37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulile de exploatare a mașinilor de casă și de control/ imprimantelor fiscale

Regulile de exploatare a mașinilor de casă și de control/ imprimantelor fiscale

11.04.20193.971 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Contabilșef.md reamintește că, în MO nr. 94 - 99 din 15.03.2019 a fost publicată HG nr. 141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor.

În acest sens, vă oferim spre atenția Dvs. o serie de materiale utile legate de noile prevederi cu privire aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor, care vor intra în vigoare începând cu 15 aprilie curent.

Citiți și: Noul Regulament cu privire la exploatarea ECC intră în vigoare din 15 aprilie 2019

Mai jos vă prezentăm Regulile de exploatare a mașinilor de casă și de control/ imprimantelor fiscale, care sunt stabilite de Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată (anexa nr. 3 la HG nr. 141/2019).

Potrivit Regulamentului, pînă a începe înregistrarea vînzărilor (serviciilor prestate) la mașina de casă și de control/imprimanta fiscală:

- lacătul de lansare a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale trebuie să fie închis, iar cheile să se păstreze la responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii;

- cartela de înregistrare a echipamentului de casă și de control, Registrul MCC/IF, Registrul de asistență tehnică și alte documente, de asemenea, trebuie să se păstreze la responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii;

- responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii este obligat împreună cu casierul (operatorul) să lanseze mașina de casă și de control/imprimanta fiscală și să se convingă că raportul de închidere zilnică a fost emis și înregistrat în Registrul MCC/IF, iar dacă raportul nu a fost emis, să închidă schimbul și să îl înregistreze în Registrul MCC/IF;

- responsabilul de activitate financiară a întreprinderii dă casierului (operatorului) cheile de la mașina de casă și de control necesare pentru lucru, îl asigură cu bancnote și bani mărunți în cantitatea necesară pentru achitările cu cumpărătorii (clienții), însă în limitele mijloacelor permise ca sold în casă, de asemenea îl asigură cu benzi de hîrtie, bandă tușată și alte materiale consumabile prevăzute pentru mașina de casă și de control/imprimanta fiscală de modelul concret (contra semnătură);

- responsabilul de activitate financiară a întreprinderii, convingîndu-se că mașina de casă și de control/imprimanta fiscală este în stare de funcționare și locul de lucru este pregătit, dă indicație casierului (operatorului) de a începe lucrul;

- casierul (operatorul) este obligat să se convingă de starea de funcționare a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, să verifice sistemul de blocare, data și ora în mașina de casă și de control/imprimanta fiscală, să antreneze benzile de bonuri și control;

- responsabilul de activitatea financiară și casierul (operatorul) perfectează începutul benzii de control, fixînd pe ea modelul și numărul de uzină ale mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, data și ora începerii lucrului și semnăturile sale;

- casierul (operatorul) înregistrează două–trei bonuri de casă cu suma zero pentru verificarea completitudinii și clarității imprimării datelor pe benzile de bonuri și control;

- casierul (operatorul), primind (contra semnătură) de la responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii bancnotele și banii mărunți în cantitatea necesară pentru achitări cu cumpărătorii, este obligat să pună banii în sertarul mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, efectuînd, totodată, operația de casăîncasarea de serviciu a banilor”;

- casierul (operatorul) începe înregistrarea vînzărilor după ce instalează utilajul adăugător necesar pentru lucru, afișează numele său de familie în partea cumpărătorului (clientului).

Principalele obligații ale casierului (operatorului) pe parcursul schimbului:

- să asigure îngrijirea minuțioasă și utilizarea cu precauție a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, să o mențină curată și în stare de funcționare;

- să determine suma totală a cumpărăturilor (serviciilor) și să o anunțe cumpărătorului (clientului);

- să primească banii de la cumpărător (client) pentru marfă sau serviciile prestate anunțând clar suma de bani primită și să pună banii aparte în văzul cumpărătorului (clientului), să închidă bonul de casă, adică să termine imprimarea tuturor părților necesare și datelor bonului de casă și să anunțe suma restului și să o înmîneze cumpărătorului (clientului) împreună cu bonul de casă (bancnotele și banii mărunți se înmînează concomitent).

