37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noul Regulament cu privire la exploatarea ECC intră în vigoare din 15 aprilie 2019

Noul Regulament cu privire la exploatarea ECC intră în vigoare din 15 aprilie 2019

09.04.20198.675 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În MO nr. 94 - 99 din 15.03.2019 a fost publicată HG nr. 141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor.

Conform anexei nr. 1 la HG nr. 141/2019 Echipamente de casă și de control sînt mașinile de casă și de control cu memorie fiscală, alte sisteme informatice, cu sau fără dispozitive electronice (de tip terminal de plată, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, precum și altele ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil), cu funcții de mașini de casă și de control destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă (în numerar și/sau prin alt instrument de plată), păstrarea, imprimarea, criptarea și transmiterea la serverul Serviciului Fiscal de Stat a informației financiare gestionate, care asigură protecția algoritmilor de lucru și a datelor înregistrate de modificarea nesancționată.

Conform anexei nr. 3 a hotărârii enunțate, a fost aprobat Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată.

Prezentul Regulament stabilește principiile generale de utilizare și exploatare a echipamentelor de casă și de control, iar structura Regulamentului este împărțită în câteva compartimente de bază:
I. Noțiuni și dispoziții generale;
II. Obligațiile utilizatorilor;
III. Regulile de exploatare a mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscal;
IV. Drepturile plătitorului;
V. Încălcările și responsabilitățile;

Noțiunile utilizate în noul Regulament au fost reduse seminificativ, comparativ cu versiunea precedentă., însă în linii generale semnificația acestora a rămas neschimbată.

Principalele noțiuni prezentate în Regulament sunt:

operațiune economică – fapt economic care constă în vînzarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii, perceperea contravalorilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor, perceperea plăților fiscale/nefiscale și a altor încasări;

decontări bănești în numerar și/sau prin alt instrument de plată (decontări bănești) – operațiuni de încasări în numerar și/sau prin alt instrument de plată în cadrul operațiunilor economice;

utilizator – contribuabil, parte contractantă a operațiunii economice, care, potrivit legislației fiscale, are obligația să efectueze decontările bănești în numerar și/sau prin alt instrument de plată folosind echipamentul de casă și de control;

plătitor – persoană care reprezintă cealaltă parte contractantă a operațiunii economice în cadrul decontărilor bănești, care poate avea și calitatea de consumator, beneficiar, cumpărător, client, pacient, creditor/împrumutător etc.;

sumă de mijloace băneşti excedent/deficit – diferenţa pozitivă (+)/negativă (-) dintre suma efectivă de mijloace băneşti din caseta (sertarul) pentru bani a MCC sau, în acelaşi sens, din locul special destinat pentru primirea şi păstrarea temporară a mijloacelor băneşti provenite din operaţiunile economice curente (încasări curente şi vărsăminte de serviciu de numerar) şi suma curentă de mijloace băneşti înregistrată în MCC

În ceea ce privește obligațiile utilizatorilor, la efectuarea decontărilor bănești în numerar și/sau prin alt instrument de plată pentru operațiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sînt obligați să utilizeze echipamentul de casă și de control, eliberînd plătitorilor bonurile de casă/documentele fiscale emise de acesta, sau (nou!) să transmită în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică indicată, în cazul prezentării pînă la momentul achitării de către plătitor a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică.

Această obligativitate se extinde asupra tuturor unităților structurale (oficiu, magazin, secție, depozit, unitate comercială, automat pentru vînzări (denumit conform uzanțelor internaționale vending machine), terminal cash-in, aparat de schimb valutar, unitate de prestări servicii, inclusiv unitate de transport-taxi etc.).

Dacă în cadrul decontărilor bănești contribuabilul acceptă, în modul stabilit, cardurile de plată în calitate de instrument de plată fără numerar sau alt mod de plată, decontările respective se efectuează, de asemenea, prin intermediul echipamentului de casă și de control.

