37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Declararea voluntară a bunurilor. Care va fi procedura și costul taxelor?

Declararea voluntară a bunurilor. Care va fi procedura și costul taxelor?

17.08.20182.701 views
(5 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În contextul Legii Parlamentului nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, declarare voluntară a bunurilor – presupune declararea benevolă de către subiecţii declarării sau de către reprezentanţii acestora a bunurilor pentru care a fost achitată taxa de declarare voluntară a bunurilor.

Subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor sunt persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, cu excepția persoanelor specificate la alin. (2), (3) și (4) a art. 3, precum persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au ocupat sau ocupă, în perioada din 1 ianuarie 2009 și pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, una din funcțiile de rang înalt, persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au fost subiecți ai investigațiilor financiare ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau care au avut statut de bănuit ori de invinuit în cauze penale privind spălarea de bani sau infracțiuni asociate acesteia și altele.

Obiectele declarării voluntare sînt bunurile subiectului declarării voluntare – proprietarului de facto al acestora, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele unei alte persoane (proprietarul nominal), precum și bunurile subiectului declarării voluntare declarate la valori reduse.

Perioada declarării voluntare a bunurilor începe la data punerii în aplicare a prezentei legi (17 august 2018) şi se încheie la 1 februarie 2019.

Procedura de declarare voluntară a bunurilor se efectuează în felul următor:

Pentru mijloacele băneşti:

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, în termen de pînă la 10 decembrie 2018 inclusiv, va prezenta la bancă o cerere cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești pentru depunerea (transferul) acestora în contul bancar (conturile bancare) din bancă și depune (transferă) mijloacele bănești a căror sumă este indicată în cerere în contul (conturile) specificat/e. Cererea se completează în două exemplare.

În cazul depunerii mijloacelor bănești prin transfer, urmează a fi indicată înformația despre emițătorul mijloacelor financiare (ordonatorul plății).

După recepționarea de către bancă a cererii cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti, exemplarul al doilea al cererii, autentificat de către persoana împuternicită a băncii, se înmânează subiectului declarării voluntare sau reprezentantului acestuia.

La declararea voluntară a mijloacelor băneşti cu depunerea (transferul) acestora în contul bancar (conturile bancare), subiectul declarării voluntare achită la bugetul de stat, prin intermediul băncii, o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din suma mijloacelor băneşti declarate voluntar și depuse (transferate) în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e; Pentru mijloacele băneşti în valută străină, taxa se calculează ţinîndu-se cont de cursul oficial al leului moldovenesc în raport cu valutele străine, stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la data declarării voluntare și depunerii (transferului) mijloacelor bănești în contul bancar (conturile bancare).

Taxa de declarare voluntară se achită de către subiectul declarării sau reprezentantul acestuia în ziua depunerii cererii de declarare voluntară și depunerii (transferului) mijloacelor bănești în contul bancar (conturile bancare).

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, notificarea cu privire la declararea voluntară a bunurilor, atașând originalul extrasului de cont (extraselor de cont) de la bancă care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e, la sfîrșitul zilei de 10 decembrie 2018, a mijloacelor bănești declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.

Pentru bunurile imobiliare/mijloacele de transport, valorile mobiliare și cotele-părţi din întreprinderi, procedura este asemănătoare.

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 noiembrie 2018 inclusiv, prezintă la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară conform, în care va indica bunurile imobiliare/mijloacele de transport, valorile mobiliare și cotele-părţi din întreprinderi, pe care acesta intenționează să le declare voluntar.

Subiectul declarării voluntare care este proprietarul de facto al bunurilor, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele unei alte persoane (proprietarul nominal), în scopul schimbării subiectului dreptului de proprietate asupra bunurilor menționate, va încheia cu proprietarul nominal un contract de vînzare-cumpărare, indicînd valoarea tranzacţiei. Totodată, contractul de vînzare-cumpărare va fi autentificat notarial.

Pînă la 1 februarie 2019, subiectul declarării voluntare va înregistra contractul de vînzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport conform legislației și va achita la bugetul de stat o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din valoarea tranzacției.

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare privind declararea voluntară a bunurilor, atașând o copie a contractului de vînzare-cumpărare a bunului declarat voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.

Pentru diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 noiembrie 2018 inclusiv, va prezinta la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară, indicând bunurile imobiliare/mijloacele de transport pe care acesta intenționează să le reevalueze și să le declare voluntar.

Reevaluarea bunurilor se efectuează de către evaluatori autorizați contractați de subiectul declarării voluntare. Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia prezintă la Agenția Servicii Publice copia autentificată notarial a raportului de reevaluare a bunurilor, întocmit de un evaluator autorizat, pentru înregistrarea în registrele publice a modificării valorii bunurilor imobiliare/ mijloacelor de transport reevaluate în termen de pînă la 1 februarie 2019.

Forma cererii de înregistrare a modificării valorii bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport declarate voluntar, modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a acestor cereri se stabilesc de către Agenția Servicii Publice.

