37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului

Suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului

29.02.2024430 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți, cu excepţia celor de împrumut, a conturilor bancare și/sau de plăți deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi şi a conturilor bancare și/sau de plăți provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi celor ale persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător (în cazul executorilor judecătoreşti – numai conturile speciale), conturile de acumulare deschise conform legislaţiei insolvabilităţii, este o măsură prin care Serviciul Fiscal de Stat limitează dreptul contribuabilului de a folosi mijloacele băneşti care se află şi/sau se vor depune la conturile lui bancare și/sau de plăți şi de a folosi noile conturi, deschise în aceeaşi sau în o altă bancă (sucursală) și/sau societate de plată, societate emitentă de monedă electronică, furnizor de servicii poștale.

Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți deţinute de către notari, avocaţi, administratori autorizaţi şi mediatori se efectuează conform prevederilor art. 229 din Codul fiscal.

Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului, emisă pentru încasarea mijloacelor băneşti în contul stingerii obligaţiei fiscale, nu împiedică executarea ordinelor incaso sau a documentelor executorii emise de către executorul judecătoresc. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat se va alătura procedurii de executare conform art.92 din Codul de executare prin emiterea ordinelor incaso aferente dispoziţiilor de suspendare respective.

După eliberarea sumelor realizate în faza de executare, executorul judecătoresc va prezenta, în termen de 3 zile, informaţii cu privire la sumele distribuite creditorilor în modul stabilit de Codul de executare. În cazul neexecutării prescripţiilor menţionate, precum şi în cazul nedistribuirii sumelor conform categoriilor de creanţe prevăzute la art.145 din Codul de executare, în partea ce ţine de obligaţia fiscală aferentă bugetului, faţă de executorul judecătoresc responsabil se va aplica, în baza deciziei Serviciului Fiscal de Stat, o sancţiune prevăzută la art.253 alin.(11) şi (41) din Codul fiscal cu obligarea executorului judecătoresc, în cazul în care nu a distribuit sau a distribuit incorect sumele băneşti, să le transfere în termen de 3 zile la bugetul respectiv.

Serviciul Fiscal de Stat remite atît băncii (sucursalei) și/sau societății de plată, societății emitente de monedă electronică, furnizorului de servicii poștale în care contribuabilul are conturi bancare și/sau de plăți, cît şi acestuia dispoziția privind suspendarea operaţiunilor la conturile lui bancare și/sau de plăți.
Banca (sucursala) și/sau societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică, furnizorul de servicii poștale execută necondiţionat dispoziția privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului imediat după ce o primeşte, permiţînd trecerea la scăderi:
a) a oricăror sume în contul bugetului;
b) în contul creditorilor gajişti a sumelor băneşti încasate de la exercitarea dreptului de gaj;
c) a sumelor transferate de la contul de împrumut al întreprinderii în scopurile pentru care a fost acordat împrumutul;
d) a comisioanelor băncii (sucursalei) și/sau societății de plată, societății emitente de monedă electronică, furnizorului de servicii poștale aferente executării parţiale sau totale de către aceasta a ordinelor incaso emise de către Serviciul Fiscal de Stat sau a ordinelor de plată emise în contul bugetului, care se încasează din contul contribuabilului neafectînd suma indicată în ordinul incaso sau în ordinul de plată. Serviciul Fiscal de Stat este în drept sa suspende operațiunile la conturile bancare și/sau de plăți a contribuabilului în cazurile:

 • nestingerii, în termenul stabilit, a obligaţiei fiscale şi urmăririi sumei debitoare a contribuabilului restanţier;
 • în cazurile neachitării sumelor a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală;
 • în cazurile neachitării veniturilor din vînzarea și privatizarea patrimoniului public;
 • în cazurile nerambursării împrumuturilor interne și externe cu destinație specială acordate agenților economici prin intermediul Ministerului Finanțelor și dobînzile aferente acestora;
 • în cazurile nerambursării mijloacelor dezafectate de la buget pentru stingerea împrumuturilor acordate agenților economici cu garanție de stat sau cu garanția autorităților administrației publice locale.

Funcţionarul din cadrul Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor întocmeşte Dispoziţia de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului restanţieri. Dispoziţia în cauză se întocmeşte şi se expediază băncii (sucursalei) și/sau societății de plată, societății emitente de
monedă electronică, furnizorului de servicii poștale.

