37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Termenul pentru declararea voluntară a bunurilor a fost extins

Termenul pentru declararea voluntară a bunurilor a fost extins

18.12.20181.225 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial nr. 462 - 466 din 12.12.2018 a fost publicată Legea nr. 302 din 30.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative.

Conform legii menționate, au fost extinse termenele prevăzute în cuprinsul Legii nr. 180/2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală.

Astfel, la declararea voluntară a miloacelor bănești, subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, va putea prezenta la bancă cererea cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești, conform anexei nr. 1, pentru depunerea (transferul) acestora în contul bancar (conturile bancare) din bancă și depune (transferă) mijloacele bănești a căror sumă este indicată în cerere în contul (conturile) specificat/e în termen de pînă la 15 februarie 2019 inclusiv (anterior 10.12.18, inclusiv).

Subiectul declarării voluntare care a depus cererea cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti și a depus în contul bancar (conturile bancare) mijloacele bănești pentru declararea voluntară va obține de la bancă extrasul de cont care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare), la sfîrșitul zilei de 15 februarie 2019, a mijloacelor bănești declarate voluntar.

Notificarea cu privire la declararea voluntară a bunurilor (conform anexei nr. 3 la Legea 180/2018), va fi va fi prezentată la Serviciul Fiscal de Stat de către subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, atașând originalul extrasului de cont (extraselor de cont) de la bancă, până la data de 1 martie 2019.

Pentru bunurile imobiliare/mijloacele de transport:

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară (conform anexei nr. 2), indicând bunurile imobiliare/mijloacele de transport pe care acesta intenționează să le declare voluntar. Modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară se stabilește de către Serviciul Fiscal de Stat.

În termen de pînă la 1 martie 2019, subiectul declarării

- va înregistra contractul de vînzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport conform legislației;
 - va achita la bugetul de stat, prin intermediul băncii, o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din valoarea tranzacției de vînzare-cumpărare a bunurilor imobiliare/ mijloacelor de transport;
-  va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, atașînd o copie a contractului de vînzare-cumpărare a bunului declarat voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.

Pentru valorile mobiliare:

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară (conform anexei nr. 2), indicând valorile mobiliare pe care acesta intenționează să le declare voluntar. Modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară se stabilește de către Serviciul Fiscal de Stat.

În termen de pînă la 1 martie 2019, subiectul declarării voluntare are obligația să:

- înregistreze contractul de vînzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra valorilor mobiliare conform legislației;
- achite la bugetul de stat, prin intermediul băncii, o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din valoarea tranzacției de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare;

-să prezinte la Serviciul Fiscal de Stat, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, atașând o copie a contractului de vînzare-cumpărare a bunului declarat voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;

Pentru cotele-părţi din întreprinderi:

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, trebuie să prezinte la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară conform (anexei nr. 2).

În termen de pînă la 1 martie 2019, subiectul declarării voluntare va înregistra contractul de vînzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra cotelor-părți din întreprinderi conform legislației, va achita la bugetul de stat, prin intermediul băncii, o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din valoarea tranzacției de vînzare-cumpărare a cotelor-părți din întreprinderi și va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, până în data de 1 martie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, atașând copia contractului de vînzare-cumpărare a bunului declarat voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.

Pentru diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport:

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară (conform anexei nr. 2).

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va trebuie să prezinte la Agenția Servicii Publice copia autentificată notarial a raportului de reevaluare a bunurilor, întocmit de un evaluator autorizat, pentru înregistrarea în registrele publice a modificării valorii bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport reevaluate în termen de pînă la 1 martie 2019

Taxa de declarare voluntară în mărime de 3% din diferențele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare /mijloacelor de transport ubiectul declarării voluntare, va fi achitată la bugetul de stat în termen de pînă la 1 martie 2019, prin intermediul băncii și subiectul va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, pînă în data de 1 martie 2019 inclusiv, notificarea cu privire la declararea voluntară a bunurilor (conform anexei nr. 3), atașând extrasul (confirmarea) în original emis (emisă) de către Agenția Servicii Publice, prin care se confirmă înregistrarea valorii reevaluate a bunurilor declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.

Stimularea fiscală

Vrem să vă reamintim că, vor fi anulate sumele reflectate în sistemele de evidenţă:
 a) al Serviciului Fiscal de Stat – amenzile aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate, eșalonate sau aflate la evidență specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, pînă în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală administrate de Serviciul Fiscal de Stat;

b) al Serviciului Vamal – amenzile aferente bugetului de stat și majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate, eșalonate sau aflate la evidență specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, pînă în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat administrate de Serviciul Vamal;

c) al Casei Naţionale de Asigurări Sociale – amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat și majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate, eșalonate sau aflate la evidență specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, pînă în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a contribuțiilor de asigurări sociale și altor plăți aferente bugetului asigurărilor sociale de stat administrate de Casa Națională de Asigurări Sociale, incusiv cele aflate la evidență specială.

Modificările expuse au intrat în vigoare din 12 decembrie 2018.