Dacă la înmînarea restului cumpărătorului (clientului) apar divergențe, cumpărătorul este în drept să ceară responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii ridicarea casei.

Casierul este în drept să elibereze cumpărătorilor (clienților) mijloacele bănești în numerar din sertarul pentru bani al MCC/IF sau din alt loc special destinat, amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești, în următoarele cazuri:

1) pentru restituirea banilor cumpărătorilor (clienților) pentru mărfurile întoarse pînă la închiderea schimbului, adică pînă la imprimarea raportului de închidere zilnică, numai dacă cu marfa a fost întors bonul de casă înregistrat în mașina de casă și de control/imprimanta fiscală dată și ultimul este semnat de către responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii;

2) pentru rambursarea gajului/depozitului;

3) pentru plata cîștigurilor în cazul desfășurării jocurilor de noroc (loteriilor).

La efectuarea operațiunii de eliberare a numerarului, suma spre plată se înregistrează în mașina de casă și de control/imprimanta fiscală prin operațiunea nefiscală de eliberare (extragere) de serviciu a numerarului.

În cazul apariției unor dereglări a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, casierul (operatorul) trebuie să deconecteze mașina de casă și de control/imprimanta fiscală și să cheme responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii.

În caz de imprimare neclară a elementelor pe bonul de casă, de neapariție a bonului sau rupere a benzii de control, împreună cu responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii, să controleze amprentele bonului pe banda de control, să semneze bonul (dacă bonul nu a apărut, să imprime în locul lui un bon cu suma zero), indicînd pe verso suma corectă (leii cu litere, banii cu cifre) și, după verificarea lipsei omiterilor de numerație, să perfecteze locurile ruperii benzii de control în modul perfectării începutului ei.

Dacă dereglarea mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale nu poate fi înlăturată cu puterile casierului (operatorului) și mai departe nu se poate lucra din cauza dereglării, împreună cu responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii, trebuie să îndeplinească o înscriere în Registrul MCC/IF, menționînd data, ora și cauza care a determinat întreruperea aplicării acesteia, să expedieze mașina de casă și de control/imprimanta fiscală la reparație prin intermediul subdiviziunii serviciului fiscal de stat.

Casierului (operatorului) i se interzice:

- să permită prezența persoanelor străine în locul unde este instalată mașina de casă și de control/imprimanta fiscală, să permită accesul persoanelor terțe la mașina de casă și de control/imprimanta fiscală, cu excepția responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii și, cu învoirea lui, a specialistului Centrului de asistență tehnică sau a persoanei cu funcții de control pentru verificarea casei;

- să părăsească locul unde este instalată mașina de casă și de control/imprimanta fiscală fără înștiințarea responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii și fără decuplarea mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale;

- să lucreze fără bandă de control sau să lipească locurile de rupere a ei;

- să dețină în casă bani proprii și bani ce nu sînt trecuți în evidență prin mașina de casă și de control/imprimanta fiscală;

- să ridice casa fără permisiunea responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii.

Particularitățile decontărilor prin alt instrument de plată:

La efectuarea decontărilor prin alt instrument de plată, casierul (operatorul) emite un bon de casă, cu indicarea modului de plată respectiv, și anume:

CARD BANC – plata cu card de plată (bancar);

VOUCHER/CEC (CE-RTIFICAT VALORI-C)/TICHET – plata cu un document de o valoare prestabilită (MDL);

TMH – plata cu tichet de masă pe suport de hîrtie;

TME – plata cu tichet de masă pe suport electronic;

ABONAMENT – plata cu un document ce atestă plata anticipată pentru o prestație regulată pe o perioadă determinată;

ALT IP – plata cu alt instrument de plată.