Pentru fiecare bancă (sucursală) și/sau societate de plată, societate emitentă de monedă electronică, furnizor de servicii poștale în care sînt deschise conturi bancare și/sau de plăți, cu excepţia celor, aferent cărora nu este aplicabilă procedura de suspendare, se emite separat Dispoziţia respectivă.

Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului se anulează odată cu lichidarea încălcării pentru care a fost aplicată suspendarea sau în cazul satisfacerii de către organul competent a contestaţiei contribuabilului, a cererii contribuabilului (debitorului), ţinînd cont de
motivele temeinice invocate de acesta, inclusiv constituirea de garanţii – bunuri libere de orice sarcini, oferite în vederea sechestrării, scrisoare de garanţie bancară, gaj, fidejusiune, precum şi în baza deciziei instanţei de judecată sau a contractului de amînare şi eşalonare.

Comunicatul despre anularea Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului se întocmeşte de către Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor. În cazul anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți este necesar de a se călăuzi:

 • în cazul fidejusiunii – de contractul de fidejusiune și actele aferente,
 • în cazul încheierii contractului de amînare/eşalonare a obligaţiei fiscale – de compartimentul expus mai jos aferent modificării termenului de stingere a obligației fiscale.
 • în cazul asigurării stringerii obligaţiei fiscale prin aplicarea gajului legal – de aspectele metodice pentru asigurarea stingerii obligaţiei fiscale prin aplicarea gajului legal, expuse mai sus.

Comunicatul se emite în mod electronic şi se remite băncii (sucursalei) și/sau societății de plată, societății emitente de monedă electronică, furnizorului de servicii poștale respective.

Copia Comunicatului în formă electronică se remite contribuabilului la adresa electronică, dacă aceasta este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat. În cazul în care aceasta lipseşte, copia pe suport de hîrtie se remite la adresa contribuabilului.

Pentru fiecare bancă (sucursală) și/sau societate de plată, societate emitentă de monedă electronică, furnizor de servicii poștale la care a fost remisă Dispoziţia se emite Comunicat separat.

Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți, cu excepţia celor de împrumut, a conturilor bancare și/sau de plăți deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi şi a conturilor bancare și/sau de plăți provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi celor ale persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător (în cazul executorilor judecătoreşti – numai conturile speciale), conturile de acumulare deschise conform legislaţiei insolvabilităţii, este o măsură prin care Serviciul Fiscal de Stat limitează dreptul contribuabilului de a folosi mijloacele băneşti care se află şi/sau se vor depune la conturile lui bancare și/sau de plăți şi de a folosi noile conturi, deschise în aceeaşi sau în o altă bancă (sucursală) și/sau societate de plată, societate emitentă de monedă electronică, furnizor de servicii poștale.

Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți deţinute de către notari, avocaţi, administratori autorizaţi şi mediatori se efectuează conform prevederilor art. 229 din Codul fiscal.

Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului, emisă pentru încasarea mijloacelor băneşti în contul stingerii obligaţiei fiscale, nu împiedică executarea ordinelor incaso sau a documentelor executorii emise de către executorul judecătoresc. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat se va alătura procedurii de executare conform art.92 din Codul de executare prin emiterea ordinelor incaso aferente dispoziţiilor de suspendare respective.

După eliberarea sumelor realizate în faza de executare, executorul judecătoresc va prezenta, în termen de 3 zile, informaţii cu privire la sumele distribuite creditorilor în modul stabilit de Codul de executare. În cazul neexecutării prescripţiilor menţionate, precum şi în cazul nedistribuirii sumelor conform categoriilor de creanţe prevăzute la art.145 din Codul de executare, în partea ce ţine de obligaţia fiscală aferentă bugetului, faţă de executorul judecătoresc responsabil se va aplica, în baza deciziei Serviciului Fiscal de Stat, o sancţiune prevăzută la art.253 alin.(11) şi (41) din Codul fiscal cu obligarea executorului judecătoresc, în cazul în care nu a distribuit sau a distribuit incorect sumele băneşti, să le transfere în termen de 3 zile la bugetul respectiv.