Contribuabilii care, potrivit legislației fiscale, au obligația să efectueze decontările bănești în numerar și/sau prin alt instrument de plată folosind echipamentul de casă și de control sunt obligați:

- să își doteze unitățile structurale cu echipamentele de casă și de control incluse în Registrul unic al ECC;
-  să înregistreze/reînregistreze (să pună în evidență) echipamentele de casă și de control, în modul stabilit, la Serviciul Fiscal de Stat și să primească Cartela de înregistrare a echipamentului de casă și de control;
-  să elibereze plătitorului bonul de casă/documentul fiscal emis de echipamentul de casă și de control pentru operațiunea economică efectuată, care trebuie să corespundă sumei real achitate, iar la cererea plătitorului să completeze și să elibereze factura fiscală sau alt document primar cu regim special;
- în toate cazurile în care utilizarea echipamentului de casă și de control este temporar imposibilă (din cauza defectării, deconectării rețelei electrice etc.), să suspende activitatea sau să reorganizeze lucrul în continuare, eliberînd plătitorilor bonuri de plată.
Durata suspendării activității și a utilizării bonurilor de plată se reglementează prin deciziile Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control;
- să afișeze la vedere anunțuri despre obligativitatea prezenței bonurilor de casă/documentelor fiscale la examinarea reclamațiilor consumatorilor și cererea de a prelua și a păstra bonurile de casă/documentele fiscale. În cazul în care la operațiunea economică se anexează și alte documente probatoare, anunțurile vor face referire la acestea;
- să asigure păstrarea documentației de exploatare pe toată perioada de exploatare a echipamentului de casă și de control;
- să scoată din evidență și din exploatare, în modul stabilit, echipamentele de casă și de control în toate cazurile imposibilității utilizării lor de către entitate (defectarea, pierderea mașinii de casă și de control, reînregistrarea, lichidarea entității etc.), precum și cele excluse din Registrul unic;
- să informeze în scris SFS despre sistarea activității unității structurale în care este înregistrat echipamentul de casă și de control;
- să ofere colaboratorilor organelor abilitate cu funcții de control, în limitele competențelor acestora, acces liber la echipamentul de casă și de control, la informația și documentația de exploatare a lor;
- să exploateze ECC conform prezentului Regulament.

Atragem atenția asupra faptului că, potrivit noilor prevederi ale Regulamentului, la sfîrșitul anului de gestiune, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică va urma înscrierea de totalizare conform raportului periodic scurt (anual) din memoria fiscală a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, ținînd cont de corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, care, sub mențiunea „Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează de transcris în Registrul MCC/IF pentru anul de gestiune imediat următor.

Dacă la sfîrșitul anului de gestiune în Registrul MCC/IF, după înscrierea informației de totalizare, a rămas spațiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.

Cerințele față de starea de funcționare a mașinei de casă și de control/imprimantei fiscale au rămas neshimbate, astfel acestea trebuie  îndeplinească următoarele cerințe:

- modelul este inclus în Registrul unic;
- regimul fiscal este lansat;
- asigură emiterea bonurilor de casă, a benzilor de control, a rapoartelor de închidere zilnică, a rapoartelor periodice etc.;
- suportul de hîrtie pe care se tipăresc documentele, precum și modul de imprimare asigură vizibilitatea și lizibilitatea lor pe perioada de păstrare;
- imprimă pe documente data calendaristică curentă și timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepție făcînd devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăși data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs);
- sigiliile furnizorului ECC se aplică în locuri stabilite, valide, nedeteriorate și elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistență tehnică;
- numărul de fabricație programat în mașina de casă și de control /imprimanta fiscală este cel de pe placa de marcaj a mașinii de casă și de control /imprimantei fiscale și corespunde celui din cartea tehnică.

Mașina de casă și de control/imprimanta fiscală care se utilizează cu încălcarea a cel puțin uneia dintre cerințele enumerate se consideră defectată.

Regulamentul prevede de asemenea că, în cazul prestării serviciilor de transport rutier de persoane în regim de taxi, utilizatorul echipamentului de casă și de control este obligat să asigure afișarea la vedere a anunțului cu următorul cuprins: „În cazul în care nu este emis și înmînat bonul de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, consumatorul este în drept să nu achite călătoria.”

Utilizatorii mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale sînt obligați de asemenea, să asigure păstrarea memoriei fiscale și/sau SD cardului înlocuite, precum și suporturile pe hîrtie sau electronice pe care au fost înscrise datele la citirea memoriei fiscale și/sau a SD cardului pe parcursul a 6 ani.

Unitățile de schimb valutar vor accepta revocarea operațiunii de cumpărare/vînzare sau de vînzare/cumpărare după finalizarea acesteia (pe baza cererii scrise, la care se anexează bonul de casă), prin restituirea tuturor mijloacelor bănești, fără înregistrarea fiscală a acestei operațiuni în mașina de casă și control/imprimanta fiscală.

