrilor sau altor componente imprimatoare; caractere de imprimerie, clişee, planşe,cilindri şi alte componente pentru imprimare; pietre litografice, planşe, plăci şi cilindri preparate pentru imprimare (de exemplu: netezite, granulate, lustruite)

5

14

8443

Maşini şi aparate de imprimat, inclusiv maşinile de imprimat cu jet de cerneală, altele decît cele de la poziţia 8471;maşini auxiliare pentru imprimare

5

14

8444

Maşini pentru filarea (extrudarea), trefilarea, texturarea sau tăierea materialelor textile sintetice sau artificiale

10

14

8445

Maşini şi aparate pentru preparare a materialelor textile; maşini pentru filarea, dublarea sau răsucirea materialelor textile şi alte maşini şi aparate pentru fabricarea firelor textile; maşini de bobinat (inclusiv maşini de canetat) ori de depanat materiale textile şi maşini pentru pregătirea firelor textile în vederea utilizării lor pe maşinile de la poziţia 8446 sau 8447

10

14

8446

Războaie de ţesut 

5

14

8447

Maşini şi războaie de tricotat şi croşetat,de cusut tricotaje, de confecţionat tul, dantelă, broderie, articole de pasmanterie şi plase, de şnuruit, împletit şi de făcut ciucuri

8

14

8450

Maşini de spălat, inclusiv cele cu dispozitiv de uscare

7

14

8451

maşini şi aparate (altele decît cele de la poziţia 14 8450) pentru spălarea, curăţirea, stoarcerea, uscarea, centrifugarea, călcarea,presarea (inclusiv presele de fixare), albirea, vopsirea, apretarea, finisarea,acoperirea sau impregnarea firelor textile, ţesăturilor sau articolelor confecţionate şi maşini pentru acoperirea ţesăturilor sau altor suporţi utilizaţi pentru fabricarea articolelor de acoperit podeaua, maşini pentru rularea, derularea, plierea, tăierea sau dantelarea ţesăturilor

 

[Poziţia introdusă prin Hot.Guv. nr.458 din 23.05.05, în vigoare 27.05.05]
 

14

8452

Maşini de cusut, altele decît maşinile de cusut cărţi de la poziţia 8440; mobilă, suporţi şi acoperitoare destinate maşinilor de cusut

5

14

8453

Maşini şi aparate pentru prepararea, tăbăcirea şi prelucrarea pieilor sau pentru fabricarea sau repararea încălţămintei sau altor articole din piele, altele decît maşinile de cusut

 

14

845310000

- maşini şi aparate pentru prepararea, tăbăcirea sau prelucrarea pieilor

6

14

845320000

- maşini şi aparate pentru fabricarea sau repararea încălţămintei

5

14

8454

Convertizoare, oale de turnare, lingotiere şi maşini de turnare (mulare) pentru metalurgie, oţelărie, turnătorie:

 

14

845410000

- convertizoare

7

14

845420000

- lingotiere şi oale de turnat

10

14

845430

- maşini de turnat (mulat)

10

14

8455

Laminoare pentru metale şi cilindrii lor:

 

14

845521000

- laminoare la cald şi laminoare combinate

15

14

8456

Maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor cu laser sau cu alte fascicule de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, cu descărcări electrice, prin procedee electrochimice, cu fascicole de electroni, cu fascicole de ioni sau cu jet de plasmă:

 

14

845610000

- cu laser sau cu alte fascicule de lumină sau de fotoni

5

14

845610100

- de tipul celor utilizate la fabricarea discurilor (vafelor) sau dispozitivelor semiconductoare

7

14

845620000

- cu ultrasunete 

7

14

845630

- cu descărcări electrice:

5

14

845640

- cu comandă numerică

5

14

845699900

- altele

5

14

9030

Osciloscoape, analizoare de spectru şi alte instrumente şi aparate pentru măsurarea şi/sau controlul cantităţilor electrice, exclusiv cele de la poziţia 9028; instrumente şi aparate pentru măsurarea sau detectarea radiaţiilor X, alfa, beta, gama, a radiaţiilor cosmice sau a altor radiaţii ionizante, cu excepţia celor de la poziţiile:

6

14

903010

instrumente şi aparate pentru măsurarea radiaţiilor ionizante

5

14

903031900

Alte instrumente şi aparate pentru măsurarea sau controlul tensiunii intensităţii, rezistenţei sau puterii curentului electric, fără dispozitive de înregistrare 

 

14

903039910

voltmetre

7

14

9031

Instrumente, aparate şi maşini de măsură sau de control, nedenumite şi necuprinse în alte poziţii ale prezentului capitol; proiectoare de profile:

 

14

903110000

maşini de echilibrat piese mecanice

4

14

903120000

bancuri de probă 

3

14

903130000

proiectoare de profile

4

14

903180320

pentru măsurarea sau controlul mărimilor geometrice

4

14

903190810

instrumente şi aparate pentru măsurarea radiaţiilor neionizante

7

14

9032

Instrumente şi aparate pentru reglare sau control automat

4

14

9106

Aparate pentru controlul timpului şi cronometre, cu mecanism de ceasornicărie sau cu motor sincron (de exemplu, ceasuri de pontaj, cronografe)

5


Tehnica de calcul, maşini de prelucrare a datelor

14

8470

Maşini de calculat şi maşini de buzunar care permit înregistrarea, reproducerea şi afişarea informaţiilor, cu funcţii de calcul; maşini de contabilizat, maşini de francat, maşini de emis bilete şi alte maşini similare, cu dispozitive de calcul; case de înregistrare

3

14

8471

Maşini de prelucrare automată a datelor şi părţi ale acestora; cititori magnetici sau optici, maşini pentru transpunerea informaţiilor pe suport sub formă codificată şi maşini pentru prelucrarea acestor informaţii, nedenumite şi necuprinse în altă parte

