37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Taxele locale. Buletin informativ

Taxele locale. Buletin informativ

22.04.20193.405 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Stimați colegi, deoarece ne aflăm din nou în febra prezentării dărilor de seamă, am decis să oferim spre atenția Dvs, un material legat de taxele locale. Aici veți găsi o concentrare de informații utile cu privire la aplicarea prevederilor Titlului VII ale Codului fiscal.

Actele normative în baza cărora se administrează taxele locale sunt:

- Titlul VII “Taxele locale” al Codului fiscal.
- Legea pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal nr. 94-XV din 01.04.2004;
- Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia.

Noțiuni de bază (conform art. 288 CF):

Taxă locală – plată obligatorie efectuată la bugetul local.

Cota taxei locale – cotă ad valorem în % din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului unității administrativ-teritoriale respective.

Numărul mediu de salariaţi – efectiv de salariaţi pentru o perioadă gestionară, determinat în funcţie de indicii numărului scriptic.

Efectiv de salariaţi – toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadraţi în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.
Nu se includ în efectivul de salariaţi:
– persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.);
– persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi);
– persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate;
– persoanele care exercită unele activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri).

Sistemul taxelor locale reglementate de Titlul VII include:

a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
f) taxa de piaţă;
g) taxa pentru cazare;
h) taxa balneară;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);
j) taxa pentru parcare;
k) taxa de la posesorii de cîini;
n) taxa pentru parcaj;
p) taxa pentru salubrizare;
q) taxa pentru dispozitivele publicitare.

Subiecţii impunerii sunt reglementați de art. 290 CF. Referitor la obiectele impunerii și baza impozabilă puteți consulta tabelul prezentat în indicatorii fiscali, puși la dispoziție de pagina www.contabilsef.md.

Cu privire la calculul taxelor enumerate mai sus, cu exepția taxei de la posesorii de cîini, taxei pentru parcaj și taxei pentru salubrizare se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele acestora.

Cota taxelor locale se stabilește de către autoritatea administrației publice locale în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii. Cotele taxelor locale pentru anul 2019 pentru mun. Chișinău, pot fi consultate aici sau pe pagina web a primăriei municipilui Chișinău. Informația cu privire la cotele taxelor locale aprobate pentru alte localități o puteți găsi:

- Pagina web a SFS - Decizii privind cotele impozitelor și taxelor locale;
- Registrul de stat al actelor locale;
- Paginile web ale primăriiilor din municipiile şi oraşele Republicii Moldova.

Taxele locale se achită de către subiecții impunerii la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrativ-teritoriale.

Înlesniri la plata taxelor locale

Conform art. 295 CF, se scutesc de plata:

a) tuturor taxelor locale – autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
b) tuturor taxelor locale – misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
c) tuturor taxelor locale – Banca Naţională a Moldovei;
d) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale – organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale;
e) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;
f) taxei pentru amenajarea teritoriului – fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vîrsta de pensionare;
g) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;
g1) taxei pentru amenajarea teritoriului şi taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în cadrul pieţelor create în condiţiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior;
i) tuturor taxelor locale – proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei.

Vă informăm de asemenea, că autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art.295, să acorde amânări la plata taxelor locale pe anul fiscal respectiv și să prevadă înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

Baza generalizată a practicii fiscale:

(6.1.11.) Sunt obligaţi să prezinte dările de seamă privind taxele locale subiecţii impunerii care sunt scutiţi de plata acestora?

Da. Beneficierea de careva scutiri acordate contribuabililor prin intermediul legislaţiei fiscale, altor legi sau prin intermediul deciziilor consiliului local la plata taxelor locale, nu îi absolvă de obligaţiunea calculării taxelor şi prezentării dărilor de seamă privind taxele locale. (art.8 alin. (2) lit.c) din Codul Fiscal).

Notă: Scutirea de prezentarea dărilor de seamă privind taxele locale apare doar în cazul în care lipsesc obiectul şi subiectul impunerii.

(6.2.1.2.) Sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului asociaţiile obşteşti ?

Nu, asociaţiile obşteşti nu apar în calificate de subiect cu impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului pe motiv că, reieşind din prevederile Legii nr. 845 din 03.01.1992 nu sunt persoanele juridice şi fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care practică activitate profesională, care, pe parcursul perioadei fiscale, obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii.

(6.2.1.4.). Sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului persoanele fizice, care desfășoară activităţii independente în afara piețelor autorizate?

Subiecţi ai impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului, conform prevederilor art. 290 lit. a) din Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 (în vigoare din 01.01.2018), sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază impozabilă. Dacă la persoanele care desfășoară activitate independentă baza impozabilă lipsește, atunci ei nu sunt subiecți ai impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului.

