37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Stabilirea cotizației de rezident al Parcului IT. Cadrul normativ a fost ajustat

Stabilirea cotizației de rezident al Parcului IT. Cadrul normativ a fost ajustat

08.10.2021875 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 8 octombrie 2021, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 212 din 30.09.2021 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Această Hotărâre a fost elaborată ca urmare a modificărilor la Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și urmărește racordarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1144/2017, Hotărârii Guvernului nr. 1478/2002, Hotărârii Guvernului nr. 1245/2016 și Hotărârii Guvernului nr. 108/2005 la legea menționată.

Modificările vin să stabilească principiul echității expus în art.6, alin.3 din Legea nr. 77/2016 prin care mărimea cotizației obligatorii a rezidentului parcului se stabilește în condiții egale şi nu poate fi discriminatorie, respectându-se totodată și principiul stabilirii cotizației în funcție de numărul rezidenților parcului și venitul din vânzări al acestora.

Astfel, clarificarea procesului de stabilire a cotizației de rezident urmează să suplinească cele prevăzute în lege, fiind totalmente conform cu formula de calcul stipulată în art.26 al Regulamentului de organizare și funcționarea Administrației parcului.

La Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Parcului:

La Pct.9, se modifică subpct. 4), care prevede dreptul Administrației de a presta servicii de consultanță potențialilor rezidenți ai Parcului, în bază de contract.

Această reglementare oferă posibilitatea Administrației Parcului de a presta servicii de consultanță nu doar persoanelor care au devenit rezidenți, dar și celor care intenționează să devină rezidenți, sau eventualilor investitori, care aflând despre existența Moldova IT Park doresc să intre pe piața din RM. Prin urmare, potențialii rezidenți solicită suportul parcului pentru deschiderea unei reprezentanțe/fondarea unui SRL în scopul aderării ulterioare la Parc. Completarea acestui punct scutește investitorul de cheltuieli suplimentare ce țin de căutarea birourilor de avocați, care prestează astfel de servicii. La fel, eventuală suma contractată de Park pentru prestarea serviciilor date va fi net inferioară sumei încasate de către birouri de avocați.

Totodată, pct. 9 se completează cu subpuncte noi, care oferă posibilitate Parcului să acceseze asistență tehnică și financiară de la organisme internaționale și donatori.

Pct. 11 specifică procedura de desfășurare a adunării rezidenților Parcului și concretizează unele momente pentru a evita blocaje în vederea desfășurării adunării.

Capitolul II se completează cu un pct. nou 111 ce reglementează procedura desfășurării adunării repetate.

La pct.16, subpct. 3) se completează cu posibilitatea Administrației de a modifică, suspenda şi înceta raporturile de muncă, inclusiv în funcție de contractele de prestare a serviciilor de consultanță, precum și a contractelor de asistență tehnică și financiară.

La pct. 26, se introduce norma privind mărimea cotizației minime a rezidentului Parcului de o unitate convențională pe lună.

Modificările respective vin să reglementeze și cazurile când veniturile reale ale rezidenților au depășit prognozele declarate la începutul anului/la aderare și care au servit drept bază pentru calculul cotizației sau viceversa, de exemplu când rezidentul a avut vânzări mai mari și urmează să achite suplimentar, sau când rezidentul a prognozat vânzări mai mari, dar în realitate a avut vânzări mai mici și parcul urmează să restituie banii.

Toate aceste situații duc la modificarea sumei cotizației după finisarea anului financiar și în regulament nu pot fi stabilite sume exacte, respectiv și în cazul în care rezidentul a avut vânzări ”0”. Astfel, stabilind o sumă fixă, minimă sau maximă, se încalcă principiul expus în art.4 din Legea nr. 77/2016.

Suma maximă la fel nu poate fi indicată în hotărâre de Guvern, deoarece adunarea generală a rezidenților aprobă bugetul parcului și dacă rezidenții decid majorarea acestuia sau micșorarea, suma achitată de rezidenți poate varia și nu poate fi prestabilită în hotărâre de Guvern.

La Regulamentul de înregistrare a rezidenților Parcului:

În pct.9 se introduce obligativitatea aprobării de către Administrație a cererii-tip privind înregistrarea în calitate de rezident al Parcului. În vederea eficientizării lucrului Parcului și uniformizării cererilor privind înregistrarea în calitate de rezident, Administrația va aproba un model de cerere în care este prevăzut minimum necesar de informație pentru a putea fi semnat contractul și stabili cotizația. Menținerea unei cereri în formă liberă îngreunează furnizarea informației necesare pentru semnarea contractului și de multe ori duce la modificarea cererii de mai multe ori.

Pct. 10 se reformulează și se expune în redacție nouă. Se explică exact documentele care sunt necesare a fi anexate la cerere.