Serviciul Fiscal de Stat remite atît băncii (sucursalei) și/sau societății de plată, societății emitente de monedă electronică, furnizorului de servicii poștale în care contribuabilul are conturi bancare și/sau de plăți, cît şi acestuia dispoziția privind suspendarea operaţiunilor la conturile lui bancare și/sau de plăți.
Banca (sucursala) și/sau societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică, furnizorul de servicii poștale execută necondiţionat dispoziția privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului imediat după ce o primeşte, permiţînd trecerea la scăderi:
a) a oricăror sume în contul bugetului;
b) în contul creditorilor gajişti a sumelor băneşti încasate de la exercitarea dreptului de gaj;
c) a sumelor transferate de la contul de împrumut al întreprinderii în scopurile pentru care a fost acordat împrumutul;
d) a comisioanelor băncii (sucursalei) și/sau societății de plată, societății emitente de monedă electronică, furnizorului de servicii poștale aferente executării parţiale sau totale de către aceasta a ordinelor incaso emise de către Serviciul Fiscal de Stat sau a ordinelor de plată emise în contul bugetului, care se încasează din contul contribuabilului neafectînd suma indicată în ordinul incaso sau în ordinul de plată.Serviciul Fiscal de Stat este în drept sa suspende operațiunile la conturile bancare și/sau de plăți a contribuabilului în cazurile:

 • nestingerii, în termenul stabilit, a obligaţiei fiscale şi urmăririi sumei debitoare a contribuabilului restanţier;
 • în cazurile neachitării sumelor a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală;
 • în cazurile neachitării veniturilor din vînzarea și privatizarea patrimoniului public;
 • în cazurile nerambursării împrumuturilor interne și externe cu destinație specială acordate agenților economici prin intermediul Ministerului Finanțelor și dobînzile aferente acestora;
 • în cazurile nerambursării mijloacelor dezafectate de la buget pentru stingerea împrumuturilor acordate agenților economici cu garanție de stat sau cu garanția autorităților administrației publice locale.

Funcţionarul din cadrul Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor întocmeşte Dispoziţia de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului restanţieri. Dispoziţia în cauză se întocmeşte şi se expediază băncii (sucursalei) și/sau societății de plată, societății emitente de
monedă electronică, furnizorului de servicii poștale.

Pentru fiecare bancă (sucursală) și/sau societate de plată, societate emitentă de monedă electronică, furnizor de servicii poștale în care sînt deschise conturi bancare și/sau de plăți, cu excepţia celor, aferent cărora nu este aplicabilă procedura de suspendare, se emite separat Dispoziţia respectivă.

Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului se anulează odată cu lichidarea încălcării pentru care a fost aplicată suspendarea sau în cazul satisfacerii de către organul competent a contestaţiei contribuabilului, a cererii contribuabilului (debitorului), ţinînd cont de
motivele temeinice invocate de acesta, inclusiv constituirea de garanţii – bunuri libere de orice sarcini, oferite în vederea sechestrării, scrisoare de garanţie bancară, gaj, fidejusiune, precum şi în baza deciziei instanţei de judecată sau a contractului de amînare şi eşalonare.

Comunicatul despre anularea Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului se întocmeşte de către Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor. În cazul anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți este necesar de a se călăuzi:

 • în cazul fidejusiunii – de contractul de fidejusiune și actele aferente,
 • în cazul încheierii contractului de amînare/eşalonare a obligaţiei fiscale – de compartimentul expus mai jos aferent modificării termenului de stingere a obligației fiscale.
 • în cazul asigurării stringerii obligaţiei fiscale prin aplicarea gajului legal – de aspectele metodice pentru asigurarea stingerii obligaţiei fiscale prin aplicarea gajului legal, expuse mai sus.

Comunicatul se emite în mod electronic şi se remite băncii (sucursalei) și/sau societății de plată, societății emitente de monedă electronică, furnizorului de servicii poștale respective.

Copia Comunicatului în formă electronică se remite contribuabilului la adresa electronică, dacă aceasta este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat. În cazul în care aceasta lipseşte, copia pe suport de hîrtie se remite la adresa contribuabilului.

Pentru fiecare bancă (sucursală) și/sau societate de plată, societate emitentă de monedă electronică, furnizor de servicii poștale la care a fost remisă Dispoziţia se emite Comunicat separat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...