3


Alte maşini şi utilaje

14

8519

Patefoane şi gramofoane, picupuri, casetofoane şi alte aparate de reproducere a sunetului

5

14

8520

Magnetofoane şi alte aparate pentru înregistrarea sunetului, chiar incorporînd un dispozitiv de reproducere a sunetului

5

14

8521

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar incorporînd un receptor de semnale video-fonice

5

14

8530

Aparate electrice de semnalizare (altele decît cele pentru transmiterea de mesaje), de securitate, de control sau de comandă pentru căile ferate sau similare, pentru căile rutiere, fluviale sau aeriene, pentru locuri de parcare, instalaţii portuare sau aeroporturi (altele decît cele de la poziţia 8608)

20

14

8531

Aparate electrice de semnalizare acustică sau vizuală (sonerii, sirene, tablouri de avertizare, sisteme antifurt sau de avertizare împotriva incendiilor), altele decît cele de la poziţia 8530, cu excepţia celor de la poziţiile:

8

14

853110

- sisteme antifurt sau de avertizare împotriva incendiilor şi aparate similare

10

14

853120

- tablouri de avertizare (panouri şi indicatoare) care încorporează dispozitive cu cristale lichide sau cu diode emiţătoare de lumină

7

14

8532

Concasoare, greble mecanice, gratare, subere vane, la staţiile de pompare, vane din panouri plate,vane bardou, obturatoare cu clapetă

5

14

8533

Mecanisme de răzuit, raclete de nămol, raclete de nisip

4

14

8543

Maşini şi aparate electrice care au o funcţie proprie, nedenumite şi neincluse în altă parte:

 

14

854311000

- implantatori de ioni pentru doparea discurilor semiconductoare

7

14

854319000

altele 

7

14

854330

- maşini şi aparate de galvanotehnie, electroliză sau electroforeză

3

14

854389170

-- aparate combinate cu o maşină automată de prelucrare a datelor, liber programabilă de utilizator

3

14

854389200

- amplificatoare de antenă

8

14

854389900

altele 

7

14

9005

Binocluri, lunete, alte telescoape optice şi monturi ale acestora; alte instrumente astronomice şi monturi ale acestora, exclusiv instrumente pentru radioastronomie:

 

14

900510000

- binocluri

5

14

900580000

- alte instrumente

7

14

9006

Aparate fotografice; aparate şi dispozitive, inclusiv lămpi şi tuburi, pentru producerea luminii de blitz în fotografiere, cu excepţia lămpilor şi tuburilor cu descărcare de la poziţia 8539

10

14

9007

Camere de luat vederi şi proiectoare cinematografice, cu ori fără aparate încorporate de înregistrare sau de reproducere a sunetului

10

14

9009

Aparate de fotocopiere cu sistem optic sau prin contact şi aparate de termocopiere

10

14

9010

Aparate şi dispozitive pentru laboratoare fotografice sau cinematografice (inclusiv aparate pentru proiectarea sau realizarea schemelor de circuite pe suprafeţe sensibilizate din materiale semiconductoare), nedenumite şi necuprinse la alte poziţii din prezentul capitol

5

14

9012

Microscoape, altele decît microscoapele optice şi difractografele

10

14

9014

Busole, inclusiv compasuri de navigaţie;

 

alte instrumente şi aparate de navigaţie:

 

14

901410 

- busole, inclusiv compasuri de navigaţie:

7

14

901420 

- instrumente şi aparate pentru navigaţia aeriană sau spaţială (altele decît busolele)

5

14

9019

Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj; aparate pentru testări psihologice; aparate de ozonoterapie, de oxigenoterapie, de aerosolterapie, aparate respiratorii de reanimare şi alte aparate de terapie respiratorie

10

14

9022

Aparate cu raze X şi aparate cu raze alfa, beta sau gama, folosite sau nu în medicină, chirurgie, stomatologie sau în medicina veterinară, inclusiv aparate pentru radiofo-tografie sau radioterapie, tuburi cu raze X şi alte dispozitive generatoare de raze X, generatoare de tensiune, pupitre de comandă, ecrane, mese, fotolii şi suporţi similari pentru examinare sau tratament:

Aparate cu raze X, folosite sau nu în medicină, chirurgie, stomatologie sau medicina veterinară, inclusiv aparatele pentru radiofotografie sau radioterapie

7

14

9201

Piane, chiar automate; clavecine şi alte instrumente cu corzi, cu claviatură:

 

14

920110 

pianine

15

14

920120000

piane cu coarde

20

14

920190000

orga clasică cu comandă electrică

40

14

9202

Alte instrumente muzicale cu coarde (de exemplu, chitare, viori, harpe):

 

14

920210 

cu coarde acţionate de un arcuş

10

14

9204

Acordeoane şi instrumente similare;muzicuţe:

 

14

920410 

acordeoane şi instrumente similare

10

14

920420000

muzicuţe

8

14

9206

Instrumente muzicale de percuţie (de exemplu, tobe, xilofoane, ţambale)

5

14

9303

Arme de foc şi aparate similare care funcţionează cu încărcături explozive (de exemplu, puşti şi arme de vînătoare, arme de foc care se încarcă prin ţeavă, pistoale şi alte dispozitive pentru rachete de semnalizare, pistoale şi revolvere pentru încărcături oarbe, pistoale pentru împuşcat cuie, arme cu ţeavă)

 

14

8458

Strunguri (inclusiv centre de strunjire) pentru prelucrarea metalelor:

 

- strunguri orizontale

10

- strunguri automate:

 

14

845891

- cu comandă numerică

7

14

8459

Maşini-unelte (inclusiv centrele de prelucrare glisante) de găurit, alezat,frezat, filetat sau tarodat metale prin îndepărtarea metalului, altele decît strungurile (inclusiv centrele de strunjire) de la poziţia 8458:

 