(6.2.2.3.) Întreprinderea individuală nu activează şi nu are salariaţi. În acest caz, întreprinderea are obligaţia de a calcula taxa pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorul întreprinderii?

Potrivit lit. a) col.2 al anexei la titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorul întreprinderii individuale.

Prin urmare, întreprinderea are obligaţia de a calcula taxa pentru amenajarea teritoriului cu includerea în calcul a fondatorului întreprinderii.

(6.2.2.6.) Urmează a fi inclus în numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților la taxa pentru amenajarea teritoriului persoana, care activează la întreprindere prin cumul?

Persoanele care prestează munca prin cumul (cumularzii externi) nu se includ în efectivul de salariaţi, ca urmare baza impozabilă pentru perioada gestionară se determină în funcţie de indicii numărului mediu scriptic pentru trimestrul gestionar (art. 288 alin. (10) și (101) din Codul fiscal).

Notă: Totodată, în cazul în care cumularzii externi sunt în același timp și fondatori ai întreprinderilor, ei se includ în baza impozabilă a acestora. Prin urmare, persoana care este în același timp și cumulard și fondator la mai multe întreprinderi, aceasta se include în baza impozabilă a acestora.

(6.6.3.3.) Care suprafață ocupată de unitățile de comerț și/sau de prestări servicii urmează să se ia ca bază impozabilă la calcularea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii – suprafața comercială sau suprafața totală a acestora?

Autoritățile deliberative ale administrației publice locale (consiliile locale) la determinarea bazei impozabile a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt în drept să stabilească în deciziile privind aplicarea taxelor locale suprafața, care va fi impozabilă (art. 297 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal).

(6.6.5.2.) Pentru care perioadă se va calcula taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/ coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

(6.4.1.7.) Este necesară deţinerea autorizaţiei de amplasare a publicităţii exterioare, în cazul amplasării acesteia pe clădiri?

Amplasarea publicităţii exterioare pe clădiri şi alte construcţii aflate în proprietatea privată se coordonează cu organele teritoriale de arhitectură şi nu necesită autorizarea specială a autorităţilor publice locale (art. 16 alin. (4) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997 "Cu privire la publicitate").

(6.4.1.2.) Ce se subînţelege prin "publicitate exterioară"?

Publicitatea exterioară este publicitatea realizată prin sistemele de comunicare vizuală ce includ afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice (art. 288 pct. 8) Codul fiscal, art. 16 alin. (1) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997 "Cu privire la publicitate").

(6.5.1.2.) Este necesar acordul autorităţilor publice locale la aplicarea de către agenţii economici a simbolicii locale pe producţia fabricată?

Da, agenţii economici care aplică pe produsele fabricate simbolică locală, urmează a se adresa autorităţii administraţiei publice locale de a obţine permis de folosire a simbolicii locale respective, în scopul de a nu atenta asupra drepturilor şi intereselor autorităţilor administraţiei publice locale.

(6.5.6.2.) Urmează să se achite taxa de aplicare a simbolicii locale în condițiile în care denumirea orașului sau a unui alt tip de localitate se folosește doar în denumirea întreprinderii, indicată pe eticheta produsului, produsul în sine avînd altă denumire?

În conformitate cu art. 288 pct. 13) din Codul fiscal, simbolica locală reprezintă stema unui oraș sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui (în calitate de denumire a produsului fabricat) sau imaginea monumentelor de arhitectură, a monumentelor istorice.
Astfel, în condițiile în care simbolica locală este folosită doar în denumirea întreprinderii indicată pe eticheta produsului, obligația de calculare și achitare a taxei respective nu apare.

Mai multe răspunsuri cu referire la taxele locale oferite de Baza generalizată a practicii fiscale puteți găsi aici.

Prezentarea dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13)

Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) se prezintă trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

Totodată, întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (UNIF 18) privind taxele locale, cu excepţia taxei pentru parcaj, cu achitarea taxelor în acelaşi termen.

Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) constă din Darea de seamă propriu-zisă şi o Anexă la Darea de seamă. În Anexa la Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) sînt prevăzute cîte 8 rînduri pentru fiecare taxă în parte, ce urmează a fi completate cu informaţii pe fiecare subdiviziune a întreprinderii în cadrul cărora se identifică obiecte impozabile cu taxa locală respectivă. În caz de necesitate, numărul de rînduri poate fi majorat.

Subiecţii impunerii cu taxele locale care au responsabilităţi de prezentare a dărilor de seamă aferente taxelor locale şi nu dispun de subdiviziuni şi/sau de obiecte impozabile amplasate în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul lor (adresa juridică) vor completa doar Darea de seamă – propriu-zisă.

Subiecţii impunerii care dispun de subdiviziuni şi/sau obiecte ale impunerii amplasate în localităţi diferite, vor completa iniţial Anexa la Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi doar ulterior – Darea de seamă – propriu-zisă.