Subiectul declarării voluntare, în termen de pînă la 1 februarie 2019, va achita la bugetul de stat o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din diferențele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare /mijloacelor de transport.

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform atașând extrasul (confirmarea) în original emis (emisă) de către Agenția Servicii Publice, prin care se confirmă înregistrarea valorii reevaluate a bunurilor declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.

Sunt pasibile de declarare voluntară și sînt acceptate ca fiind declarate voluntar diferențele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/ mijloacelor de transport care au fost indicate în declarația prealabilă cu privire la declararea voluntară.

Atenție! În toate cazurile în care acțiunile de declarare voluntară se efectuează prin reprezentantul subiectului declarării voluntare, în setul de documente depuse/ prezentate autorităților participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor se anexează o copie legalizată a documentului ce confirmă împuternicirile reprezentantului. Autoritățile participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor, în executarea prevederilor prezentei legi, sînt obligate să aplice prevederile legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Taxa de declarare voluntară a bunurilor constituie venit al bugetului de stat și se transferă în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor în modul stabilit pentru achitarea impozitelor și taxelor.

Statul, în persoana autorităţilor publice, garantează subiecților declarării voluntare următoarele:

 • subiecții declarării voluntare nu pot fi urmăriți pentru neachitarea la bugetul public național a impozitelor, taxelor, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și a altor plăţi aferente bunurilor declarate voluntar;
 • bunurile declarate voluntar conform prezentei legi nu pot constitui obiectul unei cauze penale pornite în temeiul art. 2441 din Codul penal;
 • nu se admit pe viitor niciun fel de măsuri discriminatorii în privința subiecţilor declarării voluntare legate de bunurile declarate voluntar.

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal:

 • veniturile sub formă de creștere de capital, obținute ca urmare a declarării voluntare a bunurilor, se consideră neimpozabile și nu se includ în componența venitului brut al contribuabilului care a instrăinat sau a reevaluat aceste bunuri;
 •  pentru bunurile care au constituit obiectul declarării voluntare ca urmare a încheierii unui contract de vînzarecumpărare, baza valorică a activelor de capital după încheierea procedurilor de declarare benevolă va constitui prețul de vănzare-cumpărare indicat în contractul de vînzare-cumpărare;
 • pentru bunurile care au constituit obiectul declarării voluntare ca urmare a reevaluării, baza valorică a activelor de capital după încheierea procedurilor de declarare benevolă va constitui valoarea reevaluată conform raportului de reevaluare a bunurilor întocmit de evaluatorul autorizat.

Amintim că prevederile Legii parlamentului nr. 180 din 26 iulie 2018 au intră în vigoare începând cu ziua de astăzi.

În contextul Legii Parlamentului nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, declarare voluntară a bunurilor – presupune declararea benevolă de către subiecţii declarării sau de către reprezentanţii acestora a bunurilor pentru care a fost achitată taxa de declarare voluntară a bunurilor.

Subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor sunt persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, cu excepția persoanelor specificate la alin. (2), (3) și (4) a art. 3, precum persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au ocupat sau ocupă, în perioada din 1 ianuarie 2009 și pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, una din funcțiile de rang înalt, persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au fost subiecți ai investigațiilor financiare ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau care au avut statut de bănuit ori de invinuit în cauze penale privind spălarea de bani sau infracțiuni asociate acesteia și altele.

Obiectele declarării voluntare sînt bunurile subiectului declarării voluntare – proprietarului de facto al acestora, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele unei alte persoane (proprietarul nominal), precum și bunurile subiectului declarării voluntare declarate la valori reduse.

Perioada declarării voluntare a bunurilor începe la data punerii în aplicare a prezentei legi (17 august 2018) şi se încheie la 1 februarie 2019.

Procedura de declarare voluntară a bunurilor se efectuează în felul următor:

Pentru mijloacele băneşti:

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, în termen de pînă la 10 decembrie 2018 inclusiv, va prezenta la bancă o cerere cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești pentru depunerea (transferul) acestora în contul bancar (conturile bancare) din bancă și depune (transferă) mijloacele bănești a căror sumă este indicată în cerere în contul (conturile) specificat/e. Cererea se completează în două exemplare.

În cazul depunerii mijloacelor bănești prin transfer, urmează a fi indicată înformația despre emițătorul mijloacelor financiare (ordonatorul plății).

După recepționarea de către bancă a cererii cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti, exemplarul al doilea al cererii, autentificat de către persoana împuternicită a băncii, se înmânează subiectului declarării voluntare sau reprezentantului acestuia.

La declararea voluntară a mijloacelor băneşti cu depunerea (transferul) acestora în contul bancar (conturile bancare), subiectul declarării voluntare achită la bugetul de stat, prin intermediul băncii, o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din suma mijloacelor băneşti declarate voluntar și depuse (transferate) în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e; Pentru mijloacele băneşti în valută străină, taxa se calculează ţinîndu-se cont de cursul oficial al leului moldovenesc în raport cu valutele străine, stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la data declarării voluntare și depunerii (transferului) mijloacelor bănești în contul bancar (conturile bancare).