Voucherele, certificatele valorice, tichetele, tichetele de masă pe suport de hîrtie, abonamentele, documentele de plată emise de terminale POS, ce confirmă efectuarea decontărilor prin alt instrument de plată, se păstrează în locurile special amenajate, destinate pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești, alături de bancnote, pînă la finalizarea schimbului.

La sfîrșitul programului de activitate zilnică a unității în care se utilizează echipamentele de casă și de control sau la sosirea încasatorului, în cazul dacă, după grafic, el sosește înainte de închiderea întreprinderii, casierul (operatorul) este obligat să pregătească încasările bănești și alte documente de plată.

De asemenea, casierul (operatorul) împreună cu responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii întocmește un act privind sumele de bani restituite cumpărătorilor (clienților) pentru mărfurile întoarse, anulează și lipește bonurile de casă restituite pe o foaie de hîrtie și le alătură, împreună cu actul, la darea de seamă, pentru a fi transmise și păstrate în contabilitate;

Casierul (operatorul) va întocmi darea de seamă a casei și preda suma încasată, împreună cu darea de seamă, responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii, conform unui bon de intrare (livrare) (la întreprinderi mici, cu 1-2 casieri, suma încasată se predă nemijlocit încasatorului).

Responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii împreună cu casierul (operatorul) extrag din mașina de casă și de control/imprimanta fiscală banda de control folosită în timpul zilei, perfectează sfîrșitul benzii în același mod ca și începutul ei, precum și emit raportul de închidere zilnică. Pe care îl lipesc în partea a treia a Registrului MCC/IF, iar în partea întîia înscriu datele de totalizare din raport.

Suma încasărilor trebuie să corespundă cu sumele imprimate pe banda de control, cu datele de totalizare din raportul de închidere zilnică, cu cele înscrise în partea întîia a Registrului MCC/IF și cu suma predată de către casier (operator) responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii conform bonului de intrare (livrare) sau să fie împachetată în geanta încasatorului.
În situația în care, suma reală a încasărilor diferă de sumele imprimate pe banda de control, de datele de totalizare din raportul de închidere zilnică, de cele înscrise în partea întîia a Registrului MCC/IF, responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii împreună cu casierul (operatorul) au obligația de a clarifica pricina divergenței și lipsurile sau surplusurile bănești și să le fixeze în Registrul MCC/IF, efectuînd o înscriere specială.

Administrația întreprinderii, în caz de lipsă a mijloacelor bănești, ia măsuri pentru încasarea acestor sume de la persoanele vinovate, în modul stabilit, iar în cazul constatării surplusurilor de mijloace bănești le trece la venituri în evidență pe seama rezultatelor activității economice.

Odată ci finisarea perfectării documentelor de casă, casierul (operatorul) va efectua deservirea dintre reparații a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale și o va pregăti pentru ziua următoare în conformitate cu cerințele ghidului de exploatare a acestui model de mașină de casă și de control/imprimantă fiscală. El trebuie să fie aprovizionat cu următoarele accesorii pentru îngrijirea mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale:

1) periuțe pentru curățarea caracterelor mecanismului de imprimare a bonurilor;

2) pensule pentru vopsirea pernuțelor și a fusului mecanismului de imprimare a bonurilor;

3) pensete pentru înlăturarea benzii înfundate;

4) formalină sau alte soluții de dezinfectare periodică a sertarelor pentru bani ale mașinii de casă și de control.

După efectuarea deservirii tehnice, casierul va preda, sub semnătură, pentru păstrare cheile de la mașina de casă și de control și de la cabina responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii.

Responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii, după primirea tuturor documentelor necesare, întocmește o dare de seamă generală pe ziua curentă. Transmite contabilității darea de seamă generală, împreună cu actele, pînă la începerea următorului schimb.

Casierii (operatorii) dar și specialiștii Centrului de asistență tehnică, în timpul lucrului și deservirii tehnice a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, trebuie să respecte cerințele de securitate tehnică din Regulile de securitate tehnică, Regulile de exploatare tehnică, Regulile de îngrijire a instalațiilor electrice, precum și din ghidul de exploatare a modelului concret de mașină de casă și de control/imprimantă fiscală.