Stimați colegi, deoarece ne aflăm din nou în febra prezentării dărilor de seamă, am decis să oferim spre atenția Dvs, un material legat de taxele locale. Aici veți găsi o concentrare de informații utile cu privire la aplicarea prevederilor Titlului VII ale Codului fiscal.

Actele normative în baza cărora se administrează taxele locale sunt:

- Titlul VII “Taxele locale” al Codului fiscal.
- Legea pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal nr. 94-XV din 01.04.2004;
- Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia.

Noțiuni de bază (conform art. 288 CF):

Taxă locală – plată obligatorie efectuată la bugetul local.

Cota taxei locale – cotă ad valorem în % din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului unității administrativ-teritoriale respective.

Numărul mediu de salariaţiefectiv de salariaţi pentru o perioadă gestionară, determinat în funcţie de indicii numărului scriptic.

Efectiv de salariaţi – toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadraţi în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.
Nu se includ în efectivul de salariaţi:
– persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.);
– persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi);
– persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate;
– persoanele care exercită unele activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri).

Sistemul taxelor locale reglementate de Titlul VII include:

a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
f) taxa de piaţă;
g) taxa pentru cazare;
h) taxa balneară;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);
j) taxa pentru parcare;
k) taxa de la posesorii de cîini;
n) taxa pentru parcaj;
p) taxa pentru salubrizare;
q) taxa pentru dispozitivele publicitare.

Subiecţii impunerii sunt reglementați de art. 290 CF. Referitor la obiectele impunerii și baza impozabilă puteți consulta tabelul prezentat în indicatorii fiscali, puși la dispoziție de pagina www.contabilsef.md.

Cu privire la calculul taxelor enumerate mai sus, cu exepția taxei de la posesorii de cîini, taxei pentru parcaj și taxei pentru salubrizare se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele acestora.

Cota taxelor locale se stabilește de către autoritatea administrației publice locale în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii. Cotele taxelor locale pentru anul 2019 pentru mun. Chișinău, pot fi consultate aici sau pe pagina web a primăriei municipilui Chișinău. Informația cu privire la cotele taxelor locale aprobate pentru alte localități o puteți găsi:

- Pagina web a SFS - Decizii privind cotele impozitelor și taxelor locale;
- Registrul de stat al actelor locale;
- Paginile web ale primăriiilor din municipiile şi oraşele Republicii Moldova.

Taxele locale se achită de către subiecții impunerii la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrativ-teritoriale.

Înlesniri la plata taxelor locale

Conform art. 295 CF, se scutesc de plata:

a) tuturor taxelor locale – autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
b) tuturor taxelor locale – misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
c) tuturor taxelor locale – Banca Naţională a Moldovei;
d) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale – organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale;
e) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;
f) taxei pentru amenajarea teritoriului – fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vîrsta de pensionare;
g) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;
g1) taxei pentru amenajarea teritoriului şi taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în cadrul pieţelor create în condiţiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior;
i) tuturor taxelor locale – proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei.

Vă informăm de asemenea, că autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art.295, să acorde amânări la plata taxelor locale pe anul fiscal respectiv și să prevadă înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

Baza generalizată a practicii fiscale:

(6.1.11.) Sunt obligaţi să prezinte dările de seamă privind taxele locale subiecţii impunerii care sunt scutiţi de plata acestora?

Da. Beneficierea de careva scutiri acordate contribuabililor prin intermediul legislaţiei fiscale, altor legi sau prin intermediul deciziilor consiliului local la plata taxelor locale, nu îi absolvă de obligaţiunea calculării taxelor şi prezentării dărilor de seamă privind taxele locale. (art.8 alin. (2) lit.c) din Codul Fiscal).

Notă: Scutirea de prezentarea dărilor de seamă privind taxele locale apare doar în cazul în care lipsesc obiectul şi subiectul impunerii.

(6.2.1.2.) Sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului asociaţiile obşteşti ?

Nu, asociaţiile obşteşti nu apar în calificate de subiect cu impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului pe motiv că, reieşind din prevederile Legii nr. 845 din 03.01.1992 nu sunt persoanele juridice şi fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care practică activitate profesională, care, pe parcursul perioadei fiscale, obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii.

(6.2.1.4.). Sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului persoanele fizice, care desfășoară activităţii independente în afara piețelor autorizate?

Subiecţi ai impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului, conform prevederilor art. 290 lit. a) din Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 (în vigoare din 01.01.2018), sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază impozabilă. Dacă la persoanele care desfășoară activitate independentă baza impozabilă lipsește, atunci ei nu sunt subiecți ai impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului.