Capitolul II. se completează cu un pct. nou 161 și prevede condițiile în care solicitantul, care anterior a fost rezident al Parcului, dar contractul a fost reziliat la inițiativa Administrației parcului din motive imputabile rezidentului Parcului depune repetat cererea pentru accesare în Parc.

În pct. 17, subpct. 7) se exclude pe motiv că informație privind adresele subdiviziunilor solicitantului titlului de rezident este inutilă pentru parc și nu contribuie la menținerea statutului de rezident.

Pct. 19 se reformulează și prevede cazurile în care Administrația inițiază rezoluțiunea contractului cu privire la desfășurarea activității în Parc.

La Contractul cu privire la desfășurarea activității în parcul pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” (model):

Pct. 2.4. se completează cu subpct. 2.4.8, 2.4.9 și 2.4.10 privind informarea Administrației despre modificările efectuate în actele constitutive ale rezidentului, datele de contact ale rezidentului, în special a adresei poștei electronice utilizate drept canal oficial de comunicare.

Orice modificare în statut duce la modificarea fie a contractului semnat cu Administrația Parcului, fie la schimbarea certificatului eliberat de Parc. Prin urmare, se pune în sarcina rezidentului să informeze Parcul despre schimbările ce au fost efectuate. La fel, poșta electronică reprezintă o cale de comunicare rapidă și eficientă. Toate notificările, somațiile, prezentarea rapoartelor către Parc, prezentarea raportului de verificare anuală a activității rezidentului Parcului, etc. sunt expediate prin email.

Pct. 3.1. se expune în redacție nouă și prevede modalitatea de calcul a cotizației, mărimea minimă a cotizației, mărimea prognozată și mărimea efectivă a acesteia.

Se completează cu punctul 3.6. care prevede modalitatea de recalcul a cotizației obligatorii anuale, precum și cazurile de supraplată a cotizațiilor.

Pct.5.1. se ajustează conform Legii nr.77/2016.

Pe lângă modalitățile expuse în art. 19 din Legea nr.77/2016, în virtutea lit. d), art. 19 din Legea nr.77/2016 (în alte cazuri prevăzute de contractul privind desfăşurarea activităţii în parc) se introduce reglementarea suplimentară bazată pe probleme întâmpinate în practică legate de neprezentarea la timp a raportului de verificare anuală de către unii rezidenți. Drept urmare, Administrația nu are posibilitate de a recalcula cotizația celorlalți rezidenți ai Parcului, fapt care duce la încălcarea standardelor de contabilitate absolut de către toți rezidenții parcului, reflectând în contabilitate sume neactualizate care urmează a fi recalculate reieșind din venitul din vînzări anual real al tuturor rezidenților.

Prin pct. 5.6. se introduce poșta electronică, ca mecanism de comunicare între Administrație și rezidenții Parcului. În vederea eficientizării activității Parcului, reducerea cheltuielilor poștale, reducerea timpului de informare se include în contract poșta electronică în calitate de un mecanism de comunicare oficială între părți, echivalându-se cu adresa juridică a rezidentului.

La pct. 6.2. se introduce, pe lângă semnătura olografă și semnătura electronică, recunoscută de către ambele părți, pentru semnarea actelor, anexelor, grafice, acordurilor adiționale, etc.

Odată cu aprobarea modificărilor la Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și modificarea venitului lunar asigurat al salariaților prin Legea nr.142/2020 se propune ajustarea următoarelor acte normative: HG nr.1245/2016, HG nr.108/20005, HG nr.1478/2002, după cum urmează:

La pct. 171 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plată a indemnizației paternale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1245/2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr. 405-414, art. 1354), cu modificările ulterioare, textul “60%” se substituie cu textul “pentru perioada de pînă la 06 august 2020 – 60%, iar pentru perioada începînd cu 07 august 2020 - 68%”, în propoziţia a doua textul “60%” se substituie cu textul “corespunzător perioadei incluse în calcul 60% sau 68%”.

La pct. 701 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 108/2005 (Monitorul Oficial, 2005, nr. 24-25, art. 162), textul “60%” se substituie cu textul “pentru perioada de pînă la 06 august 2020 – 60%, iar pentru perioada începînd cu 07 august 2020 - 68%”, în propoziţia a doua textul “60%” se substituie cu textul “corespunzător perioadei incluse în calcul 60% sau 68%”.

La punctul 371 din Regulamentul cu privire la modul și plată a îndemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), cu modificările ulterioare, textul „60%” se substituie cu textul “pentru perioada de pînă la 06 august 2020 – 60%, iar pentru perioada începînd cu 07 august 2020 - 68%,”, în propoziţia a doua textul “60%” se substituie cu textul “corespunzător perioadei incluse în calcul 60% sau 68%”.

