37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Scrisori  »  Alte scrisori   »   Privind impozitarea venitului nerezidentului din activitatea în Republica Moldova sc. nr. 26-08/1-07/102755 din 27.07.2023

Privind impozitarea venitului nerezidentului din activitatea în Republica Moldova sc. nr. 26-08/1-07/102755 din 27.07.2023

01.08.2023
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Rozalina ALBU
Director
Serviciul Fiscal de Stat
str. Constantin Tănase 9
MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldov
a

Scrisoarea f/n din 12 decembrie 2022

Subiect: impozitarea venitului nerezidentului din activitatea în Republica Moldova

Stimată doamnă,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995) roagă să ne prezentați explicații privind impozitarea venitului nerezidentului din activitatea desfășurată în Republica Moldova ce ține de aplicarea prevederilor Convenției de evitare a dublei impuneri în parte ce ține de plățile de leasing.

Apartament închiriat de întreprindere și transmis în folosință administratorului nerezident

Exemplu. Entitatea JK este o companie cu investiții străine. Administratorul întreprinderii este o persoană fizică cetățean străin, deține permis de ședere în Republica Moldova, nu are un contract individual de muncă cu întreprinderea din Republica Moldova. Salariul administratorului este achitat de către întreprinderea fondatoare din străinătate. Administratorul nu se află permanent în Republica Moldova, inclusiv administrează întreprinderea locală din țara lui de reședință. Pentru perioada în care se află în Republica Moldova, administratorul beneficiază de un apartament pus la dispoziție gratuit de către întreprindere. Întreprinderea deține apartamentul transmis gratuit administratorului în baza unui contract de locațiune cu o persoană fizică cetățean.

Vă rugăm să ne explicați dacă apartamentul transmis în folosință administratorului constituie pentru acesta venit impozabil? Constituie acest venit bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (24%) și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală (9%)?

În contextul celor expuse mai sus, vă rog să ne răspundeți la următoarea întrebare:

1.Vă rugăm să ne explicați care articol din Convenția privind evitarea dublei impuneri între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României urmează să fie aplicat în parte ce ține de impozitarea în Republica Moldova a plăților de leasing pentru folosirea autocamioanelor pe teritoriul Republicii Moldova, primite de la un rezident fiscal al României?

2. Plățile de leasing cad sub incidența noțiunii de Redevențe (Art.12) din Convenție?Vă rugăm să ne explicați dacă apartamentul transmis în folosință administratorului întreprinderii persoană străină cu permis de ședere în RM, care nu deține un contract individual de muncă, constituie pentru acesta venit impozabil? Constituie acest venit bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (24%) și bază de calcul a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală (9%)?

SERVICIUL FISCAL DE STAT

Nr. 26-08/1-07/102755

27 iulie 2023

Totul pentru contabil S.R.L.

Serviciul Fiscal de Stat, suplimentar la scrisoarea nr. 26-08/1-07/6034 din 13 ianuarie 2023 și potrivit explicațiilor prezentate de către Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (nr.4798 din 10.04.23) și a Ministerului Sănătății (nr.21/2063 din 13.06.23), comunică următoarele.

Cu referire la calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

În conformitate cu art.9 alin.(1) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, străinii specificați la art.2 alin.(1) lit.a)–f) din Legea nr.274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, încadrați în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă în Republica Moldova, precum şi refugiații şi beneficiarii de protecție umanitară au aceleași drepturi şi obligații în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală ca şi cetățenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare, dacă tratatele internaționale nu prevăd altfel.

Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) din Legea nr.274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, sunt specificați atât cetățenii străini cu drept de ședere provizorie, cât și cei cu drept de ședere permanentă.

În același timp, art.10 alin.(1) din Legea nr.1593 din 26.12.2002 stabilește că primele de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de străinii specificați la art.2 alin.(1) lit.a)–f) din Legea nr.274/2011, încadrați în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, se calculează în modul prevăzut pentru categoriile corespunzătoare de cetățeni ai Republicii Moldova, dacă tratatele internaționale nu prevăd altfel.

Prin urmare, în cazul în care administratorul își exercită activitatea de administrare peste hotarele Republicii Moldova în baza unui contract de mandat și, respectiv, nu are încheiat un contract individual de muncă în Republica Moldova, primele de asigurare din salariu și alte recompense nu urmează a fi calculate.

Cu referire la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat.

Articolul 1 din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale reglementează noţiunea de asigurat, care este persoana fizică aptă pentru muncă, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, pentru care plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat plătesc contribuţii de asigurări sociale în vederea beneficierii de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege.

Concomitent, potrivit art.19 din legea citată supra, contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data încadrării în una din situaţiile prevăzute la art.4 şi prevederile în cauză se extind în egală măsură asupra cetăţenilor Republicii Moldova şi asupra cetăţenilor străini şi persoanelor apatride.

Totodată, articolul 20 din Legea nr.81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător stipulează, că asigurarea socială şi asistenţa socială se acordă lucrătorilor întreprinderii cu investiţii străine în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Întreprinderea poate transfera contribuţii în fondul de asigurare socială doar pentru salariaţii străini care au manifestat dorinţa de a beneficia de asistenţă socială în Republica Moldova. Respectiv, este prevăzută o derogare de la prevederile Legii nr.489/1999 doar pentru entităţile care cad sub incidenţa Legii nr.81/2004.

Potrivit art.2 din Legea nr.81/2004, în cazul în care prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte diferă de cele ale prezentei legi, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.

Astfel, la calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii urmează să se ţină cont de Acordurile bilaterale încheiate între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernele altor state. Acordurile în domeniul securităţii sociale încheiate între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernele altor state prevăd egalitatea în tratament în aplicarea legislaţiei şi aceleaşi drepturi şi obligaţii pentru cetăţenii părţilor, inclusiv, că persoanele angajate pe teritoriul unei părți contractante sunt supuse legislației acestei părți.

În acest context, pentru persoana străină angajată pe teritoriul Republicii Moldova, care este cetăţean a unei ţări cu care Republica Moldova are încheiat acord în domeniul securităţii sociale, la calcularea contribuţiilor de asigurări sociale se aplică prevederile legislaţiei privind sistemul public de asigurări sociale. Acordurile în domeniul securităţii sociale încheiate de Republica Moldova cu alte ţări sunt publicate pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.gov.md/Relaţii internaţionale/Acorduri bilaterale).

În cazul în care administratorul întreprinderii, persoana străină, se deplasează temporar pe teritoriul Republicii Moldova întru exercitarea activității sale de administrare, plățile efectuate în folosul acestuia pentru locațiunea unui apartament cad sub incidența pct.15 din anexa nr.3 la Legea nr.489/1999, care reglementează, că la sumele plătite pentru compensarea cheltuielilor de călătorie, de transport al bunurilor şi de închiriere a locuinţei în caz de transfer sau de trecere în interes de serviciu în altă localitate nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.

Directoare adjunctă Victoria BELOUS

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...