Contabilșef.md reamintește că, în MO nr. 94 - 99 din 15.03.2019 a fost publicată HG nr. 141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor.

În acest sens, vă oferim spre atenția Dvs. o serie de materiale utile legate de noile prevederi cu privire aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor, care vor intra în vigoare începând cu 15 aprilie curent.

Citiți și: Noul Regulament cu privire la exploatarea ECC intră în vigoare din 15 aprilie 2019

Mai jos vă prezentăm Regulile de exploatare a mașinilor de casă și de control/ imprimantelor fiscale, care sunt stabilite de Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată (anexa nr. 3 la HG nr. 141/2019).

Potrivit Regulamentului, pînă a începe înregistrarea vînzărilor (serviciilor prestate) la mașina de casă și de control/imprimanta fiscală:

- lacătul de lansare a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale trebuie să fie închis, iar cheile să se păstreze la responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii;

- cartela de înregistrare a echipamentului de casă și de control, Registrul MCC/IF, Registrul de asistență tehnică și alte documente, de asemenea, trebuie să se păstreze la responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii;

- responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii este obligat împreună cu casierul (operatorul) să lanseze mașina de casă și de control/imprimanta fiscală și să se convingă că raportul de închidere zilnică a fost emis și înregistrat în Registrul MCC/IF, iar dacă raportul nu a fost emis, să închidă schimbul și să îl înregistreze în Registrul MCC/IF;

- responsabilul de activitate financiară a întreprinderii dă casierului (operatorului) cheile de la mașina de casă și de control necesare pentru lucru, îl asigură cu bancnote și bani mărunți în cantitatea necesară pentru achitările cu cumpărătorii (clienții), însă în limitele mijloacelor permise ca sold în casă, de asemenea îl asigură cu benzi de hîrtie, bandă tușată și alte materiale consumabile prevăzute pentru mașina de casă și de control/imprimanta fiscală de modelul concret (contra semnătură);

- responsabilul de activitate financiară a întreprinderii, convingîndu-se că mașina de casă și de control/imprimanta fiscală este în stare de funcționare și locul de lucru este pregătit, dă indicație casierului (operatorului) de a începe lucrul;

- casierul (operatorul) este obligat să se convingă de starea de funcționare a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, să verifice sistemul de blocare, data și ora în mașina de casă și de control/imprimanta fiscală, să antreneze benzile de bonuri și control;

- responsabilul de activitatea financiară și casierul (operatorul) perfectează începutul benzii de control, fixînd pe ea modelul și numărul de uzină ale mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, data și ora începerii lucrului și semnăturile sale;

- casierul (operatorul) înregistrează două–trei bonuri de casă cu suma zero pentru verificarea completitudinii și clarității imprimării datelor pe benzile de bonuri și control;

- casierul (operatorul), primind (contra semnătură) de la responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii bancnotele și banii mărunți în cantitatea necesară pentru achitări cu cumpărătorii, este obligat să pună banii în sertarul mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, efectuînd, totodată, operația de casăîncasarea de serviciu a banilor”;

- casierul (operatorul) începe înregistrarea vînzărilor după ce instalează utilajul adăugător necesar pentru lucru, afișează numele său de familie în partea cumpărătorului (clientului).

Principalele obligații ale casierului (operatorului) pe parcursul schimbului:

- să asigure îngrijirea minuțioasă și utilizarea cu precauție a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, să o mențină curată și în stare de funcționare;

- să determine suma totală a cumpărăturilor (serviciilor) și să o anunțe cumpărătorului (clientului);

- să primească banii de la cumpărător (client) pentru marfă sau serviciile prestate anunțând clar suma de bani primită și să pună banii aparte în văzul cumpărătorului (clientului), să închidă bonul de casă, adică să termine imprimarea tuturor părților necesare și datelor bonului de casă și să anunțe suma restului și să o înmîneze cumpărătorului (clientului) împreună cu bonul de casă (bancnotele și banii mărunți se înmînează concomitent).