14

845910000

- centre de prelucrare glisante

8

14

845921000

- cu comandă numerică

10

14

845940

- maşini de frezat, cu consolă

10

14

8460

Maşini-unelte pentru debavurat, ascuţit, rectificat, bronuit, lepuit, şlefuit (polizat) sau pentru alte operaţiuni de finisat metale sau cermeturi, cu pietre de rectificare, abrazive sau alte produse de şlefuit (polizat), altele decît maşinile de rectificare sau finisare a angrenajelor de la poziţia 8461

8

14

8461

Maşini-unelte de rabotat, de rabotat transversale, de mortezat, broşat, danturat, de rectificat şi finisat angrenaje (roţi dinţate), de debitat cu ferăstrăul, de secţionat şi alte maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin îndepărtarea metalelor sau cermeturilor, nedenumite şi necuprinse în altă parte

5

14

8462

Maşini (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin forjare, lovire, ştanţare; maşini-unelte (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin îndoire, pliere îndreptare, aplatizare, poansonare, forfecare, crestare, zîmţuire sau dinţare; prese pentru prelucrarea metalelor sau carburilor metalice, nespecificate anterior:

 

14

846210

- maşini (inclusiv prese) de forjat sau ştanţat şi ciocane, ştanţe etc.

7

- maşini (inclusiv prese) de îndoire, pliere, îndreptare sau aplatizare:

 

14

846221

- cu comandă numerică

5

14

846229100

- pentru prelucrarea produselor plate

5

- altele:

 

14

846229910

- hidraulice 

8

14

846291

- prese hidraulice

7

14

8463

Alte maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor sau cermeturilor, fără îndepărtare de material

6

14

8464

Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei, produselor ceramice, betonului, azbocimentului sau materialelor minerale similare, sau pentru prelucrarea sticlei la rece

5

14

8465

Maşini-unelte (inclusiv maşinile pentru bătut cuie, de prins scoabe, de lipit sau încleiat sau pentru alte asamblări) pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, textolitului sau alte materiale similare

 

14

846591

Maşini de tăiat

 

14

846591100

Ferestraie cu bandă

5

14

846591200

Ferestraie circulare

5

14

846599

Altele

 

14

846599100

Strunguri

7

14

8468

Maşini şi aparate pentru lipit sau sudat, inclusiv cu posibilităţi de tăiere, altele decît cele de la poziţia 8515; maşini şi aparate cu gaze pentru călire superficială:

 

14

846810000

- arzătoare cu gaze cu suflare de utilizare manuală

5

14

846820000

- alte maşini şi aparate care funcţionează cu gaze

7

14

8469

Maşini de scris, altele decît imprimantele de la poziţia 8471; maşini pentru prelucrarea textelor

5

14

8474

Maşini şi aparate pentru sortat, cernut, separat, spălat, concasat, măcinat, amestecat sau malaxat pămînt, pietre, minereuri şi alte substanţe minerale solide (inclusiv praf şi pastă); maşini pentru aglomerat, format sau modelat combustibili minerali solizi, paste ceramice, ciment, ghips sau alte materiale minerale sub formă de praf sau pastă; maşini pentru fabricat forme de nisip pentru turnat:

 

14

847410000

- maşini şi aparate pentru sortat, cernut, separat sau spălat

6

14

847420000

- maşini şi aparate pentru concasat, măcinat sau pulverizat

6

- maşini şi aparate pentru amestecat sau malaxat:

 

14

847431000

- betoniere şi utilaje pentru amestecat ciment sau mortar

4

14

847432000

- maşini pentru amestecat substanţe minerale cu bitum

5

14

8475

Maşini pentru asamblarea lămpilor, tuburilor şi valvelor electrice sau electronice sau a lămpilor pentru flashuri, în înveliş de sticlă; maşini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei sau a articolelor din sticlă:

 

14

847510000

- maşini pentru asamblarea lămpilor, tuburilor sau valvelor electrice sau electronice sau a becurilor pentru flashuri, în înveliş de sticlă

5

- maşini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei sau a articolelor din sticlă:

 

14

847521000

- maşini pentru fabricarea fibrelor optice şi a eboşelor de fibre optice

6

14

847522000

maşini pentru fabricarea sticlei sau articolelor de sticlă

18

[Poziţia introdusă prin Hot.Guv. nr.458 din 23.05.05, în vigoare 27.05.05]
 

14

8476

Maşini automate pentru vînzarea produselor (de exemplu: timbre poştale, ţigări, produse alimentare, băuturi), inclusiv maşini pentru schimbat monede

7

14

8477

Maşini şi aparate pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice sau pentru fabricarea produselor din aceste materiale

6

14

8478

Maşini şi aparate pentru prepararea sau prelucrarea tutunului

6

14

8479

Maşini şi dispozitive mecanice cu funcţie proprie, nedenumite şi necuprinse în altă parte

 

14

847981000

pentru tratarea metalelor, inclusiv bobinatoare pentru bobinat electrice

10

14

8514

Furnale şi cuptoare electrice industriale sau de laborator, inclusiv cele care funcţionează prin inducţie sau prin pierderi dielectrice; alte aparate industriale sau de laborator pentru tratarea termică a materialelor prin inducţie sau prin pierderi dielectrice:

 

14

851410050

- destinate fabricării dispozitivelor semiconductoare

5

14

851420

- furnale şi cuptoare care funcţionează prin inducţie

10

14

8515

Maşini şi aparate electrice pentru lipit sau sudat (chiar şi pentru tăiat) (inclusiv cele cu gaz încălzit electric) sau care funcţionează cu laser sau cu alte fascicule de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, cu fascicule de electroni, cu impulsuri magnetice sau cu jet de plasmă; maşini şi aparate electrice pentru suflarea la cald de metale sau cermeturi:

 

 

 

- maşini şi aparate pentru lipit şi sudat:

 

14

851511000

- ciocane şi pistoale de lipit

3

14

851519000

- altele

3

 

 

Maşini şi aparate pentru sudarea metalelor prin rezistenţă

 