Totodată, clientul unității de schimb valutar are dreptul să solicite revocarea operațiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia, precum și în decurs de 30 de minute de la finalizarea acesteia, dacă sînt respectate concomitent următoarele condiții: în perioada indicată, cursul de cumpărare/vînzare a valutei străine cumpărate/vîndute nu a fost modificat și solicitarea de revocare se face cu cel puțin 30 de minute înainte de finalizarea programului de lucru al unității de schimb valutar. Revocarea operațiunii de schimb valutar după finalizarea acesteia se face în baza cererii scrise a clientului, la care se anexează bonul de casă.

Operațiunea de schimb valutar se consideră finalizată după primirea de către client a mijloacelor bănești și a bonului de casă. Calcularea termenului de 30 de minute se face de la ora indicată în bonul de casă.

Regulamentul conține și lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control:

1. Comercializarea către populație a produselor agricole crescute de agenții economici care nu sînt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată pe terenurile proprii sau arendate – în piețe, iarmaroace și alte locuri autorizate de organele administrației publice locale;

2. Comercializarea de către gospodăriile țărănești (de fermier) a produselor agricole altor agenți economici, precum și serviciile pentru agricultură prestate de acestea, cu eliberarea bonurilor de plată;

3. Comercializarea obiectelor de cult religios și a literaturii religioase, ritualurile și ceremoniile efectuate de către organizațiile religioase în locașurile de cult;

4. Comercializarea ziarelor, revistelor și biletelor de loterie;

5. Serviciile prestate de transportul în comun urban în baza biletelor și/sau abonamentelor de călătorie (la preț fix, executate în mod tipografic);

6. Serviciile veterinare, serviciile de reparare urgentă a spațiului locativ, a instalațiilor inginerești, a mobilierului, a tehnicii de uz casnic prestate de agenții economici populației deplasîndu-se la clientelă, cu eliberarea bonurilor de plată;

7. Desfășurarea activității farmaceutice în punctele medicale din localitățile rurale în care nu sînt farmacii, cu eliberarea bonurilor de plată;

8. Activitățile desfășurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător;

9. Activitățile pentru care sistemele de evidență și gestiune computerizată asigură emiterea facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecție, imprimînd seria și numărul facturii fiscale din diapazonul atribuit de către Serviciul Fiscal de Stat, care îndeplinesc și funcția bonurilor de plată (achitare în numerar);

10. Activitatea băncilor care se licențiază și se reglementează prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv operațiunile de schimb valutar cu persoanele fizice, efectuate prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncii licențiate, cu eliberarea unui document, stabilit de Banca Națională a Moldovei, care conține elementele bonului de casă pentru unitățile de schimb valutar (cu excepția numărului de identificare (de uzină) al mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale și numărului de înregistrare al mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat);

11. Recepționarea (colectarea) plăților fiscale obligatorii, precum și a plăților nefiscale de către Serviciul Fiscal de Stat și/sau primării, cu eliberarea documentelor de evidență strictă ale Serviciului Fiscal de Stat;

12. Prestarea serviciilor de către avocați;

13. Activitatea notarială;

14. Activitatea executorului judecătoresc;

15. Activitatea de mediator;

16. Asigurarea alimentației elevilor și personalului din instituțiile de învățămînt primar și secundar general pe durata anului de studii. La sfîrșitul gestiunii zilnice se întocmește documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conține totalitatea operațiunilor economice efectuate;

17. Comercializarea către populație a bunurilor și serviciilor de alimentație publică, inclusiv serviciile grupurilor sanitare mobile, în perioada desfășurării iarmaroacelor, expozițiilor, festivalurilor și diverselor măsuri cultural-sportive – în parcuri și străzi, precum și în alte locuri publice autorizate de autoritățile publice locale și/sau centrale, cu informarea Serviciului Fiscal de Stat. La sfîrșitul gestiunii zilnice se întocmește documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conține totalitatea operațiunilor economice efectuate;

18. Încasarea taxelor de aderare, cotizațiilor/cotizațiilor de membru, cu eliberarea bonului de plată;

19. Încasarea amenzii la locul constatării contravenției, cu eliberarea chitanței.

Notă: Pentru genurile de activitate indicate la pct.12-15 se eliberează bonul de plată și/sau factura fiscală.

Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor va intra în vigoare la data de 15.04.2019, totodată urmând să fie abrogată Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.

În MO nr. 94 - 99 din 15.03.2019 a fost publicată HG nr. 141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor.

Conform anexei nr. 1 la HG nr. 141/2019 Echipamente de casă și de control sînt mașinile de casă și de control cu memorie fiscală, alte sisteme informatice, cu sau fără dispozitive electronice (de tip terminal de plată, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, precum și altele ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil), cu funcții de mașini de casă și de control destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă (în numerar și/sau prin alt instrument de plată), păstrarea, imprimarea, criptarea și transmiterea la serverul Serviciului Fiscal de Stat a informației financiare gestionate, care asigură protecția algoritmilor de lucru și a datelor înregistrate de modificarea nesancționată.

Conform anexei nr. 3 a hotărârii enunțate, a fost aprobat Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată.

Prezentul Regulament stabilește principiile generale de utilizare și exploatare a echipamentelor de casă și de control, iar structura Regulamentului este împărțită în câteva compartimente de bază:
I. Noțiuni și dispoziții generale;
II. Obligațiile utilizatorilor;
III. Regulile de exploatare a mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscal;
IV. Drepturile plătitorului;
V. Încălcările și responsabilitățile;

Noțiunile utilizate în noul Regulament au fost reduse seminificativ, comparativ cu versiunea precedentă., însă în linii generale semnificația acestora a rămas neschimbată.

Principalele noțiuni prezentate în Regulament sunt:

operațiune economicăfapt economic care constă în vînzarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii, perceperea contravalorilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor, perceperea plăților fiscale/nefiscale și a altor încasări;

decontări bănești în numerar și/sau prin alt instrument de plată (decontări bănești) – operațiuni de încasări în numerar și/sau prin alt instrument de plată în cadrul operațiunilor economice;

utilizator – contribuabil, parte contractantă a operațiunii economice, care, potrivit legislației fiscale, are obligația să efectueze decontările bănești în numerar și/sau prin alt instrument de plată folosind echipamentul de casă și de control;

plătitor – persoană care reprezintă cealaltă parte contractantă a operațiunii economice în cadrul decontărilor bănești, care poate avea și calitatea de consumator, beneficiar, cumpărător, client, pacient, creditor/împrumutător etc.;

sumă de mijloace băneşti excedent/deficit – diferenţa pozitivă (+)/negativă (-) dintre suma efectivă de mijloace băneşti din caseta (sertarul) pentru bani a MCC sau, în acelaşi sens, din locul special destinat pentru primirea şi păstrarea temporară a mijloacelor băneşti provenite din operaţiunile economice curente (încasări curente şi vărsăminte de serviciu de numerar) şi suma curentă de mijloace băneşti înregistrată în MCC

În ceea ce privește obligațiile utilizatorilor, la efectuarea decontărilor bănești în numerar și/sau prin alt instrument de plată pentru operațiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sînt obligați să utilizeze echipamentul de casă și de control, eliberînd plătitorilor bonurile de casă/documentele fiscale emise de acesta, sau (nou!) să transmită în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică indicată, în cazul prezentării pînă la momentul achitării de către plătitor a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică.

Această obligativitate se extinde asupra tuturor unităților structurale (oficiu, magazin, secție, depozit, unitate comercială, automat pentru vînzări (denumit conform uzanțelor internaționale vending machine), terminal cash-in, aparat de schimb valutar, unitate de prestări servicii, inclusiv unitate de transport-taxi etc.).

Dacă în cadrul decontărilor bănești contribuabilul acceptă, în modul stabilit, cardurile de plată în calitate de instrument de plată fără numerar sau alt mod de plată, decontările respective se efectuează, de asemenea, prin intermediul echipamentului de casă și de control.

