37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Verificați dacă furnizorul vostru este obligat să utilizeze e-Factura?

Verificați dacă furnizorul vostru este obligat să utilizeze e-Factura?

29.09.20201.418 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În conformitate cu articolul 117 alineatul (11) din Codul fiscal, subiectul impozabil inclus în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura), aprobată de Serviciul Fiscal de Stat, la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică, eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Prevederile sus-menționate au fost introduse în Codul fiscal prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative 288/2017 și au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

În aceeași ordine de idei, Serviciului Fiscal de Stat și funcționarilor săi li s-au adăugat următoarele drepturi, în cadrul acțiunilor de exercitare a funcției – să stabilească criterii de determinare a contribuabililor care, la efectuarea livrărilor impozabile cu T.V.A. pe teritoriul ţării, sînt obligaţi să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală electronică şi să aprobe lista acestora. (Art. 134, alin. (1), rd. 201) din Codul fiscal)

Odată cu apariția acestor drepturi, SFS a elaborat un ordin prin care specifică criteriile de selectare a agenților economici pasibili a fi incluși în lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării. (Vezi Ordinul nr. 645/2018, în vigoare din 30 noiembrie 2018)

Conform Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei, contribuabilii, înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat, conform analizei de risc efectuate, apreciază activitatea acestora ca fiind una cu riscuri de neconformare fiscală, dacă aceștia întrunesc concomitent cel puțin trei criterii descrise mai jos:

a) agentul economic înregistrează livrări de mărfuri/servicii la valori semnificative (cel puţin 500 mii lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane, pentru asigurarea desfăşurării activităţii de întreprinzător, cum ar fi lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu dispune de angajaţi (mai puțin de 2 salariați). Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 3 luni;

b) documentarea procurărilor de la contribuabili, care în rezultatul verificărilor au infirmat/nu s-a confirmat livrarea de mărfuri. Semnificaţia indicatorului respectiv se va aprecia reieşind din valoarea procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. Se consideră semnificativ cazul în care ponderea depăşeşte 20%, pentru perioada examinată. Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 12 luni;

c) salariul mediu lunar calculat pentru un angajat pentru perioada de cel puțin un trimestru anterior perioadei de examinare este mai mic decât cuantumul salariului minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de către Guvern pentru anul de referință;

d) conducătorul/fondatorul agentului economic este cetățean străin și/sau care nu are relaţii fiscale cu sistemul bugetar al RM și/sau nu poate fi identificat;

e) desfășurarea activității de comercializare a mărfurilor cu ridicata, fără a dispune de subdiviziuni declarate ca depozit;

f) agentul economic înregistrează o pondere ≤ 2% a impozitelor şi taxelor achitate din volumul de livrări realizat în perioada ultimilor 3 ani anterior perioadei examinate;

g) persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic au deţinut anterior funcţii în întreprinderile, care la citațiile emise de către Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lipsei acestora sau deținerii parțiale a documentelor de evidență contabilă și primare, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligațiilor fiscale;

h) agentul economic documentează livrări/procurări cu întreprinderi apreciate cu risc pentru administrarea TVA (întreprinderile, care la citațiile emise de Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lispei acestora sau deținerii parțiale, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligației fiscale, întreprinderile anulate ca subiect al impunerii cu TVA în conformitate cu prevederile art. 113 alin. 2 lit. b), c) din CF). Informaţia disponibilă referitoare la documentarea unor astfel de tranzacţii se va examina prin prisma unor perioade mai îndelungate (cel puţin 24 luni). Nivelul de semnificaţie a criteriului respectiv se va aprecia prin determinarea ponderii livrărilor/procurărilor documentate cu întreprinderile menţionate, în totalul livrărilor/procurărilor înregistrate pe parcursul perioadei examinate (inclusiv importul de mărfuri și servicii). Se consideră semnificativ, înregistrarea unei ponderi ce depăşeşte 20%.

Lista aprobată este publicată pe pagina web oficială www.sfs.md și poate fi consultată la compartimentul ”Contribuabili”, categoria ”Lista contribuabililor care au obligația utilizării facturii fiscale electronice”. 

De ce este important de verificat acest aspect? Deoarece conform art. 102, alin (18) CF, în cazul procurării de pe teritoriul ţării a valorilor materiale, serviciilor de la un furnizor inclus în lista contribuabililor obligaţi să utilizeze facturi fiscale electronice (e-factura), ­­subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, dacă dispune de factura fiscală electronică, eliberată de furnizor în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. 

Cu alte cuvinte, dacă ați primit o factură fiscală simplă (nu prin e-factura) de la contribuabilii menționați în Listă, atunci nu veți avea dreptul la deducerea sumei T.V.A. indicată în factura primită.

Lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), a fost aprobată prin Ordinul SFS nr. 124 din 15.03.2019, prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 01.04.2019. Ulterior, Ordinul a fost modificat prin completarea acestei liste.

Menționăm că subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Însă, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie pentru livrările impozitate conform art. 104 lit.a) CF[*].


* Conform articolul 104 din CF. Livrările scutite de T.V.A. cu drept de deducere
Se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere:
a) mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de transport internaţional al gazelor naturale, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului şi a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică, de căutare-salvare şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional, combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti a navelor maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, indiferent de naţionalitatea navei sau de pavilionul acesteia.