14

851521000

- total sau parţial automatizate

5

14

851529

- altele:

 

14

851529100

- pentru sudarea îmbinărilor

8

14

851529900

- altele

5

 

 

- maşini şi aparate pentru sudarea metalelor cu arc electric sau cu jet de plasmă:

 

14

851531000

- total sau parţial automatizate

5

 

 

- manuale, cu electrozi căptuşiţi, cuprinzînd dispozitivele de sudare, şi:

 

14

851539130

-- cu transformatoare

3

14

851539180

-- cu generatoare sau convertizoare rotative sau convertizoare statice

14

8516

Maşini de debitat circulare, de rabotat, de frezat, maşini de găurit de canelură, de rectificat, strunguri, maşini şi utilaje specializate diverse, cadru (carcase) de cherestea cu 2 etaje, utilaj specializat pentru placaj

 

14

8517

Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie prin fir, inclusiv posturi telefonice prin fir pentru beneficiari

5

14

8518

Microfoane şi suporturile acestora; difuzoane, chiar montate în carcasă; căşti cu sau fără microfon; amplificatoare electrice de audiofrecvenţă; aparate electrice de amplificare a sunetului:

 

14

851830

căşti, chiar combinate cu un microfon

5

14

8525

Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune sau televiziune, chiar încorporînd un aparat de recepţie sau înregistrare sau de redare a sunetului; camere de televiziune; aparate de luat vederi fixe şi alte camere video:

 

14

852510

- aparate de emisie:

 

14

852510100

- pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie

16

14

852520

- aparate de emisie care încorporează un aparat de recepţie

13

14

852520910

- pentru radiofonie celulară (telefoane mobile)

5

14

852530

- camere de televiziune 

6

14

8526

Aparate de radiodetecţie şi de radiosondaj (radar), aparate de radionavigaţie şi aparate de radiotelecomandă

10

14

8527

Aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas:

 

- aparate de recepţie de radiodifuziune care pot funcţiona fără o sursă de energie exterioară, inclusiv aparatele care pot recepţiona atît radiotelefonic, cît şi radiotelegrafic:

 

14

852712

- radiocasetofoane de buzunar:

3

14

852713

- alte aparate combinate cu un aparat de înregistrare sau de redare a sunetului

3

14

852719000

- altele

3

 

 

- aparate de recepţie de radiodifuziune care nu pot funcţiona decît cu o sursă de energie exterioară, de tipul celor utilizate la automobile, inclusiv aparate care pot recepţiona atît radiotelefonic, cît şi radiotelegrafic:

 

14

852721

- combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului

4

14

852790920

- receptoare portabile pentru apelare, alertare sau paging

 

14

8528

Receptoare de televiziune, chiar încorporînd un aparat de recepţie radio sau un aparat de înregistrare ori de reproducere a sunetului sau a imaginilor; monitoare video şi proiectoare video

10


Aparte şi instalaţii de măsurare şi reglare, utilaj de laborator

14

8419

Aparate şi dispozitive de laborator, încălzite sau nu electric, pentru tratarea materialelor prin operaţii ce implică o schimbare de temperatură cum ar fi încălzirea, coacerea, fierberea, prăjirea, distilarea, rectificarea, sterilizarea, pasteurizarea, evaporarea, uscarea, etuvarea, condensarea sau răcirea, altele decît aparatele de uz gospodăresc; încălzitoare de apă neelectrice, cu încalzire instantanee sau cu stocare:

 

- încălzitoare de apă neelectrice, cu încălzire instantanee sau cu stocare:

 

14

841911000

- cu încălzire instantanee, cu gaz

8

14

841919000

- altele

10

14

841920000

- sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator

7

 

 

- uscătoare: 

 

14

841940000

- instalaţii de distilare sau de rectificare

3

14

841960000

- aparate şi dispozitive pentru lichefierea aerului sau a altor gaze

5

14

841981

- pentru prepararea băuturilor calde, gătirea sau încălzirea alimentelor:

5

14

841981910

- filtre şi alte aparate pentru prepararea cafelei şi a altor băuturi calde

4

14

841989100

- turnuri de răcire şi dispozitive similare pentru răcire directă (fără perete despărţitor), prin recircularea apei

4

14

841989200

- aparate pentru depunerea chimică a vaporilor pe discurile semiconductoare

4

14

841989250

- aparate pentru depunerea fizică a vaporilor prin iradiere electronică sau evaporare pe discurile semiconductoare

4

14

841990100

- schimbătoare de căldură

5

14

8423

Aparate şi instrumente de cîntărit, inclusiv bascule şi balanţe pentru verificat piese industriale, dar exclusiv balanţele sensibile la greutatea de 0,05 g sau mai mică; greutăţi de cîntărit pentru orice balanţe:

 

14

842310

- cîntare de persoane, inclusiv cîntare pentru copii; cîntare de uz gospodăresc

5

14

842320000

- bascule pentru cîntărire continuă a mărfurilor transportate pe bandă

7

14

842330000

- bascule pentru cîntăriri constante, balanţe şi bascule de însăcuire sau de dozare

7

- alte aparate şi instrumente de cîntărit:

 

14

842382

-- cu o capacitate de cîntărit de peste 30 kg, dar care nu depăşeşte 5000 kg

10

14

842389

- cu o capacitate de cîntărit care depăşeşte 5000 kg

15

14

842390000

- greutăţi pentru orice balanţe; părţi de aparate sau instrumente de cîntărit

5

14

9015

Instrumente şi aparate de geodezie, de topografie, de măsurat suprafeţe agrare, de nivelment, de fotogrametrie, de hidrografie,de oceanografie, de hidrologie, de meteorologie sau de geofizică, exclusiv busolele; telemetre:

 

14

901510

telemetre;

7

14

901520

teodolite şi tahometre; 

4

14

901530

nivele;

