37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   SFS reamintește că orice afacere este obligatoriu de a fi înregistrată până la începerea activității economice

SFS reamintește că orice afacere este obligatoriu de a fi înregistrată până la începerea activității economice

26.05.2021439 views Serviciu Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea continuă a segmentelor economiei republicii cu un înalt risc de neconformare fiscală, unul dintre care îl prezintă prestarea serviciilor de reparație, promovate pe portalurile online de publicare a anunțurilor.

În acest sens, SFS informează că orice activitate, desfășurată de către o persoană care are drept scop obținerea venitului, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului de muncă, reprezintă activitate de întreprinzător.

Antreprenoriatul manifestat prin prestarea serviciilor de reparație se regăsește în lista genurilor de activitate pasibile în baza Patentei de întreprinzător. Astfel, conform Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, orice afacere este obligatoriu de a fi înregistrată până la începerea activității economice.

Persoanele fizice care intenționează să desfășoare activitate în baza patentei de întreprinzător, urmează să depună la DDF, în a cărei rază solicitantul/titularul îşi are domiciliul sau preconizează să-şi desfăşoare activitatea, o cerere de eliberare a patentei de întreprinzător, la care vor fi anexate următoarele documente:

  1. Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului solicitantului sau titularului patentei de întreprinzător – în cazul în care cererea este depusă prin intermediul unui reprezentant împuternicit;
  2. Documentul ce confirmă achitarea taxei pentru patentă, în cuantumul corespunzător termenului de valabilitate a patentei (pe o durată nu mai mică de o lună şi nu mai mare de 12 luni);
  3. Documentele confirmative de achitare a contribuţiei de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător
  4. Documentele care confirmă scutirea de plata contribuţiei, în cazul pensionarilor şi invalizilor, constituie copia legitimaţiei de pensionar sau de invaliditate, iar în cazul persoanelor angajate – certificatul ce confirmă faptul asigurării acestora la sistemul public de asigurări sociale, eliberat de angajator sau prin extrasul din tabelul nr.3 al Darii de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18)
  5. Documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiei (Adeverințele-model aprobate de către CNAM).
  6. Copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile şi/sau activitatea de muncă anterioară, ce confirmă nivelul de calificare necesar desfăşurării genului de activitate pentru care se solicită patenta de întreprinzător;
  7. Două fotografii de mărimea 3x4 ale solicitantului patentei.
Cererea poate fi prezentată la Serviciul fiscal de Stat online prin intermediul SIA „e-Cerere", prin scrisoare recomandată, prin poşta electronică (sub forma de document electronic cu semnătură electronică), precum şi prin adresarea directă la sediul DDF în a cărei rază de deservire solicitantul/titularul îşi are domiciliul sau preconizează să-și desfășoare activitatea.

Serviciul Fiscal de Stat atenționează asupra faptului că eschivarea de la onorarea obligațiilor fiscale constituie o încălcare şi este pasibilă sancționării conform prevederilor Codului fiscal, Codului contravențional și Codului penal.

În scopul asigurării unei interacțiuni bazate pe respectarea unor angajamente reciproce și sarcini asumate, Vă îndemnăm să activați în cadrul legal al Republicii Moldova, prin conformarea voluntară la calcularea, declararea şi achitarea integrală a obligațiilor fiscale.

Pentru detalii suplimentare apelați Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat: 0 8000 1525 (apel gratuit).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...