În Monitorul Oficial nr. 462 - 466 din 12.12.2018 a fost publicată Legea nr. 302 din 30.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative.

Conform legii menționate, au fost extinse termenele prevăzute în cuprinsul Legii nr. 180/2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală.

Astfel, la declararea voluntară a miloacelor bănești, subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, va putea prezenta la bancă cererea cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești, conform anexei nr. 1, pentru depunerea (transferul) acestora în contul bancar (conturile bancare) din bancă și depune (transferă) mijloacele bănești a căror sumă este indicată în cerere în contul (conturile) specificat/e în termen de pînă la 15 februarie 2019 inclusiv (anterior 10.12.18, inclusiv).

Subiectul declarării voluntare care a depus cererea cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti și a depus în contul bancar (conturile bancare) mijloacele bănești pentru declararea voluntară va obține de la bancă extrasul de cont care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare), la sfîrșitul zilei de 15 februarie 2019, a mijloacelor bănești declarate voluntar.

Notificarea cu privire la declararea voluntară a bunurilor (conform anexei nr. 3 la Legea 180/2018), va fi va fi prezentată la Serviciul Fiscal de Stat de către subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, atașând originalul extrasului de cont (extraselor de cont) de la bancă, până la data de 1 martie 2019.

Pentru bunurile imobiliare/mijloacele de transport:

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară (conform anexei nr. 2), indicând bunurile imobiliare/mijloacele de transport pe care acesta intenționează să le declare voluntar. Modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară se stabilește de către Serviciul Fiscal de Stat.

În termen de pînă la 1 martie 2019, subiectul declarării

- va înregistra contractul de vînzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport conform legislației;
 - va achita la bugetul de stat, prin intermediul băncii, o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din valoarea tranzacției de vînzare-cumpărare a bunurilor imobiliare/ mijloacelor de transport;
-  va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, atașînd o copie a contractului de vînzare-cumpărare a bunului declarat voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.

Pentru valorile mobiliare:

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară (conform anexei nr. 2), indicând valorile mobiliare pe care acesta intenționează să le declare voluntar. Modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară se stabilește de către Serviciul Fiscal de Stat.

În termen de pînă la 1 martie 2019, subiectul declarării voluntare are obligația să:

- înregistreze contractul de vînzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra valorilor mobiliare conform legislației;
- achite la bugetul de stat, prin intermediul băncii, o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din valoarea tranzacției de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare;

-să prezinte la Serviciul Fiscal de Stat, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, atașând o copie a contractului de vînzare-cumpărare a bunului declarat voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;

Pentru cotele-părţi din întreprinderi:

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, trebuie să prezinte la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară conform (anexei nr. 2).

În termen de pînă la 1 martie 2019, subiectul declarării voluntare va înregistra contractul de vînzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra cotelor-părți din întreprinderi conform legislației, va achita la bugetul de stat, prin intermediul băncii, o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din valoarea tranzacției de vînzare-cumpărare a cotelor-părți din întreprinderi și va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, până în data de 1 martie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, atașând copia contractului de vînzare-cumpărare a bunului declarat voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.

Pentru diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport:

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, pînă în data de 1 februarie 2019 inclusiv, va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară (conform anexei nr. 2).

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va trebuie să prezinte la Agenția Servicii Publice copia autentificată notarial a raportului de reevaluare a bunurilor, întocmit de un evaluator autorizat, pentru înregistrarea în registrele publice a modificării valorii bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport reevaluate în termen de pînă la 1 martie 2019

Taxa de declarare voluntară în mărime de 3% din diferențele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare /mijloacelor de transport ubiectul declarării voluntare, va fi achitată la bugetul de stat în termen de pînă la 1 martie 2019, prin intermediul băncii și subiectul va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, pînă în data de 1 martie 2019 inclusiv, notificarea cu privire la declararea voluntară a bunurilor (conform anexei nr. 3), atașând extrasul (confirmarea) în original emis (emisă) de către Agenția Servicii Publice, prin care se confirmă înregistrarea valorii reevaluate a bunurilor declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.

Stimularea fiscală

Vrem să vă reamintim că, vor fi anulate sumele reflectate în sistemele de evidenţă:
 a) al Serviciului Fiscal de Stat – amenzile aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate, eșalonate sau aflate la evidență specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, pînă în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală administrate de Serviciul Fiscal de Stat;

b) al Serviciului Vamal – amenzile aferente bugetului de stat și majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate, eșalonate sau aflate la evidență specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, pînă în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat administrate de Serviciul Vamal;

c) al Casei Naţionale de Asigurări Sociale – amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat și majorările de întîrziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amînate, eșalonate sau aflate la evidență specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, pînă în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a contribuțiilor de asigurări sociale și altor plăți aferente bugetului asigurărilor sociale de stat administrate de Casa Națională de Asigurări Sociale, incusiv cele aflate la evidență specială.

Modificările expuse au intrat în vigoare din 12 decembrie 2018.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...