Hotărârea va intra în vigoare la data de 8 noiembrie 2021.

Conform Monitorului Oficial din 8 octombrie 2021, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 212 din 30.09.2021 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Această Hotărâre a fost elaborată ca urmare a modificărilor la Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și urmărește racordarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1144/2017, Hotărârii Guvernului nr. 1478/2002, Hotărârii Guvernului nr. 1245/2016 și Hotărârii Guvernului nr. 108/2005 la legea menționată.

Modificările vin să stabilească principiul echității expus în art.6, alin.3 din Legea nr. 77/2016 prin care mărimea cotizației obligatorii a rezidentului parcului se stabilește în condiții egale şi nu poate fi discriminatorie, respectându-se totodată și principiul stabilirii cotizației în funcție de numărul rezidenților parcului și venitul din vânzări al acestora.

Astfel, clarificarea procesului de stabilire a cotizației de rezident urmează să suplinească cele prevăzute în lege, fiind totalmente conform cu formula de calcul stipulată în art.26 al Regulamentului de organizare și funcționarea Administrației parcului.

La Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Parcului:

La Pct.9, se modifică subpct. 4), care prevede dreptul Administrației de a presta servicii de consultanță potențialilor rezidenți ai Parcului, în bază de contract.

Această reglementare oferă posibilitatea Administrației Parcului de a presta servicii de consultanță nu doar persoanelor care au devenit rezidenți, dar și celor care intenționează să devină rezidenți, sau eventualilor investitori, care aflând despre existența Moldova IT Park doresc să intre pe piața din RM. Prin urmare, potențialii rezidenți solicită suportul parcului pentru deschiderea unei reprezentanțe/fondarea unui SRL în scopul aderării ulterioare la Parc. Completarea acestui punct scutește investitorul de cheltuieli suplimentare ce țin de căutarea birourilor de avocați, care prestează astfel de servicii.La fel, eventuală suma contractată de Park pentru prestarea serviciilor date va fi net inferioară sumei încasate de către birouri de avocați.

Totodată, pct. 9 se completează cu subpuncte noi, care oferă posibilitate Parcului să acceseze asistență tehnică și financiară de la organisme internaționale și donatori.

Pct. 11 specifică procedura de desfășurare a adunării rezidenților Parcului și concretizează unele momente pentru a evita blocaje în vederea desfășurării adunării.

Capitolul II se completează cu un pct. nou 111 ce reglementează procedura desfășurării adunării repetate.

La pct.16, subpct. 3) se completează cu posibilitatea Administrației de a modifică, suspenda şi înceta raporturile de muncă, inclusiv în funcție de contractele de prestare a serviciilor de consultanță, precum și a contractelor de asistență tehnică și financiară.

La pct. 26, se introduce norma privind mărimea cotizației minime a rezidentului Parcului de o unitate convențională pe lună.

Modificările respective vin să reglementeze și cazurile când veniturile reale ale rezidenților au depășit prognozele declarate la începutul anului/la aderare și care au servit drept bază pentru calculul cotizației sau viceversa, de exemplu când rezidentul a avut vânzări mai mari și urmează să achite suplimentar, sau când rezidentul a prognozat vânzări mai mari, dar în realitate a avut vânzări mai mici și parcul urmează să restituie banii.

Toate aceste situații duc la modificarea sumei cotizației după finisarea anului financiar și în regulament nu pot fi stabilite sume exacte, respectiv și în cazul în care rezidentul a avut vânzări ”0”. Astfel, stabilind o sumă fixă, minimă sau maximă, se încalcă principiul expus în art.4 din Legea nr. 77/2016.

Suma maximă la fel nu poate fi indicată în hotărâre de Guvern, deoarece adunarea generală a rezidenților aprobă bugetul parcului și dacă rezidenții decid majorarea acestuia sau micșorarea, suma achitată de rezidenți poate varia și nu poate fi prestabilită în hotărâre de Guvern.

La Regulamentul de înregistrare a rezidenților Parcului:

În pct.9 se introduce obligativitatea aprobării de către Administrație a cererii-tip privind înregistrarea în calitate de rezident al Parcului. În vederea eficientizării lucrului Parcului și uniformizării cererilor privind înregistrarea în calitate de rezident, Administrația va aproba un model de cerere în care este prevăzut minimum necesar de informație pentru a putea fi semnat contractul și stabili cotizația. Menținerea unei cereri în formă liberă îngreunează furnizarea informației necesare pentru semnarea contractului și de multe ori duce la modificarea cererii de mai multe ori.

Pct. 10 se reformulează și se expune în redacție nouă. Se explică exact documentele care sunt necesare a fi anexate la cerere.