3

14

901540

instrumente şi aparate de fotogrametrie

5

14

9017

Instrumente de desen, de trasaj sau de calcul (de exemplu, maşini de desen tehnic, pantografe, raportoare, truse de matematică, rigle şi discuri de calcul); instrumente pentru măsurarea lungimii, pentru folosinţă manuală (de exemplu, rulete, micrometre, şublere), nedenumite şi necuprinse în alte poziţii ale prezentului capitol:

4

14

9018

Instrumente şi aparate pentru medicină, chirurgie, stomatologie şi medicină veterinară, inclusiv aparate de scintigrafie şi alte aparate electromedicale, precum şi aparate pentru testarea vederii:

Aparate de electrodiagnosticare (inclusiv aparate pentru explorări funcţionale sau de control al parametrilor fiziologici):

 

 

14

901811000

- electrocardiografe

10

14

901812000

- aparate de scanare ultrasonică

10

14

901813000

- aparate de diagnosticare cu vizualizare prin rezonanţă magnetică

7

14

901820000

aparate cu raze ultraviolete sau infraroşii alte instrumente şi aparate pentru stomatologie:

10

14

901841000

- freze dentare, combinate sau nu pe o bază comună cu alte echipamente dentare

3

14

901850

alte instrumente şi aparate de oftalmologie

3

14

9025

Densimetre, areometre, hidrometre şi instrumente similare, termometre, pirometre, barometre, higrometre şi psihrometre, cu înregistrare sau nu, chiar combinate între ele

3

14

9026

Instrumente şi aparate pentru măsurarea şi/sau controlul debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor (de exemplu, debitmetre, indicatoare de nivel, manometre, termostate), exclusiv instrumentele şi aparatele de la poziţiile 9014, 9015, 9028 sau 9032

4

14

9027

Instrumente şi aparate pentru analize fizice sau chimice (de exemplu, polarimetre, refractometre, spectrometre, analizoare de gaze sau de fum); instrumente şi aparate de măsură şi control al viscozităţii, porozităţii, dilatării, tensiunii superficiale sau similare sau pentru măsurări calorimetrice, fotometrice sau acustice (inclusiv indicatoare de timpi de expunere); microtoame

5

14

9028

Contoare de gaz, de lichide sau de electricitate, inclusiv contoare pentru calibrarea (etalonarea) lor

9

14

9029

Alte contoare (de exemplu, contoare de turaţii, de producţie, de taximetre, de kilometraj, pedometre); indicatoare de viteză şi taximetre, altele decît cele de la poziţia 9014 sau 9015; stroboscoape

5


MIJLOACE DE TRANSPORT
a) transport feroviar

15 

 8601

Locomotive şi locotractoare, cu sursă exterioară de electricitate sau cu acumulatoare electrice:

 

15

860110000

- cu sursă exterioară de electricitate

30

15

860120000

- cu acumulatoare electrice

25

15

8602

Alte locomotive şi locotractoare; locomotive

 

 

 

-- tendere:

 

15

860210000

locomotive Diesel magistrale

20

15

860220

locomotive Diesel de manevră

25

15

8603

Automotoare şi drezine cu motor, altele decît cele de la poziţia 8604:

 

15

860320000

trenuri-Diesel

20

15

860330000

drezine 

20

15

8604

Vehicule pentru întreţinere sau pentru servicii de cale ferată sau similare, chiar autopropulsate (de exemplu: vagoane-atelier, vagoane-macara, vagoane echipate pentru completarea balastului, vagoane de aliniere a căilor ferate, vagoane de probă şi drezine):

 

15

860410000

maşini de ripare a liniei de lucrat traverse, macarale

18

15

860420000

vagoane de măsurat calea 

20

15

860430000

vagoane pentru verificarea şinelor cu defectoscopul 

15

15

8605

Vagoane de călători, vagoane de bagaje, vagoane poştale şi alte vagoane speciale de cale ferată sau similare (excluzîndu-le pe cele de la poziţia 8604):

 

15

860510000

vagoane de călători, bagaje, poştale

28

15

860520000

vagoane - restaurant

25

15

8606

Vagoane fără propulsare pentru transportul mărfurilor pe calea ferată:

 

15

860610000

Vagoane - cisterne:

 

15

860610001

- pentru transportul de produse petroliere şi bitum 

30

15

860610002

- pentru transportul de produse petroliere şi benzină

32

15

860610003

- pentru transportul de produse chimice

18

15

860610004

- pentru produse chimice 

13

15

860610005

- pentru transportul sodei calcinate

24

15

860610006

- pentru produse alimentare

30

15

860610007

- pentru transportul cimentului

28

15

860620000

Vagoane izoterme

 

15

860620100

cisterne izoterme,

25

15

860620101

inclusiv vagoane pentru vinuri brute

30

15

860640000

Vagoane acoperite universale

32

15

860650000

Vagoane-platformă universale

32

15

860660000

Vagoane descoperite universale 

22

15

860670000

Alte vagoane:

 

15

860670001

vagoane pentru transportul de apatite

24

15

860670002

vagoane pentru transportul de îngrăşăminte minerale 

26

15

860670003

vagoane acoperite reamenajate din material rulant frigorifer

25

15

860670004

vagoane pentru transportul de pelete

15

15

860670005

vagoane-platformă pentru transportul lemnului

32

15

860670006

vagoane descoperite pentru transportul şindrilei tehnice

22

15

860670007

vagoane pentru transportul containerelor de capacitate medie

22

15

860670008

vagoane-platformă pentru transportul de automobile

30

15

860670009

vagoane-platformă etajate

30

15

860670010

vagoane-pîlnie pentru transportul cimentului

26

15

860670011

vagoane-platformă pentru transportul containerelor de mare capacitate

32

15

860670012

vagoane-hopper pentru transportul de cereale

30

15

860670013

vagoane pentru transportul animalelor

30

15

860670014

vagoane pentru transportul peştelui viu

30

15

860670015

vagoane pentru transportul oţelului în rulouri şi a osiilor montate

30

15

860670016

vagoane hopper - dozatoare

25

15

860670017

vagoane basculante

22

15

860670018

transportoare 

35

15

860670019

vagoane de serviciu din componenţa secţiilor frigorifere

25

15

860900

Cadre şi containere (inclusiv containere - cisterne şi containere-rezervoare), special concepute şi echipate pentru unul sau mai multe tipuri de transport:

 

15

860910000

containere de mare capacitate universale

15

15

860920000

containere de medie capacitate universale 

16


b) transport auto

15

8702

Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane, inclusiv şoferul

8

15

870290909

troleibuze

15

15

8703

Autoturisme şi alte autovehicule destinate în principal transportului de persoane (altele decît cele de la poziţia 8702), inclusiv cele de tip "breck" şi maşinile de curse

7

15

8704

Autovehicule pentru transportul mărfurilor

 

15

870410

- autobasculante destinate utilizării în afara drumurilor publice:

 

15

870421

-- cu încărcătură maximă care să nu depăşească 5 tone:

6

15

870422

-- cu încărcătură maximă de peste 5 tone, dar nu mai mult de 20 tone:

5

15

870423

-- cu încărcătură maximă de peste 20 tone

5

15

870430

Altele

 

15

870431

cu încărcătură maximă care să nu depăşească 5 tone

7

15

870432

cu încărcătură maximă de peste 5 tone

6

15

8705

Autovehicule pentru scopuri speciale, altele decît cele destinate în principal transportului de persoane ori de mărfuri (de exemplu: pentru depanare, automacarale, pentru stingerea incendiilor, autobetoniere, pentru curăţarea străzilor, pentru stropit, autoateliere, autoradiologice), cu excepţia celor de la poziţiile:

6

15

870510000

- automacarale:

7

15

870520000

- automobile derick pentru sondare sau forare

5

15

870530000

- autovehicule pentru stingerea incendiilor

8

15

870540000

- Autobetoniere

5

15

8709

Autocărucioare, fără dispozitiv de ridicare, de tipul celor folosite în fabrici, depozite, porturi sau aeroporturi pentru transportul mărfurilor pe distanţe scurte; autocărucioare de tipul celor folosite în gări; părţile lor

8

15

8711

Motociclete (inclusiv biciclete cu motor) şi biciclete echipate cu motor auxiliar, cu sau fără ataş; ataşe

4

15

8713

Fotolii rulante şi alte vehicule similare pentru invalizi, chiar cu motor sau cu alte mecanisme de propulsie:

 

15

871310000

- fără mecanisme de propulsie

5

15

871390000

- altele

6

15

8716

Remorci şi semiremorci pentru toate vehiculele; alte vehicule nepropulsate mecanic; părţi ale acestora, cu excepţia celor de la poziţiile:

6

15

871610

- remorci şi semiremorci pentru locuit sau pentru camping (rulote), de tip caravană

7

15

871620

- remorci şi semiremorci care se autoîncarcă sau autodescarcă, pentru utilizări agricole

5


c) transport aerian

15

8801

Baloane şi dirijabile; planoare, deltaplane şi alte vehicule aeriene, neconcepute pentru propulsia cu motor

 

15

880110

- planoare şi deltaplane 

5

15

880190910

 - - - baloane şi dirijabile

8

15

8802

 Alte vehicule aeriene (de exemplu: elicoptere, avioane);

 

15

880210

- elicoptere

10

15

880220

- avioane şi alte vehicule aeriene care nu depăşesc 2000 kg neîncărcate

10

15

880230

- avioane şi alte vehicule aeriene cu greutatea de peste 2000 kg, dar care nu depăşesc 15000 kg neîncărcate

15

15

880240

- avioane şi alte vehicule aeriene cu greutatea de peste 15000 kg neîncărcate

20


d) transport naval

15

8901

Pacheboturi, nave de croazieră, de excursii, feriboturi, cargouri, barje şi nave similare pentru transportul de persoane sau de mărfuri:

 

15

890110

- Pacheboturi, nave de croazieră şi nave similare destinate în principal transportului de persoane; feriboturi sau altele similare

15

15

890120

- nave-cisternă

18

15

890130

- nave frigorifice, altele decît cele de la poziţia 890120

19

15

890190

- alte nave pentru transportul de mărfuri şi alte nave destinate atît transportului de persoane, cît şi de mărfuri

20

15

890200

Nave de pescuit; nave-uzină şi alte nave pentru prelucrarea sau conservarea produselor de pescărie

20

15

8903

Iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni pentru agrement sau pentru sport; bărci cu rame şi canoe:

 

15

890310

- bărci gonflabile:

7

cu greutatea unitară de pînă la 100 kg,

 

inclusiv:

 

15

890391

-- bărci cu vele, cu sau fără motor auxiliar

8

15

890392

-- bărci cu motor, altele decît cele cu motor suspendat

10

15

890400

Remorchere şi împingătoare

20

15

8905

Nave-far, nave-pompă pentru incendii, dragi, macarale plutitoare şi alte nave pentru care navigaţia este numai o funcţie subsidiară faţă de funcţia principală; docuri plutitoare; platforme de foraj sau de exploatare, plutitoare sau submersibile

15

15

8906

Alte nave, inclusiv nave de război şi nave de salvare, altele decît cele cu rame

15

15

8907

Alte dispozitive plutitoare (de exemplu: plute, rezervoare, chesoane, colaci, debarcadere, geamanduri, balize)

12

15

8908

Nave şi alte dispozitive plutitoare pentru rupere sau spargere

18


UNELTE ŞI SCULE, INVENTAR DE PRODUCŢIE ŞI GOSPODĂRESC,
ALTE TIPURI DE MIJLOACE FIXE

16

5701

Covoare din materiale textile, cu fire înnodate sau înfăşurate, inclusiv confecţionate

 