Dacă la înmînarea restului cumpărătorului (clientului) apar divergențe, cumpărătorul este în drept să ceară responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii ridicarea casei.

Casierul este în drept să elibereze cumpărătorilor (clienților) mijloacele bănești în numerar din sertarul pentru bani al MCC/IF sau din alt loc special destinat, amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești, în următoarele cazuri:

1) pentru restituirea banilor cumpărătorilor (clienților) pentru mărfurile întoarse pînă la închiderea schimbului, adică pînă la imprimarea raportului de închidere zilnică, numai dacă cu marfa a fost întors bonul de casă înregistrat în mașina de casă și de control/imprimanta fiscală dată și ultimul este semnat de către responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii;

2) pentru rambursarea gajului/depozitului;

3) pentru plata cîștigurilor în cazul desfășurării jocurilor de noroc (loteriilor).

La efectuarea operațiunii de eliberare a numerarului, suma spre plată se înregistrează în mașina de casă și de control/imprimanta fiscală prin operațiunea nefiscală de eliberare (extragere) de serviciu a numerarului.

În cazul apariției unor dereglări a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, casierul (operatorul) trebuie să deconecteze mașina de casă și de control/imprimanta fiscală și să cheme responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii.

În caz de imprimare neclară a elementelor pe bonul de casă, de neapariție a bonului sau rupere a benzii de control, împreună cu responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii, să controleze amprentele bonului pe banda de control, să semneze bonul (dacă bonul nu a apărut, să imprime în locul lui un bon cu suma zero), indicînd pe verso suma corectă (leii cu litere, banii cu cifre) și, după verificarea lipsei omiterilor de numerație, să perfecteze locurile ruperii benzii de control în modul perfectării începutului ei.

Dacă dereglarea mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale nu poate fi înlăturată cu puterile casierului (operatorului) și mai departe nu se poate lucra din cauza dereglării, împreună cu responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii, trebuie să îndeplinească o înscriere în Registrul MCC/IF, menționînd data, ora și cauza care a determinat întreruperea aplicării acesteia, să expedieze mașina de casă și de control/imprimanta fiscală la reparație prin intermediul subdiviziunii serviciului fiscal de stat.

Casierului (operatorului) i se interzice:

- să permită prezența persoanelor străine în locul unde este instalată mașina de casă și de control/imprimanta fiscală, să permită accesul persoanelor terțe la mașina de casă și de control/imprimanta fiscală, cu excepția responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii și, cu învoirea lui, a specialistului Centrului de asistență tehnică sau a persoanei cu funcții de control pentru verificarea casei;

- să părăsească locul unde este instalată mașina de casă și de control/imprimanta fiscală fără înștiințarea responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii și fără decuplarea mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale;

- să lucreze fără bandă de control sau să lipească locurile de rupere a ei;

- să dețină în casă bani proprii și bani ce nu sînt trecuți în evidență prin mașina de casă și de control/imprimanta fiscală;

- să ridice casa fără permisiunea responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii.

Particularitățile decontărilor prin alt instrument de plată:

La efectuarea decontărilor prin alt instrument de plată, casierul (operatorul) emite un bon de casă, cu indicarea modului de plată respectiv, și anume:

CARD BANC – plata cu card de plată (bancar);

VOUCHER/CEC (CE-RTIFICAT VALORI-C)/TICHET – plata cu un document de o valoare prestabilită (MDL);

TMH – plata cu tichet de masă pe suport de hîrtie;

TME – plata cu tichet de masă pe suport electronic;

ABONAMENT – plata cu un document ce atestă plata anticipată pentru o prestație regulată pe o perioadă determinată;

ALT IP – plata cu alt instrument de plată.

Voucherele, certificatele valorice, tichetele, tichetele de masă pe suport de hîrtie, abonamentele, documentele de plată emise de terminale POS, ce confirmă efectuarea decontărilor prin alt instrument de plată, se păstrează în locurile special amenajate, destinate pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești, alături de bancnote, pînă la finalizarea schimbului.