Taxa de declarare voluntară se achită de către subiectul declarării sau reprezentantul acestuia în ziua depunerii cererii de declarare voluntară și depunerii (transferului) mijloacelor bănești în contul bancar (conturile bancare).

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, notificarea cu privire la declararea voluntară a bunurilor, atașând originalul extrasului de cont (extraselor de cont) de la bancă care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e, la sfîrșitul zilei de 10 decembrie 2018, a mijloacelor bănești declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.

Pentru bunurile imobiliare/mijloacele de transport, valorile mobiliare și cotele-părţi din întreprinderi, procedura este asemănătoare.

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 noiembrie 2018 inclusiv, prezintă la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară conform, în care va indica bunurile imobiliare/mijloacele de transport, valorile mobiliare și cotele-părţi din întreprinderi, pe care acesta intenționează să le declare voluntar.

Subiectul declarării voluntare care este proprietarul de facto al bunurilor, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele unei alte persoane (proprietarul nominal), în scopul schimbării subiectului dreptului de proprietate asupra bunurilor menționate, va încheia cu proprietarul nominal un contract de vînzare-cumpărare, indicînd valoarea tranzacţiei. Totodată, contractul de vînzare-cumpărare va fi autentificat notarial.

Pînă la 1 februarie 2019, subiectul declarării voluntare va înregistra contractul de vînzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport conform legislației și va achita la bugetul de stat o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din valoarea tranzacției.

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare privind declararea voluntară a bunurilor, atașând o copie a contractului de vînzare-cumpărare a bunului declarat voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.

Pentru diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 noiembrie 2018 inclusiv, va prezinta la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară, indicând bunurile imobiliare/mijloacele de transport pe care acesta intenționează să le reevalueze și să le declare voluntar.

Reevaluarea bunurilor se efectuează de către evaluatori autorizați contractați de subiectul declarării voluntare. Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia prezintă la Agenția Servicii Publice copia autentificată notarial a raportului de reevaluare a bunurilor, întocmit de un evaluator autorizat, pentru înregistrarea în registrele publice a modificării valorii bunurilor imobiliare/ mijloacelor de transport reevaluate în termen de pînă la 1 februarie 2019.

Forma cererii de înregistrare a modificării valorii bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport declarate voluntar, modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a acestor cereri se stabilesc de către Agenția Servicii Publice.

Subiectul declarării voluntare, în termen de pînă la 1 februarie 2019, va achita la bugetul de stat o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din diferențele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare /mijloacelor de transport.

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform atașând extrasul (confirmarea) în original emis (emisă) de către Agenția Servicii Publice, prin care se confirmă înregistrarea valorii reevaluate a bunurilor declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.

Sunt pasibile de declarare voluntară și sînt acceptate ca fiind declarate voluntar diferențele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/ mijloacelor de transport care au fost indicate în declarația prealabilă cu privire la declararea voluntară.

Atenție! În toate cazurile în care acțiunile de declarare voluntară se efectuează prin reprezentantul subiectului declarării voluntare, în setul de documente depuse/ prezentate autorităților participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor se anexează o copie legalizată a documentului ce confirmă împuternicirile reprezentantului. Autoritățile participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor, în executarea prevederilor prezentei legi, sînt obligate să aplice prevederile legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Taxa de declarare voluntară a bunurilor constituie venit al bugetului de stat și se transferă în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor în modul stabilit pentru achitarea impozitelor și taxelor.

Statul, în persoana autorităţilor publice, garantează subiecților declarării voluntare următoarele:

 • subiecții declarării voluntare nu pot fi urmăriți pentru neachitarea la bugetul public național a impozitelor, taxelor, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și a altor plăţi aferente bunurilor declarate voluntar;
 • bunurile declarate voluntar conform prezentei legi nu pot constitui obiectul unei cauze penale pornite în temeiul art. 2441 din Codul penal;
 • nu se admit pe viitor niciun fel de măsuri discriminatorii în privința subiecţilor declarării voluntare legate de bunurile declarate voluntar.

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal:

 • veniturile sub formă de creștere de capital, obținute ca urmare a declarării voluntare a bunurilor, se consideră neimpozabile și nu se includ în componența venitului brut al contribuabilului care a instrăinat sau a reevaluat aceste bunuri;
 •  pentru bunurile care au constituit obiectul declarării voluntare ca urmare a încheierii unui contract de vînzarecumpărare, baza valorică a activelor de capital după încheierea procedurilor de declarare benevolă va constitui prețul de vănzare-cumpărare indicat în contractul de vînzare-cumpărare;
 • pentru bunurile care au constituit obiectul declarării voluntare ca urmare a reevaluării, baza valorică a activelor de capital după încheierea procedurilor de declarare benevolă va constitui valoarea reevaluată conform raportului de reevaluare a bunurilor întocmit de evaluatorul autorizat.

Amintim că prevederile Legii parlamentului nr. 180 din 26 iulie 2018 au intră în vigoare începând cu ziua de astăzi.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...