(6.2.2.3.) Întreprinderea individuală nu activează şi nu are salariaţi. În acest caz, întreprinderea are obligaţia de a calcula taxa pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorul întreprinderii?

Potrivit lit. a) col.2 al anexei la titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorul întreprinderii individuale.

Prin urmare, întreprinderea are obligaţia de a calcula taxa pentru amenajarea teritoriului cu includerea în calcul a fondatorului întreprinderii.

(6.2.2.6.) Urmează a fi inclus în numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților la taxa pentru amenajarea teritoriului persoana, care activează la întreprindere prin cumul?

Persoanele care prestează munca prin cumul (cumularzii externi) nu se includ în efectivul de salariaţi, ca urmare baza impozabilă pentru perioada gestionară se determină în funcţie de indicii numărului mediu scriptic pentru trimestrul gestionar (art. 288 alin. (10) și (101) din Codul fiscal).

Notă: Totodată, în cazul în care cumularzii externi sunt în același timp și fondatori ai întreprinderilor, ei se includ în baza impozabilă a acestora. Prin urmare, persoana care este în același timp și cumulard și fondator la mai multe întreprinderi, aceasta se include în baza impozabilă a acestora.

(6.6.3.3.) Care suprafață ocupată de unitățile de comerț și/sau de prestări servicii urmează să se ia ca bază impozabilă la calcularea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii – suprafața comercială sau suprafața totală a acestora?

Autoritățile deliberative ale administrației publice locale (consiliile locale) la determinarea bazei impozabile a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt în drept să stabilească în deciziile privind aplicarea taxelor locale suprafața, care va fi impozabilă (art. 297 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal).

(6.6.5.2.) Pentru care perioadă se va calcula taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/ coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

(6.4.1.7.) Este necesară deţinerea autorizaţiei de amplasare a publicităţii exterioare, în cazul amplasării acesteia pe clădiri?

Amplasarea publicităţii exterioare pe clădiri şi alte construcţii aflate în proprietatea privată se coordonează cu organele teritoriale de arhitectură şi nu necesită autorizarea specială a autorităţilor publice locale (art. 16 alin. (4) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997 "Cu privire la publicitate").

(6.4.1.2.) Ce se subînţelege prin "publicitate exterioară"?

Publicitatea exterioară este publicitatea realizată prin sistemele de comunicare vizuală ce includ afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice (art. 288 pct. 8) Codul fiscal, art. 16 alin. (1) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997 "Cu privire la publicitate").

(6.5.1.2.) Este necesar acordul autorităţilor publice locale la aplicarea de către agenţii economici a simbolicii locale pe producţia fabricată?

Da, agenţii economici care aplică pe produsele fabricate simbolică locală, urmează a se adresa autorităţii administraţiei publice locale de a obţine permis de folosire a simbolicii locale respective, în scopul de a nu atenta asupra drepturilor şi intereselor autorităţilor administraţiei publice locale.

(6.5.6.2.) Urmează să se achite taxa de aplicare a simbolicii locale în condițiile în care denumirea orașului sau a unui alt tip de localitate se folosește doar în denumirea întreprinderii, indicată pe eticheta produsului, produsul în sine avînd altă denumire?

În conformitate cu art. 288 pct. 13) din Codul fiscal, simbolica locală reprezintă stema unui oraș sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui (în calitate de denumire a produsului fabricat) sau imaginea monumentelor de arhitectură, a monumentelor istorice.
Astfel, în condițiile în care simbolica locală este folosită doar în denumirea întreprinderii indicată pe eticheta produsului, obligația de calculare și achitare a taxei respective nu apare.

Mai multe răspunsuri cu referire la taxele locale oferite de Baza generalizată a practicii fiscale puteți găsi aici.

Prezentarea dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13)

Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) se prezintă trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

Totodată, întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (UNIF 18) privind taxele locale, cu excepţia taxei pentru parcaj, cu achitarea taxelor în acelaşi termen.

Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) constă din Darea de seamă propriu-zisă şi o Anexă la Darea de seamă. În Anexa la Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) sînt prevăzute cîte 8 rînduri pentru fiecare taxă în parte, ce urmează a fi completate cu informaţii pe fiecare subdiviziune a întreprinderii în cadrul cărora se identifică obiecte impozabile cu taxa locală respectivă. În caz de necesitate, numărul de rînduri poate fi majorat.

Subiecţii impunerii cu taxele locale care au responsabilităţi de prezentare a dărilor de seamă aferente taxelor locale şi nu dispun de subdiviziuni şi/sau de obiecte impozabile amplasate în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul lor (adresa juridică) vor completa doar Darea de seamă – propriu-zisă.

Subiecţii impunerii care dispun de subdiviziuni şi/sau obiecte ale impunerii amplasate în localităţi diferite, vor completa iniţial Anexa la Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi doar ulterior – Darea de seamă – propriu-zisă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...