16

570110

- din lînă sau din păr fin de animale

3

16

570190

- din alte materiale textile

5

16

5703

Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu smocuri, inclusiv confecţionate:

 

16

570310

din lînă sau din păr fin de animale

7

16

570320

din nailon sau din alte poliamide

8

16

570330

din alte materiale textile sintetice sau din materiale textile artificiale

7

16

5704

Covoare şi acoperitoare de podea, din pîslă fără smocuri sau şuviţe, inclusiv confecţionate

5

16

761205

Recipiente, butoaie, bidoane 

 

16

7612051

metalice emailate 

20

16

7612052

de lemn 

12

16

7612059

altele

15

16

8207

Unelte interşanjabile pentru utilaje manuale, mecanice sau nu, sau pentru maşini-unelte (de exemplu: pentru presat, ştanţat, poansonat, tarodat, filetat, găurit, alezat, frezat, măcinat, înşurubat sau deşurubat) inclusiv matriţe pentru tragerea şi extrudarea metalelor şi unelte de forare în pămînt şi piatră:

 

- unelte de forare şi sondare:

 

16

820713000

cu partea activă din cermeturi 

4

16

820719

altele, inclusiv părţi

2

16

820720

filiere pentru tragerea sau extrudarea metalelor

4

16

820730

unelte pentru ambutisat, ştanţat sau pentru poansonat

4

16

820740

unelte pentru tarodat sau filetat

4

16

820750

unelte pentru găurit

3

16

820760

unelte pentru alezat sau broşat

4

16

820770

unelte pentru frezat

5

16

820780

unelte pentru înşurubat

3

16

8467

Unelte pneumatice, hidraulice sau cu motor neelectric încorporat, pentru folosinţă manuală

2

16

8472

Alte maşini şi aparate de birou (maşini de multiplicat hectografice sau cu matricole, maşini de imprimat adrese, distribuitoare automate de bancnote, maşini de triat, de numărat sau de făcut fişicuri din monede, aparate de ascuţit creioane, aparate de perforat sau de capsat, cu excepţia celor de la poziţiile:

7

16

847230000

- maşini de triat sau pliat corespondenţa sau pentru introducerea corespondenţei în plicuri sau în bandă de curier, maşini pentru închis, deschis sau sigilat corespondenţa şi maşini pentru aplicat sau obliterat timbre

6

16

847290100

- maşini de triat, de numărat sau de făcut fişicuri din monede

5

16

847290300

- ghişeuri bancare automate

10

16

8508

Unelte electromecanice cu motor electric încorporat, pentru utilizare manuală

2

16

8509

Aparate electromecanice cu motor electric încorporat, de uz casnic

2

16

8516

Încălzitoare instantanee de apă şi termoplonjoare electrice;aparate electrice pentru încălzirea locuinţelor, solului sau pentru scopuri similare; aparate electrotermice pentru coafură (de exemplu, uscătoare de păr, căşti pentru coafură, ondulatoare de păr) sau pentru uscarea mîinilor;fiare de călcat electrice; aparate electrotermice de uz casnic; rezistente pentru încălzit

 

16

851629

Aparate electrice pentru încălzirea locuinţelor, solului sau pentru scopuri similare

5

16

9402

Mobilier medical, chirurgical, stomatologic, veterinar (mese de operaţie, de consult, paturi de spital pentru utilizări clinice, scaune pentru stomatologie, de exemplu); scaune sau fotolii pentru frizerie, coafură, care se pot roti, înclina sau ridica; părţi ale acestor articole:

 

16

940210000

scaune sau fotolii pentru stomatologie, frizerie, coafură şi părţi ale acestora

10

16

940290000

altele

12

16

9403

Alt mobilier şi părţi ale acestuia:

 

16

940310

mobilier metalic de tipul celui utilizat în birouri:

10

16

940320

alt mobilier metalic:

7

16

940330

mobilier din lemn sau material plastic

5

16

940380000

mobilier din alte materiale, inclusiv din stuf, trestie, răchită, bambus sau din materiale similare

4

16

9404

Somiere; articole de pat şi articole similare (de exemplu: saltele, paturi, pleduri, plapumi, perne) cu arcuri sau umplute cu cîlţi sau cu garnituri interioare din orice materiale, inclusiv cele din cauciuc alveolar sau din materiale plastice alveolare, acoperite sau neacoperite

3

16

9405

Aparate de iluminat (inclusiv proiectoare) şi părţi ale acestora, nedenumite şi necuprinse în altă parte, lămpi-reclamă, însemne luminoase şi articole similare, cu sau fără sursă permanentă fixă de lumină, şi părţi ale acestora, nedenumite şi necuprinse în altă parte

 

 [Poziţia introdusă prin Hot.Guv. nr.458 din 23.05.05, în vigoare 27.05.05]
 

16

940560

lămpi-reclamă, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase şi articole similare

 

[Poziţia introdusă prin Hot.Guv. nr.458 din 23.05.05, în vigoare 27.05.05]
 

16

9701

Tablouri, picturi şi desene, executate în întregime manual, cu excepţia desenelor şi articolelor industriale decorate manual; colaje şi plachete similare

 

16

970110000

tablouri, picturi şi desene

5

16

970300000

Producţii originale de sculptură şi statui originale, din orice material

15


ANIMALE DE PRODUCŢIE ŞI REPRODUCŢIE

17

0101

Cai, măgari, catîri, asini, vii:

 

cai:

 

17

010111000

reproducători de rasă pură

7

17

010119

alţii:

5

17

010119100

destinaţi pentru sacrificare

5

17

010120

măgari, catîri, asini:

7

17

0102

Animale vii din specia bovină:

 

17

010210

reproducători de rasă pură:

7

17

010210100

junci

7

17

010210300

vaci

5

17

0103

Animale vii din specia porcină:

 

17

010310000

reproducători de rasă pură

4

17

0104

Animale vii din specia ovină sau caprină:

 