La sfîrșitul programului de activitate zilnică a unității în care se utilizează echipamentele de casă și de control sau la sosirea încasatorului, în cazul dacă, după grafic, el sosește înainte de închiderea întreprinderii, casierul (operatorul) este obligat să pregătească încasările bănești și alte documente de plată.

De asemenea, casierul (operatorul) împreună cu responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii întocmește un act privind sumele de bani restituite cumpărătorilor (clienților) pentru mărfurile întoarse, anulează și lipește bonurile de casă restituite pe o foaie de hîrtie și le alătură, împreună cu actul, la darea de seamă, pentru a fi transmise și păstrate în contabilitate;

Casierul (operatorul) va întocmi darea de seamă a casei și preda suma încasată, împreună cu darea de seamă, responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii, conform unui bon de intrare (livrare) (la întreprinderi mici, cu 1-2 casieri, suma încasată se predă nemijlocit încasatorului).

Responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii împreună cu casierul (operatorul) extrag din mașina de casă și de control/imprimanta fiscală banda de control folosită în timpul zilei, perfectează sfîrșitul benzii în același mod ca și începutul ei, precum și emit raportul de închidere zilnică. Pe care îl lipesc în partea a treia a Registrului MCC/IF, iar în partea întîia înscriu datele de totalizare din raport.

Suma încasărilor trebuie să corespundă cu sumele imprimate pe banda de control, cu datele de totalizare din raportul de închidere zilnică, cu cele înscrise în partea întîia a Registrului MCC/IF și cu suma predată de către casier (operator) responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii conform bonului de intrare (livrare) sau să fie împachetată în geanta încasatorului.
În situația în care, suma reală a încasărilor diferă de sumele imprimate pe banda de control, de datele de totalizare din raportul de închidere zilnică, de cele înscrise în partea întîia a Registrului MCC/IF, responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii împreună cu casierul (operatorul) au obligația de a clarifica pricina divergenței și lipsurile sau surplusurile bănești și să le fixeze în Registrul MCC/IF, efectuînd o înscriere specială.

Administrația întreprinderii, în caz de lipsă a mijloacelor bănești, ia măsuri pentru încasarea acestor sume de la persoanele vinovate, în modul stabilit, iar în cazul constatării surplusurilor de mijloace bănești le trece la venituri în evidență pe seama rezultatelor activității economice.

Odată ci finisarea perfectării documentelor de casă, casierul (operatorul) va efectua deservirea dintre reparații a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale și o va pregăti pentru ziua următoare în conformitate cu cerințele ghidului de exploatare a acestui model de mașină de casă și de control/imprimantă fiscală. El trebuie să fie aprovizionat cu următoarele accesorii pentru îngrijirea mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale:

1) periuțe pentru curățarea caracterelor mecanismului de imprimare a bonurilor;

2) pensule pentru vopsirea pernuțelor și a fusului mecanismului de imprimare a bonurilor;

3) pensete pentru înlăturarea benzii înfundate;

4) formalină sau alte soluții de dezinfectare periodică a sertarelor pentru bani ale mașinii de casă și de control.

După efectuarea deservirii tehnice, casierul va preda, sub semnătură, pentru păstrare cheile de la mașina de casă și de control și de la cabina responsabilului de activitatea financiară a întreprinderii.

Responsabilul de activitatea financiară a întreprinderii, după primirea tuturor documentelor necesare, întocmește o dare de seamă generală pe ziua curentă. Transmite contabilității darea de seamă generală, împreună cu actele, pînă la începerea următorului schimb.

Casierii (operatorii) dar și specialiștii Centrului de asistență tehnică, în timpul lucrului și deservirii tehnice a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, trebuie să respecte cerințele de securitate tehnică din Regulile de securitate tehnică, Regulile de exploatare tehnică, Regulile de îngrijire a instalațiilor electrice, precum și din ghidul de exploatare a modelului concret de mașină de casă și de control/imprimantă fiscală.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...