Contribuabilii care, potrivit legislației fiscale, au obligația să efectueze decontările bănești în numerar și/sau prin alt instrument de plată folosind echipamentul de casă și de control sunt obligați:

- să își doteze unitățile structurale cu echipamentele de casă și de control incluse în Registrul unic al ECC;
-  să înregistreze/reînregistreze (să pună în evidență) echipamentele de casă și de control, în modul stabilit, la Serviciul Fiscal de Stat și să primească Cartela de înregistrare a echipamentului de casă și de control;
-  să elibereze plătitorului bonul de casă/documentul fiscal emis de echipamentul de casă și de control pentru operațiunea economică efectuată, care trebuie să corespundă sumei real achitate, iar la cererea plătitorului să completeze și să elibereze factura fiscală sau alt document primar cu regim special;
- în toate cazurile în care utilizarea echipamentului de casă și de control este temporar imposibilă (din cauza defectării, deconectării rețelei electrice etc.), să suspende activitatea sau să reorganizeze lucrul în continuare, eliberînd plătitorilor bonuri de plată.
Durata suspendării activității și a utilizării bonurilor de plată se reglementează prin deciziile Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control;
- să afișeze la vedere anunțuri despre obligativitatea prezenței bonurilor de casă/documentelor fiscale la examinarea reclamațiilor consumatorilor și cererea de a prelua și a păstra bonurile de casă/documentele fiscale. În cazul în care la operațiunea economică se anexează și alte documente probatoare, anunțurile vor face referire la acestea;
- să asigure păstrarea documentației de exploatare pe toată perioada de exploatare a echipamentului de casă și de control;
- să scoată din evidență și din exploatare, în modul stabilit, echipamentele de casă și de control în toate cazurile imposibilității utilizării lor de către entitate (defectarea, pierderea mașinii de casă și de control, reînregistrarea, lichidarea entității etc.), precum și cele excluse din Registrul unic;
- să informeze în scris SFS despre sistarea activității unității structurale în care este înregistrat echipamentul de casă și de control;
- să ofere colaboratorilor organelor abilitate cu funcții de control, în limitele competențelor acestora, acces liber la echipamentul de casă și de control, la informația și documentația de exploatare a lor;
- să exploateze ECC conform prezentului Regulament.

Atragem atenția asupra faptului că, potrivit noilor prevederi ale Regulamentului, la sfîrșitul anului de gestiune, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică va urma înscrierea de totalizare conform raportului periodic scurt (anual) din memoria fiscală a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, ținînd cont de corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, care, sub mențiunea „Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează de transcris în Registrul MCC/IF pentru anul de gestiune imediat următor.

Dacă la sfîrșitul anului de gestiune în Registrul MCC/IF, după înscrierea informației de totalizare, a rămas spațiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.

Cerințele față de starea de funcționare a mașinei de casă și de control/imprimantei fiscale au rămas neshimbate, astfel acestea trebuie  îndeplinească următoarele cerințe:

- modelul este inclus în Registrul unic;
- regimul fiscal este lansat;
- asigură emiterea bonurilor de casă, a benzilor de control, a rapoartelor de închidere zilnică, a rapoartelor periodice etc.;
- suportul de hîrtie pe care se tipăresc documentele, precum și modul de imprimare asigură vizibilitatea și lizibilitatea lor pe perioada de păstrare;
- imprimă pe documente data calendaristică curentă și timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepție făcînd devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăși data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs);
- sigiliile furnizorului ECC se aplică în locuri stabilite, valide, nedeteriorate și elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistență tehnică;
- numărul de fabricație programat în mașina de casă și de control /imprimanta fiscală este cel de pe placa de marcaj a mașinii de casă și de control /imprimantei fiscale și corespunde celui din cartea tehnică.

Mașina de casă și de control/imprimanta fiscală care se utilizează cu încălcarea a cel puțin uneia dintre cerințele enumerate se consideră defectată.

Regulamentul prevede de asemenea că, în cazul prestării serviciilor de transport rutier de persoane în regim de taxi, utilizatorul echipamentului de casă și de control este obligat să asigure afișarea la vedere a anunțului cu următorul cuprins: „În cazul în care nu este emis și înmînat bonul de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, consumatorul este în drept să nu achite călătoria.”

Utilizatorii mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale sînt obligați de asemenea, să asigure păstrarea memoriei fiscale și/sau SD cardului înlocuite, precum și suporturile pe hîrtie sau electronice pe care au fost înscrise datele la citirea memoriei fiscale și/sau a SD cardului pe parcursul a 6 ani.

Unitățile de schimb valutar vor accepta revocarea operațiunii de cumpărare/vînzare sau de vînzare/cumpărare după finalizarea acesteia (pe baza cererii scrise, la care se anexează bonul de casă), prin restituirea tuturor mijloacelor bănești, fără înregistrarea fiscală a acestei operațiuni în mașina de casă și control/imprimanta fiscală.