17

010410

din specia ovină

5

17

010420

din specia caprină

4

17

0105

Struţ

5

17

0106

Alte animale vii

6


PLANTAŢII PERENE

18

000001000

Plantaţii din stejar şi specii conifere

50

18

000001001

din alte specii

25

18

000002000

Plantaţii de hamei

10

18

000003004

Plantaţii de citrice;

10

18

000004000

Plantaţii pomicole sămînţoase

 

18

000004001

plantaţii pe portaltoi viguros 

20

18

000004002

plantaţii pe portaltoi de vigoare mijlocie

15

18

000004003

plantaţii pe portaltoi pitic

12

18

000004004

meri renet şi semiculturi

15

18

000005000

Plantaţii pomicole sîmburoase

 

18

000005001

vişini arboriformi

12

18

000005002

pruni

12

18

000005003

cireşi

10

18

000005004

piersici

10

18

000005005

caişi

10

18

000005006

migdal

16

18

000005007

nuc

40

18

000006000

Plantaţii de arbuşti fructiferi

 

18

000006001

coacăzi 

7

18

000006002

agrişi

7

18

000006003

zmeuri

5

18

000006004

scoruşi cu fructe negre

5

18

000006006

răchiţici cu fructe mari 

5

18

000007000

Plantaţii erbacee fructifere

 

18

000007001

căpşuni, fragi

3

18

000008000

Portaltoi - mamă portaltoi vegetativ (marcotieră)

12

18

000009000

Plantaţii viticole

 

18

000009001

plantaţii viticole pentru struguri 

25

18

000009002

plantaţii altoi de categoria bază

12

18

000009003

plantaţii altoi de categoria certificat

15

18

000009004

plantaţii portaltoi de categoria bază

12

18

000009005

plantaţii portaltoi de categoria certificat

15

[Compart. modificat prin Hot.Guv. nr.322 din 23.03.05, în vigoare 01.04.05]
 

19

000000000

ALTE MIJLOACE FIXE 

 

19

000001000

Cărţi, reviste din fondurile de bibliotecă

12

19

000002000

Valori muzeale

15

19

000003000

Animale de circ şi zoocirc

4

19

000004000

Animalele parcurilor zoologice 

6

19

000005000

Echipament de protecţie

2

20

000000000

Active nemateriale

 

21

000000000

Rezultatele cercetărilor geologice 

 

21

000001000

rezultatele explorării preliminare a resurselor minerale

10

21

000002000

rezultatele explorării detaliate a resurselor minerale

20

22

000000000

Baze de date, programe (soft) pentru computere

 

22

000001000

Baze de date

3

22

000002000

Programe informatice

5

22

000002010

limbaje de programare şi sisteme operaţionale (sisteme operaţionale şi mijloace de extindere а lor, de administrare a bazelor de date, de creare şi transformare a programelor, de interfeţe şi de administrare a comunicaţiilor, de organizare a procesului de calcul, service etc.)

3

22

000002020

programe aplicate (pentru cercetări ştiinţifice, proiectare, gestionarea mijloacelor tehnice şi proceselor tehnologice, soluţionarea problemelor economico-organizaţionale, educaţionale, pentru deservirea tehnicii de calcul etc.)

3

23

000000000

Dreptul de autor şi de utilizare a operelor originale de gen distractiv, literatură, artă

 

23

000001000

Opere primare 

 

23

000001010

opere literare, muzicale, coregrafice

3

23

000001020

opere audiovizuale (video-, tele- şi filme cinematografice, filme-slaiduri, diafilme şi alte opere)

3

23

000001030

opere de pictură, sculptură, grafică, design, benzi desenate, şi alte opere ale artei plastice

10

23

000001040

opere ale artei decorative aplicate şi scenografice 

3

 

 

opere de arhitectură, construcţia oraşelor şi artei de amenajare a parcurilor şi grădinilor

20

23

000001050

opere fotografice şi opere obţinute prin metode analoge fotografiei

10

23

000001060

hărţi geografice, geologice etc., planuri, schiţe şi opere plastice, referindu-se la geografie, topografie şi alte ştiinţe

20

23

000002000

Opere derivate

 

23

000002010

traduceri

3

23

000002020

stilizări

3

23

000002030

înscenări

3

23

000002040

aranjamente

3

23

000003000

Opere compuse 

 

23

000003010

culegeri (enciclopedii, antologii) 

10

24

000000000

Tehnologii industriale

10

24

000001000

brevete 

8

24

000002000

know-how

10

24

000003000

copyright

12

24

000004000

francizele

10

24

000005000

desenele şi mostrele industriale

6

25

000000000

Alte active nemateriale

 

25

000001000

topologiile circuitelor integrate

3

25

000003000

embleme comerciale şi mărci de deservire

40

25 

000005000

licenţe

Pînă la 20

25 

000006000

cheltuieli de organizare

Pînă la 10

25 

000007000

goodwill (fondul comercial)

Pînă la 10

 

Notă:

* Durata de funcţionare utilă a activelor nemateriale este egală cu cea prevăzută de prezentul Catalog sau nu mai mare decît cea prevăzută în contracte sau de termenul de valabilitate a licenţei.

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.Guv. nr.1212 din 05.11.04, în vigoare 12.11.04]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.Guv. nr.1505 din 12.12.03, în vigoare 25.12.03]

 
Adresa:
Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of.313, MD-2001
Tel.: (+373 22) 22 49 37
Fax: (+373 22) 22 49 37
E-mail: office@contabilsef.md
 
Noutăţi  /  Articole  /  Întrebări-Răspunsuri  /  Întrebări Online  /  Legislaţia  /  Studii/Training  /  Informaţii utile  /  Indicatori fiscali  /  Linkuri utile
Sus
Copyright © 2014 Contabil Şef
Toate Drepturile Rezervate.
Vizitatori: 3694994
BRAND.MD - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.brand.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md Creat de brand.md
        Rambler's Top100