Capitolul II. se completează cu un pct. nou 161 și prevede condițiile în care solicitantul, care anterior a fost rezident al Parcului, dar contractul a fost reziliat la inițiativa Administrației parcului din motive imputabile rezidentului Parcului depune repetat cererea pentru accesare în Parc.

În pct. 17, subpct. 7) se exclude pe motiv că informație privind adresele subdiviziunilor solicitantului titlului de rezident este inutilă pentru parc și nu contribuie la menținerea statutului de rezident.

Pct. 19 se reformulează și prevede cazurile în care Administrația inițiază rezoluțiunea contractului cu privire la desfășurarea activității în Parc.

La Contractul cu privire la desfășurarea activității în parcul pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” (model):

Pct. 2.4. se completează cu subpct. 2.4.8, 2.4.9 și 2.4.10 privind informarea Administrației despre modificările efectuate în actele constitutive ale rezidentului, datele de contact ale rezidentului, în special a adresei poștei electronice utilizate drept canal oficial de comunicare.

Orice modificare în statut duce la modificarea fie a contractului semnat cu Administrația Parcului, fie la schimbarea certificatului eliberat de Parc. Prin urmare, se pune în sarcina rezidentului să informeze Parcul despre schimbările ce au fost efectuate. La fel, poșta electronică reprezintă o cale de comunicare rapidă și eficientă. Toate notificările, somațiile, prezentarea rapoartelor către Parc, prezentarea raportului de verificare anuală a activității rezidentului Parcului, etc. sunt expediate prin email.

Pct. 3.1. se expune în redacție nouă și prevede modalitatea de calcul a cotizației, mărimea minimă a cotizației, mărimea prognozată și mărimea efectivă a acesteia.

Se completează cu punctul 3.6. care prevede modalitatea de recalcul a cotizației obligatorii anuale, precum și cazurile de supraplată a cotizațiilor.

Pct.5.1. se ajustează conform Legii nr.77/2016.

Pe lângă modalitățile expuse în art. 19 din Legea nr.77/2016, în virtutea lit. d), art. 19 din Legea nr.77/2016 (în alte cazuri prevăzute de contractul privind desfăşurarea activităţii în parc) se introduce reglementarea suplimentară bazată pe probleme întâmpinate în practică legate de neprezentarea la timp a raportului de verificare anuală de către unii rezidenți. Drept urmare, Administrația nu are posibilitate de a recalcula cotizația celorlalți rezidenți ai Parcului, fapt care duce la încălcarea standardelor de contabilitate absolut de către toți rezidenții parcului, reflectând în contabilitate sume neactualizate care urmează a fi recalculate reieșind din venitul din vînzări anual real al tuturor rezidenților.

Prin pct. 5.6. se introduce poșta electronică, ca mecanism de comunicare între Administrație și rezidenții Parcului. În vederea eficientizării activității Parcului, reducerea cheltuielilor poștale, reducerea timpului de informare se include în contract poșta electronică în calitate de un mecanism de comunicare oficială între părți, echivalându-se cu adresa juridică a rezidentului.

La pct. 6.2. se introduce, pe lângă semnătura olografă și semnătura electronică, recunoscută de către ambele părți, pentru semnarea actelor, anexelor, grafice, acordurilor adiționale, etc.

Odată cu aprobarea modificărilor la Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și modificarea venitului lunar asigurat al salariaților prin Legea nr.142/2020 se propune ajustarea următoarelor acte normative: HG nr.1245/2016, HG nr.108/20005, HG nr.1478/2002, după cum urmează:

La pct. 171 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plată a indemnizației paternale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1245/2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr. 405-414, art. 1354), cu modificările ulterioare, textul “60%” se substituie cu textul “pentru perioada de pînă la 06 august 2020 – 60%, iar pentru perioada începînd cu 07 august 2020 - 68%”, în propoziţia a doua textul “60%” se substituie cu textul “corespunzător perioadei incluse în calcul 60% sau 68%”.

La pct. 701 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 108/2005 (Monitorul Oficial, 2005, nr. 24-25, art. 162), textul “60%” se substituie cu textul “pentru perioada de pînă la 06 august 2020 – 60%, iar pentru perioada începînd cu 07 august 2020 - 68%”, în propoziţia a doua textul “60%” se substituie cu textul “corespunzător perioadei incluse în calcul 60% sau 68%”.

La punctul 371 din Regulamentul cu privire la modul și plată a îndemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), cu modificările ulterioare, textul „60%” se substituie cu textul “pentru perioada de pînă la 06 august 2020 – 60%, iar pentru perioada începînd cu 07 august 2020 - 68%,”, în propoziţia a doua textul “60%” se substituie cu textul “corespunzător perioadei incluse în calcul 60% sau 68%”.

Hotărârea va intra în vigoare la data de 8 noiembrie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...