Totodată, clientul unității de schimb valutar are dreptul să solicite revocarea operațiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia, precum și în decurs de 30 de minute de la finalizarea acesteia, dacă sînt respectate concomitent următoarele condiții: în perioada indicată, cursul de cumpărare/vînzare a valutei străine cumpărate/vîndute nu a fost modificat și solicitarea de revocare se face cu cel puțin 30 de minute înainte de finalizarea programului de lucru al unității de schimb valutar. Revocarea operațiunii de schimb valutar după finalizarea acesteia se face în baza cererii scrise a clientului, la care se anexează bonul de casă.

Operațiunea de schimb valutar se consideră finalizată după primirea de către client a mijloacelor bănești și a bonului de casă. Calcularea termenului de 30 de minute se face de la ora indicată în bonul de casă.

Regulamentul conține și lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control:

1. Comercializarea către populație a produselor agricole crescute de agenții economici care nu sînt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată pe terenurile proprii sau arendate – în piețe, iarmaroace și alte locuri autorizate de organele administrației publice locale;

2. Comercializarea de către gospodăriile țărănești (de fermier) a produselor agricole altor agenți economici, precum și serviciile pentru agricultură prestate de acestea, cu eliberarea bonurilor de plată;

3. Comercializarea obiectelor de cult religios și a literaturii religioase, ritualurile și ceremoniile efectuate de către organizațiile religioase în locașurile de cult;

4. Comercializarea ziarelor, revistelor și biletelor de loterie;

5. Serviciile prestate de transportul în comun urban în baza biletelor și/sau abonamentelor de călătorie (la preț fix, executate în mod tipografic);

6. Serviciile veterinare, serviciile de reparare urgentă a spațiului locativ, a instalațiilor inginerești, a mobilierului, a tehnicii de uz casnic prestate de agenții economici populației deplasîndu-se la clientelă, cu eliberarea bonurilor de plată;

7. Desfășurarea activității farmaceutice în punctele medicale din localitățile rurale în care nu sînt farmacii, cu eliberarea bonurilor de plată;

8. Activitățile desfășurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător;

9. Activitățile pentru care sistemele de evidență și gestiune computerizată asigură emiterea facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecție, imprimînd seria și numărul facturii fiscale din diapazonul atribuit de către Serviciul Fiscal de Stat, care îndeplinesc și funcția bonurilor de plată (achitare în numerar);

10. Activitatea băncilor care se licențiază și se reglementează prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv operațiunile de schimb valutar cu persoanele fizice, efectuate prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncii licențiate, cu eliberarea unui document, stabilit de Banca Națională a Moldovei, care conține elementele bonului de casă pentru unitățile de schimb valutar (cu excepția numărului de identificare (de uzină) al mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale și numărului de înregistrare al mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat);

11. Recepționarea (colectarea) plăților fiscale obligatorii, precum și a plăților nefiscale de către Serviciul Fiscal de Stat și/sau primării, cu eliberarea documentelor de evidență strictă ale Serviciului Fiscal de Stat;

12. Prestarea serviciilor de către avocați;

13. Activitatea notarială;

14. Activitatea executorului judecătoresc;

15. Activitatea de mediator;

16. Asigurarea alimentației elevilor și personalului din instituțiile de învățămînt primar și secundar general pe durata anului de studii. La sfîrșitul gestiunii zilnice se întocmește documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conține totalitatea operațiunilor economice efectuate;

17. Comercializarea către populație a bunurilor și serviciilor de alimentație publică, inclusiv serviciile grupurilor sanitare mobile, în perioada desfășurării iarmaroacelor, expozițiilor, festivalurilor și diverselor măsuri cultural-sportive – în parcuri și străzi, precum și în alte locuri publice autorizate de autoritățile publice locale și/sau centrale, cu informarea Serviciului Fiscal de Stat. La sfîrșitul gestiunii zilnice se întocmește documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conține totalitatea operațiunilor economice efectuate;

18. Încasarea taxelor de aderare, cotizațiilor/cotizațiilor de membru, cu eliberarea bonului de plată;

19. Încasarea amenzii la locul constatării contravenției, cu eliberarea chitanței.

Notă: Pentru genurile de activitate indicate la pct.12-15 se eliberează bonul de plată și/sau factura fiscală.

Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor va intra în vigoare la data de 15.04.2019, totodată urmând să fie abrogată Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...