În conformitate cu articolul 117 alineatul (11) din Codul fiscal, subiectul impozabil inclus în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura), aprobată de Serviciul Fiscal de Stat, la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică, eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Prevederile sus-menționate au fost introduse în Codul fiscal prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative 288/2017 și au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

În aceeași ordine de idei, Serviciului Fiscal de Stat și funcționarilor săi li s-au adăugat următoarele drepturi, în cadrul acțiunilor de exercitare a funcției – să stabilească criterii de determinare a contribuabililor care, la efectuarea livrărilor impozabile cu T.V.A. pe teritoriul ţării, sînt obligaţi să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală electronică şi să aprobe lista acestora. (Art. 134, alin. (1), rd. 201) din Codul fiscal)

Odată cu apariția acestor drepturi, SFS a elaborat un ordin prin care specifică criteriile de selectare a agenților economici pasibili a fi incluși în lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării. (Vezi Ordinul nr. 645/2018, în vigoare din 30 noiembrie 2018)

Conform Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei, contribuabilii, înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat, conform analizei de risc efectuate, apreciază activitatea acestora ca fiind una cu riscuri de neconformare fiscală, dacă aceștia întrunesc concomitent cel puțin trei criterii descrise mai jos:

a) agentul economic înregistrează livrări de mărfuri/servicii la valori semnificative (cel puţin 500 mii lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane, pentru asigurarea desfăşurării activităţii de întreprinzător, cum ar fi lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu dispune de angajaţi (mai puțin de 2 salariați). Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 3 luni;

b) documentarea procurărilor de la contribuabili, care în rezultatul verificărilor au infirmat/nu s-a confirmat livrarea de mărfuri.Semnificaţia indicatorului respectiv se va aprecia reieşind din valoarea procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. Se consideră semnificativ cazul în care ponderea depăşeşte 20%, pentru perioada examinată. Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 12 luni;

c) salariul mediu lunar calculat pentru un angajat pentru perioada de cel puțin un trimestru anterior perioadei de examinare este mai mic decât cuantumul salariului minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de către Guvern pentru anul de referință;

d) conducătorul/fondatorul agentului economic este cetățean străin și/sau care nu are relaţii fiscale cu sistemul bugetar al RM și/sau nu poate fi identificat;

e) desfășurarea activității de comercializare a mărfurilor cu ridicata, fără a dispune de subdiviziuni declarate ca depozit;

f) agentul economic înregistrează o pondere ≤ 2% a impozitelor şi taxelor achitate din volumul de livrări realizat în perioada ultimilor 3 ani anterior perioadei examinate;

g) persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic au deţinut anterior funcţii în întreprinderile, care la citațiile emise de către Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lipsei acestora sau deținerii parțiale a documentelor de evidență contabilă și primare, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligațiilor fiscale;

h) agentul economic documentează livrări/procurări cu întreprinderi apreciate cu risc pentru administrarea TVA (întreprinderile, care la citațiile emise de Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lispei acestora sau deținerii parțiale, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligației fiscale, întreprinderile anulate ca subiect al impunerii cu TVA în conformitate cu prevederile art. 113 alin. 2 lit. b), c) din CF). Informaţia disponibilă referitoare la documentarea unor astfel de tranzacţii se va examina prin prisma unor perioade mai îndelungate (cel puţin 24 luni). Nivelul de semnificaţie a criteriului respectiv se va aprecia prin determinarea ponderii livrărilor/procurărilor documentate cu întreprinderile menţionate, în totalul livrărilor/procurărilor înregistrate pe parcursul perioadei examinate (inclusiv importul de mărfuri și servicii). Se consideră semnificativ, înregistrarea unei ponderi ce depăşeşte 20%.

Lista aprobată este publicată pe pagina web oficială www.sfs.md și poate fi consultată la compartimentul ”Contribuabili”, categoria ”Lista contribuabililor care au obligația utilizării facturii fiscale electronice”. 

De ce este important de verificat acest aspect? Deoarece conform art. 102, alin (18) CF, în cazul procurării de pe teritoriul ţării a valorilor materiale, serviciilor de la un furnizor inclus în lista contribuabililor obligaţi să utilizeze facturi fiscale electronice (e-factura), ­­subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, dacă dispune de factura fiscală electronică, eliberată de furnizor în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat

Cu alte cuvinte, dacă ați primit o factură fiscală simplă (nu prin e-factura) de la contribuabilii menționați în Listă, atunci nu veți avea dreptul la deducerea sumei T.V.A. indicată în factura primită.

Lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), a fost aprobată prin Ordinul SFS nr. 124 din 15.03.2019, prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 01.04.2019. Ulterior, Ordinul a fost modificat prin completarea acestei liste.

Menționăm că subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Însă, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie pentru livrările impozitate conform art. 104 lit.a) CF[*].


* Conform articolul 104 din CF. Livrările scutite de T.V.A. cu drept de deducere
Se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere:
a) mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de transport internaţional al gazelor naturale, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului şi a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică, de căutare-salvare şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional, combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti a navelor maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, indiferent de naţionalitatea navei sau de pavilionul acesteia.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...